ogłoszenie o wyniku

Transkrypt

ogłoszenie o wyniku
Krzczonów, dnia 09.12.2015 r.
ZP.2710.1.1.2015.PP
OGŁOSZENIE
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Krzczonowie informuje,
na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047
i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349, 478 i 605),
że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Dostawa produktów żywnościowych do stołówki
Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Krzczonowie oraz do stołówki oddziałów
przedszkolnych przy tej szkole w 2016 roku”:
1. W wyniku streszczenia oceny poszczególne oferty w poszczególnych częściach otrzymały
następującą punktację w kryterium „cena”:
Oferta Nr 1
GULIK Sp. z o.o.,
ul. Długa 2,
05-860 Płochocin
MAGAZYN: ul. Żelechowska 21 B, 21-400 Łuków
Część Nr 8: Różne produkty spożywcze, artykuły sypkie, makarony, przyprawy i przetwory, oleje i
tłuszcze roślinne
292,77 pkt. (po 97,59 pkt. od każdego z 3 członków komisji)
Oferta Nr 2
TOLA Wyroby Garmażeryjne i Cukiernicze
ul. Jaśminowa 19, Budy Janowskie
05-300 Mińsk Mazowiecki
Część Nr 10: Dania gotowe – wyroby garmażeryjne – świeże
296,43 pkt. (po 98,81 pkt. od każdego z 3 członków komisji)
Oferta Nr 3
PIEKARNIA CIASTKARNIA KUNA SPÓŁKA JAWNA
Małgorzata Kuna i Grzegorz Kuna
Żabia Wola 130A
23-109 Pszczela Wola
Część Nr 9: Pieczywo i wyroby piekarskie
300,00 pkt. (po 100,00 pkt. od każdego z 3 członków komisji)
1
Oferta Nr 4
„TYMWAR” Grzegorz Tymczak
Elizówka 65
21-003 Ciecierzyn
Część Nr 7: Warzywa i owoce – świeże
290,76 pkt. (po 96,92 pkt. od każdego z 3 członków komisji)
Oferta Nr 5
TOMIK Tomasz Jarosław Duda
Elizówka 65
21-003 Ciecierzyn
Część Nr 7: Warzywa i owoce – świeże
300,00 pkt. (po 100,00 pkt. od każdego z 3 członków komisji)
Oferta Nr 6
Kuchnia Smaków Jadwiga Szot
ul. Droga Męczenników Majdanka 26
20-319 Lublin
Część Nr 10: Dania gotowe – wyroby garmażeryjne – świeże
289,29 pkt. (po 96,43 pkt. od każdego z 3 członków komisji)
Oferta Nr 7
ALMAX – DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.
Panieńszczyzna
21-002 Jastków
Część Nr 8: Różne produkty spożywcze, artykuły sypkie, makarony, przyprawy i przetwory, oleje
i tłuszcze roślinne
300,00 pkt. (po 100,00 pkt. od każdego z 3 członków komisji)
Oferta Nr 8
KABANOS sp. jawna Robert Kmiecicki, Zdzisław Czuba
Czaplów, ul. Pod Borem 8
26-004 Bieliny
Filia: ul. Mełgiewska 20A, 20-234 Lublin
Część Nr 2: Drób i wyroby drobiarskie – świeże
294,69 pkt. (po 98,23 pkt. od każdego z 3 członków komisji)
Część Nr 3: Mięso, wędliny i tłuszcze zwierzęce – świeże
300,00 pkt. (po 100,00 pkt. od każdego z 3 członków komisji)
2
Oferta Nr 9
ZAKŁAD GASTRONOMICZNO-HANDLOWY „ALICJA”
ul. Hrubieszowska 54 b
22-100 Chełm
Część Nr 10: Dania gotowe – wyroby garmażeryjne – świeże
300,00 pkt. (po 100,00 pkt. od każdego z 3 członków komisji)
Oferta Nr 10
Zakład Mięsny Krzczonów, Maria i Robert Dawidczyk, Iwona Staszczyk s.c.
ul. Spółdzielcza 17
23-110 Krzczonów
Część Nr 2: Drób i wyroby drobiarskie – świeże
300,00 pkt. (po 100,00 pkt. od każdego z 3 członków komisji)
Część Nr 3: Mięso, wędliny i tłuszcze zwierzęce – świeże
292,29 pkt. (po 97,43 pkt. od każdego z 3 członków komisji)
W związku z powyższym za najkorzystniejsze w poszczególnych częściach zostały uznane
następujące oferty:
Część Nr 2: Drób i wyroby drobiarskie – świeże
Oferta Nr 10
Zakład Mięsny Krzczonów, Maria i Robert Dawidczyk, Iwona Staszczyk s.c.
ul. Spółdzielcza 17
23-110 Krzczonów
Cena netto: 4 934,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset trzydzieści cztery złote, 00/100)
Wartość podatku VAT: 246,70 zł
Cena brutto: 5 180,70 zł (słownie: pięć tysięcy sto osiemdziesiąt złotych, 70/100)
Część Nr 3: Mięso, wędliny i tłuszcze zwierzęce – świeże
Oferta Nr 8
KABANOS sp. jawna Robert Kmiecicki, Zdzisław Czuba
Czaplów, ul. Pod Borem 8
26-004 Bieliny
Filia: ul. Mełgiewska 20A, 20-234 Lublin
Cena netto: 13 990,80 zł (słownie: trzynaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych, 80/100)
Wartość podatku VAT: 699,54 zł
Cena brutto: 14 690,34 zł (słownie: czternaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych, 34/100)
3
Część Nr 7: Warzywa i owoce – świeże
Oferta Nr 5
TOMIK Tomasz Jarosław Duda
Elizówka 65
21-003 Ciecierzyn
Cena netto: 16 600,45 zł (słownie: szesnaście tysięcy sześćset złotych, 45/100)
Wartość podatku VAT: 901,17 zł
Cena brutto: 17 501,62 zł (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset jeden złotych, 62/100)
Część Nr 8: Różne produkty spożywcze, artykuły sypkie, makarony, przyprawy i przetwory, oleje i
tłuszcze roślinne
Oferta Nr 7
ALMAX – DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.
Panieńszczyzna
21-002 Jastków
Cena netto: 9 779,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych, 00/100)
Wartość podatku VAT: 684,16 zł
Cena brutto: 10 463,16 zł (słownie: dziesięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote, 16/100)
Część Nr 9: Pieczywo i wyroby piekarskie
Oferta Nr 3
PIEKARNIA CIASTKARNIA KUNA SPÓŁKA JAWNA
Małgorzata Kuna i Grzegorz Kuna
Żabia Wola 130A
23-109 Pszczela Wola
Cena netto: 13 680,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych, 00/100)
Wartość podatku VAT: 684,00 zł
Cena brutto: 14 364,00 zł (słownie: czternaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote, 00/100)
Część Nr 10: Dania gotowe – wyroby garmażeryjne – świeże
Oferta Nr 9
ZAKŁAD GASTRONOMICZNO-HANDLOWY „ALICJA”
ul. Hrubieszowska 54 b
22-100 Chełm
Cena netto: 8 150,00 zł (słownie: osiem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych, 00/100)
Wartość podatku VAT: 407,50 zł
Cena brutto: 8 557,50 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem złotych, 50/100)
2. Żaden z wykonawców nie został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Umowa na realizację zamówienia może zostać podpisana nie wcześniej niż w terminie 10 dni
od dnia przesłania wykonawcom zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w formie
pisemnej (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru).
4