URG_XLIV_262_2014 - Gmina Nowy Korczyn

Transkrypt

URG_XLIV_262_2014 - Gmina Nowy Korczyn
UCHWAŁA NR XLIV/262/2014
RADY GMINY NOWY KORCZYN
z dnia 21 stycznia 2014 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013r. poz.
594 ze zm./ oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U.
z 2013r. poz. 267/ uchwala się, co następuje:
§ 1. Stwierdza się, że skarga wniesiona przez Panią Izabelę Nowosielska zam. Grotnik Małe 7 jest bezzasadna
z przyczyn przedstawionych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.
§ 3. Przedmiotową uchwałę należy przekazać wnoszącemu skargę.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Id: TVXEG-CCDUX-TGVEY-SIFXM-FYIUI. Podpisany
Strona 1
Uzasadnienie
Wojewoda Świętokrzyski pismem z dnia 2013.12.12 Znak: PNK-III.1411.27.2013 przesłała do Rady Gminy skargę
Pani Izabelli Nowosielskiej zam. Grotniki Małe 7 na działalność Wójta Gminy w sprawie braku reakcji wobec
problemu bezpańskich psów na terenie gminy, celem jej rozpatrzenia według właściwości.
Pani Izabella Nowosielska zarzuca Wójtowi Gminy nieprzestrzeganie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie
zwierząt
Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin. Rada Gminy, wypełniając ten obowiązek corocznie do dnia
31 marca określa w drodze uchwały, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt.
Rada Gminy Nowy Korczyn uchwałą Nr XX/134.2012 z dnia 12.03.2012r. oraz uchwałą Nr XXXIII/194/2013
z dnia 22.02.2013r. przyjęła program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności
zwierząt na terenie gminy Nowy Korczyn. Przedmiotowy Program zawiera wszystkie elementy określone
w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt. Projekt programu został przekazany do zaopiniowania powiatowemu
lekarzowi weterynarii w Busku Zdroju a także dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na
obszarze gminy. Realizując zapisy uchwalonego programu opieki nad zwierzętami Gmina zawarła umowę
z lekarzem weterynarii prowadzącym gabinet weterynaryjny w Nowym Korczynie, zlecając m.in. obowiązki
interwencji i wszelkich czynności dotyczących bezdomnych, potrąconych i porzuconych zwierząt na terenie gminy
Nowy
Korczyn.
Mając na uwadze fakt, iż Gminy nie stać obecnie ze względów finansowych na urządzenie schroniska dla zwierząt
odpowiadającego wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie
szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt, Gmina Nowy Korczyn zawarła
w dniu 10 stycznia 2013r. umowę z Fundacją Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi Przytulisko w Busku Zdroju,
na mocy której Schronisko zobowiązuje się do przetrzymywania, za odpłatnością, bezdomnych psów z terenu
Gminy
Nowy
Korczyn.
Na podstawie dotychczasowych działań podjętych przez Gminę, trudno uznać za uzasadnione stwierdzenie zawarte
w skardze, że Wójt Gminy Nowy Korczyn nie przestrzega ustawy o ochronie zwierząt i jej nie realizuje.
Odnosząc się do zarzutu dotyczącego zgłoszenia przez skarżącą konieczności odłowienia i umieszczenia w azylu
bezdomnego psa stwierdzić należy, iż strażnicy gminni dwukrotnie sprawdzali wskazany teren, w którym rzekomo
miał znajdować się bezdomny pies. W trakcie kontroli strażnicy nie spotkali żadnego wałęsającego się
i bezdomnego psa. Trudno bowiem uznać za bezdomnego psa, który z różnych przyczyn i powodów chwilowo
opuścił
zagrodę
właściciela,
a takie
przypadki
zdarzają
się
często.
Skarga Pani Izabelli Nowosielskiej była również przedmiotem posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
w dniu 15 stycznia 2014 roku. Komisja rozpatrzyła skargę i po wnikliwej analizie nie dopatrzyła się uchybień
w realizacji
zapisów
ustawy
o ochronie
zwierząt.
Poucza się jednocześnie skarżącego o treści art. 239 § 1 k.p.a. zgodnie z którym: „W przypadku, gdy skarga,
w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę,
a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może
podtrzymać swoje stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadomienia skarżącego.
Id: TVXEG-CCDUX-TGVEY-SIFXM-FYIUI. Podpisany
Strona 1