Pobierz - BIP Kalisz

Komentarze

Transkrypt

Pobierz - BIP Kalisz
KOMUNIKAT
dotyczący rozstrzygnięcia konkursu ofert, na realizację zadań z zakresu
rozwoju sportu w 2014 roku wraz z udzieleniem wsparcia finansowego w
formie dotacji
z budżetu, ogłoszonego w trybie uchwały Nr XI/147/2011
Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 roku.
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 650/2013 Prezydenta Miasta
Kalisza z dnia 27 grudnia 2013 r. do oceny ofert – wniosków oraz wytypowania
klubów sportowych do przyznania dotacji z budżetu miasta Kalisza na realizację
zadań z zakresu rozwoju sportu w 2014 r. oceniła w dniach 30 i 31.12.2013 r oraz
2,7,9 i 10 stycznia 2013 r. 63 oferty, które zostały złożone w Wydziale Kultury
i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Kaliszu w terminie do 23 grudnia
2013 r.
Złożone wnioski obejmowały następujące rodzaje zadań:

szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w popularnych dyscyplinach sportu: kolarstwo,
wioślarstwo, kajakarstwo, żeglarstwo, lekkoatletyka, pływanie, triathlon, strzelectwo
sportowe, sporty walki, piłka siatkowa, piłka nożna, piłka ręczna, piłka koszykowa,
szachy, szkolenie sportowe zawodników niepełnosprawnych,

organizację znaczących dla miasta Kalisza imprez i zawodów sportowych
upowszechniających popularne dyscypliny sportu,

udział w rozgrywkach I ligi piłki ręcznej, II ligi piłki siatkowej mężczyzn oraz II ligi
piłki koszykowej mężczyzn,

udział w rozgrywkach II ligi piłki nożnej mężczyzn,

utrzymanie, rozwój i poprawę bazy sportowej będącej w posiadaniu, wynajmie,
dzierżawie lub użyczeniu kaliskich klubów sportowych (obiekty i tereny zielone),
służącej do prowadzenia szkolenia dzieci i młodzieży w popularnych dyscyplinach
sportu, rozgrywek w grach zespołowych lub do organizacji imprez
i zawodów sportowych.
Wymogi formalne i kryteria określone w ogłoszonym w dniu 4 grudnia 2013 r. przez
Prezydenta Miasta Kalisza Konkursie spełniły 62 oferty.
W wyniku konsultacji z radcą prawnym Urzędu Miejskiego w Kaliszu stwierdzono, że
oferta złożona przez Stowarzyszenie ARTE nie spełniła wymogów formalnych
określonych w ogłoszeniu konkursowym z uwagi na:
 brak finansowego wkładu własnego do zaproponowanego projektu (konkurs
ogłoszono na wsparcie zadania),
 zaproponowanie szkolenia w dyscyplinie sportu nie objętej konkursem.
Kluby sportowe, które uzyskały wymagane minimum średniej punktów uzyskały
rekomendację do przyznania dotacji w zakresie i w wysokości wymienionej
w załączonym WYKAZIE.
Wysokość dotacji została przyjęta przez Komisję jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Podpisane przez członków Komisji Konkursowej karty oceny ofert znajdują się
w dokumentacji WKST.
3
Przedstawiona przez Komisję Konkursową
ocena i propozycja przyznania dotacji została zaakceptowana przez Prezydenta
Miasta
Kalisza
w
dniu
21
stycznia
2014 r.
Protokół z prac Komisji Konkursowej dostępny jest do wglądu w Wydziale Kultury
i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Kaliszu, ul. Kościuszki 1 a,
w godzinach pracy Urzędu.
