07.07.2015 r. - bip mnisw - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Komentarze

Transkrypt

07.07.2015 r. - bip mnisw - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Dz.U./S S128
07/07/2015
235726-2015-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
1/8
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:235726-2015:TEXT:PL:HTML
Polska-Warszawa: Produkcja filmów informacyjnych
2015/S 128-235726
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Wspólna 1/3
Osoba do kontaktów: Michał Wiśniewski
00-529 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 225292763
E-mail: [email protected]
Faks: +48 225292780
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.nauka.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.3)
Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: edukacja – szkolnictwo wyższe
I.4)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Organizacja konkursu popularyzującego polskie wynalazki oraz jego emisja na antenie stacji ogólnopolskiej,
w ramach działań informacyjno-promocyjnych projektu systemowego POIG „Wsparcie systemu zarządzania
badaniami naukowymi oraz ich wynikami”.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Warszawa.
07/07/2015
S128
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1/8
Dz.U./S S128
07/07/2015
235726-2015-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
2/8
Kod NUTS PL127
II.1.3)
Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji konkursu na antenie jednej
z ogólnopolskich stacji telewizyjnych. Konkurs o charakterze misyjnym powinien prezentować najnowsze
osiągnięcia polskiej nauki oraz wynalazków, które przyczynią się do wzrostu konkurencyjności polskiej
gospodarki oraz lepszych warunków życia polskich obywateli. Celem konkursu będzie wyłonienie
najciekawszych polskich rozwiązań innowacyjnych, a jego zwieńczeniem będzie gala na antenie stacji
telewizyjnej. Przekaz konkursu powinien być jasny, zrozumiały i przyciągający uwagę widza. Rozstrzygnięcie
konkursu w postaci gali finałowej (na żywo) powinno odbyć się na antenie telewizyjnej w paśmie godzinowym
19.00-21.00. Termin emisji: wrzesień 2015 r.
W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do m.in. :
1. Opracowania koncepcji regulaminu konkursu;
2. Wykonania prezentacji finalistów konkursu emitowanej na antenie stacji telewizyjnej dwa tygodnie przed
finałem (w postaci materiałów filmowych/felietonów filmowych);
3. Zwiastunów finałowej gali – przygotowane przez Redakcję telewizji oraz ich emisja na antenie stacji tydzień
przed finałem konkursu;
4. Opracowania scenariusza gali finałowej konkursu – program na żywo realizowany na antenie stacji
telewizyjnej;
5. Emisji gali finałowej (widowiska) na żywo w jednej ze stacji ogólnopolskich,
w tym zaprezentowanie na antenie najlepszych prac konkursowych;
6. Zorganizowania oprawy artystycznej podczas widowiska na żywo np. zespół muzyczny;
7. Zapewnienia wyróżnienia w postaci świadczenia pieniężnego dla zwycięzcy konkursu
w wysokości 50 000 PLN oraz statuetki, a także ewentualnie nagród dla telewidzów – uczestników głosowania
na najlepszy wynalazek w celu zachęcenia ich do oddawania głosów;
8. Zamieszczenia warunków, regulaminu oraz bieżących informacji dotyczących konkursu na stronie
internetowej stacji telewizyjnej;
9. Przekazania MNiSW licencji do konkursu;
10. Przekazania MNiSW wyprodukowanych materiałów na nośniku DVD.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Załączniku nr 1 do SIWZ. Pozostałe warunki
dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy, stanowiących
Załącznik nr 2 do SIWZ.
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
92111250, 92221000, 92200000
II.1.7)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)
Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)
Wielkość lub zakres zamówienia
07/07/2015
S128
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2/8
Dz.U./S S128
07/07/2015
235726-2015-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
II.2.1)
Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 700 000 PLN
II.2.2)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)
Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
3/8
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie zobowiązany jest do wniesienia wadium (przed upływem
terminu składania ofert) w wysokości: 7 000 PLN (słownie złotych: siedem tysięcy).
III.1.2)
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Wynagrodzenie, zostanie wypłacone Wykonawcy po stwierdzeniu przez Zamawiającego należytego wykonania
przedmiotu umowy, w terminie do 30 dni od doręczenia Zamawiającemu faktury.
III.1.3)
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania ich w postępowaniu i
zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika należy dołączyć do oferty.
2. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w swoim imieniu
składa:
1) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 2 SIWZ;
2) dokument, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 3 SIWZ.
