Uchwała Nr 457 zał.1 - BIP Konstancin

Transkrypt

Uchwała Nr 457 zał.1 - BIP Konstancin
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 457/IV/29/2005
z dnia 19 grudnia 2005 r.
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
W KONSTANCINIE-JEZIORNIE
NA ROK 2006
Alkohol wpływa niekorzystnie na liczne aspekty życia osób pijących, w tym na ich
zdrowie, szczęście, życie rodzinne, przyjaźń, pracę, naukę, możliwości w zakresie
zatrudnienia i finanse. Alkohol jest substancją psychoaktywną, jego konsumpcja może
doprowadzić do wielu niebezpiecznych skutków ( w tym uzależnienia ), które przyczyniają
się do zwiększenia ryzyka zachorowalności i umieralności.
Spożywanie alkoholu lub branie narkotyków wiąże się ze wzrostem liczby wypadków
drogowych, przypadków przemocy wymierzonej przeciwko sobie i członkom rodziny, oraz
ze wzrostem ilości samobójstw i innego rodzaju przestępstw.
Koszty ekonomiczne następstw picia alkoholu lub zażywania środków odurzających
znacząco obciążają jednostki, rodziny i społeczności. Są to koszty leczenia, koszty
wynikające ze zmniejszenia produktywności z powodu wzrostu zachorowalności, koszty strat
materialnych, spadku dochodów oraz ekonomicznych następstw przedwczesnej umieralności.
Na terenie naszej gminy w b. r. przeprowadzono badania monitoringowe w obszarze
lokalnej diagnozy problemów alkoholowych i innych zagrożeń społecznych.
Prawie połowa badanych dorosłych mieszkańców naszej gminy wskazuje, że
alkoholizm zajmuje trzecie miejsce a narkomania czwarte miejsce ( 43% wskazań ) w
hierarchii problemów społecznych. Młodzież widzi to jeszcze ostrzej: narkomania jest na
drugim miejscu ( 56 % ), a alkoholizm na trzecim (41 % ). Ponad połowa ankietowanych
uważa, że osoby pijące alkohol lub biorące narkotyki stanowią w ich okolicy szczególne
zagrożenie dla bezpieczeństwa.
Spożywanie alkoholu jest coraz powszechniejsze wśród nieletnich i młodzieży.
Co gorsza, picie młodzieży przestaje być sporadycznym wyskokiem, a staje się obyczajem.
Wśród dzisiejszych 15-16-latków nie pije alkoholu zaledwie 8% uczniów. Najczęstszą
postacią spożywanych przez młodzież napojów alkoholowych jest piwo. Towarzyszy temu
często fałszywe i szkodliwe przekonanie, że alkohol w piwie jest mniej groźny niż w wódce.
Niepokojąco wygląda także analiza motywów picia lub brania narkotyków. Wielu
młodych ludzi sięga po alkohol lub narkotyki już nawet nie po to, aby się zabawić czy
rozerwać, lecz traktuje jako lekarstwo na problemy i smutki. Podejście do tych problemów
zakłada potrzebę zaangażowania się w działania profilaktyczne i naprawcze szerokiego kręgu
instytucji, zarówno o charakterze administracyjnym jak i placówek służby zdrowia, a także
organizacji kościelnych, organizacji pozarządowych i osób fizycznych.
W procesie ustawicznego zdrowienia bardzo pomocny jest kontakt z ludźmi, którzy
umieją poradzić sobie z głodem alkoholowym lub narkotykowym, z chorobliwymi nawykami,
stresem, lękiem i depresją. Znacząca w tym zakresie jest pomoc grup wsparcia (alkoholików
i narkomanów) działających przy Gminnym Punkcie Konsultacyjnym, zwłaszcza w
pierwszych latach abstynencji.
1
Obowiązujące ustawy :
-
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
-
o przeciwdziałaniu narkomanii,
- o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ,
tworzą podstawy systemu prawnego, na których ma się opierać działalność władz lokalnych
w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkotykowych oraz
wyznaczają w tym zakresie zadania do realizacji.
Podstawowe strategie Programu :
1. Zmniejszenie rozmiaru szkód powodowanych przez alkohol i narkotyki.
2. Promocja zdrowego stylu życia wolnego od alkoholu i innych środków
uzależniających.
3. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z ryzykownym
nadużywaniem alkoholu lub sięganiem po narkotyki, zwłaszcza w środowisku dzieci i
młodzieży.
4. Zmniejszanie uciążliwości w życiu rodzinnym spowodowanych nadużywaniem
alkoholu lub braniem narkotyków przez członków rodzin.
5. Zapobieganie naruszeniom prawa w handlu napojami alkoholowymi (reklama,
sprzedaż nieletnim i nietrzeźwym, nielegalna produkcja, handel).
6. Promowanie postaw społecznych istotnych dla profilaktyki uzależnień.
Podstawowe cele Programu:
1. Doprowadzenie do ograniczenia i zmiany struktury spożywania napojów
alkoholowych poprzez inicjowanie działań profilaktycznych, wychowawczych i
prewencyjnych.
2. Wspieranie realizacji atrakcyjnych przedsięwzięć spędzania czasu wolnego przez
dzieci i młodzież, których celem jest zwiększenie form aktywności oraz kształtowanie
zainteresowań.
3. Zapewnienie dostępnego i efektywnego leczenia osobom pijącym alkohol, biorącym
narkotyki oraz osobom współuzależnionym.
4. Stały rozwój edukacji i podnoszenie świadomości społeczeństwa, a szczególnie dzieci
i młodzieży, w zakresie zagrożeń związanych ze spożyciem alkoholu lub braniem
narkotyków.
5. Wdrażanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej minimalizujących
szkodliwe zachowania osób nadużywających alkoholu, a w szczególności
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
6. Wspieranie działalności środowisk wzajemnej pomocy: klubów, stowarzyszeń
trzeźwościowych i innych działających w zakresie pomocy w rozwiązywaniu
problemów alkoholowych i narkotykowych.
Główne zadania do realizacji w 2006 r:
1. Wzbogacanie profesjonalnych form pomocy psychologiczno–pedagogicznej dla dzieci
i młodzieży wychowujących się w rodzinach z problemami alkoholowymi.
2. Doskonalenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie z
uwzględnieniem „Niebieskiej Karty”.
2
3. Rozszerzenie dostępności do usług terapeutycznych dla osób uzależnionych od
alkoholu i narkotyków oraz członków ich rodzin.
4. Wdrażanie szkolnych i środowiskowych programów profilaktycznych wzbogacanych
o programy autorskie.
5. Zachęcanie szkół naszej gminy do udziału w ogólnopolskiej kampanii „ZACHOWAJ
TRZEŹWY UMYSŁ”.
6. Szkolenie przedstawicieli wybranych zawodów w zakresie nowoczesnych metod
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz profilaktyki narkotykowej.
7. Wspieranie atrakcyjnych przedsięwzięć spędzania czasu wolnego przez dzieci i
młodzież, którego celem jest zwiększanie form aktywności oraz kształtowanie
zainteresowań.
8. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
9. Udział w ogólnopolskiej kampanii „Alkohol – nieletnim dostęp wzbroniony”, w której
m. in. będą prowadzone kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
10. Wspieranie działań edukacyjnych w stosunku do rodziców, które polegają na zdobyciu
lub doskonaleniu umiejętności porozumiewania się z dziećmi, nauce rozpoznawania
symptomów i sygnałów świadczących o używaniu substancji psychoaktywnych,
wspieraniu dzieci w powstrzymaniu się od ich używania oraz picia alkoholu.
Zadania szczegółowe:
I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu i narkotyków.
Cel działań:
● Zmniejszanie skutków degradacji psychofizycznej osób uzależnionych.
Sposoby realizacji:
1. Ułatwianie osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków udziału w leczeniu
poprzez korzystanie:
a/ z placówek lecznictwa odwykowego ( ambulatoryjnych oraz stacjonarnych).
b/ Punktu Konsultacyjnego Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w
Konstancinie-Jeziornie w zakresie motywowania i informowania o możliwościach
podjęcia leczenia oraz korzystania z możliwości uczestnictwa w grupie wstępnej tzw.
motywacyjnej oraz grupie wsparcia.
2 . Kontynuowanie współpracy z ośrodkami terapii uzależnień, poradniami oraz
placówkami podstawowej opieki zdrowotnej.
3. Zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej i prawnej dla osób uzależnionych i
członków ich rodzin w Punkcie Konsultacyjnym.
