Publikacje 1982 Lublin- Stare Miasto

Komentarze

Transkrypt

Publikacje 1982 Lublin- Stare Miasto
Publikacje
1982 Lublin- Stare Miasto - Blok VI. Grodzka 24 i 26. "Informator Archeologiczny".
Badania
1981. Warszawa, s. 239.
1983 Lublin - Stare Miasto - Blok VI. "Informator Archeologiczny". Badania 1982.
Warszawa, s. 262-263.
1984 Lublin - Stare Miasto - Blok VI. "Informator Archeologiczny". Badania 1983.
Warszawa, s. 231.
1985 Lublin - Stare Miasto - Blok VI. "Informator Archeologiczny". Badania 1984.
Warszawa, s. 169
1985 [rec.]V.F. Gening, Očerki po istorii sovetskoj archeołogii, Kiev 1982, ss. 225, (w:)
"Archeologia Polski", t. XXX, z. 1, s. 245-250.
1986 Lublin - Stare Miasto - Blok VI. Grodzka 28 i 30. "Informator Archeologiczny".
Badania 1985. Warszawa, s. 195.
1988 Wybrane rezultaty badań i nadzorów archeologicznych na Starym Mieście w Lublinie,
Badania Archeologiczne PKZ, Warszawa, s. 111-118
1988 Późnośredniowieczne osadnictwo na wzgórzu staromiejskim w Lublinie. Wybrane
rezultaty badań i nadzorów archeologicznych, „Rocznik PKZ”, z. 2 (1987), , s. 76-90.
1988
Ryga - Sarkanas Gvardes 3, 5 i 7. "Informator Archeologiczny". Badania 1987,
Warszawa, s. 245 (z J. Cichomskim).
1990 Badania archeologiczne na Starym Mieście w Przeworsku, " Sprawozdania Katedry
Archeologii UMCS ". Lublin, s. 43-49.
1991 Przeworsk, „Informator Archeologiczny”. Badania 1990 r., Warszawa 1991.
1991 Nadzory i badania archeologiczne przy cerkwi pounickiej w Szczebrzeszynie, woj.
zamojskie,"Sprawozdania Katedry Archeologii UMCS ", Lublin , s. 42-51.
1991 Badania archeologiczne przy reliktach zabudowy rzemieślniczej przy u. Nadrzecznej
16 w˙Kazimierzu Dolnym, "Sprawozdania Katedry Archeologii UMCS ", Lublin, s.
51-55.
1991 Drugi sezon badań na osadzie wczesnośredniowiecznej w˙Lublinie-Jakubowicach,
stan. 5, "Sprawozdania Katedry Archeologii UMCS ", Lublin s. 39-51. ( z U.
Kurzątkowską).
1993 Grodzisko w Trójni, gm. Lubartów, "Sprawozdania Katedry Archeologii UMCS ",
Lublin, s. 45-48 (z W. Zielińskim)
1993 Drugi sezon badań przy reliktach zabudowy rzemieślniczej w Kazimierzu Dolnym,
ul.˙Nadrzeczna 16, "Sprawozdania Katedry Archeologii UMCS ", Lublin, s. 24-30
1994 Średniowieczne osadnictwo na wzgórzu staromiejskim w Lublinie w świetle badań
stratygrafii kulturowej, „Archeologiczne Listy”, nr 1, s.1-8
1994 Rola Wzgórza Staromiejskiego w Formowaniu się lubelskiego ośrodka miejskiego,
Archeologiczne Listy, nr 4, s. 1-12
1994 Nadzory i badania weryfikacyjne przy kościele p.w. Wniebowzięcia NPM w
Zawichoście, woj.˙tarnobrzeskie, "Sprawozdania Katedry Archeologii UMCS ",
Lublin, s. 37-40.
1994 Badania weryfikacyjne przy kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Zawichoście,
woj.˙tarnobrzeskie, (w:) "Najważniejsze odkrycia archeologiczne w Polsce
Środkowowschodniej w 1993 roku", Biała Podlaska, s. 128-130.
1994 [rec.] Sandomierz: badania 1969-1973. Praca zbiorowa pod red. S. Tabaczyńskiego,
Warszawa 1993, (w:) "Zeszyty Sandomierskie", nr 1, s. 48-49.
1995 Formowanie się wczesnośredniowiecznego osadnictwa Polski Środkowowschodniej,
"Annales UMCS", vol. L, sectio F, s. 67-76, (z J. Gurbą, E. Banasiewicz, M. Florkiem
