Regulamin oferty Luźne Gadki 200 Minut Gratis

Transkrypt

Regulamin oferty Luźne Gadki 200 Minut Gratis
Regulamin oferty
Luźne Gadki 200 Minut Gratis
Regulamin oferty specjalnej Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., Operatora usługi Heyah z siedzibą w Warszawie, przy
Al. Jerozolimskich 181, 02-222 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy, o
kapitale zakładowym: 471.000.000 PLN, świadczącej usługi telekomunikacyjne na terenie Polski, zwanego dalej „Operatorem”.
Czas trwania promocji:
od 01.09.2007r. do 15.10.2007r.
Nazwa promocji:
Luźne Gadki 200 Minut Gratis
Promocja dotyczy:
Doładowania konta pakietem 200 minut wymiennych na 12 000 SMS-ów do Heyah
Warunki oferty:
1.
Z oferty „Luźne Gadki 200 Minut Gratis” (zwanej dalej „Ofertą”) moŜe korzystać kaŜdy UŜytkownik Heyah, zwany dalej
„UŜytkownikiem”, który doładuje konto, jednorazowo kwotą minimum 50 zł z VAT w okresie od 01.09.2007 do 15.10.2007
(włącznie),
2.
W ciągu 72 godzin po spełnieniu warunków Oferty, konto UŜytkownika zostanie uzupełnione automatycznie pakietem 200 minut
wymiennych na 12 000 SMS. Uzupełnienie konta zostanie potwierdzone SMS-em. UŜytkownik nie ma moŜliwości rezygnacji z
otrzymania pakietu.
3.
Pakiet zawiera 200 minut wymiennych na 12 000 SMS-ów. Minuty i SMS-y przyznane UŜytkownikowi w ramach tej Oferty:
mogą być wykorzystane jedynie na krajowe połączenia do Heyah oraz SMS-y do Heyah, z wyłączeniem transmisji danych,
przekierowań oraz połączeń z numerami bezpłatnymi i usługowymi, a takŜe z wyłączeniem SMS-ów specjalnych, głosowych i
SMS-ów wysyłanych w usłudze go-Card oraz innych SMS-ów bezpłatnych i usługowych.
są odliczane zgodnie z naliczaniem standardowych połączeń krajowych.
mogą być wykorzystywane do dnia 31.01.2008r. włącznie. Po tym dniu niewykorzystane minuty i SMS-y zostaną usunięte z
konta UŜytkownika.
4.
UŜytkownik ma moŜliwość skorzystania z Oferty tylko raz.
5.
W przypadku posiadania przez UŜytkownika minut wymiennych na SMSy przyznanych w ramach Oferty oraz kwoty w złotych,
opłaty za połączenia i SMS-y do Heyah wykorzystane zgodnie z warunkami opisanymi w pkt. 3 w pierwszej kolejności będą
pobierane z pakietu przyznanego w ramach tej Oferty.
6.
UŜytkownik ma moŜliwość sprawdzenia ilości posiadanych minut i SMS-ów wysyłając Ekspresowy kod *102#. Informacja o liczbie
minut i SMS-ów będzie podawana w zaokrągleniu do pełnej minuty.
7.
Reklamacje dotyczące Oferty naleŜy zgłaszać drogą elektroniczną: [email protected], pisemnie: Reklamacje Heyah, Al.
Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa lub telefonicznie: (+48) 888002222.
8.
Uprawniony do skorzystania z 0ferty moŜe zgłosić reklamację w terminie 12 miesięcy od daty zdarzenia będącego przedmiotem
reklamacji.
9.
Reklamacja winna zawierać imię i nazwisko UŜytkownika, numer telefonu oraz kod PUK karty SIM, przedmiot reklamacji,
reklamowany okres oraz okoliczności uzasadniające reklamację.
10. Jeśli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Heyah zwraca się do
składającego reklamację o jej uzupełnienie.
11. Heyah rozpatruje reklamację w terminie maksymalnie 1 miesiąca od dnia jej otrzymania.
12. Operator Heyah ma prawo zaprzestać świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w kaŜdym czasie ze skutkiem natychmiastowym w
przypadku powzięcia wiadomości, Ŝe UŜytkownik wykorzystuje Usługi Telekomunikacyjne świadczone przez Operatora do celów
niezgodnych z prawem lub uŜywa Kartę SIM Heyah, korzystając z kradzionego telefonu, niehomologowanego, urządzenia
realizującego funkcje zakończenia sieci stałej (Fixed Cellural Terminal, zwanego "Urządzeniem FCT") lub działającego na podobnej
zasadzie albo nieposiadającego certyfikatu zgodności z zasadniczymi wymaganiami aparatu telefonicznego jak równieŜ w przypadku
stwierdzenia, Ŝe UŜytkownik kieruje do sieci w usłudze Heyah ruch telekomunikacyjny pochodzący z innych sieci
telekomunikacyjnych lub innych kart SIM Heyah.
13. Karty SIM Heyah nie mogą być wykorzystywane w celu masowego rozsyłania wiadomości SMS. Masowe rozsyłanie wiadomości SMS
w rozumieniu niniejszego Regulaminu stanowi wysyłanie więcej niŜ 100 SMS w ciągu 60 minut. W przypadku stwierdzenia takiego
wykorzystywania karty SIM Operator ma prawo bezroszczeniowo zaprzestać świadczenia Usług Telekomunikacyjnych takiemu
uŜytkownikowi Heyah w trybie natychmiastowym.
14. Reklamacje będące następstwem niestosowania się uŜytkownika do treści niniejszego Regulaminu nie zostaną rozpatrzone
pozytywnie przez Heyah.
15. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie ma Regulamin usługi Heyah.
16. Operator zastrzega sobie prawo do wycofania niniejszej Oferty lub zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie, bez
konieczności podawania przyczyn.