e osoby które pe?ni?y funkcj? inkasentów op?aty - Ruciane-Nida

Transkrypt

e osoby które pe?ni?y funkcj? inkasentów op?aty - Ruciane-Nida
Ruciane-Nida - www.ruciane-nida.pl
Wygenerowano: 2017-03-09/02:52:10
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane - Nida informuje, ?e osoby które pe?ni?y funkcj? inkasentów
op?aty miejscowej oraz spe?ni?y warunki rzetelnego naliczenia, poboru i rozliczenia pobranych kwot
op?aty
miejscowej
maj?
mo?liwo??
bezp?atnego
skorzystania
ze
strony
internetowej www.ruciane-nida.pl w celu umieszczenia na niej oferty swojej dzia?alno?ci wraz z opisem
i zdj?ciami.
Z racji tego, ?e Gmina Ruciane - Nida znajduje si? w okresie realizacji post?powania naprawczego
(2015 r. – 2016 r.), nie mo?e m.in. ponosi? wydatków na promocj?. W zwi?zku z powy?szym
mo?liwo?ci Gminy, w tym zakresie s? ograniczone. Planowane jest jednak wykonanie tablic
informacyjnych w roku 2017 na których znajd? si? informacje dotycz?ce inkasentów op?aty
miejscowej.
Tablice informacyjne b?d? zawiera?y nast?puj?ce dane:
imi?, nazwisko/nazwa
nr telefonu;
strza?ka kierunkowa.
Zostan? zamontowane na terenie Miasta i Gminy, odpowiednio do lokalizacji Pa?stwa kwater, domów
wypoczynkowych, o?rodków wypoczynkowych, obozowisk turystycznych, pól namiotowych,
gospodarstw agroturystycznych, domów letniskowych do wynaj?cia itp., w których to miejscach by?a
pobierana przez Pa?stwa op?ata miejscowa.
W tym celu, przy rozliczeniu ostatecznym za rok 2016 poprosimy Pa?stwa
o wype?nienie odpowiedniego o?wiadczenia, zamiarem sprecyzowania Pa?stwa danych, które b?d?
umieszczone na tablicach informacyjnych.
Zapraszam do rzetelnego naliczania, poboru i wp?aty op?aty miejscowej na konto organu
podatkowego.
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane - Nida informuje, ?e w dniu 14 grudnia 2015 r. Rada Miejska
Ruciane-Nida podj??a uchwa?? nr XVI/129/2015 w sprawie op?aty miejscowej, któr? wprowadzi?a
op?at? miejscow? na terenie naszej Gminy.
Na mocy ww. uchwa?y wszystkie osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne niemaj?ce
1/3
Ruciane-Nida - www.ruciane-nida.pl
Wygenerowano: 2017-03-09/02:52:10
osobowo?ci prawnej prowadz?ce o?rodki wypoczynkowe, hotele, pensjonaty, kwatery, domy
wypoczynkowe, schroniska, porty, obozowiska turystyczne, pola namiotowe, gospodarstwa
agroturystyczne, wynajmuj?ce domy letniskowe na terenie Gminy Ruciane – Nida staj? si?
inkasentami op?aty miejscowej.
W my?l art. 9 Ordynacji podatkowej, inkasentem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna niemaj?ca osobowo?ci prawnej, obowi?zana do pobrania od podatnika podatku i
wp?acenia go we w?a?ciwym terminie organowi podatkowemu. Oznacza to, ?e sama uchwa?a – jako
akt prawa miejscowego, nak?ada na ww. podmioty obowi?zek poboru op?aty miejscowej. Przepis
stanowi, ?e inkasent to nie tylko osoba pobieraj?ca podatek i wp?acaj?ca go organowi podatkowemu,
ale równie? osoba odpowiedzialna za pobranie i wp?acenie podatku.
Z powy?szego wynika, ?e inkasent mo?e pos?ugiwa? si? innymi osobami dla faktycznego
wykonywania czynno?ci inkasenta, w tym celu powinien z?o?y? stosowne o?wiadczenie do organu
podatkowego. Przepis art. 31 Ordynacji podatkowej stanowi, ?e osoby prawne oraz jednostki
organizacyjne niemaj?ce osobowo?ci prawnej, b?d?ce p?atnikami b?d? inkasentami, s? obowi?zane
wyznaczy? osoby (imi?, nazwisko, adres), do których obowi?zków b?dzie nale?a?o obliczanie i
pobieranie podatków oraz terminowe ich wp?acanie organowi podatkowemu.
Inkasentom op?aty miejscowej przys?uguje wynagrodzenie w wysoko?ci odpowiednia:
1. 20% sumy zainkasowanych op?at w portach i na polach namiotowych;
2. 10% sumy zainkasowanych op?at w pozosta?ych miejscach poboru.
Inkasenci maj? obowi?zek odprowadza? op?at? miejscow? na rachunek Gminy
w okresach comiesi?cznych, w terminie do 5 dnia ka?dego nast?pnego miesi?ca, za miesi?c w którym
zosta?a pobrana.
Op?ata miejscowa wynosi 2 z? od jednej osoby fizycznej, za ka?d? rozpocz?t? dob? pobytu osób
przebywaj?cych na terenie naszej Gminy w celach turystycznych, wypoczynkowych i
szkoleniowych. Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy o podatkach i op?atach lokalnych, op?aty miejscowej
nie pobiera si? m.in. od osób niewidomych i ich przewodników, od podatników podatku od
nieruchomo?ci z tytu?u posiadania domów letniskowych, od zorganizowanych grup dzieci i m?odzie?y
szkolnej.
W zwi?zku z podj?t? uchwa?? Rady Miejskiej Ruciane – Nida w sprawie op?aty miejscowej
Burmistrz, jako organ wykonawczy wzywa:
1. do przestrzegania prawa miejscowego poprzez wskazanie osób odpowiedzialnych za rzetelne
obliczanie, pobieranie oraz terminowe przekazywanie do tutejszego urz?du kwot op?aty
miejscowej (w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie maj?cych
osobowo?ci prawnej);
2. do pobrania kwitariusza op?aty miejscowej w Urz?dzie Miasta i Gminy
Ruciane – Nida w pokoju nr 13, Nr tel. 87 425 44 50 oraz jego terminowego rozliczania;
2/3
Ruciane-Nida - www.ruciane-nida.pl
Wygenerowano: 2017-03-09/02:52:10
Dochód uzyskany z tytu?u op?aty miejscowej b?dzie przeznaczany sukcesywnie na polepszenie
warunków turystycznych, zakup ?awek, ?mietników, utrzymanie trawników, rabat kwiatowych oraz
realizacj? nowych inwestycji maj?cych na celu polepszenie warunków turystycznych jak równie?
bytowych naszych mieszka?ców.
3/3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)