Plan studiów na kierunku prawno-ekonomicznym Studia I stopnia

Komentarze

Transkrypt

Plan studiów na kierunku prawno-ekonomicznym Studia I stopnia
Plan studiów dla kierunku prawno-ekonomicznego
I stopień, studia stacjonarne
I ROK STUDIÓW
L.
p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Nazwa przedmiotu
Blok
Matematyka z elementami
logiki formalnej
Podstawy ekonomii
Podstawy polityki
gospodarczej
Podstawy rachunkowości
Podstawy prawoznawstwa i
logiki prawniczej
Podstawy prawa cywilnego
Historia gospodarcza
Analiza ilościowa
Podstawy prawa
konstytucyjnego
Redakcja tekstów
prawnych i prawniczych
Prawo zobowiązań
Informatyka ekonomiczna
Ubezpieczenia
Prawo ubezpieczeń
gospodarczych
Wychowanie fizyczne
Język obcy I
Język obcy II
A
Liczba godzin w semestrze
Liczba egzaminów
Liczba punktów ECTS
Semestr zimowy (1)
ECTS
W
ĆW E/Z
4
15
30
E
A
B
6
3
30
30
30
B
B
2
5
15
30
15
A
B
A
B
6
3
30
30
30
Semestr letni (2)
ECTS
W
ĆW E/Z
UEP
E
Z
UEP
Z
E
UEP
UEP
UAM
UAM
E
E
UEP
6
4
B
2
A
B
B
B
6
1
3
3
C
B
B
1
30
180
Z
30
30
30
15
30
1
2
2
135
30
UEP
E
E
UAM
15
Z
UAM
15
15
15
E
Z
Z
Z
UAM
Z
Z
Z
UEP/UAM
30
30
30
135
5
30
Uczelnia
UEP
UEP
UAM
UEP
UAM
180
3
30
Plan powołany uchwałą 437/2012-2013 z dnia 23 czerwca 2013 r. Rady Wydziału Prawa i Administracji UAM, zmieniony uchwałami
179/2013-2014 z dnia 20 maja 2014 r. oraz 318/2015-2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.
II ROK STUDIÓW
L.
p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Nazwa przedmiotu
Podejmowanie decyzji w
warunkach niepewności
Podstawy
przedsiębiorczości
Socjologia
Prawo karne gospodarcze
Prawo podatkowe
Podstawy finansów
Ekonomiczna i prawna
teoria własności
Podstawy postępowania
cywilnego
Podstawy prawa
administracyjnego
Podstawy postępowania
administracyjnego
Przedmiot do wyboru I
Przedmiot do wyboru I
Przedmiot do wyboru II
Przedmiot do wyboru II
Język obcy I
Język obcy II
Liczba godzin w semestrze
Liczba egzaminów
Liczba punktów ECTS
Blok
B
Semestr zimowy (3)
ECTS
W
ĆW E/Z
3
30
Z
Semestr letni (4)
ECTS
W
ĆW E/Z
Uczelnia
UEP/ UAM
B
6
30
30
E
UEP
A
B
A
B
B
3
3
5
30
15
30
15
15
Z
Z
E
UAM
UEP
UAM
3
3
15
30
15
A
3
30
A
2
A
B
B
B
B
B
B
3
3
30
Z
30
2
2
Z
30
30
195
Z
Z
UEP /UAM
15
E
UAM
15
15
Z
UAM
3
15
15
E
UAM
3
3
3
3
2
2
30
30
30
30
UEP
30
30
Z
Z
Z
Z
Z
Z
120
225
2
30
UEP
Z
E
UEP
UAM
UAM
UEP
UAM
120
3
30
Blok B – przedmioty do wyboru:
 I – grupa przedmiotów ekonomicznych
 II – grupa przedmiotów prawniczych
Plan powołany uchwałą 437/2012-2013 z dnia 23 czerwca 2013 r. Rady Wydziału Prawa i Administracji UAM, zmieniony uchwałami
179/2013-2014 z dnia 20 maja 2014 r. oraz 318/2015-2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.
III ROK STUDIÓW
L.
p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Nazwa przedmiotu
Blok
Finanse przedsiębiorstw
Ekonomiczna i prawna
teoria kontraktów
Regulacja prawna
stosunku pracy
Publiczne prawo
gospodarcze
Prawo handlowe
Prawo ochrony
środowiska
Zabezpieczenie społeczne
Rynki kapitałowe i
finansowe
Międzynarodowe stosunki
gospodarcze
Ekonomiczna i prawna
teoria procesu sądowego
Przedmiot do wyboru I (w
języku obcym* i polskim)
Przedmiot do wyboru I
Przedmiot do wyboru II
Przedmiot do wyboru II
Przedmiot do wyboru II
Język obcy I
Język obcy II
Seminarium dyplomowe
B
B
Liczba godzin w semestrze
Liczba egzaminów
Liczba punktów ECTS
B
Semestr zimowy (5)
ECTS
W
ĆW E/Z
3
15
15
E
3
30
Z
4
30
15
UEP/ UAM
UAM
3
3
2
30
30
15
30
UAM
Z
E
UEP
15
Z
UEP
