Przedstawienie aktualnego stanu prac nad Planem Zadań

Transkrypt

Przedstawienie aktualnego stanu prac nad Planem Zadań
Projekt nr: POIS.05.03.00-00-186/09
Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów
Natura 2000 na obszarze Polski
Realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura Środowisko 2007-2013 Priorytet V „Ochrona
przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych”, działanie 5.3
„Opracowanie planów ochrony” współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
Przedstawienie aktualnego stanu prac nad Planem
Zadań Ochronnych obszaru mającego znaczenie dla
Wspólnoty Załęczański Łuk Warty PLH100007
- korekta granic, obszary wyłączone z procesów PZO
mgr Bartosz Lesner
III spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy
Załęcze Wielkie, 17 września 2013 r.
2
Obszary wyłączone
z Planu Zadań Ochronnych
• Rezerwat Węże oraz Dąbrowa w Niżankowicach
posiadają plany ochrony.
• Siedliska i gatunki będące celami ochrony
występujące w rezerwatach muszą zostać
uwzględnione na przy sporządzania Planu Zadań
Ochronnych – korekta SDF, określenie stanu
populacji i zagrożeń.
Działania ochronne na terenach rezerwatów nie
będą zamieszczone w Zarządzeniu RDOŚ w Łodzi.
Załęczański Łuk Warty PLH100007
- rezerwaty
Dąbrowa w Niżankowicach
• PLAN OCHRONY REZERWATU „DĄBROWA
W NIŻANKOWICACH” Na lata 2010–2030. SALAMANDRA/
HEKTOR. 2009 r.
• Zarządzenie RDOŚ w Łodzi 20/2011, 31.03.2011 r.
• Strategicznym celem ochrony jest: zachowanie mozaiki
rzadkich w Polsce zbiorowisk świetlistej i kwaśnej
dąbrowy na granicy zasięgów geograficznych.
• Jako priorytetowe należy wymienić zadania usunięcia
robinii akacjowej, rozluźnienie drzewostanu dębowego
oraz usunięcie sosny z rezerwatu.
Węże
• PLAN OCHRONY REZERWATU „Węże” Na lata 2010–2030.
SALAMANDRA/HEKTOR. 2009 r.
• Zarządzenie RDOŚ w Łodzi 21/2011, 31.03.2011 r.
• Celem strategicznym ochrony rezerwatu jest zachowanie ze
względów naukowych i dydaktycznych wapiennego wzgórza
(ostaniec jurajski) z systemem jaskiń zawierających formy
naciekowe oraz z lejami krasowymi, w których zachowały się
szczątki zwierząt plioceńskich oraz charakterystycznych dla tego
typu podłoża ciepłolubnych zbiorowisk murawowych.
Za priorytetowe działania ochronne należy uznać:
• Właściwe, regularne zabezpieczenie jaskiń.
• Szybkie rozpoczęcie powstrzymywania sukcesji przez wypas lub
wykaszanie.
Siedliska, gatunki będące przedmiotem ochrony na terenie obszaru
Załęczański Łuk Warty PLH100007 - dane SDF
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne;
6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae);
6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea);
6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris);
8310 Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania;
9190 Pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum);
91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae);
91I0 Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae);
1324 Nocek duży Myotis myotis;
1355 Wydra Lutra lutra;
1096 Minóg strumieniowy Lampetra planeri ;
1130 Boleń Aspius aspius;
1145 Piskorz Misgurnus fossilis;
Zmiany w SDF - usunięcie
przedmiotów ochrony
Siedliska i gatunki roślin:
• 6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)
• 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie
(Arrhenatherion elatioris)
Ryby i minogi:
• 1096 Minóg strumieniowy Lampetra planeri
Zmiany w SDF – dodanie nowych
przedmiotów ochrony
Siedliska i gatunki roślin:
•
8210 wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis
8210 -2 szczelinowe zbiorowiska paproci
•
4068 dzwonecznik wonny Adenophora lilifolia
Owady:
•
1037 trzepla zielona Ophiogomphus cecilia
Płazy:
•
1188 kumak nizinny Bombina bombina
Ryby i minogi:
•
2484 minóg ukraiński Eudontomyzon mariae
•
1146 koza złotawa Sabanejewia aurata
•
1149 koza Cobitis taenia
•
5339 różanka Rhodeus sericeus
•
5085 brzana Barbus barbus
Ssaki:
•
1337 bóbr Castor fiber
•
1324 nocek duży Myotis myotis – populacja rozrodcza
Typy siedlisk znajdujące się na terenie obszaru
Załęczański Łuk Warty PLH100007 - dane po weryfikacji
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne
6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea)
6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
8210 Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis - 8210 -2 Szczelinowe zbiorowiska paproci
8310 Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania
9190 Pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae)
91I0 Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae)
4068 Dzwonecznik wonny Adenophora lilifolia
1037 Trzepla zielona Ophiogomphus cecilia
1188 Kumak nizinny Bombina bombina
2484 Minóg ukraiński Eudontomyzon mariae
1146 Koza złotawa Sabanejewia aurata
1149 Koza Cobitis taenia
1130 Boleń Aspius aspius
1145 Piskorz Misgurnus fossilis
5339 Różanka Rhodeus sericeus
5085 Brzana Barbus barbus
1324 Nocek duży Myotis myotis
1355 Wydra Lutra lutra
1337 Bóbr Castor fiber
Zmiany przebiegu granic • Brak zmian ze względów przyrodniczych.
• Niewielkie
korekty
przebiegu
granic,
dociągnięcia do granic działek ewidencyjnych –
jeśli jest taka możliwość.
• Korekta granic, usuniecie województwa
opolskiego, gminy Rudniki z obszaru Załęczański
Łuk Warty PLH100007.
Zmiany w dokumentach planistycznych
• Aktualnie brak potrzeby zmian
w dokumentach planistycznych.
• Brak potrzeby sporządzania planu ochrony
- część siedlisk, gatunków jest objętych
planami ochrony rezerwatów.
Zmiany w dopłatach do zalesiania
• Po zatwierdzeniu Planu Zadań Ochronnych
można zalesiać grunty na których nie znajdują
się siedliska będące celem ochrony obszaru.
Przed wystąpieniem o dopłaty należy uzyskać
opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
o niewystępowaniu siedlisk będących celem
ochrony obszaru.
Dziękuję za uwagę
14

Podobne dokumenty