Nowoczesny i solidny kominek na lata

Komentarze

Transkrypt

Nowoczesny i solidny kominek na lata
KRATKI.PL ARTYKU’ PROMOCYJNY
Nowoczesny i solidny
kominek na lata...
Coraz wiÚksza popularnoĂÊ kominków znaczÈco wpïynÚïa na rozwój
konstrukcji wkïadów kominkowych. Nowe technologie pozwalajÈ
maksymalnie wykorzystaÊ energiÚ cieplnÈ przy niewielkim zuĝyciu opaïu.
’atwoĂÊ eksploatacji, wydajnoĂÊ, najwyĝsza jakoĂÊ materiaïów to warunki
konieczne dla takich urzÈdzeñ.
preferujÈcych nowoczesny wyglÈd caïego kominka. Na szczÚĂcie taki
design przeszedï juĝ w zapomnienie i wielu producentów proponuje wkïady, których wyglÈd wbniczym nie ustÚpuje wkïadom kominkowym stalowym uznawanym za bardziej modernistyczne. WyjÈtkowym
przykïadem ĝeliwnego wkïadu powietrznego o nietuzinkowej stylistyce jest linia wkïadów Franek, która obejmuje obecnie 3 modele: Franek
12 kW, Franekb14bobpanoramicznym froncie, oraz najmniejszy zbnich
Franek 10. Innowacje jakie zostaïy zastosowane przez producenta to:
zaawansowane trzystopniowe sterowanie doprowadzeniem powietrza
do komory paleniska, które umoĝliwia precyzyjne kontrolowanie procesu spalania, wbudowany dolot powietrza z zewnÈtrz fi 125 oraz niezaleĝna regulacja dopowietrzenia komory spalania.
¿eliwny Franek zostaï wyposaĝony w nowoczesny front z pojedynczÈbszybÈ z systemem glass, co nadaje mu oryginalnego i lekkiego designu i sprawia, ĝe przeïamuje on stereotypy dotyczÈce wkïadów ĝeliwnych. W nowych modelach drzwi sÈ bezramowe, co oznacza, ĝebszyba
zajmuje caïÈ ich powierzchniÚ, dziÚki czemu pïomieñ jest lepiej wyeksponowany. Ponadto, nie jest to tradycyjna ceramika szklana, ale
szyba typu glass, która dodatkowo wzbogacona jest delikatnym wzorem umieszczonym wzdïuĝ krawÚdzi. Zastosowanie tego systemu
sprawia, ĝe wkïady nabierajÈ nowoczesnego i eleganckiego wyglÈdu,
który dodatkowo optycznie powiÚksza front wkïadu. }
Materiaï, z którego wykonuje siÚ wkïady kominkowe powinien
charakteryzowaÊ siÚ odpornoĂciÈ na korozjÚ i wysokie temperatury. Oznacza to, ĝe przy niewielkim zuĝyciu opaïu kominek powinien maksymalnie wykorzystaÊ energiÚ cieplnÈ spalanego drewna. Takie wïaĂciwoĂci charakterystyczne sÈ dla ĝeliwa. Jeszcze
kilkanaĂcie lat temu, wiÚkszoĂÊ ĝeliwnych wkïadów kominkowych miaïa doĂÊ toporny wyglÈd i byïa odrzucana przez klientów
Kratki.pl Marek Bal
ul. Warszawska 66, 26-660 Jedliñsk, Wsola
tel. 48 384 44 88
www.kratki.pl
4/2016 BUDUJEMY DOM
Kratki_pl.indd 185
185
2016-03-31 15:54:08

Podobne dokumenty