4. Finansowanie lub dofinansowanie udziału w konferencjach, szkoleniach i innych
spotkaniach związanych z podnoszeniem kwalifikacji osób pracujących na rzecz
uzależnionych i ich rodzin.
II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
Cel działań :
● Zmniejszanie ilości i dolegliwości alkoholowych i narkotykowych, zaburzeń życia
rodzinnego ( przemocy i zaniedbań).
3
Sposoby realizacji:
1. Kontynuacja działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
zakresie pomocy rodzinom z problemem alkoholowym poprzez:
a/ prowadzenie rozmów i nakłanianie do podjęcia leczenia przez osoby uzależnione,
b/ kierowanie osoby zgłoszonej na badania przez biegłych (psycholog i psychiatra) w
celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia i wskazania zakładu leczniczego,
c/ kierowanie do sądu wniosków o poddanie obowiązkowi leczenia odwykowego
osób uzależnionych.
2. Wprowadzenie procedury interwencji GK RPA w sprawach przemocy domowej
służącej m.in. rozpoznawaniu zaburzeń życia rodzinnego powodowanych
nadużywaniem alkoholu i stosowaniem przemocy.
3. Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, placówkami oświatowymi, policją,
służbą zdrowia, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i specjalistycznymi
miejscami pomocy dla rodzin alkoholików w zakresie m.in. ujawniania problemu,
udzielania pomocy i wsparcia oraz wypełniania formularzy tzw. NIEBIESKICH
KART w przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie.
4. Pomoc lekarska, psychologiczna i prawna w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym dla
rodzin, w których występują problemy alkoholowe i narkotykowe.
5. Tworzenie warunków do utrzymania i powstawania alternatywnych miejsc spędzania
wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka - np. świetlice środowiskowe,
kluby.
6. Prowadzenie zajęć i programów socjoterapeutycznych w działających na terenie
gminy świetlicach środowiskowych.
7. Finansowanie organizowanych obozów socjoterapeutycznych dla młodzieży oraz
kolonii z programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
8. Współorganizowanie w okresie wakacji na terenie gminy półkolonii letnich dla dzieci
ze środowisk zagrożonych patologią społeczną.
9. Współpraca z instytucjami kultury, placówkami oświaty, organizacjami sportowymi
oraz organizacjami kościelnymi w zakresie proponowania różnych form spędzania
czasu wolnego.
10. Finansowanie udziału osób w szkoleniach, zwiększających kompetencje w zakresie
pomagania rodzinom, w których dochodzi do przemocy.
III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w
pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
Cel działań:
● Zapobieganie spożywania alkoholu oraz sięgania po narkotyki przez młodzież.
● Dążenie do zmniejszenia nowych przypadków uzależnień.
Sposoby realizacji:
1. Organizowanie i finansowanie szkolnych programów profilaktycznych typu: NOE,
DEBATA, ZANIM SPRÓBUJESZ itp.
2. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży
np. nauka gry w szachy.
3. Wspieranie środowiskowych imprez sportowych, adresowanych do dzieci i młodzieży,
4
propagujących zdrowy styl życia bez środków uzależniających.
4. Zorganizowanie „ Spotkania z Mikołajem” dla dzieci z rodzin, w których występuje
problem alkoholowy.
5. Udział w ogólnopolskiej kampanii społecznej „ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ”.
6. Udział w kampanii „ALKOHOL - NIELETNIM DOSTĘP WZBRONIONY”.
7. Dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach socjoterapeutycznych prowadzonych
w świetlicach środowiskowych na terenie gminy.
8. Promowanie lokalnych kampanii edukacyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień
(organizowanie festynów, pikników, konferencji, konkursów itp.).
9. Zorganizowanie spotkania wigilijnego oraz wyjazdów o charakterze kulturalnoterapeutycznym dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję i ich rodzin oraz
współuzależnionych.
10. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, Kościołem katolickim i innymi
kościołami oraz związkami wyznaniowymi w zakresie zdrowego stylu życia w
trzeźwości poprzez propagowanie pozytywnych wzorów zachowań i postaw
moralnych, w tym umiejętności spędzania wolnego czasu i radzenia sobie z
problemami życia codziennego.
