UMOWA Nr MOK - Urząd Dzielnicy Mokotów

Komentarze

Transkrypt

UMOWA Nr MOK - Urząd Dzielnicy Mokotów
Załącznik nr 1
do ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia
Wzór
UMOWA Nr ………………………/2014
zawarta w dniu…………….. 2014 r. w Warszawie pomiędzy:
Miastem Stołecznym Warszawa – Dzielnicą Mokotów, ul. Rakowiecka 25/27,
reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy
nr. ………………………….................z dnia………………………przez:
………………………………………………………..
oraz na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy nr. …………………..
z dnia………….. przez
…………………………………………………………………………..
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a
firmą …………….. z siedzibą ……………………, wpisaną do ……………………………...
…………………………………………………………………………………………………..,
reprezentowaną przez:
………………………………………………………………………………………………
Regon …………….., NIP …………………….
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
do której zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 907 ze zm.) stosowanie tej ustawy jest wyłączone, o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest: konserwacja 80 czteropłomiennych latarni gazowych na
ulicach: Orężna, Jodłowa, Godebskiego, Kąkolewska (68 sztuk) oraz na skwerze
Starszych Panów przy ul. Goraszewskiej (12 sztuk) w Warszawie, zwana dalej „pracami”
lub „przedmiotem umowy”.
2. Zakres prac i sposób ich wykonywania określony jest w niżej wymienionych załącznikach
stanowiących integralną część niniejszej umowy:
1) formularz cenowy ofertowy – załącznik nr 1;
2) opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2;
§2
Realizacja przedmiotu umowy rozpocznie się od daty zawarcia umowy, a zakończy do dnia
31.10.2015 r.
§3
Strony umowy zgodnie ustalają, że Wykonawca jest odpowiedzialny za stan techniczny oraz
prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie latarni gazowych i ponosi wszelkie konsekwencje
z tytułu niespełnienia tych wymagań, w tym także konsekwencje prawne za stworzenie
zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego, spowodowanie wypadku lub strat i szkód
materialnych w wyniku niewłaściwie prowadzonych prac konserwacyjnych. Nie dotyczy to
zdarzeń losowych nie wynikłych z winy Wykonawcy.
1
§4
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) codzienne sprawdzanie zewnętrznego stanu i wyglądu latarni gazowych oraz
prawidłowości działania palników w oprawach,
2) przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych latarni gazowych,
3) wymienianie zużytych części, w tym w pierwszej kolejności decydujących o paleniu się
latarni,
4) systematyczne czyszczenie szyb w oprawach w celu zapewnienia pełnej sprawności
świecenia opraw,
5) malowanie w miarę potrzeb słupów i opraw,
6) uzupełnianie ubytków w oszkleniu opraw,
7) pionowanie słupów,
8) systematyczne usuwanie ze słupów naklejanych anonsów, nalepek reklamowych itp.,
9) usuwanie mechanicznych uszkodzeń konstrukcji opraw (skrzywione ramki lub pałąki
opraw, uszkodzenia innych elementów) i słupów,
10) zapewnienie stałego kontaktu telefonicznego z Zamawiającym w celu przyjmowania
zgłoszeń w godzinach pracy Wykonawcy oraz możliwości kontaktu telefonicznego poza
tymi godzinami,
11) dysponowanie pogotowiem, wyposażonym w środki transportu, środki łączności,
odpowiedni sprzęt specjalistyczny, umożliwiającym natychmiastową reakcję na zgłoszenia
o uszkodzeniach i awariach latarni gazowych,
12) usuwanie uszkodzeń powodujących nie świecenie latarni gazowych i doprowadzenie do
ponownego zaświecenia tych latarni w ciągu 48 godzin od momentu zaistnienia
uszkodzenia (nie dotyczy to usuwania uszkodzeń lub zniszczeń części składowych latarni
powstałych w wyniku awarii spowodowanych katastrofami komunikacyjnymi, aktami
wandalizmu, klęskami żywiołowymi lub kradzieżami, które będą realizowane przez
Wykonawcę na podstawie odrębnych umów w terminach dostosowanych do rodzaju
awarii zgodnie z § 8 niniejszej umowy).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
§5
Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się wypłacić Wykonawcy
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż:
brutto - ......................... zł
słownie: .................................................................................................................
