Analiza Ankiety - Urząd Gminy Wartkowice

Transkrypt

Analiza Ankiety - Urząd Gminy Wartkowice
Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
Analiza Ankiety
Czy zna Pan/Pani założenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
w swojej Gminie – dokumentu przyjętego uchwałą Rady Gminy.
Tak 28,26%
Nie
Tak
Nie 71,74%
Jakie problemy społeczne wobec dzieci i młodzieży
uważa Pan/Pani za najważniejsze na terenie Gminy?
Brak miejsca spotkań np. w
poszczególnych wsiach,
Brak opieki nad dziećmi w
wieku przedszkolnym,
Brak odpowiedniego
miejsca na spotkania dla
młodzieży,
Ograniczony dostęp do Internetu,
1
2
3
4
5
Ograniczony dostęp do
placówek kulturalnych,
sportowych i rekreacyjnych
Zażywanie narkotyków,
Używanie alkoholu,
Palenie papierosów,
Brak możliwości dokształcania się,
0
5
10
15
20
25
30
Jakie problemy społeczne wobec osób starszych
uważa Pan/Pani za najważniejsze na terenie Gminy?
Brak zajęć, kontaktów z
ludźmi w tym samym wieku,
Problem z dojazdem do lekarzy,
Problemy zdrowotne,
Niepełnosprawność,
1
2
3
4
5
Samotność– izolacja,
Ograniczona zdolność do
samoobsługi,
Niewystarczający zakres
usług opiekuńczych,
Brak zagospodarowania
wolnego czasu dla osób w
wieku poprodukcyjnym
Brak organizacji imprez kulturalnych,
0
5
10
15
20
25
Jakie problemy społeczne wobec rodzin
uważa Pan/Pani za najważniejsze na terenie Gminy?
Ubóstwo,
Bezrobocie,
Alkoholizm,
Niepełnosprawność,
1
2
3
4
5
Przemoc w rodzinie,
Bezradność w sprawach
opiekuńczo – wychowawczych
Bezradność życiowa,
Rozbicia rodzin - wyjazdy
zagraniczne,
Niewydolność materialna
rodziny,
Ograniczony dostępu do
pomocy specjalistycznej,
0
5
10
15
20
25
30
Czy jest Pan/Pani za utworzeniem na terenie Gminy świetlic środowiskowych?
Nie 5,21%
Nie mam zdania 18,75%
Tak - gdzie? 76,04%
●
w szkołach
●
w budynku UG
●
w remizach OSP
●
w budynkach komunalnych w Powodowie
●
w bibliotece
●
w budynku GS w Białej Górze
●
w ośrodkach zdrowia
●
w obrębie 2-3 wsi
Czy Pana/Pani zdaniem na terenie Gminy jest zapotrzebowani
na świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych?
Nie 6,25%
Nie mam zdania 32,29%
Tak - gdzie? 61,46%
●
pomoc sąsiedzka
●
opieka społeczna
●
opieki środowiskowe
●
dowóz do lekarzy
●
pielęgniarki
●
pomoc w domu i w zakupach
●
osoby bezrobotne, które odbyły odpowiednie szkolenie
●
opieka całodobowa
●
wolontariat
Jakie Pana/Pani zdaniem rozwiązania mogą być odpowiedzią na problemy dzieci i młodzieży?
(Proszę o wpisanie pomysłów, które mogłyby zaistnieć w Gminie?)
●
Organizacja spotkań
●
organizacja wyjazdów rowerowych
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
spotkania uświadamiające o używkach i skutkach zażywania
narkotyków
●
spotkania z psychologami i pedagogami
●
kursy szkoleniowe, dokształcanie się w różnych formach
●
organizowanie wycieczek
●
doradztwo zawodowe dla młodzieży gimnazjalnej
●
rękodzielnictwo- spotkania z artystami ludowymi
●
utworzenie klubu dla młodzieży mp. 1 na 10 sołectw
●
organizowanie wyjazdów na basen
●
organizowanie wolontariatu – pomoc dzieciom w nauce
●
edukacja prozdrowotna
●
edukacja ekologiczna
●
rozwijanie pasji i zainteresowań artystycznych
●
pokazy kulinarne, żywieniowe
●
wyjazdy do kin i teatrów
organizacja zajęć sportowych połączonych z zawodami
organizacja zajęć pozalekcyjnych, głównie sport, ping-pong,
tenis, siatkówka, piłka nożna
nauka języków obcych
mało zainteresowań pozalekcyjnych- kółka tematyczne, teatralne,
nauka muzyki
organizowanie dyskotek
organizowanie imprez kulturalnych
zorganizowanie świetlicy z dostępem do Internetu
utworzenie świetlic środowiskowych
wydłużenie czasu pracy przedszkola
wydłużenie czasu pracy biblioteki
zorganizowanie wypoczynku letniego
możliwość nauki w szerszym zakresie
Jakie Pana/Pani zdaniem rozwiązania mogą być odpowiedzią na problemy osób starszych?
