Rozpoczęcie roku ministranckiego i odnowienie

Transkrypt

Rozpoczęcie roku ministranckiego i odnowienie
Rozpoczęcie roku ministranckiego i
odnowienie przyrzeczeń ministranckich
1. Dialog celebransa z odnawiającymi przyrzeczenia
Po homilii celebrans zaprasza ministrantów do odnowienie złoŜonych przyrzeczeń
ministranckich. Ministranci wstają i przed całym zgromadzeniem liturgicznym
Celebrans: Drodzy ministranci, teraz jesteście wezwani do odnowienia ślubów
ministranckich. Ponownie przyjmiecie na siebie obowiązki słuŜby przy Ołtarzu
Pana, który Was wezwał do świętej słuŜby. A wiec pytam was wobec
zgromadzonej wspólnoty parafialnej, waszych rodziców i przyjaciół:
Celebrans: Czy na nowo zobowiązujecie się do słuŜby przy ołtarzu Chrystusa?
Ministranci: Zobowiązujemy się!
Celebrans: Czy chcecie ją pełnić z radością i oddaniem dla wspólnoty
parafialnej?
Celebrans: Tak, chcemy
Celebrans: Czy przyrzekacie być wiernymi, punktualnymi?
Celebrans: przyrzekamy!
Celebrans: Czy w swojej słuŜbie chcecie kierować się przykładem Jezusa
Chrystusa, który nauczył nas jak naleŜy słuŜyć Bogu i braciom?
Celebrans: Tak, chcemy!
Celebrans: Czy zobowiązujecie się do jedności w modlitwie w waszej
wspólnocie i wspólnie kroczyć po drogach Ŝycia chrześcijańskiego?
Celebrans: zobowiązujemy się!
Celebrans: Czy chcecie poprzez Waszą słuŜbę liturgiczną stać się świadkami
Jezusa wobec waszych rodziców, przyjaciół , kolegów i wszystkich, których
napotkacie na drodze waszego Ŝycia?
Celebrans: Tak, chcemy
Celebrans: Pan niech utwierdzi wasze postanowienia i wspiera swoją łaską.
2. Błogosławieństwo
Celebrans: Przyjmijcie teraz specjalne błogosławieństwo na nowy rok słuŜby
przy ołtarzu i nowy rok szkolny
Celebrans: Wszechmogący wieczny BoŜe, bez Ciebie nic nie jest mocne ani
trwałe; dzięki Ci składamy za to, Ŝe raczyłeś umacniać tych ministrantów
w pełnieniu posług liturgicznych. Pokornie Cię prosimy, abyś ich dzisiaj
pobło+ gosławił i obdarzył swoja łaską do dalszej świętej słuŜby przy
Twoich ołtarzach i w Twojej świątyni. Niech przez wierność i miłość staja
się coraz lepszymi naśladowcami Jezusa Chrystusa, Twojego Syna a
naszego Pana, który z Tobą Ŝyje i króluje na wieki wieków.
Ministranci: Amen.
Ministranci klękają natomiast celebrans wyciąga ręce nad i domawia następująca modlitwę:
Celebrans:
Po modlitwie celebransa ministranci wstają, organista intonuje hymn : „Króluj
nam Chryste”
Po zakończonych obrzędach następuje ciąg dalszy Mszy św. W modlitwie wiernych naleŜy
uwzględnić wezwania za LSO, rodziców, animatorów, kapłanów i o powołania ministranckie.

Podobne dokumenty