i S.Gołubem).
1995 Badania sondażowe na tyłach historycznej działki Rynek 12 - obecnie Jezuicka 16 - na
Starym Mieście w Lublinie, "Sprawozdania Katedry Archeologii UMCS ", Lublin, s.
29-30.
1995 [rec.] Dzieje Sandomierza. Średniowiecze. Tom I, pod red. S. Trawkowskiego,
Warszawa 1993, (w:) "Pamiętnik Sandomierski", s. 177-179.
1996 [rec.] Lubelszczyzna. Numer Specjalny, 1/95, pod red. J. Serafinowicza, (w:)
"Archeologia Polski Środkowowschodniej", t. 1, , s. 213.
1996 Wkład Katedry UMCS w badania średniowiecza, nowoż ytności i czasów najnowszych
na obszarze Polski Środkowowschodniej, "Archeologia Polski Środkowowschodniej",
t. 1, s. 267-270.
1996 Sondażowe badania archeologiczne w Garbowie, gm. loco, woj. lubelskie,
Archeologia Polski Środkowo-Wschodniej, t. I, s. 115
1997 [rec.] Lubelszczyzna, nr 1/96 (2), red. J. Serafinowicz, nr 2/96 (3), red. B.˙Seniuk,
Lublin 1996, (w:) „Archeologia Polski Środkowowschodniej", t. II, , s. 337-340.
1997 [rec.] Miasto zachodniosłowiańskie w XI-XII wieku. Społeczeästwo - kultura, "Region
Lubelski", t. 5 (7), Lublin, s. 234-236.
1997 Lubelskie wzgórze staromiejskie w procesie formowania średniowiecznego miasta.
Lublin.
1997 Sprawozdanie z sondażowych badań wykopaliskowych i odwiertów archeologicznych
na tanowisku nr 1 w Skibicach, woj. zamojskie, Archeologia Polski ŚrodkowoWschodniej, t. II, s. 142-148 (razem z A. i R. Niedźwiadkami)
1997 Wybrane problemy ze współczesnych badań archeologicznych nad Słowiańszczyzną.
VI˙Międzynarodowy Kongres Archeologii Słowiańskiej w Nowogrodzie, "Archeologia
Polski
Środkowowschodniej", t. 2, , s. 385-388.
1997 Wkład Katedry UMCS w badania średniowiecza, nowożytności i czasów najnowszych
- zestawienia tabelaryczne i uzupełnienia bibliograficzne, "Archeologia Polski
Środkowowschodniej", t. 2, , s. 301-315.
1997 Przemieszczenia lubelskiego grodu w czasach średniowiecza i jego związki
z
powstaniem miasta, (w:) Lublin w dziejach i kulturze Polski, pod. red. T. Radzika i
A.A. Witusika, Lublin
1997 Sprawozdanie z sonda owych badaä wykopaliskowych i odwiert˘w archeologicznych
na stanowisku nr 1 w Skibicach, woj. zamojskie, (w:)˙"Archeologia Polski
Środkowowschodniej", t. 2, s. 142-147, (z A. i R. Niedźwiadkami).
1997 Rezultaty archeologicznych nadzorów i wstępnych badań weryfikacyjnych przy
kościele p.w.˙Wniebowzięcia NMP w Zawichoście, "Materiały i Sprawozdania
Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego", t. XVII, , s. 191-198.
1997 Wędrówki lubelskiego grodu, (w:) Lublin i Lubelszczyzna w dziejach i kulturze
Polski, pod˙red.˙A.˙A. Witusika i T. Radzika, Lublin, s. 7-21.
1997 Średniowieczny Lublin - proces przeobrażeń zespołu osadniczego, (w:) Probliemy
Slawianskoj Archeołogii t. 1, Moskwa, s. 70-81,
1997 [rec.] Monografia wzgórza Collegium Gostomianum, "Zeszyty Sandomierskie", z. 5,
1996, Sandomierz, s. 61-64
1998 Wyniki badań gródka stożkowatego w Brzezinach - Trójni, stan. 26, woj. lubelskie,
(w:) "Archeologia Polski Środkowowschodniej", t. 3, , s. 227-233 , (z A. i R.
Niedźwiadkami).
1998 [rec.] Zapiski Krasnosnostawskie. Z przeszłości Krasnegostawu i okolic, t. I-III, 19941996, w:) Region Lubelski, 6 (8), s. 188-195, (z A. Pleszczyńskim)
1999 Sieć osadnicza w archidiakonacie lubelskim w średniowieczu. Studium
archeologiczno-historyczne, Lublin
1999
Wzgórze z kościołem pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii
Panny w przestrzeni osadniczej wczesnośredniowiecznego Zawichostu, (w:) Sedes
Regni Principales", pod red. B. Trelińskiej, Sandomierz, s. 27-36.
1999 Sieć osadnicza archidiakonatu lubelskiego w średniowieczu, „Archeologiczne Listy”,
R. 18, nr˙2 (56), Lublin s. 3-15.
1999 Dzieje ulicy Krakowskie Przedmieście w Lublinie w świetle analizy stratygrafii
kulturowej,
"Archeologia Polski Środkowowschodniej", t. 4, s. 215- 230, ( z R.
Niedźwiadkiem)
2000 Sondażowe badania archeologiczne na wczesnośredniowiecznej osadzie podgrodowej
w
Garbowie I, pow. Lublin. "Archeologia Polski Środkowowschodniej", t. 5, , s. 111-
115
2003
Osadnictwo Kocka i okolic w pradziejach i średniowieczu, (w:) Studia z dziejów
Kocka, pod red. R. Szczygła, Lublin, s. 9-32, (z R. Niedźwiadkiem)
2003 Nowy obraz sieci osadniczej Lubelszczyzny (w granicach średniowiecznego
archidiakonatu lubelskiego) w okresie XI-XIII w. w świetle badań archeologicznych i
historycznych, [w:] Z. Woźniak, J. Gancarski (red.) Polonia Minor Medii Aevi. Studia
ofiarowane Panu Profesorowi Andrzejowi Żakiemu w osiemdziesiątą rocznicę
urodzin, Kraków-Krosno, s. 393-413.
2003 Lublin średniowieczny – etapy rozwoju, „Z otchłani wieków”, R. 58, nr 1-4, Warszawa,
s. 93-97 (z R. Niedźwiadkiem i M. Stasiakiem)
2004 Początki Kazimierza Dolnego w świetle źródeł archeologicznych i historycznych, (w:)
Stan i zmiany środowiska geograficznego wybranych regionów wschodniej Polski,
pod red. R. Dobrowolskiego i S. Terpiłowskiego, Lublin, s. 61-68
2004 Grodzisko w Podgórzu – wczesnośredniowieczne wrota do Kotliny Chodelskiej, [w:]
Przez pradzieje i wczesne średniowiecze. Księga Jubileuszowa na siedemdziesiąte
piąte urodziny docenta doktora Jana Gurby, pod red. J. Libery i A. Zakościelnej,
Lublin s. 381- 394 (z R. Niedźwiadkiem i Ł. Rejniewiczem)
2004 Radzyń i okolice w pradziejach, średniowieczu i okresie nowożytnym w świetle źródeł
archeologicznych, „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, Radzyń Podlaski, s. 19-34
2004 Lublin i archidiakon, czyli o osadzie przedlokacyjnej na Wzgórzu Staromiejskim [w:]
Na pograniczu kultur, języków i tradycji. Prace ofiarowane Profesorowi Doktorowi
Ryszardowi Szczygłowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzina, pod red M. Mądzika i
A.A. Witusika, Lublin, s. 19-28 (z M. Stasiakiem).
2004 Archeologia w badaniach nad parafiami. Wybrane problemy na przykładzie
Lubelszczyzny, (w:) Peregrinatio ad veritatem. Studia ofiarowane profesor
Aleksandrze Witkowskiej OSU z okazji 40-lecia pracy naukowej, pod red. U.
Borkowskiej OSU, Cz. Deptuły, ks. R. Knapińskiego, Z. Piłata i E. Wiśniowskiego,
Lublin, s. 441-458.
2004 Zarys stanu badań archeologicznych i historycznych średniowiecznego Lublina. W:
Lublin przez wieki. Szkice z badań archeologicznych, red. E. Banasiewicz-Szykuła, A.
Stachyra, B. Gosik-Tytuła. Lublin, s. 35-52.
2004 The medieval urban centre in Lublin, (w:) Polish Lands at the first and the second