(Proszę o wpisanie pomysłów, które mogłyby zaistnieć w Gminie?)
●
Zorganizowanie miejsca spotkań np. Świetlica
●
większy i pełniejszy monitoring zdrowotny
●
organizowanie spotkań dla osób starszych i rówieśników
●
wizyty lekarskie w domu – większe
●
organizacja dojazdów lekarzy do chorych
●
lepsze połączenia komunikacyjne
●
wzmocnienie pomocy niematerialnej
●
rozszerzenie odpowiedniej opieki zdrowotnej
●
●
●
●
zorganizowanie klubu seniora z możliwością gier np. w szachy,
warcaby
zorganizowanie Kółek Kulturalnych
Dom spokojnej starości
Uniwersytet Trzeciego Wieku
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
organizowanie spotkań młodzieży z osobami starszymi
(przynajmniej jeden raz na pół roku)
stworzenie sieci specjalistycznych, usług opiekuńczych w tym
dla osób z zaburzeniami psychicznymi
●
stworzenie sieci usług opiekuńczych
●
zwiększenie dostępu do lekarzy specjalistów
●
zainteresowanie się osobami starszymi
●
intensywniejsza opieka ze strony opieki społecznej
●
wolontariat skierowany do osób starszych
●
podwyższenie emerytur
●
gabinety rehabilitacyjne
●
dofinansowanie do lekarstw
organizacja wycieczek krajoznawczych i przyrodniczych
zorganizowanie świetlicy środowiskowej
szerszy dostęp do placówek sportowych
spotkania opłatkowe, wieczorki okolicznościowe
pomoc w transporcie na lokalne wydarzenia kulturalne
pomoc w spawach domowych
pomoc osobom starszych w zakupach
likwidacja barier architektonicznych w instytucjach i w domach
osób niepełnosprawnych
Jakie Pana/Pani zdaniem rozwiązania mogą być odpowiedzią na problemy rodzin?
(Proszę o wpisanie pomysłów, które mogłyby zaistnieć w Gminie?)
●
●
pomoc finansowa dla potrzebujących rodzin
●
zwiększenie kontroli nad wydawanymi pieniędzmi
otrzymywanymi z ośrodka pomocy przez osoby uprawnione
●
●
więcej się interesować i pomagać najbardziej potrzebującym
rodzinom
●
●
●
●
●
●
●
●
otoczenie opieką młodszych biednych i patologicznych
podnoszenie świadomości rodziców wychowujących dzieci i
młodzież, która powinna być przygotowana do tej roli
stworzenie warunków do powstawania miejsc pracy – zachęty
dla przedsiębiorców
większe zaangażowanie ludzi w samozatrudnienie i własny
rozwój
stworzenie przymusowych miejsc pracy dla osób
nadużywających alkoholu
prowadzenie poradni dla rodzin z problemami i doradztwo
psychologiczne tych rodzin
●
zatrudnienie psychologa i terapeuty i organizacja spotkań z nimi
●
udzielanie pomocy prawnej rodzinom
●
utworzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego
●
utworzenie punktu interwencji Kryzysowej
●
organizacja Klubu integracyjnego
●
organizowanie warsztatów dla rodzin
●
tworzenie świetlic środowiskowych
pomoc w poszukiwaniu pracy dla osób bezrobotnych
szkolenia w zakresie odnalezienia się na rynku pracy
spotkania z doradcą zawodowym
●
●
organizowanie spotkań o zapobieganiu bezrobociu
●
zwiększenie zasiłku dla osób bezrobotnych
●
●
zmniejszenie bezrobocia poprzez organizowanie bezpłatnych
kursów i szkoleń dla dorosłych oraz przekwalifikowania
zawodowe
łatwiejszy dostęp do poradni specjalistycznych
●
zwiększenie dostępu do pomocy specjalistów dla rodzin
dotkniętych problemami alkoholizmu, przemocy w
rodziniemożliwość bezpłatnej konsultacji z lekarzami
wsparcie dla osób (rodzin) wśród których są osoby
niepełnosprawne
zabezpieczenie lokali mieszkaniowych dla matek z dziećmi z
rodzin w których
Jakie Pana/Pani zdaniem rozwiązania mogą być odpowiedzią na problemy rodzin?
(Proszę o wpisanie pomysłów, które mogłyby zaistnieć w Gminie?)
cd.