w tym:
2014 r. brutto: .......................... zł,
2015 r. brutto: .......................... zł,
zgodnie z formularzem cenowym ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej
umowy.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi za prace faktycznie wykonane, co oznacza, iż wykonanie
umowy za wynagrodzeniem mniejszym niż określone w ust. 1 nie będzie przyczyną roszczeń
ze strony Wykonawcy.
Przez cały okres obowiązywania umowy cena jednostkowa jest stała.
Miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy za konserwację latarni gazowych, określone
w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, będzie pomniejszone
o wartość konserwacji latarni (jednej lub więcej), których okres nie świecenia przekracza 48
godzin od momentu zaistnienia uszkodzenia, proporcjonalnie do liczby dób nie świecenia
latarni ponad 48 godzin.
Okoliczności uprawniające Wykonawcę do wystawienia faktury ze zmniejszonym wynagrodzeniem
udokumentowane będą protokółem kontroli oświetlenia podpisanym przez przedstawicieli stron.
Zamawiający będzie stosował potrącenia umowne w wysokości 500 zł liczone dla każdej
latarni gazowej, której świecenia nie przywrócono w czasie 48 godzin od momentu zaistnienia
2
uszkodzenia, traktowane jako potrącenie za pracę niewykonaną, do chwili uruchomienia
latarni.
7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego uchybień w wykonaniu niniejszej umowy
Zamawiającemu przysługuje prawo do zastosowania kary umownej za zwłokę
w usuwaniu uchybienia w wysokości 0,2 % od wartości miesięcznego wynagrodzenia brutto,
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie
nieprawidłowości.
8. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania kar umownych z należnego
wynagrodzenia.
9. Rozliczenie za konserwację latarni gazowych nastąpi na podstawie miesięcznych faktur,
wystawionych przez Wykonawcę. Podstawą do wystawiania faktur przez Wykonawcę będą
protokoły odbioru prac konserwacyjnych, w których Zamawiający stwierdził, że dokonuje ich
odbioru bez zastrzeżeń.
10. Zamawiający wypłaci Wykonawcy należność z tytułu realizacji przedmiotu umowy
w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
z wyjątkiem faktury wystawionej w grudniu 2014 r. za okres wykonywania usługi od dnia
zawarcia umowy do dnia 22.12.2014 r., która będzie płatna w terminie 9 dni.
11. Wynagrodzenie, należne Wykonawcy będzie płatne przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy nr .....................................................................
12. O zmianie numeru rachunku bankowego Wykonawca powiadomi Zamawiającego
w formie pisemnej bez zmiany warunków umowy.
13. Faktury muszą być wystawione z podaniem numeru NIP 525-22-48-481 na Nabywcę - Miasto
Stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa, Odbiorcą jest - Urząd m. st.
Warszawy Dzielnica Mokotów, ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa. Faktury należy
dostarczyć do Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Mokotów, ul. Wiśniowa 37, 02-545
Warszawa.
14. Strony postanawiają, że wynagrodzenie Wykonawcy będzie uznane przez Strony za należycie
uiszczone w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego poleceniem zapłaty.
§6
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w zakresie wynagrodzenia
umownego oraz terminu zakończenia przedmiotu umowy pod warunkiem, że zmiany te będą
spowodowane zmniejszeniem zakresu przedmiotu zamówienia, wynikającym ze zdarzeń
określonych w § 7.
2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§7
1. W kosztach konserwacji latarni gazowych nie ujęto robót awaryjnych nie związanych
z konserwacją latarni gazowych:
1) demontażu słupów latarni gazowych i odcięcia ich od czynnej sieci gazowej
w przypadkach uszkodzenia lub zniszczenia słupów w wyniku zdarzeń losowych
(wypadek drogowy, wichura, wandalizm itp.). Dotyczy to: skrzywienia lub złamania słupa,
pęknięcia żeliwnego trzonu słupa itp.
