SIWZ - Home.pl

Transkrypt

SIWZ - Home.pl
Centrum Onkologii – Instytut
im. Marii Skłodowskiej – Curie
ul. W. K. Roentgena 5
02-781 Warszawa
Znak: PN – 125/07
Warszawa, dnia 01.10.2007 r.
SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
na dostawę książek stanowiących dokumentację medyczną, kart
obserwacji pacjenta, pudełek archiwalnych oraz pudełek i teczek
do wysyłania preparatów, oprawianie wyników
histopatologicznych i oklejanie kopert płótnem
w trybie przetargu nieograniczonego
powyżej 14 000 EURO
(art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.)
Zatwierdzam:
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych
Główny Księgowy
Centrum Onkologii-Instytutu
im. Marii Skłodowskiej-Curie
mgr Krzysztof Skiba
I.
Nazwa i adres Zamawiającego
CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUT
im. Marii Skłodowskiej – Curie
ul. W.K. Roentgena 5, 02 – 781 Warszawa
NIP 525 000 80 57, REGON 000 288 366
NIP – jako podatnika VAT UE: PL 5250008057
strona internetowa: www.coi.waw.pl, poczta elektroniczna: [email protected]
II.
Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę książek stanowiących
dokumentację medyczną, kart obserwacji pacjenta, pudełek archiwalnych oraz pudełek
i teczek do wysyłania preparatów, oprawianie wyników histopatologicznych i
oklejanie kopert płótnem, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego nr PN
- 125/07 na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.).
III.
Przedmiot zamówienia
CPV: 22.90.00.00-9; 78.31.10.00-0
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. dostawę książek stanowiących dokumentację medyczną i kart obserwacji pacjenta –
szczegółowo określone w pakietach nr 1 i nr 2, stanowiących załącznik nr 1 do
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
2. usługi introligatorskie obejmujące wykonanie pudełek i teczek do wysyłania
preparatów, pudełek archiwalnych, oprawianie wyników histopatologicznych i
oklejanie kopert płótnem - szczegółowo określone w pakietach nr 3 i nr 4,
stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
IV.
Opis części zamówienia
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne pakiety.
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia.
Załącznik nr 1 do SIWZ zawiera szczegółowy opis poszczególnych pakietów.
Wzory artykułów są do wglądu u Zamawiającego – dot. pakietu nr 2, nr 3 i nr 4.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, spełniających warunki
dotyczące przedmiotu zamówienia, zawarte w niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
V.
Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VI.
Termin realizacji zamówienia
- dostawa sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
VII.
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków
1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
2
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Instrukcja dla Wykonawców:
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty
spowoduje odrzucenie każdej z nich.
2) Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ.
3) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi
Wykonawca.
4) Nie przewiduje się zwoływania zebrania wykonawców.
5) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
6) Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
3. Sposób oceny oferty:
Oferta oceniana będzie pod względem:
1. formalnym, tj. spełnienia warunków podanych w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (wymagana dokumentacja)
2. merytorycznym, tj. wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z podanymi niżej
kryteriami.
Zamawiający przy ocenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zastosuje
formułę spełnia / nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z wymienionych
warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o udzielenie
zamówienia w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uzna się za odrzuconą zgodnie z art.
24 ust. 4 przytaczanej ustawy.
VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
1. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności
objętej przedmiotem zamówienia oraz nie podlegać wykluczeniu z tyt. art. 24 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie
wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego i
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i
społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
3
c) Oświadczenie o spełnianiu wymogów zawartych w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2
Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. z 2006 r. nr
164, poz. 1163 z późn. zm.) oryginał – załącznik nr 3.
d) Upoważnienie do podpisania oferty i dokumentów przetargowych, a także
składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba
upoważniona na podstawie wypisu z krajowego rejestru sądowego lub
zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej.
Wymagane dokumenty w pkt. VIII powinny być dostarczone w oryginale lub jako
poświadczona za zgodność z oryginałem kopia przez Wykonawcę. Poświadczenia
dokonuje osoba upoważniona do podpisywania oferty w imieniu Wykonawcy. Odnośnie
dokumentu wymaganego w ppkt. 1d wymagane jest złożenie upoważnienia w oryginale
lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza.
