8-Narbutta 29 lok A - Urząd Dzielnicy Mokotów

Komentarze

Transkrypt

8-Narbutta 29 lok A - Urząd Dzielnicy Mokotów
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W KOMUNALNYM LOKALU UŻYTKOWYM
W DZIELNICY MOKOTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
W 2013 ROKU
Najemca:
Nazwa najemcy (zgodnie z KRS):
Forma prawna (zgodnie z KRS):
Fundacja Ośrodka KARTA
fundacja, organizacja pożytku
publicznego
Siedziba najemcy (zgodnie z KRS):
02-536 Warszawa, ul. Narbutta 29
Adres do korespondencji:
j.w.
Osoby, z którymi można się kontaktować w sprawie
sprawozdania (telefon, faks, adres poczty
elektronicznej):
Agnieszka Gleb (wicedyrektor),
22/848-07-12, [email protected]
Strona internetowa najemcy:
www.karta.org.pl
Lokal wynajmowany przez najemcę na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy:
Adres: ul. Narbutta 29, lokal A
Powierzchnia: 283,19
Kondygnacja:
m2
parter (206,01 m2), piwnica (77,18 m2)
Dodatkowe uwagi dotyczące lokalu (liczba pomieszczeń, dostępność dla osób niepełnosprawnych, inne
informacje zdaniem najemcy istotne)
8 pomieszczeń na parterze, łazienka z wc, hol, 5 pomieszczeń w piwnicy i korytarze łączące.
Utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych (schodki bez podjazdu przy wejściu, zejście
do pomieszczeń piwnicznych wyłącznie po schodach). Fundacja dobudowała własną klatkę
schodową z boku budynku – dostosowując lokal do przepisów przeciwpożarowych. Trzy
pomieszczenia piwniczne zostały wyposażone w trwale zamontowane profesjonalne systemy
regałów jezdnych oraz systemy zabezpieczenia i alarmowania o zagrożeniach dla materiałów
archiwalnych.
Sprawozdanie z działalności:
Dni i godziny działalności najemcy w lokalu:
Poniedziałek-piątek 9.00-17.00
Dni i godziny dostępności lokalu dla mieszkańców:
j.w.
Czy w lokalu prowadzona jest odpłatna działalność statutowa (jaka? w jakiej części lokalu? w jakich dniach
i godzinach?)
W lokalu prowadzona jest odpłatna działalność statutowa w zakresie publikacji i sprzedaży
książek i czasopism specjalistycznych oraz usług o charakterze archiwalnym i
dokumentacyjno-badawczym. Odbywa się w godzinach pracy Ośrodka KARTA (pon.-pt.
9.00-17.00). Powierzchnia przeznaczona na działalność odpłatną to 78,5 m2.
Czy w lokalu prowadzona jest działalność gospodarcza (jaka? w jakiej części lokalu? w jakich dniach
i godzinach?)
Ośrodek KARTA nie prowadzi działalności gospodarczej.
Opis działalności Najemcy w lokalu lub opis działalności związanej z najmem lokalu (prosimy o podanie
konkretnych danych i o nieograniczanie się do podawania informacji zawartych w Statucie lub w KRS albo w
innym rejestrze):
Fundacja Ośrodka KARTA jest niezależną apolityczną organizacją pożytku publicznego.
Celem Fundacji jest upowszechnianie wiedzy o wydarzeniach i postawach w XX wieku,
które mają wpływ na współczesne życie społeczne, zaspokajanie społecznych potrzeb
poznawczych i edukacyjnych związanych z przeszłością, a także działania opiniotwórcze.
Fundacja Ośrodka KARTA realizuje swoje cele statutowe poprzez działalność archiwalną,
edukacyjną, wydawniczą, wystawienniczą, oraz poprzez projekty dokumentacyjne.
W Ośrodku KARTA mieszczą się Archiwa Ośrodka KARTA. Archiwum Opozycji
zbiera materiały dotyczące oporu społecznego w Polsce w okresie 1956–1989. Zasadniczy
trzon stanowią druki zwarte i czasopisma II obiegu oraz ulotki, plakaty, kartki pocztowe,
znaczki, banknoty publikowane w podziemnych drukarniach. W archiwum znajdują się
również obszerne kolekcje osobiste (m.in. Jacka Kuronia, Anieli Steinsbergowej),
środowiskowe i tematyczne (m.in. Komitet Obrony Robotników, Prymasowski Komitet
Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom). Kolekcja Archiwum Opozycji
