przeczytaj i zastosuj

Komentarze

Transkrypt

przeczytaj i zastosuj
Nr 35, listopad/grudzień 2016
ISSN 2353-6039
SKUTECZNIE POZYSKUJ, SPRAWNIE ZARZĄDZAJ, BEZBŁĘDNIE ROZLICZAJ
Cztery wskazówki, jak
zabezpieczyć autorski utwór
w numerze
Cztery wskazówki,
jak zabezpieczyć
autorski utwór |1
Pozyskaj dofinansowanie
na usługi doradców |2
Sprawdź, kiedy musisz
złożyć deklarację RDOŚ
P YTANIE
Jak zadbać o zabezpieczenie praw autorskich do zdjęć i utworów muzycznych w projekcie?
ODPOWIEDŹ
rynkowe, potem wyceniaj | 13
Podstawowym formalnym zabezpieczeniem powstałych utworów są
umowy zawarte z wykonawcami oraz upowszechniona wiedza na temat
wykorzystania utworów. Warto też oznaczyć i monitorować wykorzystanie (tzw. eksploatację) utworu. Wyróżniamy dwa rodzaje praw
autorskich: osobiste i majątkowe. Prawa autorskie osobiste są niezbywalne i nieograniczone w czasie. Z kolei autorskie prawa majątkowe to
podstawowe uprawnienie przysługujące autorowi, który stworzył utwór.
Prawa te są zbywalne w każdy dozwolony przez prawo sposób. Odpowiednie zabezpieczenie praw autorskich to przede wszystkim kompleksowe uregulowanie przekazania praw autorskich majątkowych na linii
wykonawca – beneficjent środków UE – instytucje zarządzające programem unijnym oraz systematyczny monitoring wykorzystania utworów.
W projektach dofinansowanych ze środków UE prawa autorskie na podstawie umów z wykonawcą utworu najczęściej przechodzą na organizację realizującą projekt. Ta z kolei może być zobowiązana do przekazania
praw majątkowych utworów instytucjom wdrażającym program UE.
Poznaj warunki, kiedy
W Y J A Ś N I E N I E Prawo autorskie regulowane jest przez ustawę z 4 lu-
w ramach OOŚ |6
Studium wykonalności
– przekonaj się, kiedy jest
kosztem kwalifikowalnym | 12
Gdy myślisz o wpłatach
od uczestników, licz
się z konsekwencjami
podatkowymi | 13
Najpierw sprawdź oferty
finansowanie obejmie
koszty obsługi prawnej | 14
dodatkowo
Sprawozdanie za 2016 rok
– przeczytaj i zastosuj |1
Przygotowujesz projekt,
nie zapomnij o potrzebach
niepełnosprawnych | 15
e-Informator,
tego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity:
Dz.U. z 2016 r. poz. 666). Ma za zadanie chronić i zabezpieczać interesy
majątkowe i niemajątkowe twórców. Podstawowym przedmiotem ochrony jest bardzo szeroko pojęty utwór.
Ciąg dalszy na str. 4
Sprawozdanie za 2016 rok
– przeczytaj i zastosuj
Podmioty, które są beneficjentami dotacji, muszą pamiętać nie tylko o spełnieniu wymogów związanych z rozliczeniem otrzymanego dofinansowania,
ale także prawidłowym ujęciu i pokazaniu jego skutków w sprawozdaniu
finansowym. Podpowiemy, jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów.
Ciąg dalszy na str. 8
TYLKO DLA CZYTELNIKÓW
zadaj
pytanie,
więcej na str. 7
archiwum,
e-letter
Zadaj pytanie na: [email protected]
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Pozyskaj dofinansowanie
na usługi doradców
OD REDAKCJI
P YTANIE
Czy mogę otrzymać dofinansowanie na usługi świadczone przez doradców
zewnętrznych?
ODPOWIEDŹ
Szanowny Czytelniku!
W listopadowo-grudniowym wydaniu miesięcznika „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach” przypominamy o przygotowaniach
do sporządzenia sprawozdania finansowego
za 2016 rok. Poznaj kluczowe zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, a sprawozdanie
przygotujesz szybko i bezbłędnie.
Zachęcam także do zapoznania się z poradą na temat ciekawego zjawiska – utworu w rozumieniu
Prawa autorskiego. Czy wiesz, jak postąpić gdy