W przypadku braku któregoś z ww. dokumentów Wykonawca zostanie wykluczony,
a jego oferta odrzucona.
W przypadku, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej może złożyć dokumenty zgodnie z § 2 Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministra z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
IX.
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą
faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść
dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona
pisemnie. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
2. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami
Pracownikiem uprawnionymi do bezpośredniego porozumiewania się z Wykonawcami jest:
ü w kwestiach formalno – prawnych - Pracownik Sekcji Zamówień Publicznych
Teresa Melibruda, tel./fax 0-22 546 22 53.
X.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert
XI.
Opis sposobu przygotowania oferty
1.
2.
3.
4.
Oferta powinna być napisana w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną
trwałą techniką.
Ceny oferty mają być podane w PLN netto i brutto oraz wpisane do
„formularza cenowego – przedmiot zamówienia” stanowiącego załącznik nr 1
do SIWZ i dołączony do oferty.
Wartość całej oferty powinna być wpisana w wypełniony „formularz ofertowy”
stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
Ofertę podpisuje osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy na
zewnątrz.
4
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile
upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.
Wszystkie zapisane strony oferty, w tym załączniki oraz wszystkie miejsca, w
których wykonawca naniósł zmiany, powinny być własnoręcznie podpisane i
datowane przez osoby podpisujące ofertę.
Wszystkie zapisane strony oferty oraz załączniki powinny być kolejno
ponumerowane, a informacja o liczbie stron zamieszczona w ofercie.
Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane niniejszą SIWZ oświadczenia,
dokumenty.
Dokumenty załączone do oferty powinny być przedstawione w formie oryginału
lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby
uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.
W przypadku stwierdzenia, iż złożone przez Wykonawcę kserokopie dokumentów
są nieczytelne lub budzą wątpliwości, co do ich prawdziwości, Zamawiający
będzie żądać od Wykonawcy przedstawienia oryginałów lub notarialnie
potwierdzonych kopii dokumentów.
Dokumenty składane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
Oferta powinna zawierać spis treści.
Dokumenty zastrzeżone muszą posiadać w górnym prawym rogu czerwony napis
„zastrzeżone” i muszą być włożone w osobną kopertę. Kopertę tą należy włożyć
do koperty tzw. Zewnętrznej wraz z innymi dokumentami (jawnymi).
Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, oznaczonej:
„Oferta przetargowa na dostawę książek stanowiących dokumentację medyczną, kart
obserwacji pacjenta, pudełek archiwalnych oraz pudełek i teczek do wysyłania
preparatów, oprawianie wyników histopatologicznych i oklejanie kopert płótnem, nr
PN-125/07, nie otwierać przed 09.10. 2007 r. godz. 12:00”.
Koperta, w której znajduje się oferta musi zawierać dane Wykonawcy, tj. nazwę, adres
siedziby, ewentualnie adres do korespondencji, nr telefonu i faxu.
15. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub
wycofać ofertę, pod warunkiem, że Wykonawca złoży powiadomienie na takich
zasadach jak złożenie oferty z dopiskiem ZMIANA.
16. Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności dokonania
zmian, zostaną dołączone do oferty.
17. Złożenie oświadczenia o wycofaniu oferty powinno nastąpić w formie pisemnej.
Po złożeniu wniosku o WYCOFANIE oferty zostanie ona zwrócona osobie
upoważnionej do odbioru oferty.
18. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu
przewidzianego na wniesienie protest.
19. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu Zamawiający
udostępni po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu
postępowania, z tym że oferty Zamawiający udostępnia od chwili ich otwarcia.
20. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania, o którym mowa w
art. 38 ust. 3, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane
przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia
publicznego stanowią załączniki do protokołu.