W związku z przyznaniem niektórym klubom sportowym dotacji niższych od
wnioskowanych przypominam o obowiązku złożenia w Wydziale Kultury
i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Kaliszu:
1) urealnionego (dostosowanego do wysokości ustalonej dotacji) kosztorysu
zadania, sporządzonego ze względu na rodzaj kosztów i źródła
finansowania z uwzględnieniem podwykonawców oraz aktualnego numeru
konta bankowego na które należy przekazać dotację (wzór w załączeniu),
2) urealnionego harmonogramu realizacji zadania obejmującego zakres,
miejsce i termin (wzór w załączeniu),
3) oświadczenia dot. zgodności odpisu z KRS lub ewidencji Prezydenta
Miasta Kalisza ze stanem faktycznym i prawnym,
4_oświadczenia o wyrażeniu zgody na przyjęcie wysokości przyznanej
dotacji wraz z zobowiązaniem do zorganizowania i przeprowadzenia
zleconego zadania zgodnie z zakresem ujętym w złożonej ofercie.
Przedłożenie ww. dokumentów (podpisanych przez uprawnione osoby) stanowić
będzie dla tut. Wydziału informację o przyjęciu przez Klub przyznanej dotacji
i podstawę do sporządzenia stosownej umowy na podstawie której zostaną
uruchomione przyznane na 2014 r. dotacje .
W związku z przyznaniem w ustalonych dotacjach stypendiów dla zawodników,
tut. Wydział przypomina o obowiązku dopełnienia formalności z tym związanych,
a w szczególności:
- opracowania regulaminu przyznawania i cofania stypendium podejmowanego
obligatoryjnie uchwałą Zarządu Klubu,
- podania uchwały do publicznej wiadomości za pomocą internetu, środków
masowego przekazu lub poprzez jej wywieszenie w pomieszczeniach ogólnie
dostępnych dla zainteresowanych,
- spisania z zawodnikiem stosownej umowy stypendialnej określającej m.in. sposób
i termin dokonywania wypłat.
Kopie ww. dokumentów, potwierdzone za zgodność z oryginałem, należy załączyć
do pierwszego sprawozdania z realizacji zadania z zakresu rozwoju sportu w 2014 r.
4
Wytyczne Wiceprezydenta Miasta Kalisza dot. przyznawania sportowcom
stypendiów z budżetu stanowią załącznik do komunikatu.
Przedstawione w niniejszym komunikacie informacje dot. rozstrzygnięcia
konkursu
ofert
na
zadania
z
zakresu
rozwoju
sportu
w 2014 r. mają charakter odpowiedzi na złożone oferty.
Sporządziła: insp. Sabina Sobańska
Kultury
Sekretarz Komisji Konkursowej
Przewodniczący Komisji Konkursowej
Zastępca Naczelnika Wydziału
i Sztuki Sportu i Turystyki
Załącznik do komunikatu
WYKAZ OFERT
złożonych przez kaliskie kluby sportowe na realizację zadań związanych z rozwojem sportu w Kaliszu wraz z zaakceptowaną przez
Prezydenta Miasta Kalisza w dniu 21 stycznia 2014 r. kwotą dotacji z budżetu.
L
p
Podmiot składający
ofertę
Nazwa własna zadania
1
2
3
1.
Uczniowski Klub
Sportowy
„AUGUSTYNKI”
w Kaliszu
ul. Podmiejska 9a
62-800 Kalisz
Szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt
2. Kaliskie Towarzystwo Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kolarstwie
Kolarskie w Kaliszu
Wał Matejki 2
1
Proponowana wysokość dotacji na 2014 r.
Ocena
oferty
(średnia
punktów
Komisji)
4
5
15.800,00
82,0
209.600,00
96,8
UWAGI:
6
3. j.w.
Szkolenie Kaliskiej Kadry Żaka
w Kolarstwie
12.000,00
98,8
4. j.w.
Szkolenie Kaliskiej Kadry Młodzika w Kolarstwie
12.000,00
98,8
5.
j.w.
Szkolenie Kaliskiej Kadry Juniora
w Kolarstwie
12.000,00
98,8
6.
Uczniowski Klub
Sportowy „NIKE”
Kalisz przy Zespole
Szkół Nr 7 w Kaliszu
ul. Karpacka 3
Kaliski Klub
Kyokushin-kan Karate
„DAVID CLUB”
w Kaliszu
ul. Stawiszyńska 8
Szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży w piłce ręcznej chłopców.
31.600,00
85,8
Szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży w popularnych dyscyplinach sportu –
sporty walki.
