17_ przeniesienie akcji

Transkrypt

17_ przeniesienie akcji
RESBUD S.A.
RAPORT BIEśĄCY NR 17/2008
Temat: informacja dotycząca transakcji przeniesienia akcji RESBUD S.A.
Zarząd RESBUD S.A. informuje, Ŝe w dniu 28.03.2008 r. otrzymał faxem następujące
pisma w sprawie transakcji przeniesienia akcji RESBUD S.A.:
1) pismo z datą 27.03.2008 r. od Pani Moniki Błachut o następującej treści: „Działając
zgodnie z dyspozycją art. 69 ust 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych, niniejszym informuję, Ŝe w wyniku zawarcia umowy
darowizny w formie aktu notarialnego, w dniu 27.02.2008 r. doszło do przeniesienia
w dniu 26.03.2008 r. praw z akcji poprzez zapisanie transakcji zbycia na rachunku
inwestycyjnym nabywcy – osoby fizycznej. W wyniku powyŜszej transakcji mój
rachunek został pomniejszony o 78 033 akcji Resbud S.A., stanowiących 9,28 %
kapitału zakładowego Resbud S.A. i dających 9,28 % ogólnej liczby praw głosu na jej
walnym zgromadzeniu. Po dokonaniu w/w transakcji nie posiadam juŜ akcji
RESBUD S.A.”
2) pismo z datą 27.03.2008 r. od Pani Anny Pawlik o następującej treści: „Działając
zgodnie z dyspozycją art. 69 ust 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych, niniejszym informuję, Ŝe w wyniku zawarcia umowy
darowizny w formie aktu notarialnego, w dniu 27.02.2008 r. doszło do przeniesienia
praw z akcji poprzez zapisanie transakcji nabycia na moim rachunku inwestycyjnym.
W wyniku powyŜszej transakcji na moim rachunku zostały zapisane akcje Resbud
S.A. w ilości 78 033 szt., stanowiących 9,28 % kapitału zakładowego Resbud S.A. i
dających 9,28 % ogólnej liczby praw głosu na jej walnym zgromadzeniu.
Przed dokonaniem w/w transakcji nie posiadałam akcji Resbud S.A.”
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej (Dz.U. 2005 Nr 184, poz.
1539)
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
29.03.2008
Anna Sobol
Dyrektor ds. Ekonomicznych
Członek Zarządu
29.03.2008
Artur Resler
Dyrektor Biura Zarządu
Prokurent
Podpis