U-111 czas pracy placówek handl.

Transkrypt

U-111 czas pracy placówek handl.
8&+:$à$1U,9
Rady Miasta Józefów
]GQLDZU]HQLDU
:VSUDZLHXVWDOHQLDF]DVXSUDF\SODFyZHNKDQGOXGHWDOLF]QHJR]DNáDGyZ
JDVWURQRPLF]Q\FKLXVáXJRZ\FKQDWHUHQLHPLDVWDJózefowa.
1DSRGVWDZLHDUWXVWLXVWSNWXVWDZ\]GQLDPDUFDURNXRVDPRU]G]LH
gminnym (Dz. U. z 2001r nr. 142 poz. 1591 z Sy(Q]PRUD]DUW;,,†XVWDZ\]
GQLDF]HUZFDU±3U]HSLV\ZSURZDG]DMFHNRGHNVSUDF\']8QUSR]
z Sy(Q]P5DGD0LDVWD-y]HIyZXFKZDODFRQDVW
SXMH
§1
8VWDOD VL
F]DV SUDF\ SODFyZHN KDQGOX GHWDOLF]QHJR ]DNáDGyZ XVáXJRZ\FK L
JDVWURQRPLF]Q\FK PDMF\FK VZRM VLHG]LE
QD WHUHQLH PLDVWD -y]HIRZD QD FDáRURF]QH
IXQNFMRQRZDQLHZJRG]LQDFKGR]]DVWU]H*HQLHPXVW
8VWDOD VL
F]DV SUDF\ SODFyZHN JDVWURQRPLF]Q\FK PDMF\FK VZRM VLHG]LE
QD WHUHQLH
miasta -y]HIRZDZJRG]LQDFKGRZRNUHVLHRGPDMDGRZU]HQLD
3U]HGáX*HQLHF]DVXSUDF\w/w podmiotów wymaga decyzji Rady Miasta Józefowa.
§2
7UDFLPRFXFKZDáD1U,95DG\0LDVWDJózefowa z dnia 18 lipca 2003 roku w sprawie
XVWDOHQLD F]DVX SUDF\ SODFyZHN KDQGOX GHWDOLF]QHJR ]DNáDGyZ JDVWURQRPLF]Q\FK L
XVáXJRZ\FKQDWHUHQLHPLDVWDJózefowa.
§3
:\NRQDQLHXFKZDá\SRZLHU]DVL
%XUPLVWU]RZL0LDVWDJózefowa.
§4
8FKZDáDZFKRG]LZ*\FLH]GQLHPSRGM
FLD

Podobne dokumenty