„ Narodziny, tak jak śmierć dotyczą nas wszystkich

Transkrypt

„ Narodziny, tak jak śmierć dotyczą nas wszystkich
BRZESKA SZKOŁA RODZENIA
„ Narodziny, tak jak śmierć dotyczą nas wszystkich. Mogą być najbardziej twórczym
doświadczeniem dla wielu kobiet. Potrafią też być wyrwą w strumieniu ludzkiej egzystencji,
fragmentem, nie mającym nic wspólnego lub niewiele z przemożnym pragnieniem, które
stworzyło dziecko. Mogą być przeżyte pięknie i z godnością, a sam poród może stać się
świętem radości.” Słowa Sheili Kitzinger stały się mottem w działalności brzeskiej Szkoły
Rodzenia istniejącej od 20 V 1996 roku.
Inicjatorką założenia jej była Pani Maria Szejman – lekarz ginekolog-położnik oraz
Panie położne Anna Perkowska i Bożena Gacek. Osoby te po zdobyciu dodatkowych
kwalifikacji zrobiły wiele by zadanie to przeszczepić na nasz grunt – by nauczyć kobietę jak
można sobie pomóc w sytuacji trudnej. By uświadomić kobietom, że przebieg porodu zależy
w dużej mierze od nich, od ich aktywności i wiedzy.
Aktualnie Szkoła Rodzenia ma siedzibę w budynku Nowego Szpitala ul. Kościuszki 68 (niski
parter) w pomieszczeniu – Gabinetu Ćwiczeń metodą Voyty a instruktorkami są Panie
położne: Bożena Szymańska i Monika Biel zaś dobrym duchem tego przedsięwzięcia jest mgr
Ewa Chmielarz – Położna Oddziałowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, która czuwa
nad całością i dba by założone cele zostały osiągnięte.
Zajęcia
w
Szkole
Rodzenia
odbywają
się:
wtorek
–
15.00-17.00,
środa – 17.00-19.00. Nabór do szkoły prowadzony jest w sposób ciągły. Wskazane jest
rozpoczęcie kursu po 26 tyg. ciąży. Cykl szkoleń zaplanowano na okres 8 tyg.
Czas jednego spotkania wynosi 2 godz.
Początkowo celem była psychoprofilaktyka porodu, sukcesywnie dołączono do niego
zagadnienia dotyczące przebiegu i higieny ciąży, połogu oraz pielęgnacji i żywienia
noworodka i niemowlęcia. (propagowanie karmienia piersią)
Obecny kierunek oddziaływań to psychopedagogika, służąca nie tylko przygotowaniu do
porodu rodzinnego, ale do jego aktywnego przeżywania i dwurodzicielstwa.
Brzeska Szkoła Rodzenia spełnia ważną rolę edukacyjną w obszarze przygotowania
do porodu, opieki nad noworodkiem i uczenia się rodzicielstwa. Oczekujący narodzin dziecka
potrzebują nie tylko praktycznej wiedzy i umiejętności związanej z tym faktem, ale takiego
przygotowania aby poród był źródłem satysfakcji i niósł poczucie własnej wartości.
Ponadto w naszej szkole odbywają się ćwiczenia fizyczne (gimnastyczne, oddechowe,
relaksacyjne) oraz wycieczki edukacyjne – zwiedzanie Traktu Porodowego – by przybliżyć
miejsce porodu, a tym samym zminimalizować strach z nim związany.
Współcześnie
obserwuje się tendencję do aktywnego uczestniczenia obojga rodziców w prenatalnym
okresie życia dziecka, porodzie oraz przygotowaniu się do podjęcia dalszych funkcji
rodzicielskich. Okres oczekiwania na narodziny jest czasem wzmożonej aktywności,
przejawiającej się m.in. ogromnym wzrostem motywacji rodziców do zdobywania wiedzy
o swoim dziecku, uzupełnienia o sytuacjach typowych i problemowych mających miejsce
w czasie trwania ciąży, zachowaniach najkorzystniejszych dla rozwijającego się potomka
i ciężarnej. Edukacja w szkole rodzenia musi nadążyć za zmianami, które zachodzą
w społeczeństwie, oczekiwaniem rodziców i za osiągnięciami takich dziedzin nauki jak:
embriologia, medycyna, psychologia prenatalna.
Nie sposób nie zauważyć zmiany roli mężczyzny do roli ojca.
Prowadząc edukację w szkole rodzenia trzeba pomóc ojcu zaangażować się
w przeżywanie okresu ciąży to bowiem później zaowocuje lepszym kontaktem ze swoimi
dziećmi.
Mając powyższe na uwadze – Panie Położne zapraszają przyszłe mamy oraz ojców do
uczestnictwa
w
zdobywaniu
wiedzy
teoretycznej
oraz
praktycznych
umiejętności
przygotowując pary nie tylko do porodu, ale także do roli rodziców.
Pamiętajcie! – Jeśli rodzić to tylko po szkole.
Emilia Zydroń
Pielęgniarka Naczelna SP ZOZ Brzesko