9.900,00
82,0
Międzyszkolny
Uczniowski Klub
Sportowy „GROM”
Kalisz
w Kaliszu , ul.
Podmiejska 9a
Uczniowski Klub
Sportowy „17” Kalisz,
w Kaliszu,
ul. H. Sawickiej 3b
Szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży w piłce siatkowej chłopców.
31.600,00
84,8
Szkolenie sportowe dziewcząt i chłopców w zakresie
piłki siatkowej w klasach szkoły podstawowej 3-6 w
roku 2014.
Szkolenie zespołów w kat. młodziczek w 2014 r.
0,00
Liga Obrony Kraju
Wlkp. Org. Wojew. –
Biuro Wielkopolskiego
Zarządu
Szkolenie podstawowe dzieci
i młodzieży oraz szkolenie Kaliskiej Kadry Młodzika
w strzelectwie sportowym
w KSS LOK BURSZTYN Kalisz
35.300,00
7.
8.
9.
10.
2
87,6
Wojewódzkiego LOK
w Poznaniu, ul.
Niezłomnych 1
61-894 Poznań
11. Kaliskie Towarzystwo
Wioślarskie
Park Miejski 2
62-800 Kalisz
12. j.w.
Szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży w wioślarstwie
77.600,00
90,6
Szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży w kajakarstwie
99.200,00
97,4
13. Klub Sportowy
„Prosna”
ul. Częstochowska 99
62-800 Kalisz
14. j.w.
Szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży w piłce nożnej
17.200,00
86,0
Szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży w boksie
22.800,00
82,0
15. j.w.
Szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży w kickboxingu
51.400,00
89,8
16. Klub Piłki Siatkowej
„Calisia” ul. Łódzka 29
62-800 Kalisz
17. Międzyszkolny
Uczniowski Klub
Sportowy
„TORNADO”
ul. H. Sawickiej 38/27
62-800 Kalisz
18. Klub Piłkarski „Calisia”
Kalisz
Wał Jagieloński 13
Szkolenie sportowe chłopców w piłce siatkowej
24.550,00
73,0
Szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży w karate
9.600,00
76,0
Szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży w piłce nożnej
70.000,00
88,0
19. Kaliskie Towarzystwo
Szachowe w Kaliszu,
Szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży w szachach oraz udział reprezentacji
38.800,00
97,8
3
ul. Łódzka 196
Miasta Kalisza w eliminacjach i finałach Mistrzostw
Polski.
20. Stowarzyszenie
Strzeleckie
„BELLONA”
w Kaliszu, ul.
Konopnickiej 2-4
21. Międzyszkolny
Uczniowski Klub
Sportowy „AMBERKalisz” ul. H. Sawickiej
22-24 – Gimnazjum Nr
9
22. Uczniowski Klub
Sportowy „Dziewiątka”
OSRiR Kalisz ul.
Żwirki i Wigury 13
23. j.w.
Podstawowe szkolenie dzieci i młodzieży oraz
wyszkolenie kadry strzeleckiej SS BELLONA do
współzawodnictwa sportowego
w strzelectwie sportowym
33.400,00
90,4
Szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży w piłce siatkowej.
83.650,00
96,4
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w triathlonie
35.040,00
95,6
Szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży w pływaniu
240.300,00
100,0
24. Klub Piłki Ręcznej
„SZCZYPIORNOKALISZ” ul. Łódzka
19/29
25. Uczniowski Klub
Sportowy przy Szkole
Podstawowej Nr 12
w Kaliszu,
ul. Długosza 14
26. Uczniowski Jacht Klub
Sportowy
„SZTURWAŁ”
ul. Łódzka 19-29
62-800 Kalisz
27. Klub Sportowy
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce ręcznej
chłopców
15.800,00
80,0
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej
atletyce, w tym szkolenie Kaliskiej Kadry Młodzika.
73.600,00
92,0
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w
windsurfingu.
41.660,00
100,00
Organizacja i prowadzenie szkolenia zawodników
53.000,00
80,0
4
Pomniejszona
stosunku do
Niepełnosprawnych
„START” w Kaliszu, ul
Łódzka 19
niepełnosprawnych.
