Instrukcja BHP

Transkrypt

Instrukcja BHP
INSTRUKCJA BHP LABORATORIUM NOWYCH TECHNOLOGII
W ELEKTROENERGETYCE
I.
REGULAMIN POMIESZCZEŃ POMIAROWO – BADAWCZYCH
1.
Dokument opisuje zasady postępowania i pracy w pomieszczeniach pomiarowo –
badawczych (PPB) Laboratorium Nowych Technologii w Elektroenergetyce (LNTE)
znajdującym się na AGH w Krakowie w pomieszczeniach H05 oraz H06/H07
budynku B1.
2.
Z uwagi na poziom zagrożeń elektrycznych i mechanicznych pomieszczenia
pomiarowo – badawcze LNTE traktowane są, jako wysokiego ryzyka.
3.
Istnieje całkowity zakaz spożywania posiłków na stanowiskach pomiarowo
badawczych.
Zakaz spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu obowiązuje na terenie całego
laboratorrium.
4.
Każdy użytkownik pomieszczeń ma obowiązek:
 zapoznać się z lokalizacją gaśnicy, koca przeciwpożarowego, apteczki oraz
instrukcji obsługi urządzeń, instrukcji stanowiskowych w konkretnych
pomieszczeniach,
 znać rozmieszczenie wyłączników bezpieczeństwa, które wyłączają napięcie na
danym poziomie laboratorium,
 obsługiwać urządzenia zgodnie z zasadami bezpieczeństwa,
 znać karty charakterystyk używanych materiałów (MSDS) przed rozpoczęciem
ich używania.
5.
Obsługa sprzętu w pomieszczeniach pomiarowo – badawczych.
 przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić czy wszystkie urządzenia są
sprawne (szczególnie w sytuacjach, gdy wcześniej trwały tam eksperymenty),
 dopuszczalne jest korzystanie wyłącznie z narzędzi i urządzeń sprawnych,
spełniających wymagania bezpieczeństwa.
6.
W przypadku spostrzeżenia, że mamy do czynienia z uszkodzonym sprzętem,
należy zgłosić fakt uszkodzenia sprzętu Opiekunowi sprzętu, który:
 uzupełnia „Kartę uszkodzonego sprzętu”,
 zbiera dane dotyczące możliwości naprawy sprzętu,
 informuje Koordynatora Technicznego.
W przypadku niemożności naprawy, należy przekazać sprzęt do utylizacji.
Podczas pracy należy:
 stosować się do ogólnych zasad BHP oraz obowiązujących procedur i instrukcji
stanowiskowych,
 stosować się do instrukcji obsługi i bezpieczeństwa urządzeń i materiałów,
 używać następujących środków ochrony:
- okularów ochronnych i rękawic obowiązkowo przy wszelkich pracach
mechanicznych i przy pracy z substancjami chemicznymi,
- okularów ochronnych i rękawic tam gdzie jest to wymagane instrukcją
obsługi lub bezpieczeństwa,
7.
- fartuchów roboczych tam gdzie jest to wymagane instrukcją obsługi lub
bezpieczeństwa,
- masek przeciwpyłowych tam gdzie jest to wymagane.
8.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
Prace mogą być wykonywane w godzinach od 7:30 do 21:00. Przed opuszczeniem i
zamknięciem pomieszczenia należy:
 wyłączyć zasilanie rozdzielnicy:
-R4 dla laboratorium Schottky,
-R3 dla laboratorium Marx.
 upewnić się ze wszystkie nieużywane urządzenia elektryczne są wyłączone,
 urządzenia, które mogą pozostawać włączone na noc są wymienione w
osobnym dokumencie (Urządzenia, stanowiska, które można pozostawiać na
noc),
 posprzątać pomieszczenia oraz odłożyć narzędzia i urządzenia na ich miejsce,
 załączyć alarm jeśli nie będą prowadzone później prace.
REGULAMIN STANOWISK POMIAROWO – BADAWCZYCH
Dokument opisuje zasady pracy na stanowiskach pomiarowych i roboczych w PPB.
Za nadzór nad prawidłowym i bezpiecznym użytkowaniem sprzętu na stanowiskach
pomiarowych odpowiadają wyznaczeni Opiekunowie Stanowisk.
W celu uzyskania zgody na pracę na stanowiskach pomiarowych PPB należy
spełnić warunki:
 zapoznać się z instrukcją stanowiskową urządzenia, na którym planuje się
pracować – dokument Instrukcje stanowiskowe – w wersji drukowanej przy
stanowiskach.
 odbyć szkolenie stanowiskowe
 po odbyciu szkoleń stanowiskowych, podpisać „Kartę szkolenia wstępnego w
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy”. Karta powinna zostać podpisana
przez Opiekuna Stanowiska pomiarowego oraz przez osobę ubiegającą się o
zezwolenie do pracy na stanowisku.
Podpisane oświadczenia powinny być dostarczone do Koordynatora Technicznego.
Dokumenty te, w formie papierowej, przechowywane są w dedykowanym
segregatorze w laboratorium LNTE a ich kopia w siedzibie firmy ABB (w pokoju
Opiekunów PPB).
Przeszkolony przyszły użytkownik stanowiska pomiarowego ma obowiązek
sprawdzenia, czy lista osób dopuszczonych do pracy na stanowiskach
pomiarowych, umieszczonych przy urządzeniach, jest uaktualniona o jego
nazwisko.
III.
REGULAMIN POMIESZCZEŃ POMIAROWO – BADAWCZYCH WYSOKIEGO
RYZYKA
1.
Dokument opisuje zasady postępowania i pracy w pomieszczeniach pomiarowobadawczych wysokiego ryzyka w LNTE na AGH.
2.
Na terenie pomieszczeń maksymalny poziom napięcia w zależności od stanowiska
wynosi do 400 kV. Stanowiska w PPB wysokiego ryzyka podzielone są ze względu
na występujące maksymalne napięcia:
 LV - napięcie do 1 kV (Real Time Simulation Stand),
 MV - napięcie od 1 kV do 5 kV (Power Electronics Stand, Drive Control &
Diagnostics Stand),
 HV - napięcia od 5 kV do 400 kV (High Voltage AC/DC Stand, High Voltage
Impulse Stand).
Osoby wykonujące pracę na danym stanowisku muszą posiadać uprawnienia SEP
odpowiednie w danym zakresie napięć.
Zasady pracy pod napięciem zostały opisane w procedurze „Regulamin pracy pod
napięciem”.
3.
Reguła 4 oczu.
Podczas prac wykonywanych w pomieszczeniach wysokiego ryzyka (nie dotyczy
przeprowadzania symulacji komputerowych na stanowisku LV) wprowadza się
regułę 4 oczu. Reguła polega na tym, aby każdy układ pomiarowy był sprawdzany,
przez co najmniej 2 osoby tak, aby znaleźć każdy najdrobniejszy błąd lub
nieścisłość. Pomiar jest opisany w rejestrze, który jest prowadzony w zeszycie
umieszczonym przy każdym stanowisku. Zawiera on wpisy uszczegóławiające
status prowadzonych prac oraz zmian, potwierdzanych podpisem przez osobę
wykonującą badanie oraz osobę odpowiadającą za pomiar. Jeśli testerem jest
osoba odpowiadająca za stanowisko to osobą potwierdzającą jest osoba z projektu
znająca zakres tematyczny projektu. W zeszycie zostają zamieszczone następujące
dane: nazwa stanowiska pomiarowo - badawczego, imię i nazwisko testera, imię i
nazwisko osoby potwierdzającej stan ustawienia technicznego.
4.
W przypadku wystąpienia zagrożenia należy:
 Wyłączyć napięcie w zagrożonym obszarze (napięcie do całego
pomieszczenia),
 Sprawdzić czy ktoś znajduje się w obszarze zagrożonym,
 Udzielić pomocy osobie poszkodowanej wykorzystując dostępne środki
ratownicze, zgodnie z wymaganiami ratownictwa,
 Wezwać służby ratownicze,
 Zgłosić awarię w celu usunięcia jej i wyjaśnienia przyczyny jej powstania.
IV.
1.
REGULAMIN PRACY POD NAPIĘCIEM
Czynności przed rozpoczęciem pracy:

Wyznaczenie i oznaczenie miejsca pracy.
Miejsce pracy jest to przygotowane stanowisko pomiarowe, stanowisko
robocze lub określona strefa pracy w zakresie niezbędnym dla bezpiecznego
wykonywania pracy. Miejsce pracy musi być oznaczone i wystarczająco duże,
aby każdy użytkownik zajęty pracą mógł być swobodnie wyminięty tak, aby nie
było ryzyka, że zostanie przypadkowo potrącony i wepchnięty na przewody
lub urządzenia pod napięciem. Wszystkie zbędne elementy powinny zostać
usunięte z miejsca pracy, przed przystąpieniem do czynności bezpośrednio
związanych z pracą właściwą. Wszelkie oznaczenia, schematy i plany
niezbędne do identyfikacji przeznaczenia stanowiska oraz jego opiekuna
powinny być łatwo dostępne.

Zapoznanie się z instrukcjami obsługi

Zapoznać się i bezwzględnie stosować zasady opisane w instrukcjach BHP,
instrukcjach obsługi urządzeń, i/lub instrukcjach stanowiskowych mających
zastosowanie do danych stanowisk pomiarowych lub stanowisk roboczych.

Sprawdzenie stanu urządzeń
Każdorazowo przed rozpoczęciem pracy należy dokonać oględzin stanu
technicznego wszystkich wykorzystywanych urządzeń/maszyn/aparatury. Cała
aparatura pomiarowa powinna być uważana za niebezpieczną dopóki nie
zostaną dokonane oględziny.
Oględziny mają potwierdzić, że urządzenia:
 Spełniają wymagania bezpieczeństwa podane w instrukcji obsługi
urządzenia,
 Zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane,
 Nie mają uszkodzeń pogarszających bezpieczeństwo,
 Mają właściwy sposób ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,
 Właściwie dobrano przekroje i oznaczono przewody neutralne, ochronne i
fazowe,
 Właściwie dobrano i oznaczono zabezpieczenia i aparaturę,
 Są wyposażone w schematy, tablice ostrzegawcze i informacyjne,
 Zapewniono dostęp do urządzeń dla wygodnej obsługi, identyfikacji,
konserwacji i napraw.
Urządzenia i technologie rozwijane bądź modyfikowane w LNTE są traktowane za
niebezpieczne z założenia, dlatego należy zastosować odpowiednie środki ochrony i
procedury.
W przypadku zaobserwowania jakiejkolwiek nieprawidłowości w pracy urządzeń,
należy zgłosić to Opiekunom Stanowisk.
2.
Komunikacja podczas pracy z napięciem:
 Porozumiewanie się musi być zorganizowane w taki sposób, aby można było
być pewnym, że przekazywane komunikaty są jasne i nie zostaną mylnie
zinterpretowane (w sposób jasny i czytelny),
 Instrukcje muszą być powtarzane przez odbiorcę osobie, która je wydała (w
celu potwierdzenia zrozumienia),

3.
Należy używać standardowych zwrotów, które nie mogą być mylnie
zinterpretowane.
Czynności w trakcie wykonywania pracy:
3.1. Przedziały napięciowe określają w przypadku:
 napięcia sinusoidalnego - jego wartość skuteczną,
 napięcia stałego - jego wartość maksymalna,
 napięcia udarowego - jego wartość maksymalną,
 napięcia odkształconego - jego wartość maksymalną,
 napięcia podane są w odniesieniu do przewodu ochronnego.
3.2. Dotyczy przedziału napięć 0 – 50 V:
 Praca na stanowisku pomiarowym lub stanowisku roboczym może odbywać się
jednoosobowo,
 Osoby wykonujące prace/przeprowadzające pomiary nie muszą posiadać
aktualnych uprawnień SEP,
 Do gniazd jednofazowych 230 V można podłączać wyłącznie aparaturę
pomiarową (oscyloskopy, multimetry stacjonarne, zasilacze) i osprzęt
pomocniczy (oświetlenie zewnętrzne, stacje lutownicze) posiadający certyfikat
CE,
 Dopuszczalne jest testowanie prototypów urządzeń i przeprowadzanie badań z
użyciem napięć bezpiecznych dla napięcia przemiennego o wartości skutecznej
do 50V lub napięcia stałego o napięciu do 50 V,
 Zasilanie jedno i trójfazowe 230/400 V stanowiska wyposażonego w osłonę jest
możliwe wyłącznie przy zamkniętej osłonie stanowiska – dotyczy testowania
prototypów urządzeń i przeprowadzanie badań z użyciem napięć bezpiecznych
dla napięcia przemiennego o wartości skutecznej do 50 V lub napięcia stałego
do 50 V (z wyłączeniem aparatury pomiarowej).
