Komunikat - Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Transkrypt

Komunikat - Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu
Komunikat
Zarz$du Banku Spó%dzielczego „Bank Rolników” w Opolu z dnia 28 czerwca 2011r.
Zarz"d Banku Spó!dzielczego "Bank Rolników" w Opolu ustala nast#puj"ce
obowi"zuj"ce od 1 lipca 2011r. oprocentowanie w stosunku rocznym
kredytów, rachunków bankowych, terminowych lokat oszcz#dno%ciowych i lokat terminowych:
I
Kredyty dla podmiotów gospodarczych
1. Gospodarcze:
- ze sp!at" do 6 m-cy (oprocentowanie sta!e)
- ze sp!at" do 12 miesi#cy
- ze sp!at" powy$ej 12 m-cy
1 Oprocentowanie kredytu zale!y od wiarygodno"ci i sytuacji finansowej
kredytobiorcy i ryzyka bankowego
Oprocentowanie kredytów od 50,000,- mo!e by# negocjowane
2. Kredyty hipoteczne
Oprocentowanie kredytów od 100,000,- mo!e by# negocjowane
3. Kredyt w rachunku bie$"cym
Oprocentowanie kredytów od 100.000,- mo!e by# negocjowane
4. Kredyt p!atniczy (oprocentowanie sta!e)
5. Dopuszczalny debet w rachunku rozliczeniowym
6. Kredyty gospodarcze dla rolników:
- ze sp!at" do 12 miesi#cy
- ze sp!at" powy$ej 12 miesi#cy
Oprocentowanie kredytów od 50,000,- mo!e by# negocjowane
7. Kredyty "pomostowe”
8. Kredyty bie$"ce rolnicze
9. Dla rolników z dop!atami Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa
dla kredytów udzielonych do dnia 31.12.2002r.
- na zakup ziemi
- dla m!odych rolników
dla kredytów udzielonych od 01.01.2003r.-29.10.2003r.
- inwestycyjne "podstawowe"
- na zakup ziemi
- dla m!odych rolników
dla kredytów udzielanych od 30.10.2003r.-30.04.2007r.
- inwestycyjne "podstawowe"
- na zakup ziemi
- dla m!odych rolników
- na nowe technologie
- obrotowe kredyty kl#skowe
dla kredytów udzielonych od 01.05.2007r.-07.07.2008r.
- inwestycyjne "podstawowe"
- na zakup ziemi
- dla m!odych rolników
- na nowe technologie
dla kredytów udzielonych od 08.07.2008r.-25.02.2009r.
- inwestycyjne "podstawowe"
- na zakup ziemi
- dla m!odych rolników
- na nowe technologie
dla kredytów udzielonych od 26.02.2009r.-18.11.2010r.
- inwestycyjne "podstawowe"
- na zakup ziemi
- dla m!odych rolników
- obrotowe kredyty kl#skowe
dla kredytów udzielonych od 19.11.2010r.
- inwestycyjne "podstawowe"
