MISTRZOSTWA GRUPY SPORTOWEJ DG RSZ 2 W PŁYWANIU

Komentarze

Transkrypt

MISTRZOSTWA GRUPY SPORTOWEJ DG RSZ 2 W PŁYWANIU
DOWÓDZTWO GENERALNE
RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH
5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
MISTRZOSTW DOWÓDZTWA GENERALNEGO
RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH
W PÓŁMARATONIE
Sulechów 2015
I. CEL, TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW.
1. CEL MISTRZOSTW:
1) Wyłonienie najlepszych żołnierzy-sportowców DG RSZ w półmaratonie.
2) Umożliwienie żołnierzom-sportowcom zaprezentowania poziomu swojego wyszkolenia.
3) Inspirowanie
żołnierzy
i
środowisk
wojskowych
do
podnoszenia
i utrzymywania wysokiej osobistej sprawności fizycznej.
4) Propagowanie wśród żołnierzy zawodowych aktywnych form wypoczynku
i uczestniczenia w różnorakich zamierzeniach sportu powszechnego.
5) Prowadzenie działalności promocyjnej Wojska Polskiego.
2. TERMIN I MIEJSCE MISTRZOSTW:
1) Zawody realizowane zgodnie z Rozkazem Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił
Zbrojnych nr 704 z 23.12.2014 roku w sprawie realizacji w Dowództwie Generalnym
Rodzajów Sił Zbrojnych i jednostkach podległych zadań kultury fizycznej, organizacji
centralnego współzawodnictwa sportowego oraz działalności instruktorsko –
metodycznej.
2) Zawody zostaną rozegrane w ramach IV Novita Półmaratonu Zielonogórskiego.
3) Termin : 13.09.2015 r.
4) Start : godz. 11.00 ul. Waryńskiego, Zielona Góra;
5) Meta : Stadion ul. Wyspiańskiego, Zielona Góra.
II. SKŁAD OSOBOWY KOMITETU
ZABEZPIECZAJĄCE MISTRZOSTWA.
ORGANIZACYJNEGO
I
OSOBY
FUNKCYJNE
1. ORGANIZATOR ZAWODÓW:



Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych
Inspektorat Szkolenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana
2. WYKONAWCA:
 5 pułk artylerii w Sulechowie
 Stowarzyszenie Biegam - Pomagam
3. KOMITET HONOROWY MISTRZOSTW:
Inspektor Szkolenia DG RSZ – gen. bryg. Andrzej DANIELEWSKI;
Dowódca 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej – gen. dyw. Marek MECHERZYŃSKI
Szef Oddziału WF i S DG RSZ – płk Marek OLESZCZUK.
Szef Szkolenia 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej – płk dypl. Dariusz PARYLAK
Dowódca 5 Lubuskiego pułku artylerii – płk dypl. Zenon WIŚNIEWSKI
4. KOMITET ORGANIZACYJNY I KIEROWNICTWO MISTRZOSTW:
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
 ppłk dypl. Robert MAJDECKI
Zastępca Przewodniczącego
 mjr Włodzimierz WIŚNIEWSKI
Kierownik Mistrzostw
 mjr Andrzej GRZYWACZ
Sędzia Główny Zawodów:
 Szef Oddziału WFiS DG RSZ – płk Marek OLESZCZUK.
Szef Sekretariatu
 mł. chor. Krzysztof MOL
Zespół Sędziowski
 Sędziowie IV Novita Półmaratonu Zielonogórskiego
Komisja Weryfikacyjna i Odwoławcza:
 Przedstawiciel Oddziału WFiS DG RSZ
 Kierownik mistrzostw
III. WARUNKI UCZESTNICTWA.
1. W MISTRZOSTWACH UDZIAŁ BIORĄ NASTĘPUJĄCE REPREZENTACJE:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Dowództwo Generalne RSZ 1 11 LDKPanc
– odpowiedzialny Dowódca 11 Dywizji Kawalerii Pancernej (Żagań);
Dowództwo Generalne RSZ 2 12 DZ
– odpowiedzialny Dowódca 12 Dywizji Zmechanizowanej (Szczecin);
Dowództwo Generalne RSZ 3 16 DZ
– odpowiedzialny Dowódca 16 Dywizji Zmechanizowanej (Elbląg);
Dowództwo Generalne RSZ 4 Siły Powietrzne
– odpowiedzialny Dowódca 3 Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej (Sochaczew);
Dowództwo Generalne RSZ 5 Marynarka Wojenna
– odpowiedzialny Dowódca 8 Flotylli Obrony Wybrzeża (Świnoujście);
Dowództwo Generalne RSZ 6 Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
– odpowiedzialny Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych (Bydgoszcz);
Dowództwo Generalne RSZ 7 Szkolnictwo Wojskowe
– odpowiedzialny Inspektor Szkolenia (Warszawa);
2. UCZESTNICTWO:
1. W mistrzostwach DG RSZ w półmaratonie mogą brać udział tylko żołnierze.
2. Koszty udziału w mistrzostwach Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
w półmaratonie pokrywa organizator.
3. W skład reprezentacji wchodzi 40 żołnierzy oraz kierownik /trener zespołu
w następującym składzie :
a) w kategorii wiekowej do 35 lat
- 15 żołnierzy
b) w kategorii wiekowej 36 - 45 lat
- 12 żołnierzy
c) w kategorii wiekowej powyżej 45 lat
- 7 żołnierzy
d) w kategorii kobiet „OPEN”
- 6 żołnierzy
4. Kategorie wiekowe:
a) mężczyźni:

I grupa M 35
- żołnierze do 35 lat,


- żołnierze od 36 – 45 lat,
- żołnierze powyżej 45 lat,
II grupa M 45
III grupa M 45+
b) kobiety:

„OPEN”
IV. PRZEPISY BHP OBOWĄZUJĄCE PODCZAS ZAWODÓW.
1) Uczestników zawodów obowiązuje przestrzeganie regulaminu IV Nowita Półmaratonu
Zielonogórskiego.
2) Bezwzględnie należy podporządkować się bieżącym poleceniom sędziów.
3) Za przestrzeganie przepisów BHP i dyscypliny zawodników/drużyn odpowiada kierownik
drużyny.
4) W przypadku powstania urazu, o zaistniałym wypadku natychmiast powiadomić
kierownika mistrzostw.
5) Organizator
zapewnia
udzielenie
podstawowej
pomocy
medycznej.
W
przypadku
urazów
złożonych
pomoc
będzie
udzielania
zgodnie
z przepisami NFZ.
6) Na terenach obiektów sportowych obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów
alkoholowych oraz palenia tytoniu.
V. SPOSÓB ROZGRYWANIA KONKURENCJI.
1) SPOSÓB PRZEPROWADZENIA:
a) Pod względem techniczno-sportowym mistrzostwa rozgrywane
o przepisy PZLA o ile niniejszy regulamin nie stanowi inaczej,
b) Zawody odbędą
w Zielonej Górze
się
w
ramach
IV
Nowita
Półmaratonu
są
w
oparciu
Zielonogórskiego
c) Bieg odbędzie się ulicami i drogami o nawierzchni utwardzonej
d) Trasa będzie oznaczona co kilometr
e) Ubiór – sportowy
2) KLASYFIKACJA:
a) Indywidualna – będzie prowadzona w kategorii „Open” oraz we wszystkich kategoriach
wiekowych;
b) Punktacja indywidualna w każdej kategorii wiekowej oraz kategorii Kobiet OPEN
- I miejsce 106 pkt.
- II miejsce 104 pkt.
- III miejsce 103 pkt. itd…
c) Zespołowa o miejscu zespołu decydować będzie suma punktów uzyskanych przez
najlepszych 30 zawodników zespołu we wszystkich kategoriach wiekowych.
d) W przypadku równej ilości punktów przez dwa lub więcej zespołów
o
wyższym
miejscu
decyduje
wyższa
lokata
indywidualna
zawodnika
w klasyfikacji „Open” mężczyzn.
VI. PROGRAM ZAWODÓW.
1. RAMOWY PROGRAM MISTRZOSTW:
12.09.2015 r. (sobota)
do 18.00
18.30 – 20.00
20.00
– przyjazd zespołów (5 pułk artylerii);
– weryfikacja zawodników (hala sportowa 5 pułk artylerii);
– odprawa techniczna kierowników zespołów.
13.09.2015 r. (niedziela)
7.00 – 10.00
9.30 – 10.00
11.00
15.30
do godz. 18.00
– weryfikacja zawodników (centrum zawodów Zielona Góra);
– przemieszczenie w miejsce przeprowadzenia zawodów;
– start biegu;
– uroczysta ceremonia zakończenia mistrzostw;
– wyjazd reprezentacji do garnizonów.
VII. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia do mistrzostw Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
w Półmaratonie przyjmuje wyłącznie Sekcja WF i Sportu 5 pułku artylerii
w Sulechowie. Uczestnicy mistrzostw nie rejestrują się indywidualnie.
2. Zgłoszenia reprezentacji i zawodników do zawodów pisemnie (wg załączonego wzoru)
przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.08.2015 r. z podaniem potrzeb
kwaterunkowych, ilości kierowców i rodzaje pojazdów :
a) Do Zastępcy Dowódcy 5 pułku artylerii – SI ARCUS;
b) W wersji elektronicznej w formacie excel na adres MIL WAN Krzysztof MOL 5 pa
Sulechów.
3. Imienne listy zgłoszeń potwierdzające stan zdrowia przez lekarza lub organ kadrowy
kierownicy zespołów przedstawiają na odprawie technicznej.
VIII. WERYFIKACJA.
1. Każdy uczestnik mistrzostw ma obowiązek dokonać weryfikacji w Biurze Mistrzostw
Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w półmaratonie.
2. Weryfikacja obejmuje:
1) Sprawdzenie dokumentów uprawniających do startu w mistrzostwach, legitymacja
służbowa i dowód osobisty;
2) Pobranie numeru, zestawu startowego, uaktywnienie chipa, itd.
3. Funkcjonowanie Biura Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w półmaratonie:
1) 12.09.2015r. (sobota) w godz. 17:00 – 21:00 – Hala sportowa 5pa
2) 13.09.2015r. (niedziela) w godz. 7:00 – 10:00 – Centrum zawodów Zielona Góra
IX. NAGRODY.
1. Za miejsca I – III indywidualnie w klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet – puchary ,
medale i nagroda rzeczowa.
2. Za miejsca IV – VI indywidualnie w klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet – puchary i
nagroda rzeczowa.
3. Za miejsca I – III indywidualnie w kategoriach wiekowych mężczyzn – puchary , medale i
nagroda rzeczowa.
4. Za miejsca I – III w klasyfikacji zespołowej – puchary i dyplomy.
X. INFORMACJE DODATKOWE.
1. Zakwaterowanie i wyżywienie:

Zakwaterowanie bezpłatne tylko na hali sportowej z własnym śpiworem około 200
miejsc.
Chęć
skorzystania
z
noclegu
w
5
pułku
artylerii
w
Sulechowie
należy
zaznaczyć
w
zgłoszeniu
do
mistrzostw
z wyszczególnieniem ilości kobiet i mężczyzn oraz środek transportu
i ilość oraz dane kierowców.

Z uwagi na brak możliwości zakwaterowania w salach żołnierskich na terenie
5 pułku artylerii w Sulechowie istnieje możliwość odpłatnego zakwaterowania
w oparciu o internat PWSZ w Sulechowie - 120 miejsc, koszt 45 złotych osoba
(rezerwacja we własnym zakresie pod adresem: [email protected])
2. Przyjazd zespołów:
 dnia 12.09.2015 r. do godz. 18.00 5 pułk artylerii ul. Wojska Polskiego 1 Sulechów
4. Odprawa techniczna kierowników drużyn odbędzie się w dniu 12.09.2015r.
o godzinie 20.00 w Sali konferencyjnej na hali sportowej.
5. Obecność kierowników na odprawie jest obowiązkowa (obowiązuje mundur polowy)
6. Wszystkich
zawodników
mistrzostw
obowiązują
postanowienia
organizatora
IV Nowita Półmaratonu Zielonogórskiego ujęte w „Regulaminie IV Nowita Półmaratonu
Zielonogórskiego.
7. Szczegółowych informacji w sprawach związanych z mistrzostwami udzielają:
 mjr Andrzej GRZYWACZ
tel. 261569533, kom. 785207229
 mł. chor. Krzysztof MOL
tel. 261569533, kom. 785401886
XI. NUMERY TELEFONÓW KONTAKTOWYCH:
Kierownik Mistrzostw
Szef sekretariatu
Oficer dyżurny
Oficer dyżurny fax.
Kancelaria Jawna fax.
Sekretariat zawodów
Hala sportowa
- 261569533, kom. 785207229
-261569533, kom. 785401886
- 261569621
- 261569622
- 261569 222
- 261569533
- 261569631
Załącznik nr 1
IMIENNA LISTA ZGŁOSZEŃ DO MISTRZOSTW DG RSZ
KONKURENCJA:
ZESPÓŁ:
KIEROWNIK:
Lp.
stopień
Imię
Nazwisko
Płeć
Data urodzenia
Kategoria
wiekowa
Miejscowość
Kraj
Nr telefonu Rozmiar
Reprezentacja
zamieszkania
komórkowego koszulki
E-mail
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Stwierdzam
ważność badań okresowych
DOWÓDCA
……………………………………………………………………………..
…………………………………………………….