11. Współpraca z policją i strażą miejską w celu wzmożenia kontroli trzeźwości
kierowców i podejmowania interwencji w sytuacjach spożywania alkoholu w
miejscach publicznych.
12. Prowadzenie stałego systemu informacji na temat działań podejmowanych na terenie
Gminy Konstancin-Jeziorna na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów
uzależnień poprzez publikacje, artykuły w prasie lokalnej, wydawanie ulotek
informacyjnych itp.
IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
Cel działań:
● Wspieranie realizacji zadań wykonywanych przez instytucje, organizacje i osoby fizyczne
dotyczących programów profilaktyki, rozwiązywania problemów uzależnień oraz
zapobiegania przemocy domowej.
Sposoby realizacji:
1. Zakupienie, udostępnianie i przekazywanie materiałów edukacyjnych, czasopism.
Organizowanie i dofinansowanie szkoleń służących rozwiązywaniu problemów
uzależnień dla instytucji, stowarzyszeń, parafii, ZHP, Akcji Katolickiej, Bractwa
Trzeźwości, klubów, osób fizycznych i innych organizacji.
2. Dofinansowanie wyjazdu dla uczestników ogólnopolskiego zlotu rodzin
abstynenckich, organizowanego przez Warszawskie Towarzystwo Trzeźwościowe.
3. Udzielanie dotacji celowych dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z
zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w ramach ogłoszonych
konkursów ofert.
V. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w
art.13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela
publicznego.
Cel działań:
5
● Przestrzeganie przepisów ustawy w zakresie zakazu reklamy i zakazu sprzedaży napojów
alkoholowych osobom do lat 18-tu, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw.
Sposoby realizacji:
1 1. Podejmowanie działań kontrolnych i interwencyjnych wobec sprzedawców
2
prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, naruszających przepisy ustawy o
3
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
2. Prowadzenie powszechnej działalności edukacyjnej i informacyjnej dla osób
handlujących alkoholem w swoich punktach sprzedaży.
VI. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów
Integracji Społecznej.
1. Nawiązanie kontaktu z placówkami lecznictwa odwykowego w celu kierowania
pacjentów, którzy ukończyli leczenie terapeutyczne, do Centrów Integracji Społecznej.
VII. Zasady finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2006 dla gminy Konstancin – Jeziorna.
Podstawą decyzji dotyczącej finansowania zadań z zakresu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii jest ujęcie tego
zadania w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Środki na realizację zadań ujętych w Programie stanowią dochody z opłat za wydane
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie art. 11[1] oraz art.18 i 18 [1]
ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz.1231 z późn. zm.).
Podstawą wynagrodzeń za wykonywanie czynności obejmujących realizację zadań
przyjętych w Programie w 2006 roku będzie :
1. Zawieranie umów – zleceń, umów o dzieło przez Burmistrza Gminy Konstancin –
Jeziorna z wykonawcami określonych zadań tj. terapeutami, pracownikami Punktu
Konsultacyjnego, kuratorem sądowym oraz osobami prowadzącymi zajęcia z dziećmi
w świetlicach, biegłym sądowym, członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania
4
Problemów Alkoholowych, osobami przeprowadzającymi wywiady środowiskowe,
5
itp. Osoby te winny posiadać odpowiednie kwalifikacje umożliwiające realizację
6
zleconych zadań.
Stawki wynagrodzeń za poszczególne zadania ustalane będą zgodnie z wytycznymi
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zawartymi w
rekomendacjach do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych w 2006 roku.
2. Zakupienie usług od podmiotów prawnych lub osób fizycznych, w zakresie
realizowania zadań niniejszego programu, zgodnie z przepisami ustawy Prawo
zamówień publicznych. Przedkładane oferty programowe pod względem
merytorycznym winny posiadać pozytywną opinię Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
3. Udzielanie dotacji organizacjom pozarządowym w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z
późn. zm. ).
Środki finansowe zebrane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
niewykorzystane w danym roku budżetowym powinny być umieszczone w wykazie
6
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i powinny być przeznaczone
w następnym roku budżetowym na realizację Programu.
Regulamin działania Gminnej Komisji
Alkoholowych w Konstancinie-Jeziornie.
Rozwiązywania
Problemów
§ 1.
1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w oparciu o
Ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2002 r., Nr 147 poz.1231 z późn. zm.).
