Raport bieżący nr 13 2016

Transkrypt

Raport bieżący nr 13 2016
Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
Raport bieżący nr:
13/2016
Data sporządzenia:
2016-11-02
Skrócona nazwa emitenta:
HELIO S.A.
Temat:
Wykreślenie hipoteki na aktywach
znaczących w związku ze spłatą kredytu
w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd HELIO S.A. informuje, że w dniu 02.11.2016 r. otrzymał zawiadomienie
z Sądu Rejonowego w Sochaczewie V Wydział Ksiąg Wieczystych o dokonaniu
w dniu 21.10.2016 r. wykreślenia w Księdze Wieczystej nr PL1O/00025890/0
prowadzonej dla nieruchomości Emitenta położonej w Brochowie, hipoteki w
wysokości 1.500.000 PLN ustanowionej na rzecz Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wobec Emitenta z tytułu umowy
o kredyt nieodnawialny (w wysokości 1.000.000 PLN) z dnia 16.08.2011 r. wraz
z późniejszymi zmianami.
Wykreślenie hipoteki wraz ze wszystkimi odnoszącymi się do niej wpisami
dodatkowymi nastąpiło w związku z całkowitą spłatą przez Emitenta
wierzytelności Banku z tytułu ww. umowy kredytowej i otrzymaniu zgody Banku
na wykreślenie hipoteki, o której Emitent informował raportem bieżącym
nr 9/2016 z dnia 13.09.2016 r.
Emitent uznał niniejszą informację za poufną ponieważ dotyczy dopełnienia się
wcześniej publikowanej informacji na temat wykreślenia hipoteki ustanowionej
na aktywach znaczącej wartości.
Podpisano:
Leszek Wąsowicz
Prezes Zarządu