●
występują problemy uzależnień
●
właściwa edukacja życia w rodzinie
●
spotkania z rodzicami patologicznymi
●
większe zainteresowanie nauczycieli sprawami uczniów
●
zatrudnienie psychologa w szkołach
●
organizowanie kursów tańca
●
zwiększenie czasu pracy przedszkola
●
●
tworzenie żłobków i przedszkoli na wsiach
●
●
●
●
łatwiejszy i większy dostęp do placówek sportowych,
kulturalnych i rekreacyjnych
●
cukiernia i kawiarnia
●
spotkania edukacyjne dotyczące życia bez nałogów
●
zbiórka odzieży dla dzieci
●
tańsze lekarstwa
●
zajęcia dla dzieci i młodzieży
organizacja wakacji dla dzieci
organizowanie wyjazdów, wycieczek
organizowanie imprez kulturalnych
organizowanie festynów rodzinnych
●
tworzenie większej ilości ścieżek rowerowych
●
organizowanie białych niedziel
Czy Pana/Pani zdaniem dostępność do poradni specjalistycznych
na terenie Gminy jest zadowalająca?
18,95%
Tak
Nie mam zdania
Nie - jakie widzi
Pan/Pani sposoby by
to poprawić
16,85%
64,21%
większy dostęp do lekarzy specjalistów (okulista, dermatolog,
●
otwarcie laboratorium, USG
reumatolog, pediatra, poradnie dla kobiet, psychologia)
●
możliwość wszystkich badań profilaktycznych
●
badania przez lekarzy specjalistów - nieodpłatne
●
bezpośredni dojazd autobusu
●
poradnia psychologiczna, psychiatryczna
●
krótsze wizyty u lekarzy
●
dostęp do rehabilitantów
●
Jakie Pana/Pani zdaniem są najbardziej skuteczne działania mające wpływ
na rozwiązywanie problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie?
współpraca z policją, organizacjami i instytucjami
pomagającymi osobom
uzależnionym,
szerzenie oświaty w tym
zakresie (kształtowanie
świadomości) wśród dzieci,
udzielanie pomocy, (w tym
również prawnej),
organizowanie grup wsparcia dla osób uzależnionych,
organizowanie wolnego
czasu dla dzieci i młodzieży,
zapewnienie w każdej szkole pomocy psychologa i pedagoga.
0
10
20
30
40
50
60
70
Czy Pana/Pani zdaniem na terenie Gminy powinny być prowadzone
kursy i szkolenia dla dorosłych?
Nie 8,33%
Nie mam zdania 22,92%
Tak - jakie formy działań? 68,75%
●
kursy w zakresie obsługi komputera
●
●
szkolenia w zakresie księgowości i rachunkowości
●
●
szkolenia lub kursy w zakresie pierwszej pomocy
●
●
wszelkie kursy dokształcające i szkolenia zawodowe
●
bezpłatne formy szkoleń, kursów, dokształcania
kursy kosmetyczne, marketingowe i zarządzania i
gotowania
szkolenia ułatwiające znalezienie pracy
kursy , czy inne formy jak rozmawiać z trudną
młodzieżą, gdzie zgłaszać się o pomoc w przypadkach
występowania różnego rodzaju trudności życiowych
Czy jest Pan/Pani za prowadzeniem działań angażujących społeczność lokalną
do wspólnego rozwiązywania problemów?
Nie 5,32%
Nie mam zdania 35,11%
Tak - o jakiej tematyce? 59,57%
●
Problemy alkoholowe, przemoc i inne uzależnienia
●
●
odnowa wsi, ochrona środowiska
●
●
pomoc sąsiedzka w rozwiązywaniu problemów
●
mediacja społeczna
integracja społeczna dotycząca profilaktyki uzależnień
i patologii
trudności wychowawcze, rozwiązywanie problemów
nałogowych
Jakie Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć działania
w celu poprawy życia mieszkańców Gminy ?
Przeciwdziałanie społecznej
bierności, kierowanie działań na aktywizację zawo-
Podejmowanie działań mających na celu zapobieganie
wykluczeniu społecznemu
osób starszych, niepełno-
Wzmocnienie pomocy niematerialnej (doradztwo,
pomoc psychologiczna i
Rozszerzenie współpracy z
instytucjami i organizacjami
pozarządowymi,
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Jakie działania Gminy mogą pozytywnie wpłynąć
na rozwiązanie problemów społecznych?
Pozyskiwanie środków unijnych na kwestie społeczne,
Wykorzystanie budynków
gminy na nowe inwestycje
społeczne,
Organizowanie kursów i
szkoleń dla osób poszukujących pracy,
1
2
3
4
5
Zwiększenie ilości imprez
sportowych i kulturalnych,
Ściślejsza współpraca z
sąsiadującymi gminami w
zakresie polityki społecznej,
Działania na rzecz aktywizacji społeczności gminy / wsi
Profilaktyka,
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Co Pana/Pani zdaniem Gmina powinna osiągnąć w zakresie ładu społecznego?
Jaki cel sobie w tym zakresie postawić?
Integracja społeczności
lokalnej,
Poprawa warunków życia i
funkcjonowania mieszkańców,
Tworzenie warunków ku
temu, by „każdy brał swoje
życie w swoje ręce”,
1
2
3
4
5
Wzmocnienie oraz podniesienie sprawności działalności różnych instytucji
w gminie,
Wielofunkcyjny i zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny,
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45

Podobne dokumenty