Zasady edytorskie - Instytut Maszyn Przepływowych PAN

Komentarze

Transkrypt

Zasady edytorskie - Instytut Maszyn Przepływowych PAN
Zasady edytorskie
obowiązujące w publikacji z okazji Konferencji Bałtyckie Forum Biogazu 2012 organizowanej
w Instytucie Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku
w dniach 17 – 18 września 2012 roku.
1. Przed tytułem, w lewym górnym rogu należy podać imię i nazwisko autora (czcionka wytłuszczona
Times New Roman CE 12 pkt.).
2. W tytule artykułu nie należy stosować wielkich liter (czcionka wytłuszczona Times New Roman CE
14 pkt.).
3. Nie należy stosować nagłówków jako formatowania w tytule oraz treści artykułu.
4. Nie należy przenosić do nowej linii wyrazów jednoliterowych.
5. Należy unikać stosowania:
a) tabel zbyt rozbudowanych w poziomie, maksymalna szerokość tabel, rysunków, wykresów itd.
wynosi 10 cm,
b) kolorowych wykresów, ilustracji itd. – publikacja nie będzie drukowana w kolorze.
6. Załączone streszczenie artykułu powinno być wyraźnie oddzielone od tekstu głównego.
7. Rozmiar papieru: A4, marginesy po 2,5 cm z każdej strony.
8. Tekst główny:
a) treść - czcionka Times New Roman CE 12 pkt.,
b) przypisy dolne – czcionka Times New Roman CE 10 pkt.,
c) odstępy między wierszami – pojedyncze,
d) tekst wyrównany do lewej i prawej strony (wyjustowany),
e) wcięcie pierwszego wiersza w akapicie – 1 cm.
9. Tytuły rozdziałów i podrozdziałów czcionką pogrubioną. Przed tytułem rozdziału i podrozdziału jeden
pusty wiersz.
10. Rysunki, wykresy oraz tabele należy opisywać dodatkowo w języku angielskim.
11. Na końcu artykułu należy załączyć jego tytuł i streszczenie tłumaczone na język angielski.
12. Objętość artykułu nie powinna przekraczać 6 stron formatu A4.
13. Artykuły należy przesłać na adres [email protected], w wersji umożliwiającej edycję, w formacie
MS Word do wersji 2003 (rozszerzenie .doc) oraz w wersji wydrukowanej na adres:
Instytut Maszyn Przepływowych PAN, ul. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk, z dopiskiem BIOGAZ, Izabela
Knitter.
14. W wersji elektronicznej artykułu, w nazwie pliku należy podać nazwisko, następnie kolejno: pierwszą
literę imienia, po myślniku – fragment tytułu artykułu, np. „Kowalski A. – Ocena
oddziaływania.doc”.