5
XII.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Oferty w zamkniętych kopertach oznaczonych:
„Oferta przetargowa na dostawę książek stanowiących dokumentację medyczną, kart
obserwacji pacjenta, pudełek archiwalnych oraz pudełek i teczek do wysyłania
preparatów, oprawianie wyników histopatologicznych i oklejanie kopert płótnem, nr
PN-125/07, nie otwierać przed 09.10.2007 r. godz. 12:00”.
należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. W. K. Roentgena 5 w pokoju nr 100 do
godz. 11:00 w dniu 09.10. 2007 r. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez
otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. Doręczenie oferty do
innego miejsca niż wskazanego powyżej nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty w sposób
skuteczny.
Koperta, w której znajduje się oferta musi zawierać dane Wykonawcy, tj. nazwę, adres
siedziby, (adres do korespondencji), nr telefonu i faxu.
PUBLICZNE OTWARCIE OFERT NASTĄPI W DNIU 01.10. 2007 ROKU O GODZ. 12:00
W SALI KONFERENCYJNEJ NR 124 W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO PRZY UL.
W.K. ROENTGENA 5 W WARSZAWIE.
XIII. Opis sposobu obliczenia ceny
Pod pojęciem ceny Zamawiający rozumie cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia
5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U.z 2001 roku Nr 97 poz. 1050 z późn. zm.)
Cena winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia i
uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia. Wszystkie wartości określone w formularzu
cenowym i ofertowym muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cenę należy wyliczyć w sposób następujący:
Cena jedn. netto x ilość = wartość netto
Wartość netto + wartość podatku VAT = wartość brutto
Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z
przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi
przepisami spowoduje odrzucenie oferty.
XIV. Informacja dotycząca walut obcych
1. Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia związanego z wykonaniem umowy w sprawie
zamówienia publicznego w walutach obcych.
2. Rozliczenie między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych
polskich.
XV.
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem, znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
6
1. Cena – 100 %
ad.1) Cena w ofercie przetargowej ma obejmować zastosowane rabaty i upusty
finansowe; powinna być podana jako wartość netto i brutto.
Cena oferty będzie obliczana wg następującej formuły:
Cena =
Wartość brutto oferty najniższej
-----------------------------------------------Wartość brutto oferty badanej
x
100
x 100 %
XVI. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia,
której wykonanie powierzy podwykonawcom.
XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali
się o udzielenie zamówienia.
2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana z Wykonawcą,
wybranym na podstawie kryteriów ściśle określonych w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to
nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie
krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później
jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zapłata za dostarczony towar nastąpi przelewem w terminie nie krótszym niż 30 dni
od daty dostarczenia towaru i faktury na konto Wykonawcy wskazane w tej fakturze.
Umowa, która będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia, będzie zawierała wszystkie zapisy podane w projekcie umowy
stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji, z uwzględnieniem treści ofert.
Projekt umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
XX.
Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
Wykonawcy, którego interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może
doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego, określonych w
Ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane przez Ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. w
Dziale VI, art. 179 - 198 (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.).
7
XXI. Załączniki
1.
2.
3.
4.
Formularz cenowy – przedmiot zamówienia
Formularz ofertowy.
Oświadczenie z tyt. art. 22 i 24 ustawy prawo zamówień publicznych.
Projekt umowy.
8
Załącznik nr 1 do SIWZ nr PN-125/07
(Razem 4 strony)
Formularz cenowy - przedmiot zamówienia – pakiety 1 - 4:
PAKIET nr 1
Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nazwa artykułu (opis)
Książka dokonanych operacji –
format A4, oprawa twarda
(tektura), 80 kartkowa
Książka przyjęć i odmów –
format A4, 100 kartkowa (MZ
Szp-58)
Książka rozchodu spirytusu –
oprawa twarda (tektura), 48
kartkowa
Książka transfuzyjna – format
A4, albumowy, 80 kartkowa
Książka kontroli środków
odurzających i substancji
psychotropowych, format A4,
albumowy, oprawa twarda
(tektura), 80 kartkowa
Księga główna przychodni,
format A3, 100 kartkowa
(MZ/Ks/2)
Księga wizytacji stanowisk
pracy (MZ/Lp-430)
Książeczka zdrowia do celów
sanitarno-epidemiologicznych,
format A6, 16 kartek (PuKsn2/1)
Dziennik zajęć dla grup,
kursów, zajęć pozalekcyjnych,
format A4 (MEN-1/6)
RAZEM
J.M.