2) naprawy, wymiany lub uzupełnienia elementów składowych latarni gazowych (słupy,
oprawy) uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku zdarzeń losowych (wypadek drogowy,
wichura, kradzież, wandalizm itp.).
2. Roboty awaryjne będą realizowane w ramach odrębnych zamówień, poprzedzonych
potwierdzeniem awarii przez komisję, złożoną z przedstawicieli Zamawiającego i spisaniu
protokółów konieczności.
§8
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością i zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami w zakresie wykonywania prac
gazowniczych.
3
§9
1. W zakresie nadzoru nad wykonywaniem prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy
Zamawiającego reprezentować będzie: ……………………….
2. Przedstawicielem Wykonawcy w odniesieniu do prac objętych przedmiotem umowy jest
......................................., tel. ....................................
3. Każdej ze stron przysługuje uprawnienie do wskazania innej osoby niż określone powyżej w
ust.1 i 2 poprzez przesłanie pisemnego zawiadomienia drugiej stronie bez konieczności zmiany
umowy.
§ 10
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§ 11
1. Zamawiający rozwiąże umowę w terminie 30 dni w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy
z obowiązków określonych w § 4 umowy.
2. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 Wykonawcy nie
przysługuje prawo do jakiegokolwiek odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy przed
terminem jej wygaśnięcia.
3. Za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy zapłaci on kary umowne w wysokości 20%
łącznej wartości brutto określonej w § 5 ust. 1, z wyłączeniem przypadku określonego w § 10
umowy.
4. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa do odszkodowania na zasadach ogólnych za
poniesioną szkodę.
§ 12
1. Poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, Zamawiający może
odstąpić od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego w szczególności z następujących
przyczyn:
1) nie przystąpienia Wykonawcy do realizacji prac konserwatorskich w terminie 3 dni od
dnia zawarcia umowy;
2) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową, w szczególności:
a) trzykrotnego nie usunięcia uszkodzeń latarni gazowych, których okres nie
świecenia przekracza 48 godzin,
b) nie wykonywania innych obowiązków określonych w § 4 przez okres
przekraczający dwa tygodnie.
3) zajęcia wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy;
4) Wykonawca dokonał cesji wierzytelności niezgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy.
2. Odstąpienie może nastąpić w terminie do 21 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy
o wystąpieniu przyczyny wymienionej w ust. 1 pkt 1 do pkt 3.
3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 13
Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu ustawy o
ochronie danych osobowych, dla których Administratorem Danych jest Prezydent m. st.
Warszawy, a co za tym idzie nie wiąże się z dostępem do zasobów systemów
informatycznych Urzędu m.st. Warszawy.
4
§ 14
Odpowiedzialność za ewentualne szkody mogące powstać w wyniku realizacji umowy
w stosunku do Zamawiającego lub osób trzecich ponosi Wykonawca.
§ 15
Wersja dla osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej oraz dla osoby fizycznej
prowadzącej działalność gospodarczą:
1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności
przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informacje publiczną w rozumieniu art. 1
ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz.
782), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2 (i ew. ust.
3).
2. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1, zawartych w
niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, a
w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy.
3. Ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1, nie będą podlegały
informacje zawarte w załączniku nr ....... do niniejszej umowy, stanowiące informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą
(wyłącznie w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą).
lub
Wersja dla przedsiębiorcy innego niż osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:
1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności
dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią
informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782), która podlega udostępnianiu w trybie
przedmiotowej ustawy.
2. Ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1, nie będą
podlegały informacje zawarte w załączniku nr ....... do niniejszej umowy, stanowiące informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość
gospodarczą.
§ 16
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy poddane zostaną
rozstrzygnięciu Sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 17
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Załączniki do umowy:
1) formularz cenowy ofertowy – załącznik nr 1;
2) opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2;
WYKONAWCA
ZAMAWIAJĄCY
5