Literatura romantyzmu

Komentarze

Transkrypt

Literatura romantyzmu
Lp.
1
2
3
4
5
Element
Nazwa modułu
Instytut
Kod
przedmiotu
Kierunek,
poziom i profil
kształcenia
Rok studiów,
semestr
Rodzaj zajęć i
liczba godzin
Punkty ECTS
(1 pkt = 25-30g)
SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA
Opis
Literatura romantyzmu
Humanistyczny
PPWSZ-FP-1-310-s
filologia polska, studia I stopnia, profil praktyczny
II, semestr III
30 godzin ćwiczeń, 30 godzin wykładów
5
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela
6
Pracochłonność
Wykłady
30
7
8
9
Suma
Prowadzący
zajęcia
Egzaminator/
Zaliczający
Wymagania
(kompetencje)
wstępne
10
Cel przedmiotu
11
Efekty
kształcenia
12
Forma i
warunki
potwierdzenia
efektu
kształcenia
13
Treści
merytoryczne
Ćwiczenia/
seminaria
30
Konsultacje
obowiązkowe
3
Praca własna studenta
Egzaminy
Projekty/
opracowania
Nauka
własna
1
23
40
63
63
Inne
dr Ewa Nadolska-Mętel
dr Ewa Nadolska-Mętel
Opanowanie materiału z zakresu szkoly średniej dotyczącego epoki
Student pozyskuje wiedzę historyczno-literacką z zakresu romantyzmu, potrafi
samodzielnie zinterpretować najwybitniejsze teksty epoki i osadzić je w odpowiednim
kontekście.
Odniesienie do
Odniesienie do
Efekt (Wiedza, Umiejętności, Kompetencje
efektów
efektów
społeczne)
kierunkowych
obszarowych
1.Student, który zaliczył przedmiot, potrafi:
omówić znamienne dla epoki zjawiska literackie;
wskazać uwarunkowania historyczne, podłoże
K_W04
filozoficzne epoki;
H1P_W01
samodzielnie interpretować utwory literackie
H1P_W02
uwzględnione na liście lektur
H1P_W04
wskazać przemiany zachodzące na przestrzeni czasu
K_W10
w kwestii recepcji dzieł literackich i określić ich
przyczyny
2.Umiejętnie korzystać z literatury przedmiotu i
odwoływać się do niej
K_U01
K_U02
H1P_U01
H1P_U02
3.przygotować wypowiedź poświęconą omawianej
epoce w oparciu o zdobytą na zajęciach wiedzę
pisemnie zanalizować wybrany utwór uwzględniając
kontekst historycznoliteracki
K_U03
K_U04,
K_K03
K_U11
K_U13
K_U14
H1P_U10
H1P_U12
H1P_U13
H1P_U09
Efekt kształcenia
1-3
Sposób potwierdzenia (weryfikacji)
aktywne uczestnictwo w zajęciach
kolokwium sprawdzające znajomość
lektur
egzamin ustny
przedmiotu
14
Wykaz
literatury
podstawowej
15
Wykaz
literatury
uzupełniającej
(pomocniczej)
Zakres programowy obejmuje hist. lit. romantycznej z uwzględnieniem szerszego,
europejskiego kontekstu(z przywołaniem utworów przynależnych do kanonu arcydzieł
m.in.: Fausta Goethego, Eugeniusza Oniegina Puszkina, twórczości Byrona, Scotta,
wybitnych prozaików europejskich: Musseta, Balzaca, Stendhala). Wykłady zmierzają
ku syntetycznemu ujęciu, poświęcone więc będą romantycznej koncepcji świata,
kreacji bohatera, charakterystycznym dla epoki gatunkom literackim (ballada, poemat
dygresyjny, powieść poetycka), różnicom między polskimi a zachodnioeuropejskimi
realizacjami, jak również wpływie romantyzmu na literaturę późniejaszą. Interpretacja
najwybitniejszych dzieł wzbogaci obraz epoki o analityczne ujęcie.
A.Witkowska, R. Przybylski, Romantyzm; Słownik Literatury polskiej XIX wieku, red.
J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław 1997; A. Kowalczykowa, Czym był
romantyzm?, Warszawa 1990.
T. Łubieński, M jak Mickiewicz,Warszawa 2005; A. Kowalczykowa, Juliusz Słowacki;
Warszawa 1994; Romantyzm. Literatura, kultura i obyczaj. Studia, red. M. Jonca, M.
Łoboz, Wrocław 2009; M. Kalinowska, Romantyczne antynomie samotności,
Warszawa 1989; M. Kalinowska, Los, miłość, sacrum. Studia o dramacie i jego
dwudziestowiecznej recepcji, Toruń 2003.

Podobne dokumenty