Ilość
Cena
jedn.
netto
Wartość
netto PLN
VAT
%
Wartość
VAT
Wartość
brutto PLN
szt. 217
szt. 174
szt. 6
szt. 42
szt. 77
szt. 3
szt. 3
szt. 150
szt. 10
Wartość netto: ……………… PLN (słownie: …………………………………………. PLN)
Wartość brutto: …………….. PLN (słownie: …………………………………………. PLN)
………………………………..
(data, pieczęć, podpis)
9
PAKIET nr 2
Lp
1
2
Nazwa artykułu (opis)
J.M.
Ilość
Cena
jedn.
netto
Wartość
netto
PLN
VAT
%
Wartość
VAT
Wartość
brutto PLN
Karta obserwacji pacjenta na szt. 2000
OIOM/MZ/Szp-84a- kolorowa,
dwustronna
Karta obserwacji pacjenta na szt. 2000
Klinice Nowotworów Układu
Nerwowego
kolorowa,
dwustronna, format A3
RAZEM
(WZORY DO WGLĄDU)
Wartość netto: ……………… PLN (słownie: …………………………………………. PLN)
Wartość brutto: …………….. PLN (słownie: …………………………………………. PLN)
………………………………..
(data, pieczęć, podpis)
10
PAKIET nr 3
Lp
1
2
3
4
5
Nazwa artykułu (opis)
Pudełka archiwalne o wym.:
9x34x3,5 cm: tektura sztywna
wytrzymała na duży nacisk
Pudełka do wysyłania bloków i
preparatów o wym.:
15 x 15 x 5,5 cm; tektura
sztywna, wytrzymała na duży
nacisk
Teczki
do
wysyłania
preparatów w kopercie, na 4
sztuki, sztywna tektura
Oprawianie
wyników
histopatologicznych,
kolor
opraw: bordo, granat, ciemna
zieleń; wysokość liter i cyfr
wyciśniętych na grzbiecie
tomów 1 cm, format A4, 200
kartek
Teczki tekturowe spinane
gumką, zamykane, na 20
preparatów
RAZEM
J.M.
Ilość
Cena
jedn.
netto
Wartość
netto PLN
VAT
%
Wartość
VAT
Wartość
brutto PLN
szt. 3000
szt. 500
szt. 300
tom
200
szt. 300
(WZORY DO WGLĄDU)
Wartość netto: ……………… PLN (słownie: …………………………………………. PLN)
Wartość brutto: …………….. PLN (słownie: …………………………………………. PLN)
………………………………..
(data, pieczęć, podpis)
11
PAKIET nr 4
Lp
1
2
3
4
5
Nazwa artykułu (opis)
Oklejanie kopert płótnem bez
nadruku, format: 23 x 29,5 cm
Oklejanie kopert płótnem z
nadrukiem, format: 23 x 29,5
cm
Oklejanie kopert płótnem bez
nadruku z taśmą złożoną w
harmonijkę, format: 23 x 31
cm
Oklejanie kopert płótnem z
nadrukiem z taśmą złożoną w
harmonijkę, format: 23 x 31
cm
Oklejanie kopert płótnem z
nadrukiem, format: 22,5 x 16
cm
RAZEM
J.M.
Ilość
Cena
jedn.
netto
Wartość
netto
PLN
VAT
%
Wartość
VAT
Wartość
brutto PLN
szt. 11000
szt. 5500
szt. 2000
szt. 500
szt. 500
(WZORY DO WGLĄDU)
Wartość netto: ……………… PLN (słownie: …………………………………………. PLN)
Wartość brutto: …………….. PLN (słownie: …………………………………………. PLN)
………………………………..
(data, pieczęć, podpis)
12
Załącznik nr 2 do SIWZ PN-125/07
OFERTA
My, niżej podpisani, ..........................................................................................., działając w
imieniu i na rzecz .........................................................................................................................