III.1.4)
Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)
Warunki udziału
III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W zakresie wykazania
spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (Rozdział V ust. 2), należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu – wzór stanowi ZAŁĄCZNIK nr 3 do SIWZ – oświadczenie musi zostać
złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie;
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zamawiający żąda złożenia:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wzór stanowi ZAŁĄCZNIK
nr 4 do SIWZ – oświadczenie musi zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną/ upoważnione do reprezentowania wykonawcy);
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
07/07/2015
S128
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
3/8
Dz.U./S S128
07/07/2015
235726-2015-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
4/8
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert – dokument musi zostać złożony
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną/
upoważnione do reprezentowania wykonawcy),
3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – dokument musi zostać
złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (osobę/osoby
upoważnioną/ upoważnione do reprezentowania wykonawcy);
4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – dokument musi
zostać złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (osobę/osoby
upoważnioną/ upoważnione do reprezentowania wykonawcy);
5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert – dokument musi zostać złożony
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną/
upoważnione do reprezentowania wykonawcy);
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert, z tym że
w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem;
6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert – dokument musi zostać złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną/ upoważnione do reprezentowania wykonawcy);
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy
Pzp, wykonawca składa wraz z ofertą:
1) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) – dokument musi zostać złożony w
oryginale lub kopii poświadczona notarialnie
albo
2) informację, o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy
Pzp – dokument musi zostać złożony w oryginale lub kopii poświadczona notarialnie.
Wzór powyższych informacji stanowi ZAŁĄCZNIK nr 5 do SIWZ.
07/07/2015
S128
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
4/8
Dz.U./S S128
07/07/2015
235726-2015-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
5/8
4. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega
na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp (wykonawca będzie
polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia,
zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków) zamawiający, w celu oceny czy wykonawca będzie dysponował zasobami
innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek
łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda złożenia:
1) pisemnego zobowiązania podmiotów trzecich do oddania wykonawcy
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – dokument
musi zostać złożony w oryginale lub kopii poświadczona notarialnie;
2) w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (sytuacja ekonomiczna i
finansowa), dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 – dokument musi zostać złożony w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot trzeci (osobę/osoby upoważnioną/ upoważnione do
reprezentowania podmiotu trzeciego);
5. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda
od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wzór stanowi ZAŁĄCZNIK nr 4 do SIWZ
– oświadczenie musi zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez ten
podmiot (osobę/osoby upoważnioną/ upoważnione do reprezentowania tego podmiotu).
6. Dokumenty podmiotów zagranicznych – jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów
o których mowa w:
1) ust. 2 pkt. 2 – 4 i 6 składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert – dokument musi zostać złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną/ upoważnione do reprezentowania
wykonawcy),
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – dokument musi zostać złożony w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną/ upoważnione do
reprezentowania wykonawcy),
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert – dokument musi zostać złożony w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną/ upoważnione do reprezentowania
wykonawcy);
2) ust. 2 pkt. 5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą,
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10-11 ustawy Pzp – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert – dokument musi zostać złożony w oryginale lub kopii poświadczonej
07/07/2015
S128
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
5/8
Dz.U./S S128
07/07/2015
235726-2015-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
6/8
za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną/ upoważnione do reprezentowania
wykonawcy).
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w pkt 1) i 2), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby
uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Podane terminy oraz
formę stosuje się odpowiednio.
7. W przypadku dokumentów wielostronicowych, należy poświadczyć za zgodność z oryginałem każdą
zapisaną stronę dokumentu.
III.2.2)
Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)
Kwalifikacje techniczne
III.2.4)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)
Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)
Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: nie
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)
Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)
Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)
Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. CENA. Waga 40
2. KONCEPCJA KONKURSU. Waga 60
IV.2.2)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)
Informacje administracyjne
IV.3.1)
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
BDG.WZP.311.17.2015. 10.MW
IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)
Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 12.8.2015 12:00
Dokumenty odpłatne: nie
07/07/2015
S128
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
6/8
Dz.U./S S128
07/07/2015
235726-2015-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
IV.3.4)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
12.8.2015 - 12:00
IV.3.5)
Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)
Warunki otwarcia ofert
Data: 12.8.2015 - 12:30
Miejscowość:
Ministerstwo Nauki i szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
7/8
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie jest współfinansowane ze
środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
VI.3)
Informacje dodatkowe
Termin realizacji zamówienia: wrzesień 2015 r.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: [email protected]
Tel.: +48 224587802
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.2)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej przysługują
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli
ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp (Dział VI – Środki ochrony prawnej).
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy Pzp.
07/07/2015
S128
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
7/8
Dz.U./S S128
07/07/2015
235726-2015-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
8/8
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp oraz zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu
do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu.
7. Terminy:
1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji
o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli została przesłana w sposób
określony w art. 27 ust 2 ustawy Pzp (faks, droga elektroniczna) oraz 15 dni, jeżeli została przekazana w inny
sposób;
2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia – 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;
3) odwołanie wobec czynności innych niż wymienione w pkt 1 i 2 wnosi się
w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia.
8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie
wnosi się nie później niż:
1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia
o udzieleniu zamówienia;
2. w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9. Do postępowania odwoławczego stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – kodeks
postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa Pzp nie stanowi inaczej.
10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie
7 dni od dnia doręczenia orzeczenia, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
12. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.
Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
VI.4.3)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: [email protected]
Tel.: +48 224587802
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
2.7.2015
07/07/2015
S128
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
8/8