„Solidarność – Narodziny Ruchu”, zawierająca dokumenty pierwszych miesięcy działalności
NSZZ „Solidarność”, znajduje się na liście światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO.
Archiwum Wschodnie gromadzi materiały dotyczące Kresów Wschodnich II
Rzeczypospolitej, II wojny światowej oraz losów obywateli polskich w ZSRR i pod okupacją
sowiecką (szczególnie represji: deportacji, uwięzienia, pobytu w łagrach). Są to głównie
wspomnienia i relacje, kolekcje osobiste, a także kopie akt rosyjskiego Stowarzyszenia
„Memoriał”, Instytutu Hoovera w Stanford i Instytutu Sikorskiego w Londynie. Łącznie
zbiory zajmują 1400 metrów bieżących półek.
Archiwum Fotografii gromadzi, opracowuje i digitalizuje fotografie oraz ratuje i
zabezpiecza zagrożone zbiory. Znajdują się w nim kolekcje wybitnych fotografów, ale
przede wszystkim zdjęcia z rodzinnych albumów – fragmenty prywatnych historii, mniej
obecnych w archiwach państwowych i oficjalnych dokumentacjach. Zasób Archiwum
Fotografii to około 190 tysięcy zdjęć w formie odbitek, negatywów, slajdów i plików
cyfrowych. W jego zbiorach znajdują się unikatowe zdjęcia z końca XIX wieku i z wieku
XX, m.in. dziewiętnastowieczne portrety, zdjęcia z II Rzeczpospolitej – w tym Kresów
Wschodnich, wydarzeń II wojny światowej, osób represjonowanych w ZSRR, życia
codziennego w PRL, opozycji demokratycznej, stanu wojennego, czy transformacji
ustrojowej w Polsce i w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
Materiały z archiwów OK udostępniane są w czytelni znajdującej się w lokalu przy ul.
Narbutta 29. Od 2009 roku trwa także digitalizacja materiałów i udostępnianie w internecie
poprzez Bibliotekę Cyfrową Ośrodka KARTA.
W lokalu przy ul. Narbutta 29 mieści się redakcja kwartalnika historycznego „Karta”
(rekomendowanego przez MEN do codziennej pracy nauczycieli historii i języka polskiego).
W 2012 zostały wydane numery 74-77. Wydaliśmy także 11 książek o tematyce historycznej
i zorganizowaliśmy 2 wystawy.
Oprócz stałej działalności, w 2013 roku Ośrodek realizował projekty dokumentacyjne z
zakresu pozyskiwania nowych materiałów archiwalnych, nagrywania relacji świadków
historii w ramach programu „Historia Mówiona”, prowadził projekt „Cyfrowe Archiwa
Tradycji Lokalnej” (będący częścią Programu Pomocy Bibliotekom Fundacji Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego), zrealizował XVII edycję konkursu historycznego dla
młodzieży „Historia Bliska” (pod patronatem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego)
Ośrodek KARTA stale współpracuje z Domem Spotkań z Historią – miejską instytucją
kultury.
Szczegółowe informacje o działalności Ośrodka KARTA znajdują się na stronie
www.karta.org.pl. Sprawozdania z działalności publikowane są także w bazie sprawozdań
organizacji pożytku publicznego na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Informacje dodatkowe
Czy najemca wynajmuje lub wynajmował w ciągu ostatnich pięciu lat inne lokale od m.st. Warszawy? (proszę
podać adres lokalu, okres najmu):
Al. Niepodległości 143 lok. 94, najem od 2007
ul. Narbutta 27a lok. 21, najem 2006-2013
ul. Szczekocińska 4a, lokal użytkowy – piwnica , najem 2008-2010
ul. Wiśniowa 61 garaż nr 4, najem 2009-2011
Czy najemca ma lub miał zaległości finansowe wobec m.st. Warszawy (ile? z jakiego tytułu? czy zostały
spłacone? kiedy?):
Fundacja Ośrodka KARTA nie ma zaległości finansowych wobec m. st. Warszawy.
Oświadczenie:
Wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości treści niniejszego sprawozdania
Warszawa, dnia 10 czerwca 2014
Artur Jóźwik – dyrektor
Agnieszka Gleb - wicedyrektor
(podpisy osób reprezentujących najemcę)