ZAPYTANIE OFERTOWE NR 301/TZ/MB/2014

Komentarze

Transkrypt

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 301/TZ/MB/2014
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
ZAPYTANIE OFERTOWE DLA PROJEKTU
„Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania kauczuków SSBR X3 w Synthos Dwory 7spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna”
POIG.04.05.01-00-003/12
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 301/TZ/MB/2014
"Wykonanie instalacji wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji dla hal
magazynowych i hali obróbki końcowej produktu”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Oświęcim, dnia 05.11.2014
L.dz. 301/TZ/MB/2014
Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty cenowej dla projektu.:
„Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania kauczuków SSBR X3 w Synthos Dwory 7spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna”
POIG.04.05.01-00-003/12
1. Zwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowej:
wykonanie instalacji wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji dla hal magazynowych i hali obróbki
końcowej produktu
2. Strony zaangażowane w postępowanie ofertowe:
Zamawiający:
Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna
ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim
3. Oferta winna zawierać:
a)
pełną nazwę oferenta,
b)
siedzibę oferenta, numer telefonu oraz numer NIP,
c)
co najmniej dwa listy referencyjne potwierdzające wykonanie podobnego Projektu
w przeciągu ostatnich trzech lat
d)
informacje techniczne o oferowanych urządzeniach
e)
cenę w rozbiciu na: cena poszczególnych elementów (w przypadku kiedy urządzenia są
jednym z elementów oferty)
f)
okres gwarancji
g)
termin ważności oferty min. do 31.01.2015
h)
oferta powinna zostać podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do występowania
w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany
pieczęciami imiennymi
4. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
 Marta Bodnar
- tel. (033) 847-4752 - sprawy handlowe
 Marek Bykowski
- tel. (033) 847-2493 - sprawy techniczne (budowlane)
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
5. Ofertę – należy złożyć w terminie do 20.11.2014, godz. 16:00 w formie elektronicznej na adres
[email protected] oraz w zamkniętej kopercie na adres:
Synthos S.A., ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, Budynek E-119, Pokój nr 13
6. Postępowanie przetargowe prowadzone będzie wg procedur własnych Zamawiającego.
7.Po rozpatrzeniu ofert o decyzji Zamawiającego oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
8. Umowa zostanie zawarta z wybranym kontrahentem.
9. Koszt przygotowania oferty ponosi wyłącznie oferent.
10. Zamawiającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru oferty.
11. Z tytułu nieuwzględnienia ofert, oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko
Zamawiającemu.
12. W razie nieuwzględnienia żadnej z ofert, Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji
z dowolnym oferentem.
13. Kryteria oceny ofert:
 Cena – 90%
 Termin wykonania – 10%
Załączniki:
od 1 do 9 - Specyfikacja techniczna
Prosimy o potwierdzenie gotowości do złożenia oferty cenowej na e-mail
[email protected]