Millennia, ed. P. Urbańczyk, Warsaw, s. 357-382 (razem z R. Niedźwiadkiem I M.
Stasiakiem)
2006 Konwent w sercu miasta. Dominikanie w przestrzeni miejskiej średniowiecznego
Lublina. W: Świat Słowian wczesnego średniowiecza, red. M. Dworaczyk, A.B.
Kowalska, S./ Moździoch, M. Rębkowski, Szczecin- Wrocław 2006, s. 167-177.
2006 Przyczynek do studiów nad geografią herodotowych Neurów, [w:] Cultura et politica.
Studia i rozprawy dedykowane Profesorowi Jerzemu Kmiecińskiemu, pod red. A.
Stępień-Kuczyńskiej i M. Olędzkiego, Łódź , s. 51-64.
2006 Wczesnośredniowieczny Lublin. Studium rozwoju przestrzennego. Warszawa, (razem
z R. Niedźwiadkiem i M. Stasiakiem)
2006 Wprowadzenie, [w:] Rola i znaczenie nauk pomocniczych archeologii, pod red. W.
Kozak-Zychman i J. Gurby, Lublin, s. 11-16.
2006 Na styku archeologii i historii – problemy badań osadnictwa na terenie parafii w
średniowieczu [w:] Rola i znaczenie nauk pomocniczych archeologii, pod red. W.
Kozak-Zychman i J. Gurby, Lublin, s. 121-130.
2006 Naturalne i kulturowe warunki kształtowania się nadgranicznych parafii ziemi
lubelskiej w średniowieczu, [w:] Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji
osadnictwa, Łódź, s. 86.
2006
Dominikanie a przestrzeń miejska średniowiecznego Lublina, [w:] Dominikanie w
Lublinie. Studia z dziejów i kultury, red. H. Gapski. Lublin, s. 59-71 (razem z M.
Stasiakiem).
2007 [rec.] W. Duczko, Ruś wikingów, Warszawa 2006. „Sprawozdania Archeologiczne”
59, s. 596-600.
2007 Średniowieczny Lublin i Lubelszczyzna w świetle badań ostatnich 10 lat, Lubelskie
Materiały Archeologiczne, t. 15, red. J. Gurba, J. Libera, Lublin, s. 111-115.
2008 Główne etapy przemian osadniczych w międzyrzeczu środkowej Wisły i Bugu w
średniowieczu (od VII do połowy XIII wieku) w świetle źródeł archeologicznych i
pisanych. W: Słowianie Wschodni w dorzeczu Wieprza i Bugu. Historia, kultura,
religia, red. J. Libera, Łęczna, s. 59-67.
2008 Pobuże jako obszar badań i ochrony dziedzictwa archeologicznego z okresu
wczesnego
średniowiecza. W: Nasz Bug. Tworzenie warunków dla rozwoju obszarów
przygranicznych
Polski, Ukrainy i Białorusi poprzez waloryzację i ochronę dziedzictwa
naturalnego i kulturowego, red. Maciej St. Zięba, Lublin, s. 271-276.
2008 Pobuże region as subject to research and protekction of the archeological heritage
from the period of Early Middle Ages. W: Our Bug. Creating conditions for
devolpment of the border areas of Poland, Ukraine and Belarus throgh enhacement and
preservation of natural and cultural heritage, edited by: M. St. Zięba. Lublin, s. 105.
2008 Нaш Бyг. Tвopeння yмoв для poзвиткy пpикopдoнных зoн Пoльщі, Укpaїни й
Бiлopyci чepeэ вaльopиэaцiю тa oхopoнy кyльтypнoї тa пpиpoднoї cпaдщини, зa
peд. М.Cт. Зeмби, Люблин, c. 137-138.
2009 [rec.] Józef Niedźwiedź, Leksykon historyczny miejscowości dawnego województwa
zamojskiego, Zamość 2003, (z A. Pleszczyńskim), „Archeologia Polski
Środkowowschodniej”, t. IX, s. 342-344.
2009
Archeologia w Dziejach gmin Zamojszczyzny, „Archeologia Polski
Środkowowschodniej”, t. IX, s. 345-349.
2009 Relikty wczesnośredniowiecznego osadnictwa w Lublinie przy ul. Kochanowskiego 78.