- na zakup ziemi
- dla m!odych rolników
- na nowe technologie
- obrotowe kredyty kl#skowe z ubezpieczeniem
- obrotowe kredyty kl#skowe bez ubezpieczenia
10,50%
12,35%
12,75%
+ 1- 3% 1
+ 1- 3% 1
10,95%
13,35%
14,00%
19,50%
10,75%
11,75%
Wibor 1M + mar!a
10,35%
1,1875%
1,1875%
3,0875%
1,2000%
1,2000%
3,0875%
1,2000%
1,2000%
1,0000%
1,2000%
3,5625%
1,7813%
1,7813%
1,7813%
3,5625%
2,0000%
2,0000%
2,0000%
3,5625%
2,0000%
2,0000%
2,0000%
3,8000%
2,0000%
2,0000%
2,0000%
0,1000%
3,8500%
II Kredyty dla Wspólnot Mieszkaniowych
1 Kredyty na cele remontowo-budowlane
2 Kredyty z dotacj" NFO&iGW na zakup kolektorów s!onecznych
8,50%
Wibor 3M + mar!a
III Kredyty dla ludno"ci
1. Gotówkowe ze sp!at" do 12 m-cy (oprocentowanie sta!e)
2. Gotówkowe (oprocentowanie zmienne)
- ze sp!at" do 12 m-cy
- ze sp!at" powy$ej 12 m-cy
3. BEZPIECZNA GOTÓWKA
4. Kredyty w r.o.r.
5. Kredyty odnawialne w r.o.r.
6. Kredyty na zakup pojazdów
7. Kredyty na cele mieszkaniowe
8. Kredyty z dotacj" NFO&iGW na zakup kolektorów s!onecznych
9. Dopuszczalny debet w r.o.r.
10. Limit kredytowy na karcie kredytowej VISA Classic
11,95%
13,95%
14,45%
10,50%
13,55%
15,05%
11,95%
8,75%
Wibor 3M + mar!a
24,00%
19,00%
IV Prolongowane kredyty dodatkowo ponad stop& obowi$zuj$c$
3,00%
V Kredyty przeterminowane, debety i czeki bez pokrycia
24,00%
VI 'rodki na rachunkach bie!$cych
0,00%
VII 'rodki na rachunkach bie!$cych rolników
0,00%
VIII 'rodki na rachunkach PKZP
0,00%
IX Rachunki oszcz&dno"ciowe
' A'vista
' r.o.r.
' Indywidualne Konta Emerytalne
0,10%
0,10%
4,00%
X Terminowe lokaty oszcz&dno"ciowe (oprocentowanie zmienne)
' 6 m-czne
' 12 m-czne
' 24 m-czne
' 36 m-czne
wk!ady mieszkaniowe wnoszone systematycznie przez okres nie krótszy ni$
5 lat
ksi"$eczki systematycznego oszcz#dzania przez okres 18 miesi#cy
ksi"$eczki systematycznego oszcz#dzania przez okres 24 miesi"ce
oprocentowanie terminowych "rodków lokowanych jednorazowo na
jednym rachunku od 50.000,-mo!e by# negocjowane
3,75%
4,00%
4,20%
4,25%
2,80%
3,85%
3,95%
XI Terminowe lokaty oszcz&dno"ciowe (oprocentowanie sta%e)
' 1 m-czne
' 2 m-czne
' 3 m-czne
2,25%
2,60%
3,50%
XII Lokaty terminowe na rachunkach firm (oprocentowanie zmienne)
' 6 m-czne
' 12 m-czne
3,20%
3,40%
XIII Lokaty terminowe na rachunkach firm (oprocentowanie sta%e)
' 3 – dniowe
' 7 – dniowe
' 14 – dniowe
' 21 – dniowe
' 1 m-czne
' 2 m-czne
' 3 m-czne
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,05%
2,25%
2,55%
XIV Rachunki oszcz&dno"ciowe POL-Efekt (oprocentowanie zmienne)
kapitalizacja na koniec miesi$ca kalendarzowego
do kwoty 499,99 z!
od kwoty 500,00 z! do 4.999,99 z!
od kwoty 5.000,00 z! do 9.999,99 z!
od kwoty 10.000,00 z! do 49.999,99 z!
0,00%
3,40%
3,45%
3,50%
od kwoty 50.000,00 z! do 99.999,99 z!
od kwoty 100.000,00 z!
3,80%
4,05%
Uwaga :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Odsetki od wk!adów i lokat terminowych dopisywane s" po okresie umownym.
Od wk!adów terminowych oszcz#dno%ciowych i lokat terminowych 1, 2, 3, 6, 12, 24 i 36
miesi#cznych podejmowanych przed up!ywem zadeklarowanego okresu Bank wyp!aca odsetki
obliczone wg stopy oprocentowania dla r.o.r.
Odsetki od wk!adów p!atnych na ka$de $"danie dopisywane s" na koniec roku
Odsetki od wk!adów mieszkaniowych dopisywane s" przy likwidacji ksi"$eczki lub wyp!acie
premii gwarancyjnej.
Odsetki od r.o.r. i rachunków bie$"cych dopisywane s" na koniec ka$dego kwarta!u.
Przy naliczaniu odsetek przyjmuje si#, $e rok liczy 365 dni, a miesi"c rzeczywist" liczb# dni.
Posiadamy gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
Zastrzega si& mo!liwo"# zmiany oprocentowania
Zarz$d BS w Opolu