2013 r. kwota
dotacji (ze
względu na
nieterminowe
rozliczanie
dotacji oraz
powtarzające się
błędy w
sprawozdaniach
z realizacji
zadania) winna
skutkować
pomniejszeniem
kosztów obsługi
zadania.
28. Kaliskie Towarzystwo
Koszykówki
Młodzieżowej
i Amatorskiej
w Kaliszu,
ul. Łódzka 19
29. Kaliski Klub Sportowy
„Włókniarz” 1925
Kalisz, Wał Matejki 2
30. j.w.
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w popularnych
dyscyplinach sportu, w tym: piłka koszykowa
30.200,00
74,0
Szkolenie sportowe chłopców w piłce nożnej
94.800,00
97,8
Szkolenie sportowe dziewcząt w piłce nożnej
20.000,00
88,0
31. j.w
Szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży w boksie
Szkolenie grupy dzieci i młodzieży w akrobatyce
sportowej i parkour.
17.600,00
82,0
32. Stowarzyszenie
„ARTE”
62-800 Kalisz, ul.
Łódzka 17a/6
5
0,00
1)Brak fin.
wkładu
własnego,
2)Brak licen.
zawodniczych,
3)Niezrzeszeni
w Polskim
Związ. Sport.
4)Nie biorą
udziału w ryw.
Sportowej,
5)Brak licencji
trenerów,
6)Brak badań
lekarskich,
7)Brak
ubezpieczenia,
8) Nie fin. w
2014 r. nowych
dyscyplin (wg
Rady Sportu),
9) Prop. dysc.
Nie ujęto w
ogłoszeniu
konkursowym.
RAZEM szkolenie....
35.
UKS „NIKE” Kalisz
przy Zespole Szkół Nr
7 w Kaliszu,
ul. Karpacka 3
Kaliskie Towarzystwo
Kolarskie w Kaliszu,
Wał Matejki 2
j.w.
36.
j.w.
37.
39.
Uczniowski Klub
Sportowy Majkowska
Dwójka” w Kaliszu,
ul. Tuwima 4
Kaliskie Towarzystwo
Wioślarskie w Kaliszu
Park Miejski 2
j.w.
40.
j.w.
Zawody na Ergometrze Wioślarskim
41.
j.w.
Otwarty Turniej Kajak Polo
33.
34.
38.
6
1.520.000,00
Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej NIKE CUP 2014
2.000,00
78,2
XXIX Ogólnopolski Wyścig Kolarski Szlakiem
Bursztynowym Hellena Tour 2014”
35.000,00
100,0
Zawody kolarskie na torze z okazji Święta Miasta
Kalisza „WIELKA NAGRODA KALISZA”
Szosowe Mistrzostwa Polski
w Jeździe Dwójkami i Jeździe Drużynowej na Czas
XVIII Majkowski Bieg Rodzinny
8.000,00
100,0
5.000,00
92,6
Regaty Kajakowe – Memoriał im. T. Pasika
2.000,00
93,0
Regaty Wioślarskie w ramach Międzynarodowych
Warsztatów Wioślarskich
3.000,00
92,0
8.000,00
93,0
0,00
0,00
I edycja imprezy.
Komisja proponuje
pomoc poprzez
zakup medali,
pucharów +
nagłośnienie
42.
44.
Klub Sportowy
PROSNA ul.
Częstochowska 99
62-800 Kalisz
Kaliskie Towarzystwo
Szachowe w Kaliszu
ul. Łódzka 196
j.w.
45.
j.w.
46.
Uczniowski Klub
Sportowy „Dziewiątka”
OSRiR - Kalisz,
ul. Żwirki i Wigury 13
62-800 Kalisz
IX Mityng Pływacki o Puchar Prezydenta Miasta
Kalisza
6.500,00
98,0
47.
j.w.
5.000,00
98,0
48.
Uczniowski Klub
Sportowy przy Szkole
Podstawowej Nr 12 w
Kaliszu, ul. Długosza14
VII Mityng Pływacki „Szukamy Następców Artura
Wojdata”
Halowy Lekkoatletyczny Wielomecz Miast w kat.