W: Hereditaspraeteriti. Additamenta archeologica et historica dedicata Ioanni Gurba
Octogesimo Anno Nascendi, red. H. Taras, A. Zakościelna, Lublin, s. 415-427. (z M.
Liberą i R. Niedźwiadkiem).
2009 Relikty założenia dworskiego Zbigniewa Oleśnickiego w Biskupicach, gm. Trawniki,
woj. lubelskie. Prologomena do archeologicznych badań wykopaliskowych. W:
Hereditaspraeteriti. Additamenta archeologica et historica dedicata Ioanni Gurba
Octogesimo Anno Nascendi, red. H. Taras, A. Zakościelna, Lublin, s. 469-479. (z R.
Niedźwiadkiem, W. Zielińskim)
2009 Naturalne i kulturowe warunki kształtowania się osadnictwa na przykładzie dwóch
nadgranicznych parafii ziemi lubelskiej w średniowieczu. W: Środowisko-CzłowiekCywilizacja, t. 2: Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa, red. L.
Domańska, P. Kittel, J. Forysiak. Poznań, s. 233-243.
2010 An Outline of the Archeological Research on Mediaeval Parishes in Poland with
Special Regard to the Lublin Land. In: First Interdisciplinary Conference: Seeking
Origins and Manifestations of Religion, Pułtusk 28-30 June 2010. Abstracts of Papers,
edited Joanna Popielska-Grzybowska, Jadwiga Iwaszczuk, Pułtusk, p. 28-30
2010 Początki wczesnego średniowiecza na Lubelszczyźnie. Wybrane problemy. W:
Środowisko przyrodnicze, gospodarka, osadnictwo i kultura symboliczna w V w.
p.n.e. – VII w. n.e. w dorzeczach Odry, Wisły i Niemna, red. M. Karczewski, M.
Karczewska, Mirosław Makohonienko, D. Makowiecki, E. Smolska, P. Swarczewski.
Białowieża, s. 114-116.
2010 Wytop i dystrybucja żelaza w XV-XVI w. w świetle najstarszej księgi sądowej miasta
Kamionki w ziemi lubelskiej i źródeł archeologicznych , APŚ, t. 10, s. 163-171 (razem
z G. Jaworem).
2010 Archeologia w monografii średniowiecznych dziejów Wąwolnicy. Recenzja pracy
Katarzyny Pisarek-Małyszek, Wąwolnica w średniowieczu. Lublin 2007, 271 s., 90
ryc., 5 fot.; APŚ, t. 10, s. 308-319.
2010 Konferencja o miastach Lubelszczyzny, APŚ ,t. 10, s. 369-372
2010 Should archeologists study parishes?, [w:] S. Czopek, S. Kadrow (red.) Mente et rutro,
Rzeszów, s.451-459.
2011 Cmentarz na Placu po Farze w Lublinie na tle etapów zagospodarowania Wzgórza
Staromiejskiego w średniowieczu. Zarys problematyki. (w:) „In silvis, campis …et
urbe”. Średniowieczny obrządek pogrzebowy na pograniczu polsko-ruskim, red. S.
Cygan, M. Glinianowicz, P. N. Kotowicz, Rzeszów-Sanok, s. 311-329.
Publikacje w druku
- Zanim powstał Lublin. W: Scientia et Fidelitate. Księga Pamiątkowa Ewy i Czesława
Deptułów
Profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, redakcja Tomasz Panfil, Lublin,
Wydawnictwo KUL 2010 (razem z J. Liberą).
- An Outline of the Archeological Research on Mediaeval Parishes in Poland with Special
Regard to the Lublin Land, [in:] Seeking Origins and Manifestations of Religion, Pułtusk
2011.
- Glosa do dyskusji o lokalizacji średniowiecznego Uhruska. „ Наукові Студії”. Випуск 3.
Львів-Винники 2011.
- Stefan Nosek w badaniach średniowiecza okresu wczesnopaństwowego na Lubelszczyźnie,
[w] Miejsce Profesora Stefana Noska w archeologii polskiej 50 lat po wydaniu „Materiałów
do badań nad historią starożytną i wczesnośredniowieczną międzyrzecza Wisły i Bugu”.
Lublin 2011.