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę książek stanowiących
dokumentację medyczną, kart obserwacji pacjenta, pudełek archiwalnych oraz pudełek
i teczek do wysyłania preparatów, oprawianie wyników histopatologicznych i oklejanie
kopert płótnem, nr PN-125/07 składamy niniejszą ofertę.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją udostępnioną przez Zamawiającego i nie
wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.
Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z tą dokumentacją i wypełnionym formularzem
cenowym za cenę: .................................... PLN netto (słownie złotych netto:.............................
..................................................................................................... ) i .................................. PLN
brutto (słownie złotych brutto: ....................................................................................), w tym:
Pakiet nr:
Wartość netto:
Wartość brutto:
RAZEM
Informujemy, że zamierzamy* / nie zamierzamy* powierzyć części zamówienia
podwykonawcom (jeżeli TAK, należy wskazać w ofercie części zamówienia, których
wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom, podać nazwy firm i dołączyć do oferty
stosowne dokumenty):
.......................................................................................................................................................
Oferujemy termin płatności –........ dni (min. 30 dni) od otrzymania faktury i towaru przez
Zamawiającego.
Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania
ofert.
W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach
zawartych w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
1) .......................................................................
2) ........................................................................
3) ........................................................................
4) ........................................................................
5) ........................................................................
6) ........................................................................
7) ........................................................................
................................................., dnia ................................
*/ niepotrzebne skreślić
13
......................................
(pieczęć i podpis)
Załącznik nr 3 do SIWZ PN-125/07
(2 strony)
OŚWIADCZENIE
W związku z ubieganiem się o zamówienie publiczne na:
dostawę książek stanowiących dokumentację medyczną, kart obserwacji pacjenta,
pudełek archiwalnych oraz pudełek i teczek do wysyłania preparatów, oprawianie
wyników histopatologicznych i oklejanie kopert płótnem
oświadczam, że
(nazwa firmy)
spełnia warunki zawarte w art.22 ust. 1 ustawy z dnia 14 września 2006 roku prawo
zamówień publicznych ( Dz. U. 2006 Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.):
1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Oświadczam również iż, nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1, 2 zgodnie z
którym zamawiający wyklucza:
1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania
wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a
szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania,
chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za
które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione
14
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary;
10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.
11)
wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z
przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu
sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba
że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
12) wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik
prowadzonego postępowania;
13) wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub
złożone dokumenty zawierają błędy, a Wykonawca nie uzupełnił ich w
wyznaczonym terminie po wezwaniu Zamawiającego;
14) wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres
związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
podpisano
......................................, data ............................
miejscowość
________________________________
(pełnomocny przedstawiciel Wykonawcy)
15
Załącznik nr 4 do SIWZ PN-125/07
Projekt umowy
UMOWA SPRZEDAŻY nr ........./07
zawarta w dniu ...............2007 r.. w Warszawie pomiędzy :
Centrum Onkologii Instytutem im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie
02-781 Warszawa, ul. Roentgena 5, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr
KRS 0000144803, Regon 000-288-366, NIP 525-000-80-57, zwanym dalej Zamawiającym
w imieniu którego działają :
1. Prof. dr hab. med. Marek P. Nowacki – Dyrektor
2. mgr Krzysztof Skiba – Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych,
Główny Księgowy
a
.......................................
.......................................
wpisanym do Krajowego Rejestr Sądowego pod nr ............., NIP ..................., Regon
............................, zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:
1. ..............................................
2. ...........................................
Wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym PN – 125/07 na dostawę książek
stanowiących dokumentację medyczną, kart obserwacji pacjenta, pudełek archiwalnych i
teczek do wysyłania preparatów, oprawianie wyników histopatologicznych i oklejanie kopert
płótnem.
§1
1. Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający nabywa książki stanowiące dokumentację
medyczną i karty obserwacji pacjenta, zwane dalej „towarem”, których rodzaj, ilość oraz
cenę brutto określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług introligatorskich,
określonych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.