Młodzika
3.500,00
89,6
49.
Uczniowski Jacht Klub
Sportowy
„SZTURWAŁ” , ul.
Łódzka 19-29
62-800 Kalisz
j.w
Międzynarodowe Regaty Windsurfingowe – Kalisz
2014
19.000,00
98,0
Mistrzostwa Polski Młodzików w klasie Techno 293
i UKS
30.000,00
100,0
43.
50.
7
XVIII Turniej Bokserski im. Tadeusza Grzelaka
7.500,00
87,0
XVI Ogólnopolski Turniej Dziecięcy „Calisia „2014 –
Mistrzostwa Kalisza Juniorów w szachach
klasycznych.
Ogólnopolski Feryjny Turniej Szachowy o Puchar
Prezydenta Miasta Kalisza
Ogólnopolskie Mistrzostwa Kalisza w Szachach
Szybkich
1.500,00
93,8
1.000,00
90,0
0,00
XII Ogólnopolski Memoriał Władysława Jakubka
5.000,00
78,0
VIII Międzynarodowy Turniej Koszykówki Ulicznej
3x3 „Kaliski Streetball 2014”
10.000,00
84,0
„X Gwiazdkowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Prezydenta Miasta Kalisza”
3.000,00
80,0
54.
Klub Sportowy
Niepełnosprawnych
START
62-800 Kalisz
ul. Łódzka 19
Kaliskie Towarzystwo
Koszykówki
Młodzieżowej
i Amatorskiej
62-800 Kalisz,
ul. Łódzka 19
Kaliski Klub Sportowy
„Włókniarz” 1925
Kalisz, Wał. Matejki 2
j.w.
II Memoriał Piłkarski im. Daniela Strzelczyka
-
55.
j.w.
IV Ogólnopolski Turniej Bokserski im. Adama
Mariana Walczaka”
5.000,00
51.
52.
53.
80,0
160.000,00
RAZEM imprezy...
56.
Klub Piłkarski “Calisia” Udział w rozgrywkach II ligi Piłki Nożnej Mężczyzn
Kalisz, ul. Wał
Jagieloński 13
62-800 Kalisz
57.
Miejski Klub Sportowy
Kalisz Spólka z
ograniczoną
odpowiedzialnością
ul. Hanki Sawickiej
22-24
62-800 Kalisz
8
Udział w rozgrywkach I ligi piłki ręcznej, II ligi piłki
siatkowej oraz
II ligi piłki koszykowej mężczyzn
400.000,00
91,0
800.000,00
97,5
RAZEM udział w rozgrywkach... (liga)
1.200.000,00
58. Kaliskie Towarzystwo
Utrzymanie bazy sportowej Kaliskiego Towarzystwa
Kolarskie w Kaliszu, ul. Kolarskiego w Kaliszu służącej do prowadzenia
Wał Matejki 2
szkolenia dzieci i młodzieży w kolarstwie oraz do
organizacji imprez i zawodów sportowych
59. Kaliskie Towarzystwo
Utrzymanie, rozwój i poprawa bazy sportowej 3
Wioślarskie w Kaliszu, obiektów KTW służących do szkolenia sportowego oraz
Park Miejski 2
do organizacji zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą.
60. Klub Sportowy
Utrzymanie, rozwój i poprawa bazy sportowej klubu
„PROSNA”
służącej do prowadzenia szkolenia sportowego dzieci i
ul. Częstochowska 99
młodzieży
62-800 Kalisz
73.000,00
98,0
88.000,00
96,0
80.000,00
97,2
61. Klub Piłkarski „Calisia” Utrzymanie, rozwoju i poprawy bazy sportowej.
Kalisz ,
Wał Jagieloński 13
62-800 Kalisz
62. Uczniowski Jacht Klub Modernizacja i rozwój bazy sportowej klubu.
Sportowy SZTURWAŁ,
ul. Łódzka 19-29
62-800 Kalisz
63. Kaliski Klub Sportowy Utrzymanie obiektów sportowych
„Włókniarz” 1925 Kalisz, i terenów zielonych klubu
Wał. Matejki 2
w 2014 r.
