Prorektor ds. dydaktycznych

Transkrypt

Prorektor ds. dydaktycznych
Na podstawie § 8 ust. 1 załącznika nr 5
Statutu PMWSZ w Opolu
Rektor Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Opolu
ogłasza konkurs na
Prorektora ds. dydaktycznych
Wymagania:
- co najmniej stopień naukowy doktora
- zatrudnienie w Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu jako
podstawowym miejscu pracy
Okres sprawowania funkcji od 01 marca 2017 r. do 31 sierpnia 2020 r.
Wymagane dokumenty:
- zgłoszenie do konkursu adresowane do Rektora,
- podanie o przyjęcie na funkcję prorektora,
- życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej (cv),
- kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane do zajmowania funkcji
prorektora,
- wykaz dorobku naukowego kandydata,
- wykaz osiągnięć dydaktycznych i zawodowych,
- kserokopie świadectw pracy,
- oświadczenie, że Uczelnia będzie dla nich podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym,
- informację o zamiarze wykonywania dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku
pracy u innego pracodawcy lub zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej.
- oświadczenie o niekaralności.
- podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych.
Zgłoszenie do konkursu wraz z kompletem dokumentów należy przesłać w zamkniętych
kopertach ze wskazaniem stanowiska objętego konkursem na adres: Państwowa Medyczna
Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, ul. Katowicka 68, 45-060 Opole (z dopiskiem Rektorat)
lub złożyć osobiście w Rektoracie.
Termin składania dokumentów upływa w dniu 21.02.2017r.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 22.02.2017 r.
O wynikach konkursu zainteresowani powiadomieni zostaną przez przewodniczącego komisji
konkursowej w ciągu dwóch tygodni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
Brak złożenia kompletu dokumentów w terminie stanowi wystarczającą podstawę do
odrzucenia kandydatury zainteresowanego bez wezwania do uzupełnienia braków.
Rektor PMWSZ w Opolu
dr Tomasz Halski

Podobne dokumenty