2. Członkowie Komisji winni być przeszkoleni w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych.
3. Komisja wyłania ze swego grona przewodniczącego oraz sekretarza.
4. Pracami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kieruje jej
przewodniczący.
5. Komisja wyłania ze swego grona podzespoły: ds. motywowania do leczenia
odwykowego oraz ds. kontroli przestrzegania przez podmioty prowadzące sprzedaż
napojów alkoholowych przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
§ 2.
Do zadań Komisji powołanej Zarządzeniem Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
nr18/IV/2005 z dnia 04 maja 2005 r. oraz Zarządzeniem nr 24/IV/2005 z dnia 23 maja
2005 r. należy:
1. Prowadzenie analizy problemów uzależnień i możliwości ich rozwiązywania w
Gminie.
2. Przygotowanie i przedkładanie Burmistrzowi Gminy projektu Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3. Proponowanie harmonogramu zadań oraz kosztów realizacji tego Programu.
4. Uczestniczenie na zlecenie Burmistrza w kontroli przestrzegania warunków sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych.
5. Wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy
dotyczącymi limitu i zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i
podawania napojów alkoholowych.
6. Podejmowanie działań motywujących osobę uzależnioną od alkoholu do leczenia.
7. Przygotowanie dokumentacji i występowanie z wnioskami do sądu o zastosowanie
obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu oraz uczestniczenie członków
Komisji w posiedzeniach sądu dotyczących osób zgłaszanych przez Komisję.
8. Rozpatrywanie pism dotyczących problematyki uzależnień kierowanych do Urzędu
Miasta i Gminy.
§ 3.
1. Komisja odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w
miesiącu.
2. Podjęte postanowienia, decyzje i wnioski Komisja podejmuje zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej połowy składu osobowego Komisji.
3. Sekretarz Komisji każdorazowo z jej posiedzenia sporządza protokół.
7
Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji
Problemów Alkoholowych w Konstancinie-Jeziornie.
Rozwiązywania
1. Za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji przysługuje jej członkom zryczałtowane
wynagrodzenie ustalone według zasady:
- w wysokości 25 % minimalnego wynagrodzenia brutto z zaokrągleniem do pełnych
złotych ustalonego w aktualnym rozporządzeniu Rady Ministrów, za każde
posiedzenie Komisji,
- wynagrodzenie wypłacane będzie raz na kwartał, na podstawie przedłożonych i
zatwierdzonych rachunków, wraz z kwartalnym zestawieniem obecności
na posiedzeniach komisji, potwierdzonych przez przewodniczącego komisji.
2. Podstawą wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1, jest udział w posiedzeniu
Komisji potwierdzony podpisem na liście obecności w danym dniu.
3. Członkowie Komisji mogą dodatkowo wykonywać odpłatnie niektóre czynności
związane z zadaniami Komisji oraz zadaniami Gminnego Programu, w oparciu o
cywilno – prawne umowy.
4. Umowy z członkami Komisji zawiera i podpisuje Burmistrz Gminy przy
kontrasygnacie Skarbnika Gminy.
5. Członkom Gminnej Komisji, a także wykonującym określone zadania na rzecz
realizacji gminnego programu, przysługuje zwrot kosztów podróży wyłącznie poza
obszar gminy, lub zwrot biletu ZTM, w wysokości poniesionych kosztów dojazdu do
miejsca wykonywania zadania ( koszty związane z wyjazdami do sądu na rozprawy w
Warszawie lub szkolenia ).
W załączeniu :
1. Harmonogram zadań oraz koszty realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zał. nr 1),
2. Harmonogram zadań oraz koszty realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania
narkomanii (zał. nr 2).
8
Załącznik nr 1
HARMONOGRAM ZADAŃ ORAZ KOSZTY REALIZACJI
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
NA ROK 2006
Środki finansowe planowane na realizację niżej wymienionych zadań w
2006 roku wynoszą:
400.000,00,- zł
Zadanie I: Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu.
82.000,00,- zł
L.p.
1.
2.
3.
4.
Treść zadania :
Inicjowanie powstawania grup
samopomocowych.