24.000,00
90,0
7.000,00
98,0
108.000,00
98,4
RAZEM utrzymanie....(obiekty)
380.000,00
OGÓŁEM DOTACJE NA SPORT
3.260.000,00
Sporządziła insp. S. Sobańska
Kalisz, dnia 10.01.2014 r.
9
Zatwierdził: Prezydent Miasta Kalisza dr inż Janusz Pęcherz
dnia 21.01.2014 r.
Załącznik Nr…………………………….
do umowy Nr………………………
z dnia…………………………..
ZAKTUALIZOWANY HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA
(w układzie chronologicznym)
Nazwa zadania:
………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………..
Termin
Miejsce
Działanie
Harmonogram zadania powinien uwzględniać etapy: przygotowawczy, realizacji zadania, podsumowanie
i rozliczenie kolejnych transz przyznanych na realizację zadania (ewaluacja i ostateczne rozliczenie projektu )
..........................................
...............................
.......................................................
9
Załącznik Nr ………………
do umowy nr ………………………..z dnia………………
……………………………………
( pieczęć klubu sportowego)
…………………………………………
(nazwa własna realizowanego zadania)
……………………………………
(nr rachunku bankowego)
…………………………………………..
(miejsce i termin realizacji zadania)
……………………………………
(kwota dotacji przyznana z budżetu)
ZAKTUALIZOWANY KOSZTORYS REALIZACJI ZADANIA W ZAKRESIE
ROZWOJU SPORTU
I. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania:
Całkowity koszt zadania w zł………………….(słownie……………………………………..)
1. Kalkulacja ze względu na rodzaj kosztów:
w zł.
Lp.
1.
I.
Rodzaj kosztów związanych
z realizacją zadania
Koszty ogółem
2.
Koszty merytoryczne:
3.
z
wnioskowanej
dotacji
4.
w tym:
z innych źródeł
5.
1) wynagrodzenia
2) stypendia sportowe
3) zakup materiałów (w tym:
sprzętu sportowego i strojów
sportowych niezbędnych do
realizacji zadania)
4) zakup usług
5) inne koszty
……………………………….
……………………………….
……………………………….
(każdy rodzaj kosztów
wyszczególnić)
II.
Koszty administracyjne
1) zakup niezbędnych materiałów
biurowych
2) zakup niezbędnych usług ( np.
telefoniczne, bankowe, pocztowe)
3) obsługa administracyjna
i finansowo-księgowa
III.
KOSZTY OGÓŁEM (I+II)
2. Przewidywane źródła finansowania zadania:
% udział
Lp.
Źródła finansowania
Kwota w zł.
w całości
kosztów
1.
1.
Przyznana kwota dotacji
2.
2.
Środki własne klubu
3.
Wpływy z innych źródeł: (wyszczególnić)
4.
Wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego
5.
OGÓŁEM (1+2+3+4)
3.
4.
100,0 %
II. Inne informacje dotyczące zadania:
1) partnerzy (współorganizatorzy lub podwykonawcy) biorący udział w realizacji zadania
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
2) zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania (informacje
o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadania oraz o kwalifikacjach
wolontariuszy)…………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
3) dodatkowe uwagi lub informacje wnioskodawcy (w tym wycena usług świadczonych przez
wolontariuszy)
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Sporządzono, dnia…………………………….
…………………………………………………
(imię i nazwisko sporządzającego, nr telefonu)
Oświadczam(y), że przy wydatkowaniu środków z budżetu Miasta Kalisza stosowane będą przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013,poz. 907 z późn. zm.)
……………………………………………………………………………………………………………………….
Urząd Miejski w Kaliszu
Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
ul. Kościuszki 1a, 62-800 Kalisz tel. +48 (62) 50-49-706, fax +48-(62) -50-49701,
e-mail: [email protected]
WKST.3020.7.9.2013
WYTYCZNE DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA PRZEZ KALISKIE
KLUBY SPORTOWE STYPENDIÓW DLA ZAWODNIKÓW.