3
15
E
UEP/ UAM
3
30
Z
UEP
3
30
Z
UEP
3
3
30
30
Z
Z
15
30
B
1
B
B
B
B
B
B
B
C
3
30*
Z
30
2
2
5
195
E
E
Z
UEP
UAM
UAM
UAM
UEP
UAM
5
135
30
225
5
30
15
Z
30
30
30
UAM
UAM
3
3
3*
E
E
Z
B
B
D**(B)
Uczelnia
UEP
E
B
A
B
Semestr letni (6)
ECTS
W
ĆW E/Z
Z
UEP/ UAM
45
3
30
* Przedmiot do wyboru w języku obcym obowiązkowy dla studentów rekrutowanych na UEP.
Studenci przyjmowani na UAM wybierają równolegle przedmiot w języku polskim lub języku
obcym.
** Przedmiot wykładany w języku obcym, kwalifikowany godzinowo do bloku B.
Plan powołany uchwałą 437/2012-2013 z dnia 23 czerwca 2013 r. Rady Wydziału Prawa i Administracji UAM, zmieniony uchwałami
179/2013-2014 z dnia 20 maja 2014 r. oraz 318/2015-2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.
Blok B – grupa przedmiotów do wyboru (I)
Semestr 3 (30/0, 3 ECTS)
1. Polityka rynku pracy
2. Przedsiębiorstwo jako klient banku
3. Strategia zrównoważonego rozwoju
Semestr 4 (30/0, 3 ECTS)
1. Europejskie systemy polityczne
2. Założenie i prowadzenie własnej firmy
3. Polityka innowacyjna
Semestr 5 (30/0, 3 ECTS)
a) Studenci UEP – w języku obcym
język angielski
1. Banking Systems in Poland and CEECs
2. Human and Social Capital
3. Tax systems in the EU member states
4. Monetary Economics
5. Labour market and gender inequalities
6. Employment and Migration in Europe
7. Legal Issues in Public Relations
8. Private Asset and Wealth Management
9. Methods and Techniques of Decision Making in Business
10. The fundamentals of Risk and Insurance
język niemiecki
1. Soziale Sicherung in der EU
język rosyjski
1. Коммуникация с элементами русской деловой корреспонденции
b) Studenci UAM – w języku polskim
1. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
2. Podmioty, instytucje i mechanizmy gospodarki rynkowej
3. Ekonomia szczęścia
4. Globalizacja
5. Techniki negocjacji
6. Pomiar poziomu życia ludności w państwach Unii Europejskiej
7. Związki ubezpieczeń z instytucjami finansowymi
8. Interakcje systemów politycznych i gospodarczych
Plan powołany uchwałą 437/2012-2013 z dnia 23 czerwca 2013 r. Rady Wydziału Prawa i Administracji UAM, zmieniony uchwałami
179/2013-2014 z dnia 20 maja 2014 r. oraz 318/2015-2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.
Semestr 6 (30/0, 3 ECTS)
1. Współpraca przedsiębiorstw z bankiem
2. Psychologia w biznesie
3. Zarządzanie projektem
4. Partnerstwo publiczno-prywatne
5. Analizy wielowymiarowe w gospodarce żywnościowej
6. Gospodarka publiczna
7. Inwestycje alternatywne
Blok B – grupa przedmiotów do wyboru (II)
Semestr 3 (30/0, 3 ECTS)
1. Prawo i polityka samorządowa
2. Międzynarodowe prawo podatkowe
3. Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
4. Teoria i filozofia prawa
Semestr 4 (30/0, 3 ECTS)
1. Prawo energetyczne
2. Prawo telekomunikacyjne
3. Organizacje pozarządowe
4. Historia prawa prywatnego
Semestr 5 (30/0, 3 ECTS)
1. Prawo zagospodarowania przestrzeni
2. Prawo spółek w wybranych państwach europejskich
3. Nietypowe formy zatrudnienia
4. Prawo opieki zdrowotnej
Semestr 6 (30/0, 3 ECTS)
1. Prawo rolne
2. Zarządzanie nieruchomościami
3. Alternatywne metody rozwiązywania sporów w sprawach cywilnych
4. Historia prawa publicznego
Plan powołany uchwałą 437/2012-2013 z dnia 23 czerwca 2013 r. Rady Wydziału Prawa i Administracji UAM, zmieniony uchwałami
179/2013-2014 z dnia 20 maja 2014 r. oraz 318/2015-2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.

Podobne dokumenty