 Zabronione jest:
 Podłączanie, bezpośrednio, z pominięciem urządzeń zabezpieczających, do
gniazd jednofazowych 230 V jakichkolwiek prototypów urządzeń w celu
przeprowadzania badań,
 Modyfikowanie okablowania stanowiska pod napięciem, niezależnie od napięcia
pracy danego układu,
 Jakakolwiek ingerencja w układy zabezpieczeń stanowiska pomiarowego lub
stanowiska roboczego.
3.3. Dotyczy przedziału napięć od 50 V do 1 kV:
 Pomiary/prace na napięciu do 1 kV muszą być przeprowadzane tylko w
wyznaczonych do tego celu pomieszczeniach, na wyznaczonych stanowiskach
pomiarowych lub stanowiskach roboczych, przez osoby posiadające aktualne
uprawnienia SEP do danego napięcia,
 Dla prac pomiarowych powyżej napięcia fazowego 230V/400 V (w
uzasadnionych przypadkach pomiędzy 50 – 230V/400 V) w pomieszczeniu, w
którym przeprowadzone są pomiary muszą znajdować się, co najmniej dwie
osoby, przy czym osoba wykonująca pomiary/prace musi cały czas pozostawać
w zasięgu wzroku przynajmniej jednej z pozostałych osób,
 Badania, jeśli tylko istnieje taka możliwość, powinny być przeprowadzane na
stanowisku wyposażonym w osłonę stanowiskową,







Zasilanie jedno i trójfazowe 230/400 V stanowiska wyposażonego w osłonę jest
możliwe wyłącznie przy zamkniętej osłonie stanowiska,
Dozwolone jest wprowadzanie /wyprowadzanie do/poza osłonę bezpieczeństwa
przewodów obwodów sterowniczych oraz sond pomiarowych (adekwatnie do
napięcia w układzie oraz IP20),
Poza osłoną może znajdować się aparatura pomiarowa (oscyloskopy,
multimetry stacjonarne, zasilacze) i osprzęt pomocniczy (oświetlenie
zewnętrzne, stacje lutownicze) posiadający certyfikat CE,
Dla prac, pomiarów powyżej napięcia fazowego 230 V niezbędne jest
sporządzenie schematu elektrycznego i planu pomiaru i przedstawienie go
zgodnie z dokumentem „Organizacja Laboratorium Nowych Technologii w
Elektroenergetyce”.
Zabronione jest:
Modyfikowanie okablowania stanowiska pod napięciem, niezależnie od napięcia
pracy danego układu,
Jakakolwiek ingerencja w układy zabezpieczeń stanowiska pomiarowego lub
stanowiska roboczego umożliwiające załączenie zasilania bez zamknięcia
osłony.
3.4. Dotyczy przedziału napięć od 1 kV do 5 kV:
 Pomiary/prace na napięciu powyżej 1 kV mogą być przeprowadzane tylko w
wyznaczonych do tego celu pomieszczeniach, w wyznaczonej do tego strefie,
przez osoby posiadające aktualne uprawnienia SEP do danego napięcia,
 Praca przy napięciu powyżej 1 kV musi odbywać się w składzie, co najmniej
dwuosobowym,
 Przebywanie wewnątrz strefy ochronnej na stanowisku powyżej 1 kV jest
niedopuszczalne podczas załączonego napięcia,
 Dozwolone jest wprowadzanie /wyprowadzanie do/ze strefy ochronnej
przewodów obwodów sterowniczych oraz sond pomiarowych (adekwatnie do
napięcia w układzie oraz IP20),
 Poza osłoną może znajdować się aparatura pomiarowa (oscyloskopy,
multimetry stacjonarne, zasilacze) i osprzęt pomocniczy (oświetlenie
zewnętrzne, stacje lutownicze) posiadający certyfikat CE, pracujący przy
napięciu poniżej wartości napięcia sieciowego (dla pomiarów do 5 kV zakłada
się wykorzystanie urządzeń separujących obniżających napięcie – np.