3. Strony przewidują możliwość zamiany ilości zamawianego towaru i wykonanych usług, w
ramach wartości i asortymentu określonego w niniejszej umowie, w przypadku zmiany
potrzeb Zamawiającego.
§2
1. Wykonawca oświadcza, że towary i usługi będące przedmiotem umowy są dobrej jakości,
oraz posiadają wymagane atesty oraz spełniają normy obowiązujące dla tego rodzaju
towaru i wykonanych usług.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługi z własnych materiałów i przy użyciu
własnych narzędzi oraz dostarczy towar Zamawiającemu własnym staraniem, na własny
koszt i ryzyko.
§3
1.Odbiór towaru następuje u Zamawiającego, Wykonawcę reprezentuje przy odbiorze
Kierowca / Konwojent, a Zamawiającego upoważniony pracownik.
16
2. Dowodem dostawy towaru jest faktura podpisana przez upoważnionego pracownika
Zamawiającego.
§4
1. Za zakupiony towar i wykonane usługi Zamawiający zapłaci Wykonawcy sumę cen
jednostkowych określonych w załączniku do umowy Łączna wartość towaru wynosi
.............................brutto (słownie: .......................................................................................
.............................................................................................................................................).
2. Koszt dostawy wliczony jest w cenę towaru .
3. Zapłata za dostarczony towar i wykonane usługi nastąpi przelewem w terminie …… dni
od daty dostarczenia towaru i faktury na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.
4. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Cena towaru może ulec zmianie podczas obowiązywania niniejszej umowy jedynie w
przypadku zmiany stawki podatku VAT lub ustalenia ceny urzędowej niższej od ceny
określonej w niniejszej umowie.
§5
1. Dostawa nastąpi sukcesywnie w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
2. Terminy dostawy, rodzaj i ilość towaru oraz inne szczególne warunki Zamawiający ustali
w zamówieniach dostarczonych Wykonawcy faxem co najmniej na 7 dni przed terminem
realizacji dostawy.
Do składania zamówień Zamawiający upoważnia Pracownika Sekcji Zaopatrzenia.
3. Do każdej dostawy Wykonawca dołączy dokumenty potwierdzające rodzaj, ilość i cenę
towaru.
§6
1. O stwierdzonych wadach ilościowych i jakościowych w dostarczonym towarze
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie, to jest nie później niż w terminie
7 dni od daty ich stwierdzenia.
2. Wykonawca jest zobowiązany do załatwienia reklamacji Zamawiającego w terminie 7 dni
liczonych od daty otrzymania reklamacji .
W przypadku dostawy towaru wadliwego Wykonawca wymieni ten towar na wolny od wad
w powyżej określonym terminie.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku:
- dostarczenia towaru niezgodnego z umową lub zamówieniem,
- dostarczenia towaru z opóźnieniem.
§7
1. W przypadku nie dostarczenia towaru w terminie określonym w umowie lub w zamówieniu
o którym mowa w § 5 pkt.2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 0,1 % wartości towaru nie dostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia.
2.. Taka sama kara będzie należna w przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego
na wolny od wad w terminie określonym w § 6 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia
3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu nienależytego
wykonania lub niewykonania umowy przez Wykonawcę z winy Wykonawcy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 10% wartości
niezrealizowanej części umowy.
4. Zamawiający może potrącać wymagalne kary umowne z należności za dostarczony towar,
w przypadku niezapłacenia ich w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej.
17
5 Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania za szkodę, której
wysokość przekracza zastrzeżone kary umowne.
§8
Zamawiający może odstąpić od umowy:
1. na podstawie art.145 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych składając Wykonawcy
odpowiednie oświadczenie na piśmie,
2. w przypadku nienależytego wykonania lub niewykonania umowy przez Wykonawcę.
§9
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności
przysługujących mu wobec Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy.
§ 10
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
§ 11
Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy podlegać będą rozstrzygnięciu sądu właściwego
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 12
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują przepisy Ustawy
z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 Nr 164 poz. 1163 z późn.
zm.) i Kodeksu Cywilnego.
§ 13
Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
WYKONAWCA
ZAMAWIAJĄCY
18