Koszty utrzymania Punktu Konsultacyjnego :
3. pełnienie dyżurów przez terapeutę,
kuratora sądowego, radcę prawnego,
- zakup materiałów biurowych, środków
czystościowych,
- opłaty za sprzątanie lokali,
- opłaty telefoniczne /2 numery/,
- konserwacja i bieżące naprawy,
- zakup komputera.
Zakup i rozpowszechnianie materiałów
informacyjno-edukacyjnych: książki,
prenumerata czasopism, ulotki itp.
Finansowanie lub dofinansowanie udziału w
szkoleniach, kursach, konferencjach itp.
Adresat zadania
Osoby uzależnione
i współuzależnione.
Osoby z problemem
alkoholowym,
narkotykowym, ofiary
przemocy w rodzinie,
oraz osoby
współuzależnione.
Termin
realizacji
Praca ciągła
Cały rok
Szkoły, służba zdrowia, Praca ciągła
policja, punkt
konsultacyjny,
biblioteka i inne
placówki z terenu
gminy.
Terapeuci, członkowie Praca ciągła
GK RPA i inni
pracujący na rzecz osób
uzależnionych i ich
rodzin.
9
Zadanie II: Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
78.000,00,zł
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Sfinansowanie kosztów związanych z:
1. wydawaniem opinii w
przedmiocie uzależnienia przez
biegłego sądowego i psychologa ,
2. przeprowadzeniem wywiadów
środowiskowych,
3. realizowaniem delegacji /
wyjazdy
członków Komisji do Sądu na rozprawy,
szkolenia itp./,
4. dofinansowaniem wszycia
esperalu,
oraz odtrucia dla osób nie
radzących sobie w terapii.
Sfinansowanie zatrudnienia psychologa terapeuty celem prowadzenia grupy wsparcia
dla rodzin osób uzależnionych od alkoholu
Osoby uzależnione.
Na bieżąco
Pracownicy socjalni.
j w.
Członkowie GKRPA.
j w.
Osoby uzależnione.
j w.
Osoby
współuzależnione,
ofiary przemocy w
rodzinie.
Wynagrodzenia za dyżury:
Osoby uzależnione,
4. prawnika
współuzależnione,
- kuratora sądowego
ofiary przemocy w
rodzinie.
Wspieranie finansowe tworzonych na terenie Dzieci z rodzin
gminy świetlic środowiskowych, klubów i
dysfunkcyjnych.
innych placówek działających na terenie
Gminy.
Koszty zatrudnienia :
- osób prowadzących zajęcia opiekuńczowychowawcze,
- osoby prowadzącej zajęcia
socjoterapeutyczne.
Pokrycie kosztów wypoczynku letniego z
Jw.
programem profilaktyczno - terapeutycznym
i rekreacyjnym.
Sfinansowanie kosztów zajęć rekreacyjnoDzieci i młodzież ze
sportowych dla dzieci przebywających w
środowisk zagrożonych
okresie wakacji na półkoloniach
patologią społeczną.
organizowanych w szkołach przez Gminę.
Finansowanie programów profilaktycznych w Rodzice, wychowawcy,
szkołach np. „JASNE GRANICE”.
nauczyciele.
Cały rok
j w.
Praca ciągła
Lipiec-sierpień
j w.
j w.
1
8.
9.
Koszty związane z zorganizowaniem
szkolenia w zakresie procedur interwencji
NIEBIESKICH KART
Policja, pracownicy
socjalni, GKRPA
pedagodzy, lekarze,
wychowawcy świetlic,
Finansowanie szkoleń osób biorących udział Pracownicy OPS,
w kursach organizowanych w zakresie
GKRPA, pedagodzy,
rozwiązywania problemów alkoholowych i policja, i inne.
pomocy rodzinom, w których dochodzi do
przemocy.
1 szkolenie
Na bieżąco
Zadanie III: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych
programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
101.000,00,-zł
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pokrycie kosztów realizacji programów
profilaktycznych np. :
-„ DEBATA”,” NOE”, „MAGICZNE
KRYSZTAŁY”, „ODCZUWAJ, UFAJ,
MÓW”, " CUKIERKI ".
Koszty dożywiania dzieci przebywających
w świetlicach.
Finansowanie różnorodnych form edukacji
np. organizowanie konkursów tematycznych,
itp.