przekładniki),
 Dla prac/pomiarów powyżej napięcia fazowego 1 kV niezbędne jest
sporządzenie schematu elektrycznego i planu pomiaru i przedstawienie go
zgodnie z dokumentem „Organizacja Laboratorium Nowych Technologii w
Elektroenergetyce”.
 Podczas prac z napięciem powyżej 1 kV niezbędne jest posiadanie aktualnego
schematu badanego układu i schematu połączeń. Każda zmiana dokonana na
stanowisku pomiarowym, stanowisku roboczym lub w badanym układzie
powoduje konieczność aktualizacji schematów.
 Zabronione jest:
 Wykonanie pomiarów powyżej 1 kV poza strefą wyznaczoną przez ogrodzenie
bezpieczeństwa,
 Modyfikowanie okablowania stanowiska pod napięciem, niezależnie od napięcia
pracy danego układu,
 Wyprowadzanie/wprowadzania przewodów zasilających do/ze strefy ochronnej,

Jakakolwiek ingerencja w układy zabezpieczeń oraz sterowania strefy
ochronnej, stanowiska pomiarowego lub stanowiska roboczego umożliwiające
załączenie zasilania bez zamknięcia strefy ochronnej.
3.5. Dotyczy przedziału od 5 kV do 400 kV:
 Na stanowisku mogą przebywać jedynie osoby nieposiadające problemów z
sercem oraz nieposiadające urządzeń podtrzymujących funkcje życiowe ze
względu na możliwość oddziaływania silnych pól elektromagnetycznych,
 Pomiary/prace mogą być przeprowadzane tylko w wyznaczonej przez
ogrodzenie bezpieczeństwa do tego celu strefie, przez osoby posiadające
aktualne uprawnienia SEP do pracy z danym poziomem napięcia,
 Prowadzenie badań przy napięciu od 5 kV do 400 kV musi odbywać się w
odpowiednio dostosowanych do poziomu napięć polach probierczych,
 Praca przy napięciu powyżej 5 kV musi odbywać się w składzie, co najmniej
dwuosobowym,
 Przebywanie wewnątrz strefy ochronnej na stanowisku, gdy napięcie jest
załączone jest niedopuszczalne,
 Dozwolone jest wprowadzanie /wyprowadzanie do/ze strefy ochronnej
przewodów obwodów sterowniczych oraz sond pomiarowych (adekwatnie do
napięcia w układzie oraz stopniu ochrony nie gorszym niż IP20),
 Poza ogrodzeniem bezpieczeństwa może znajdować się aparatura pomiarowa
(oscyloskopy, multimetry stacjonarne, zasilacze) i osprzęt pomocniczy
(oświetlenie zewnętrzne, stacje lutownicze) posiadający certyfikat CE, pod
warunkiem, że napięcie na zaciskach urządzeń nie przekracza 230 V,
 Dla prac/pomiarów powyżej napięcia fazowego 5 kV niezbędne jest
sporządzenie schematu elektrycznego i planu pomiaru i przedstawienie go
zgodnie z dokumentem „Organizacja Laboratorium Nowych Technologii w
Elektroenergetyce”.
 Podczas prac z napięciem powyżej 5 kV niezbędne jest posiadanie aktualnego
schematu badanego układu i schematu połączeń. Każda zmiana dokonana na
stanowisku pomiarowym, stanowisku roboczym lub w badanym układzie
powoduje konieczność aktualizacji schematów.
