baza.budujemydom.pl - Informator Budownictwa

Komentarze

Transkrypt

baza.budujemydom.pl - Informator Budownictwa
P ŁASK I E KOLEK T O RY SŁONE C Z NE,
Z E S TAW Y S O L A R N E
Cechy szczególne: kolektory serii GAK zostały
przebadane przez akredytowane laboratorium
badawcze i uzyskały certyfikat Solar Keymark,
co potwierdza spełnienie europejskich norm
dotyczących kolektorów słonecznych EN12975
oraz zapewnia bardzo wysoką jakość i trwałość
baza.budujemydom.pl
INSTALACJE GRZEWCZE
/ KOLEKTORY SŁONECZNE
kolektorów słonecznych
Zestawy solarne
Wyposażenie: wszystkie zestawy zostały
wyposażone w wysokowydajne kolektory GAK
z certyfikatem Solar Keymark i odpowiednio
dobrany podgrzewacz
Sterowanie: grupa solarna ze sterownikiem
Typy:
l zestawy AQUA – markowy produkt firmy
SOLVER – składają się z wysokowydajnych
kolektorów słonecznych o powierzchni 2 m2;
n ZASTOSOWANIE
Cechy szczególne: najwyższa sprawność
2,5 m2 lub 3 m2; podgrzewacza, przeponowe-
na świecie 90,6%, potwierdzona badaniami
go naczynia wzbiorczego, grupy pompowej,
Kolektory słoneczne i zbudowane na ich bazie
w niezależnym akredytowanym laboratorium
sterownika solarnego, płynu solarnego oraz
zestawy solarne przeznaczone są do podgrze-
badawczym i certyfikatem zgodności niezależ-
kompletu złączek
wania ciepłej wody użytkowej, wody baseno-
nej międzynarodowej jednostki certyfikującej;
l zestawy FOTO – dodatkowo wyposażone
wej, jak również do wspomagania ogrzewania
anodowane aluminium oraz ciemnobrązowy
w panel fotowoltaiczny; zintegrowana w stacji
niskotemperaturowego
kolor obudowy zapewniają estetyczny wygląd
solarnej pompa prądu stałego zasilana jest bez-
kolektora oraz dobrą kompozycję z otoczeniem
pośrednio z ogniwa słonecznego i regulowana
n CHARAKTERYSTYKA
wielkością nasłonecznienia – rozwiązanie całPłaskie kolektory słoneczne serii GAKm
kowicie autonomiczne – eliminujące koniecz-
Płaskie kolektory słoneczne serii GAM
Konstrukcja:
ność podłączenia instalacji do sieci elektrycznej
Konstrukcja:
l obudowa płyty absorbera wykonana z lakie-
l zestawy INOX LUX – wyposażone w kolek-
l obudowa płyty absorbera wykonana z ano-
rowanej proszkowo aluminiowej ramy, izolo-
tory słoneczne o powierzchni 2 m2 lub 2,5 m2
dowanej aluminiowej ramy izolowanej cieplnie
wanej cieplnie wełną mineralną
z podgrzewaczem dwuwężownicowym ze stali
wełną mineralną
l płyta absorbera z powłoką eta plus, pryzma-
nierdzewnej, przeponowe naczynie wzbiorcze,
l absorber z wysokoselektywną powłoką szkła
tyczna szyba o wysokiej przepuszczalności
grupa pompowa zintegrowana ze sterowni-
o zwiększonej przepuszczalności
promieniowania słonecznego, izolacja cieplna
kiem, komplet złączek oraz płyn solarny; 8 lat
l konstrukcja meandrycznego ułożenia rurek
z wełny mineralnej
gwarancji ze względu na zwiększoną trwałość
zapewnia wysokie uzyski energetyczne kolek-
l konstrukcja meandrycznego ułożenia rurek
zestawów INOX LUX
tora słonecznego
z czterema wyjściami zapewnia wysokie uzyski
energetyczne kolektora słonecznego
n INFORMACJE DODATKOWE
Powierzchnia [m2]: 2,0 i 2,5
Aprobaty i certyfikaty: kolektory zostały
Płaskie kolektory słoneczne serii GAK
przebadane w oparciu o normę EN12975
Konstrukcja: miedziany absorber o kon-
przez niezależne laboratoria badawcze, kolek-
strukcji podwójnej harfy z napylaną wysoko-
tory serii GAK posiadają certyfikat SOLAR
selektywną powłoką oraz hartowana szyba
KEYMARK; certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001
pryzmatyczna o dużej transmisyjności, które
Pozostała oferta: systemy mocowań, pod-
zapewniają wysoką sprawność kolektora sło-
grzewacze, grupy pompowe, stacja napełniają-
necznego
ca, sterowniki, akcesoria do montażu
n SOLVER Sp. z o.o.
ul. Zagórska 167, 42-600 Tarnowskie Góry
tel. 32 768 31 56, faks 32 768 31 38, www.solver.katowice.pl, mail: [email protected]
162
2011
solver 2011.indd 162
2011-04-28 19:48:11

Podobne dokumenty