PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA AGLOMERACJI

Transkrypt

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA AGLOMERACJI
art. 91 ustawy – Program ochrony powietrza
art. 91 ust. 1 i 5 ustawy POŚ
art. 91 ust. 9c ustawy POŚ
Dla stref, w których WIOS stwierdzi
przekroczenia poziomów dopuszczalnych
lub docelowych substancji w powietrzu
ZWD opracowuje program ochrony
powietrza
Dla stref, w których POP został
uchwalony a standard jakości powietrza
jest nadal przekraczany, ZWD
opracowuje aktualizację programu,
określając w nim działania ochronne dla
grup ludności
W programie określony jest harmonogram
rzeczowo-finansowy realizacji działań
naprawczych skierowany na organy
administracji publicznej i podmioty
zewnętrzne
Uchwała SWD Nr XLVI/1544/14 z 2014 r. ws.
uchwalenia Programu ochrony powietrza dla woj.
dolnośląskiego posiada zapisy określające
działania ochronne dla grup ludności
Zgodnie z art. 89 ustawy POŚ, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przedstawia co roku „Ocenę
poz. substancji w powietrzu”, co może stanowić podstawę do zmiany POP lub opracowanie nowego
programu.
Marszałek WD odpowiedzialny jest za opracowanie POP
Organy administracji publicznej i podmioty zewnętrzne są odpowiedzialne za realizację działań
wynikających z POP
1
Sprawozdawczość
W Programie ochrony powietrza wskazano niezbędne do podjęcia działania, które przyczynią się do poprawy
jakości powietrza, w tym obniżenia stężenia pyłu zawieszonego PM10 do poziomu dopuszczalnego, poprzez
wskazanie w strefach szacunkowej powierzchni użytkowej mieszkań podlegających wymianie sposobu
ogrzewania (w jednostce m kw.). Na podstawie sprawozdań – zrealizowano:
Strefa
dolnośląska
Strefa miasto
Wrocław
Strefa miasto
Legnica
Strefa miasto
Wałbrzych
1
Powierzchnia użytkowa
mieszkań do zmiany
sposobu ogrzewania celem
uzyskania efektu
ekologicznego
2 300 000
m2
2 600 000
m2
637 000 m2
711 000 m2
2
Do 2014 roku wykonano
13 000 m2
72 000 m2
3 000 m2
4 000 m2
3
Powierzchni
a użytkowa
2015 r.
39 570,21
m2
54 211,69 m2 8 700 m2
1 907,65 m2
4
Ilość kotłów
2015 r.
505 szt.
882 szt.
333 szt.
Bd.
2
Sprawozdawczość
Gminy w strefie dolnośląskiej które
wykazały w 2015 r. realizację działań
Powierzchnia użytkowa lokali w których
zmieniono sposób ogrzewania [m2]
Liczba wymienionych
kotłów – szt.
UM Dzierżoniów
1 500
31
UG Dzierżoniów
132,57
2
UM Jelenia Góra
18 404,34
395
UG Jerzmanowa
1 471
2
Bd
2
10 473,3
17
UM Nowa Ruda
1 947
40
UM Oleśnica
3 800
14
St. Powiatowe we Wrocławiu
1 842
2
St. Powiatowe w Kłodzku
UM Lubań
3
Obszary gmin w strefie dolnośląskiej wyznaczone w POP do zmiany sposobu
ogrzewania konkretnej powierzchni użytkowej
Lp.
Lokalizacja
Stopień redukcji emisji [%]
Redukcja emisji PM10 [Mg]
Liczba m2 do wymiany
1
Bielawa
30
109,4
86 921
2
Bolesławiec
75
319,5
225 776
3
Chojnów
30
51,4
36 261
4
Dzierżoniów
40
104,1
78 712
5
Gryfów Śląski
30
34,3
24 143
6
Jawor
70
187,5
132 230
7
Jelenia Góra
80
544,8
382 406
8
Kamienna Góra
60
146,0
102 848
9
Kłodzko
85
310,5
219 577
10
Leśna
30
18,5
14 310
11
Lubań
50
134,8
95 226
12
Lwówek Śląski
40
43,2
30 604
13
Nowa Ruda
60
231,2
135 412
14
Oborniki Śląskie
40
78,8
49 686
15
Oleśnica
25
76,2
50 600
16
Olszyna
30
23,6
21 368
17
Oława
30
78,5
55 614
18
Polanica-Zdrój
30
46,2
17 198
19
Szczawno-Zdrój
38
56,6
37 381
20
Środa Śląska
50
69,6
49 323
21
Świdnica
65
332,9
234 954
22
Trzebnica
50
69,4
49 247
23
Ząbkowice Śląskie
25
48,2
34 089
24
Zgorzelec
50
183,1
129 523
25
Złotoryja
20
29,4
20 848
-
3 327,5
2 314 255
SUMA
4
Kontrola realizacji zadań z POP
MWD zwrócił się z prośbą do WIOŚ we Wrocławiu o zintensyfikowanie
nadzoru w zakresie wykonywania przez wójtów, burmistrzów,
prezydentów, starostów i inne podmioty zadań określonych w Programie
ochrony powietrza, na postawie nadanych Wojewódzkiemu Inspektorowi
Ochrony Środowiska
Prowadzone przez Inspektorat działania kontrolne mogą stać się
czynnikiem motywującym i tym samym mogą przyczynić się do
przestrzegania przez gminy prawa wynikającego z aktu prawa
miejscowego jakim jest przedmiotowa uchwała.
Art. 96 a ustawy POŚ Wojewoda przy pomocy WIOŚ sprawuje nadzór w
zakresie wykonywania zadań określonych w POP
WIOŚ w wyniku kontroli może wydać zalecenia pokontrolne
art. 315 a ustawy POŚ – określa kary pieniężne za uchybienia w
realizacji POP: od 10 000 do 500 000 zł.