Prowadzenie zajęć z dziećmi w ramach
Ligi Dzikich Drużyn Piłkarskich :
5. sfinansowanie wynagrodzenia dla
osób prowadzących zajęcia ,
6. zakupienie nagród dla dzieci
biorących udział w rozgrywkach
międzyszkolnych.
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych :
pokrycie kosztów zatrudnienia osoby
prowadzącej zajęcia polegające na nauce
gry w szachy w świetlicy przy parafii w
Klarysewie.
Wspieranie lokalnych imprez kulturalnych,
sportowych, rozrywkowych, promujących
abstynencję oraz zdrowy styl życia poprzez:
▪ Sfinansowanie przejazdów autokarowych,
pokrycie kosztów przewodnika, drobne
zakupy np. słodyczy i napojów dla dzieci,
podczas organizowanych rodzinnych
Dzieci i młodzież ze
szkół podstawowych i
gimnazjum.
Marzec,
kwiecień,
październik,
listopad
Dzieci przebywające w
świetlicach.
Dzieci i młodzież
szkolna.
Na bieżąco
Dzieci i młodzież
szkolna
Kwiecień
-czerwiec,
wrzesieńlistopad
Dzieci i młodzież.
Praca ciągła
Praca ciągła
Społeczność lokalna,
Praca ciągła
rodziny z problemem
alkoholowym,
narkotykowym, rodziny
abstynenckie.
Dzieci i młodzież,
społeczność lokalna.
1
wyjazdów profilaktyczno – edukacyjnych
/majówka, rajdy rowerowe, wycieczki
krajoznawcze, biegi przełajowe itp./,
▪ Sfinansowanie zakupu nagród i słodyczy
związanych z organizowaniem turniejów i
konkursów dla dzieci i dorosłych z okazji
różnych świąt i rocznic /np. Dzień Dziecka,
Dzień Papieski, Dzień Niepodległości itp./,
Dzieci i młodzież,
społeczność lokalna.
▪ Zorganizowanie "Spotkania z Mikołajem" :
- sfinansowanie zakupu paczek dla dzieci
Dzieci z rodzin z
- przygotowanie poczęstunku dla dzieci
problemem
- opłacenie programu artystyczno alkoholowym.
profilaktycznego,
▪ Finansowanie odbywających się w
szkołach spektakli teatralnych
uwzględniających profilaktykę alkoholową i Dzieci i młodzież
narkotykową,
7.
8.
9.
10.
▪ Zorganizowanie spotkania wigilijnego oraz
spotkania z okazji Świąt Wielkanocnych,
Osoby uzależnione
będące w terapii, ich
rodziny, OPS,GKRPA,
radni, terapeuci, władze
gminy i inni.
▪ Sfinansowanie organizowanych przez Klub
Abstynenta oraz Grupy Wsparcia przy
Osoby uzależnione od
Punkcie Konsultacyjnym spotkań i
alkoholu, narkotyków,
wyjazdów o charakterze terapeutycznym
osoby współuzależnione
oraz kulturalno – turystycznym / m. innymi i ich rodziny.
wyjazd na Ogólnopolski Zlot Rodzin
Abstynenckich/.
Opłata za materiały informacyjno –
Dzieci i młodzież.
edukacyjne oraz zakup nagród w ramach
uczestnictwa w Ogólnopolskiej kampanii
„ ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ ".
Udział Gminy w kampanii :
Dzieci i młodzież.
„ALKOHOL - NIELETNIM DOSTĘP
WZBRONIONY.”
Współpraca z Policją i Strażą Miejską w celu GKRPA
wzmożenia kontroli trzeźwości kierowców:
7. zakup i przekazywanie ulotek,
liczników trzeźwości dla kierowców.
Prowadzenie stałego systemu informacji na GKRPA
temat działań podejmowanych w zakresie
profilaktyki i rozwiązywania problemów
uzależnień.
Grudzień
Praca ciągła
Grudzień,
marzec
Praca ciągła
Marzec wrzesień
Styczeń czerwiec
Praca ciągła
Praca ciągła
1
Zadanie IV: Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
100.000,00,-zł
1.
2.
Wspomaganie inicjatyw i działań poprzez
uczestnictwo, udostępnianie oraz zakup i
przekazywanie materiałów edukacyjnych,
organizowanie szkoleń służących
rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
narkotykowych.