Stefan Nosek i problematyka Neurów w świetle źródeł archeologicznych.
[w:] Miejsce Profesora Stefana Noska w archeologii polskiej 50 lat po wydaniu „Materiałów
do badań nad historią starożytną i wczesnośredniowieczną międzyrzecza Wisły i Bugu”.
Lublin 2011.

Skąd mogli wyjść Wiatycze? Głos do dyskusji o wczesnośredniowiecznych wędrówkach
Słowian. Krosno 2011.

Początki wczesnego średniowiecza na Lubelszczyźnie. Wybrane problemy, [w:]
Środowisko przyrodnicze, gospodarka, osadnictwo i kultura symboliczna w V w. p.n.e. –
VII w. n.e. w dorzeczach Odry, Wisły i Niemna, red. M. Karczewski, M. Karczewska,
Mirosław Makohonienko, D. Makowiecki, E. Smolska, P. Swarczewski. Białowieża.

Od osady do kasztelanii i archidiakonatu. Rola archeologii w rekonstrukcji podziałów
terytorialnych w średniowieczu na przykładzie badań Ziemi Lubelskiej. Rzeszów 2011.
Projekty badawcze

1994-1995 udział w grancie pod kierunkiem doc. J. Gurby p.t. Formowanie się
wczesnośredniowiecznego osadnictwa Polski środkowowschodniej.

1999-2005 kierownik lubelskiej części grantu p.t. Polska na przełomie tysiącleci,
(grant PBZ-KBN 11/H01/99/04) grantu realizowanego przez Instytut Archeologii i
Etnologii PAN pod kierunkiem prof. P. Urbańczyka.

Udział w projekcie Współpraca uniwersytetów wspierająca rozwój regionów –
lubelskiego i lwowskiego. Konferencja Tworzenie warunków dla rozwoju obszarów
przygranicznych Polski, Ukrainy i Białorusi poprzez waloryzację i ochronę
dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Lublin 2008.

2007 indywidualny grant prorektora UMCS d.s. Nauki. Tytuł grantu
Osadnictwo na terenie parafii wschodniego pogranicza ziemi lubelskiej w
średniowieczu. Studium archeologiczno-historyczne.
Członkowstwo w stowarzyszeniach i radach naukowych

od 1997 członek Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

wrzesień 2003 r. – wrzesień 2006 – członek Rady Muzeum Lubelskiego

od 6 stycznia 2006 r. w Radzie Muzeum przy Muzeum Chełmskim w Chełmie,

2001-2007 r. prezes Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Naukowego Archeologów
Polskich

od 2008 r. członek Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej

od 2010 r. członek Lubelskiego Towarzystwa Miłośników Książki

od 2011 r. członek Polskiego Towarzystwa Historycznego, Oddział w Lublinie

Podobne dokumenty