taki utwór pojawia się w projekcie? Autor wyczerpująco wyjaśnia, jak chronić prawa autorskie.
Dawno nie pisaliśmy o zasadzie niedyskryminacji. Tym razem polecam poradę poświęconą
mechanizmom racjonalnych usprawnień i uniwersalnego projektowania. Nie możesz o nich
zapomnieć, gdy przygotowujesz projekt. Pomyśl,
jak wiele możesz dzięki nim skorzystać.
Ponadto w numerze wyjaśniamy, jakie koszty
możesz uznać za kwalifikowalne, kiedy złożyć
deklarację organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, jakie skutki
podatkowe rodzi projekt, w którym przewidziano wpłaty od uczestników.
Życzę przyjemnej lektury!
Iwona Jeleń
Nasi partnerzy
LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2016
2
Tak, obecnie jest to możliwe w ramach poddziałania 3.1.5. Wsparcie
MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock. Przewiduje ono dofinansowanie projektów, które będą dotyczyły przygotowania dokumentacji
niezbędnej do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym na rynkach kapitałowych, takich jak: Giełda Papierów
Wartościowych (GPW), NewConnect, zagraniczne rynki regulowane, lub
też na rynku dłużnym poprzez emisje obligacji na rynku Catalyst. O dofinansowanie w ramach poddziałania możesz się ubiegać pod warunkiem że jesteś mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą prowadzącym
działalność gospodarczą na terytorium Polski. Wnioski o dofinansowanie
w ramach konkursu możesz składać w okresie od 21 listopada 2016 r.
do 20 listopada 2017 r.
W Y J A Ś N I E N I E Jeśli jesteś za- Zasady dotyczące udzielania zamóinteresowany zakupem usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji koniecznej do pozyskania
zewnętrznych źródeł dofinansowania
o charakterze udziałowym lub dłużnym, masz szansę otrzymać na ten
cel środki finansowe.
Wsparcie dotyczyć będzie usług świadczonych przez doradców zewnętrznych, które nie mogą jednak mieć
charakteru ciągłego ani okresowego.
Usługi nie mogą również dotyczyć bieżącej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, szczególnie w zakresie
doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub usług reklamowych.
Zakupu usług doradczych powinieneś
dokonać w trybie zasad konkurencyjności lub rozeznania rynku, o których
mowa w wytycznych horyzontalnych
w zakresie kwalifikowalności, w szczególności w odniesieniu do:
• sposobu upublicznienia zapytania
ofertowego i wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia,
• wskazania warunków udziału w postępowaniu,
• sposobu opisu przedmiotu zamówienia,
• określenia kryteriów oceny ofert,
• wyznaczenia terminu składania
ofert.
wień zostały szczegółowo opisane
w wytycznych horyzontalnych w zakresie kwalifikowalności.
Dodatkowo, jeśli dokonujesz zakupu usług doradczych w trybie zasady konkurencyjności, musisz upublicznić zapytanie ofertowe oraz
wynik postępowania na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej
(www.parp.gov.pl) poprzez Lokalny
System Informatyczny 1420 (https://
lsi1420.parp.gov.pl/).
Sprawdź, jakie koszty
są kwalifikowalne
Kosztami kwalifikowalnymi projektu, zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie udzielania przez PARP pomocy
finansowej w ramach PO IR (Dz.U.
z 2015 r. poz. 1027), są koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych. Do usług doradczych zaliczysz dwie kategorie działań.
Po pierwsze, zakup usług doradczych
w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania
o charakterze udziałowym:
• w sytuacji regulowanego rynku
GPW są to: