UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE z

Transkrypt

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE z
Projekt
z dnia 24 lutego 2011 r.
Zatwierdzony przez .........................
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE
z dnia 24 lutego 2011 r.
w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Krotoszynie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; z późniejszymi zmianami) oraz art. 45 ust. 1 pkt 2 lit b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach
opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89; z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. W skład Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie wybiera
się Pana Juliana Joksia.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Krotoszynie.
§ 3. Traci moc uchwała Nr VI/41/2007 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie
wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Krotoszynie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady
Zofia Jamka
Uzasadnienie
W związku z zakończeniem kadencji działalności Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie konieczna jest zmiana składu Rady.
W związku z powyższym Starosta Krotoszyński zwrócił się z prośbą o wskazanie przedstawiciela samorządu
gminnego, który wejdzie w skład nowo powołanej Rady.
Przewodnicząca Rady
Zofia Jamka