 Zabronione jest:
 Wykonanie pomiarów powyżej 1 kV poza strefą wyznaczoną przez ogrodzenie
bezpieczeństwa,
 Modyfikowanie okablowania stanowiska pod napięciem, niezależnie od
napięcia,
 Wyprowadzanie/wprowadzania przewodów zasilających ze/do strefy ochronnej,
 Jakakolwiek ingerencja w układy zabezpieczeń oraz sterowania dotyczące
danych stanowisk pomiarowych, lub stanowisk roboczych umożliwiające
załączenie zasilania bez zamknięcia strefy ochronnej,
 Podchodzenie do urządzenia bez jego uprzedniego uziemienia w sposób
widoczny za pomocą przewodów uziemiających przy użyciu drążków
izolacyjnych,
 Zabrania się zamykania drzwi do stanowisk HV, jeżeli wewnątrz znajdują się
ludzie.
3.6. Dotyczy pomiarów przy wysokim napięciu, w szczególności dla napięć DC.
UWAGA! Należy zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu pomiarów
przy wysokim napięciu a zwłaszcza DC !
Przeprowadzanie pomiarów przy napięciu stałym podlega tym samym zasadom, dla
różnych poziomów napięć, jak wymienione zostały w punktach wcześniejszych 3.23.5, przy dodatkowym przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa opisanych poniżej:




Po każdym wyłączeniu napięcia i wejściu do strefy wysokonapięciowej
szczególnie przy napięciu stałym obowiązkowe jest uziemienie zacisków
badanego obiektu przed dotknięciem elementów czynnych obwodu w celu
rozładowania pozostałego ładunku elektrycznego,
W przypadku rozładowywania kondensatorów poprzez bezpośrednie
uziemienie należy upewnić się, że nagromadzona energia podczas
rozładowywania nie spowoduje zagrożenia dla obsługi oraz urządzeń (należy
odczekać aż napięcie na kondensatorze osiągnie bezpieczną wartość),
W przypadku, gdy napięcie na kondensatorze przekracza bezpieczną wartość
należy dokonać rozładowania przez odpowiednio dobrany rezystor
rozładowujący,
Uziemienie należy pozostawić na zaciskach badanego obiektu tak długo jak
prowadzone są prace na układzie pomiarowym. Uziemienie należy ściągnąć z
zacisków badanego obiektu przed załączeniem napięcia probierczego.
4.
Praca pod napięciem.
 Prace pod napięciem są zabronione!
 Praca jest uważana za pracę pod napięciem, jeśli wymaga bezpośredniego
kontaktu, wkroczenia w strefę pod napięciem lub jeśli jej wykonanie wymaga
usunięcia pokryw, drzwiczek lub osłon, co prowadzi do odsłonięcia
przewodników pod napięciem.
5.
Podstawowe zasady bezpieczeństwa oparte na zasadzie „7 kroków”:
5.1. Krok 1: Określenie lokalizacji i miejsca przeprowadzanych prac:
 Należy upewnić się, że sprzęt, na którym będzie przeprowadzana praca jest w
dobrym stanie technicznym,
 Wszelkie oznaczenia, schematy i plany niezbędne do jasnej identyfikacji
aparatury powinny być dostępne,
 W przypadku nie spełnienia powyższego warunku, osoba odpowiedzialna ma
obowiązek przeprowadzić identyfikację,
 Wstępna ocena ryzyka powinna brać pod uwagę także stan aparatury pod
napięciem oraz zagrożenia ze strony urządzeń pomocniczych, na przykład
urządzeń ochrony przeciw pożarowej,
 W celu ułatwienia identyfikacji w czasie wykonywania pracy, wszystkie
znajdujące się w pobliżu urządzenia pod napięciem powinny być oznakowane,
jako niebezpieczne, za pomocą tymczasowych napisów ostrzegawczych,
 Stosowane procedury powinny zapewnić ciągłą i wyraźną identyfikację stref
bezpiecznych i niebezpiecznych w ciągu całego przebiegu prac.
5.2. Krok 2: Odłączenie i zabezpieczenie obwodów przed ponownym podłączeniem:
Układ należy odłączyć we wszystkich punktach od wszelkich możliwych źródeł
zasilania robiąc widoczną przerwę, a następnie zabezpieczyć przed możliwością
ponownego przypadkowego podłączenia przez zastosowanie procedur typu „kłódki i
zawieszanej tabliczki”.