Udzielanie dotacji celowych dla organizacji
pozarządowych na realizację zadań z zakresu
profilaktyki i rozwiązywania problemów
uzależnień w ramach ogłoszonych
konkursów ofert :
8. Organizacja wypoczynku letniego z
programem profilaktycznym dla
dzieci i młodzieży, pochodzących z
rodzin dysfunkcyjnych,
9. Kształtowanie postaw moralnych
poprzez organizowanie imprez i
spotkań promujących zdrowy styl
życia, wolny od problemów
alkoholowych,i innych patologii.
Instytucje,
Praca ciągła
stowarzyszenia, Parafie,
Akcja Katolicka,
Bractwo Trzeźwości,
ZHP, kluby, i inne.
Organizacje
pozarządowe.
Lipiec-sierpień
Praca ciągła
Zadanie V : Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w
art. 13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
1.000,00,-zł
1.
2.
Podejmowanie działań kontrolnych wobec Policja, GKRPA,
sprzedawców napojów alkoholowych.
Straż Miejska.
Prowadzenie powszechnej działalności
GKRPA
edukacyjnej i informacyjnej dla osób
handlujących alkoholem w swoich punktach
sprzedaży.
Praca ciągła
Praca ciągła
Zadanie VI : Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie
Centrów Integracji Społecznej.
Nawiązanie kontaktu z placówkami Lecznictwa Odwykowego, w celu kierowania pacjentów
z terenu naszej gminy, którzy ukończyli leczenie, do Centrów Integracji Społecznej.
1
Wynagradzanie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
38.000,00,-zł
1. 25 % minimalnego wynagrodzenia brutto tj. 224,00,-zł. po zaokrągleniu do pełnych
złotych, ustalonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2005 r.
(Dz. U. Nr 177, poz.1469) – za każde posiedzenie Komisji.
2. Przeciętna ilość posiedzeń w miesiącu - 2 , siedmiu członków Komisji.
1
Załącznik nr 2
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ I KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ
Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA ROK 2006
Lp.
Kierunek działania –
zadanie
Adresat zadania
1.
Dyżury psychologa – terapeuty w
punkcie konsultacyjnym
2.
Dyżury lekarza psychiatrii –
specjalisty uzależnień
3.
Szkolenie przedstawicieli różnych
grup zawodowych działających w
sferze profilaktyki uzależnień
Osoby
Praca ciągła
uzależnione
i ich rodziny
Osoby
Praca ciągła
uzależnione i ich
rodziny
Pracownicy
Punktu
Praca ciągła
Konsultacyjneg
o,
pedagodzy,
policja, straż
miejska i inni
4.
Zakup i dystrybucja materiałów
informacyjno- edukacyjnych
5.
Zakup narkotestów
6.
Prowadzenie grupy wsparcia dla
osób uzależnionych od narkotyków
7.
Zapewnienie osobom
współuzależnionym pomocy
prawnej
PK.
szkoły,
świetlice, policja
przychodnie,
parafie, rodzice i
inni.
Osoby
uzależnione
Osoby
uzależnione
utrzymujące
abstynencję
Rodziny osób
uzależnionych
Czas
realizacji
Koszt
zadania
w zł.
15.000,00,11.000,00,W ramach
wspólnego
zadania i
środków
finansowych
na przeciwdziałanie
alkoholizmowi
500,00,Na bieżąco
Na bieżąco
2.500,00,-
Praca ciągła
6.500,00,-
Praca ciągła
W ramach
wspólnego
zadania i
środków
na przeciwdziałanie
alkoholizmowi
8.
9.
Prowadzenie programów
profilaktycznych w szkołach oraz
opłaty za wykłady, prelekcje,
szkolenia itp.
Organizowanie spektakli,
teatrzyków uwzględniających
zagadnienia profilaktyki
Dzieci , młodzież Cały rok
i rodzice
szkolny
Na bieżąco
Dzieci i
młodzież
4.500,00,-
3.000,00,-
1
10.
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć Dzieci i młodzież Cały rok
sportowo-rekreacyjnych, oraz
ze szkół
szkolny
spotkań i wyjazdów osób biorących
udział w Grupie Wsparcia przy P.K.
7.000,00,-
Koszty razem : 50.000,00,-zł
(płatne z rozdziału 85153 -Zwalczanie narkomanii).
1