Warszawa, dnia 8 stycznia 2014 r. do: Posiadacze obligacji

Transkrypt

Warszawa, dnia 8 stycznia 2014 r. do: Posiadacze obligacji
Warszawa, dnia 8 stycznia 2014 r.
do:
Posiadacze obligacji Banku Gospodarstwa Krajowego serii BGK0215S002A
będący zagranicznymi osobami prawnymi i fizycznymi
ZAWIADOMIENIE
dotyczące obligacji
Banku Gospodarstwa Krajowego
serii BGK0215S002A
- szósta płatność Kwoty Odsetek w dniu 16 luty 2014 roku
Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do warunków emisji obligacji Banku Gospodarstwa Krajowego serii BGK0215S002A,
uprzejmie przypominamy, iż Datą Ustalenia Praw (dzień D w rozumieniu regulacji Krajowego
Depozytu Papierów Wartościowych SA) w odniesieniu do obligacji wskazanych serii jest szósty dzień
kalendarzowy przed datą wypłaty danego świadczenia (tj. kwoty odsetek lub wartości nominalnej).
W związku z powyższym, zwracamy uwagę na konieczność wcześniejszego przekazywania przez
Państwa informacji i dokumentów umożliwiających Emitentowi/Uczestnikom Krajowego Depozytu
Papierów Wartościowych SA właściwe ustalenie i pobranie należnego podatku dochodowego od
zagranicznych osób prawnych i fizycznych (tzw. podatek potrącany u źródła), w szczególności
oryginału certyfikatu rezydencji wydawanego dla celów podatkowych.
Przekazanie wskazanych dokumentów i informacji do podmiotów prowadzących rachunek papierów
wartościowych na którym zarejestrowane są posiadane przez Państwa obligacje Banku Gospodarstwa
Krajowego serii BGK0215S002A musi nastąpić najpóźniej do godz. 12.00 następnego dnia roboczego
po dniu D, tj. w przypadku szóstej płatności Kwoty Odsetek najpóźniej do godz. 12.00 11 lutego
2014 r.
Podkreślamy w szczególności, iż zgodnie z pkt 7.3 „Ogólnych Warunków Emisji Obligacji
Rejestrowanych w KDPW z Kuponem Oprocentowania” z dnia 31 stycznia 2011 r., które wraz z
odpowiednim „Suplementem Emisyjnym” stanowią warunki emisji obligacji Banku Gospodarstwa
Krajowego serii BGK0215S002A w rozumieniu art. 5b ustawy z 29 czerwca 1995 r. o obligacjach
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 120 poz. 1300 z późn. zm.), posiadacz obligacji, w każdym
przypadku, zobowiązany jest do przekazania oryginału stosownego certyfikatu rezydencji przed
dniem, w którym ma nastąpić dana płatność z tytułu Obligacji, a pobór podatku potrącanego u źródła
nastąpi z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania pod warunkiem, że Emitent
będzie dysponował oryginałem stosownego certyfikatu rezydencji.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie, prosimy o wcześniejszy kontakt bezpośrednio
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego: Panem Mariuszem Grabem (tel. +48 22 522 92 11, faks. +48 22
522 92 16, e-mail: [email protected]) bądź Panią Anną Sekułą (tel. +48 22 522 92 80, faks.
+48 22 627 04 76, e-mail: [email protected])
/Mariusz Grab/
Dyrektor Zarządzający
Departament Skarbu, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
tel. +48 22 522 92 11, fax. +48 22 522 92 16, e-mail: [email protected], www.bgk.com.pl