5.3. Krok 3: Zabezpieczenie przed dotknięciem części znajdujących się pod napięciem:
Zabezpieczenie może mieć postać tabliczek ostrzegawczych. Części znajdujące się
pod napięciem powinny zostać dodatkowo zabezpieczone przy użyciu odpowiednich
osłon i ekranów.
5.4. Krok 4: Zachowanie szczególnej ostrożności w pobliżu nieosłoniętych
przewodników:
W przypadkach, gdzie przewody mogące potencjalnie być pod napięciem,
przebiegają tak blisko, że łatwo może dojść do przypadkowego zetknięcia należy
zachować szczególną ostrożność. Dotyczy to między innymi sytuacji, gdy
instalowane są osłony bezpieczeństwa.
5.5. Krok 5: Sprawdzenie, czy instalacja nie znajduje się pod napięciem:
Czynność ta musi zostać przeprowadzona przy użyciu odpowiedniego,
certyfikowanego próbnika. Należy sprawdzić poprawność pracy próbnika przed i po
przeprowadzeniu testu. Podczas testu należy zadbać, aby styki próbnika
pozostawały czyste.
5.6. Krok 6: Uziemienie i zwarcie odpowiednich obwodów:
Aparatura, na której ma być wykonywana praca, powinna być uziemiona za pomocą
połączeń i przewodów zdolnych odprowadzić całkowity prąd zwarcia, jaki może
wystąpić w danym punkcie obwodu. Połączenia te powinny pozostać na miejscu
przez cały okres trwania prac.
5.7. Krok 7: Wystawienie pozwolenia na pracę i dopuszczenie do pracy:
Do kierowania grupą należy wyznaczyć osobę odpowiedzialną, która będzie
rozumieć ograniczenia, jakim podlega wykonywana praca oraz granice strefy
bezpiecznej. Po utworzeniu „bezpiecznej strefy roboczej” zgodnie z zasadami
określonymi w „7 krokach”, należy potwierdzić ten fakt formalnie wypełniając
„Pozwolenie na pracę”. Jest to dokument bezpieczeństwa pracy definiujący
aparaturę, na której będą przeprowadzone prace, przedsięwzięte środki
bezpieczeństwa oraz rodzaj i zakres prac, które mają być wykonane.
6.
Sprzęt i narzędzia izolowane.
Wszelkie prace, niezależnie od stopnia zagrożenia i bliskości przewodów pod
napięciem, powinny być wykonywane przy użyciu narzędzi izolowanych. Próbniki i
przyrządy kontrolne powinny być przyrządami przeznaczonymi do określonego
napięcia.
7.
Środki ochrony osobistej.
Dopuszcza się używanie jedynie środków ochrony osobistej zgodnych z wymogami
BHP.
Zaleca się stanowczo, aby podczas wykonywania prac na aparaturze lub w pobliżu
aparatury pod napięciem nie nosić biżuterii, w szczególności pierścionków,
sygnetów, łańcuszków na szyję, zegarków z metalowymi bransoletami i okularów w
metalowych
oprawkach.
Obowiązkowo
wymagane
jest
stosowanie
okularów
ochronnych.
W przypadku pracy z urządzeniami mogącymi znajdować się pod napięciem należy
stosować odpowiednie środki ochronny dostosowane do odpowiednich instrukcji
stanowiskowych i instrukcji obsługi.
8.
W razie konieczności opuszczenia stanowiska badawczego należy je odpowiednio
zabezpieczyć:
 Wyłączyć napięcie,
 Uziemić układ,
 Opisać imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu osoby kontaktowej.
9.
Czynności po zakończeniu pracy.
Miejsce pracy powinno zostać uprzątnięte, a wszystkie urządzenia i narzędzia
odłożone na swoje miejsce.
Jeżeli układ zostaje połączony, w celu przeprowadzania prac/pomiarów w kolejnym
dniu, należy:
 Wyłączyć napięcie,
 Uziemić układ,
 Opisać imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu osoby kontaktowej.
10. W razie nieszczęśliwego wypadku należy natychmiast wyłączyć napięcie i
postępować zgodnie z Instrukcją Pierwszej Pomocy.