Stypendia sportowe finansowane z dotacji budżetowych przyznawanych na
realizację zadań związanych z rozwojem sportu w Kaliszu mogą otrzymywać:
1. zawodnicy, którzy łącznie spełniają niżej wymienione kryteria:
a) są członkami kaliskich klubów sportowych,
b)posiadają licencje lub inne dokumenty wystawione przez właściwy polski
związek sportowy uprawniający do udziału w zawodach,
c)uprawiają dyscyplinę olimpijską lub dyscyplinę objętą systemem
współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, prowadzonym przez
ministerstwo właściwe ds. sportu,
d) osiągają wybitne wyniki we współzawodnictwie sportowym opisane poniżej,
e) podczas zawodów reprezentują barwy klubów, o których mowa w pkt. 1a,
f) cechują się nienaganną postawą etyczną i moralną,
g) nie ukończyli 23 roku życia ( nie dotyczy seniorów),
2. są osobami niepełnosprawnymi, które uczestniczą we współzawodnictwie
sportowym prowadzonym przez Polski Komitet Paraolimpijski.
Do otrzymania stypendium uprawnieni są zawodnicy, którzy:
a) zajęli medalowe miejsca w zawodach organizowanych przez MKOl,
światowe i międzynarodowe federacje sportowe oraz przez polskie związki
sportowe, także zrzeszające osoby niepełnosprawne,
b) zostali powołani przez właściwy polski związek sportowy do reprezentacji
kraju na Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata lub Europy,
c) otrzymali powołanie do kadry narodowej w kategorii junior,
d) występują w składach podstawowych drużyn piłki nożnej (18 zawodników),
piłki koszykowej (12 zawodników), piłki ręcznej i siatkowej (14 zawodników)
biorących udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez właściwe
związki sportowe poczynając od II ligi piłki nożnej mężczyzn, II ligi piłki
koszykowej mężczyzn, II ligi piłki siatkowej oraz I ligi piłki ręcznej mężczyzn.
Wysokość stypendium przyznanego (z dotacji budżetowej Miasta Kalisza)
zawodnikowi w dyscyplinach lub konkurencjach indywidualnych powinna
wynosić:
- dla juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców nie więcej niż 380 zł.
brutto miesięcznie,
- powyższa kwota nie dotyczy wypłat stypendiów dla seniorów określonych
przez zarząd klubu.
Stypendia przyznawane mogą być na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy
w ramach tego samego roku kalendarzowego lub na okres od zakwalifikowania
się do zawodów do czasu ich rozegrania.
Zawodnik może otrzymać stypendium w kolejnych latach.
Stypendium sportowe należy cofnąć zawodnikom, którzy:
a) zaniedbali obowiązek realizacji procesu szkolenia sportowego,
b) otrzymali karę dyscyplinarną nałożoną przez właściwy związek sportowy lub
klub, którego są członkami,
c)zaprzestali uprawiania sportu lub decyzją właściwego organu zostali
zdyskwalifikowani,
d) odmówili wykonania zadania związanego z procesem szkolenia w danej
dyscyplinie sportu realizowanej przez klub,
e) podpisali kontrakt zawodowy,
f) zostali prawomocnie skazani,
Czasowa niezdolność do udziału w przygotowaniach i uczestniczeniu
w zawodach sportowych potwierdzona orzeczeniem lub zaświadczeniem lekarza
sportowego nie pozbawia zawodnika prawa do otrzymania oraz wypłaty
wcześniej przyznanego stypendium.
Stypendium może być przyznane w danym roku tylko jeden raz tej samej
osobie.
Regulamin przyznawania i cofania stypendium podejmowany jest obligatoryjnie
uchwałą Zarządu Klubu.
Istnieje obowiązek podania uchwały do publicznej wiadomości za pomocą
internetu, środków masowego przekazu lub poprzez jej wywieszenie
w pomieszczeniach ogólnie dostępnych dla zainteresowanych.
Kluby sportowe dokonujące wypłat stypendiów z dotacji budżetowej
zobowiązane są do załączenia kopii: uchwały zarządu, regulaminu
przyznawania i cofania stypendiów oraz umów zawartych ze stypendystami – do
sprawozdań z realizacji zadań zleconych z zakresu rozwoju sportu.
Kalisz, 27.12.2013 r.
Akceptował:
Dariusz Grodziński