Raport bieżący nr 8/2009

Komentarze

Transkrypt

Raport bieżący nr 8/2009
Raport bieŜący nr 8/2009
Podstawa prawna:
Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej
wiadomości
Zgodnie z Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych, Zarząd M.W. Trade S.A. podaje wykaz informacji bieŜących i
okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2008. Oryginały
raportów znajdują się w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 46a.
Raporty zostały równieŜ udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem:
http://www.mwtrade.pl
Wykaz informacji bieŜących i okresowych przekazanych przez M.W. Trade S.A. do
publicznej wiadomości w 2008 roku stanowi załącznik do raportu.
Podstawa prawna:
Art. 65 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych.
Raporty wysyłane z wykorzystaniem systemu EBI
L.p
Numer
Raportu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
RB 1/2008
RB 2/2008
RB 3/2008
RB 4/2008
RB 5/2008
RB 6/2008
RB 7/2008
RB 8/2008
9.
RB 9/2008
10. RO
Temat
Data
Publikacji
Raportu
Zawarcie znaczącej umowy
17.01.2008
Zawarcie znaczącej umowy
17.01.2008
Zawarcie znaczącej umowy
18.01.2008
Wyniki za rok 2007
18.02.2008
Podpisanie listu intencyjnego
21.02.2008
Zawarcie znaczącej umowy
27.02.2008
Zawarcie znaczącej umowy
29.02.2008
Korekta raportu bieŜącego nr 6/2008 dotyczącego 04.03.2008
zawarcia znaczącej umowy
Korekta raportu bieŜącego nr 4/2008 dotyczącego 31.03.2008
wyników za rok 2007
Jednostkowy raport roczny
31.03.2008
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
10/2008
RB
11/2008
RB
12/2008
RB
13/2008
RB
14/2008
RB
15/2008
RB
16/2008
RB
17/2008
RB
18/2008
RB
19/2008
RB
20/2008
RB
21/2008
RB
22/2008
RB
23/2008
RB
24/2008
RB
25/2008
RB
26/2008
RB
22/2008
RB
28/2008
RB
29/2008
RO
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 03.04.2008
Akcjonariuszy M.W. Trade S.A.
Zawarcie znaczącej umowy
07.04.2008
Zawarcie znaczącej umowy
07.04.2008
Informacja o przychodach ze sprzedaŜy w I 14.04.2008
kwartale 2008 roku
Zawarcie znaczącej umowy
21.04.2008
Zmiana w składzie Zarządu
28.04.2008
Projekty uchwał ZWZA M.W. Trade S.A.
29.04.2008
Zawarcie znaczącej umowy
08.05.2008
Treść uchwał podjętych na ZWZA M.W. Trade SA 12.05.2008
w dniu 9 maja 2008 roku
Zawarcie znaczącej umowy
13.05.2008
Zawarcie znaczącej umowy
20.05.2008
Wykaz akcjonariuszy
21.05.2008
Zawarcie znaczącej umowy
02.06.2008
Zawarcie znaczącej umowy
03.06.2008
Zawarcie znaczącej umowy
05.06.2008
Zawarcie umowy o przeprowadzenie oferty 05.06.2008
publicznej Spółki z DI BRE
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 21.05.2008
% głosów na ZWZA
Zawarcie znaczącej umowy
01.07.2008
Zawarcie znaczącej umowy
21.07.2008
Raport za I półrocze
30.07.2008
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
30/2008
RB
31/2008
RB
32/2008
RB
33/2008
RB
34/2008
RB
35/2008
RB
36/2008
RB
37/2008
RB
38/2008
RB
39/2008
RB
40/2008
RB
41/2008
RB
42/2008
RB
43/2008
RB
44/2008
Zawarcie znaczącej umowy
03.08.2008
Zwołanie
Nadzwyczajnego
Walnego 05.08.2008
Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade S.A.
Zawarcie znaczącej umowy
11.08.2008
Zawarcie znaczącej umowy
21.08.2008
Projekt uchwał WZA M.W. Trade S.A. w dniu 8.
września 2008r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej
5% głosów na WZA
Treść uchwał podjętych na WZA M.W. Trade SA
w dniu 8 września 2008 roku
Rozwiązanie znaczących umów
02.09.2008
Zawarcie znaczącej umowy
19.09.2008
ZłoŜenie prospektu emisyjnego do KNF
30.09.2008
Zawarcie znaczącej umowy
06.10.2008
Powołanie nowego członka Zarządu
28.10.2008
Zawarcie znaczących umów
04.11.2008
Zawarcie znaczącej umowy
06.11.2008
09.09.2008
09.09.2008
15.09.2008
Raporty wysyłane z wykorzystaniem systemu ESPI
L.p
Numer
Raportu
Temat
Data
Publikacji
45. RB
27/2008
46. RB
36/2008
47. RB
45/2008
48. RB
46/2008
49. RB
47/2008
50. RB
48/2008
51. RB
49/2008
Raportu
Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej 26.06.2008
M.W. Trade S.A.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 09.09.2008
5% głosów na WZA
Zatwierdzenie prospektu emisyjnego przez 09.12.2008
Komisję Nadzoru Finansowego
Przestrzeganie Zasad Ładu Korporacyjnego
14.12.2008
Uchwała GPW SA w sprawie dopuszczenia i 18.12.2008
wprowadzenia do obrotu giełdowego na
Głównym Rynku GPW akcji M.W.Trade SA
Zawarcie znaczącej umowy
22.12.2008
Zmiany w składzie Zarządu M.W.Trade SA
23.12.2008