GOPS Dodatki mieszkaniowe

Transkrypt

GOPS Dodatki mieszkaniowe
GOPS Dodatki mieszkaniowe
DODATKI MIESZKANIOWE
Zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych określa
ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz.734 ze
zm.),
Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy państwa dla osób, które posiadają tytuł prawny do danego
mieszkania bądź lokalu. Do wniosku wypełniana jest deklaracja, w której wykazuje się liczbę osób
zamieszkujących w danym lokalu i dochody tych osób. Deklaracją składana jest pod
odpowiedzialnością karną.
Dodatek przysługuje osobom, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa
domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 174% kwoty
najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125 % najniższej emerytury w
gospodarstwie wieloosobowym.
Starający się o dodatek mieszkaniowy musi spełnić kryterium powierzchni normatywnej użytkowej
lokalu, która w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekroczyć:
1) 35m2 – dla 1 osoby
2) 40m2 – dla 2 osób
3) 45m2 – dla 3 osób
4) 55m2 – dla 4 osób
5) 65m2 – dla 5 osób
6) 70m2 - dla 6 osób, a w przypadku zamieszkiwania większej liczby osób dla każdej kolejnej zwiększ
się powierzchnię normatywną o 5 m2.
Powierzchnie normatywną lokalu zwiększa się o 15m2 w przypadku zamieszkiwania przez osobę
niepełnosprawną poruszającą się na wózku inwalidzkim, jeżeli wymaga oddzielnego pokoju.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie
przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:
● 30% lub
● 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej lokalu nie
przekracza 60%.
Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami, na które składają się: czynsz,
opłaty za świadczenia związane z eksploatacją mieszkania, opłaty eksploatacyjne w spółdzielni
mieszkaniowej, zaliczki płacone przez właścicieli lokali mieszkalnych na koszty związane z
nieruchomością wspólną, opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych
100%, świadczenia związane z eksploatacją domu jednorodzinnego, przypadającymi na normatywną
powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą stanowiącą wydatki poniesione
przez osobę otrzymują dodatek w wysokości:
-15 % dochodów jednoosobowego gospodarstwa domowego
-12 % dochodów gospodarstwa domowego 2-4 osobowego
-10 % dochodów gospodarstwa domowego 5 osobowego i więcej.
Jeżeli średni miesięczny dochód jest równy lub wyższy od 150 kwoty najniższej emerytury w
gospodarstwie jednoosobowym i 100% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, wówczas
przyjmuje się wydatki poniesione przez tą osobę otrzymującą dodatek w wysokości:
- 20% dochodów gospodarstwa jednoosobowego
- 15 % dochodów gospodarstwa domowego 2-4 osobowego
- 12 % dochodów gospodarstwa domowego 5 osobowego i więcej.
Wysokość dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem nie może przekraczać 70% wydatków
przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 70%
faktycznych wydatków ponoszonych na lokal mieszkalny, jeżeli jego powierzchnia jest mniejsza lub
równa normatywnej powierzchni.
Dodatek przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po
złożeniu wniosku.
Sprawami związanymi z dodatkami mieszkaniowymi zajmuje się inspektor do spraw dodatków
mieszkaniowych Pani Zofia Mieczan codziennie w godz. 7.30-15.30 w pokoju Nr 10 Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz telefonicznie pod numerem 84 6575002 wew.24
Załącznik : Wniosek na dodatek mieszkaniowy