Dział/ Rozdz . § Treść Plan po zmianach Wydatki zrealiz. % wyk. Do

Transkrypt

Dział/ Rozdz . § Treść Plan po zmianach Wydatki zrealiz. % wyk. Do
Załącznik Nr 11 do sprawozdania
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
WYDATKÓW Z ZAKRESU DOTACJI Z BUDŻETU GMINY
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2015R.
Dział/
Rozdz
.
1
010
01030
§
Treść
2
3
Rolnictwo i łowiectwo
Izby rolnicze,
Wydatki bieżące
1) dotacje na zadania bieżące
2850 Wpł. gmin na rzecz izb rol.w wysok. 2%
uzyskanych wpływów z podat.rolnego.
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
400
elektrycz. gaz i wodę
40002
Dostarczanie wody, z tego na:
Wydatki bieżące
1) dotacje na zad.bieżące
2650 Dot. przed. z budż. dla Zakładu
budżetowego –dopłata do wody
6210 Dot.cel. Z budżetu na finans.lub
dofinans.kosztów realiz.inwest. I zakupów
inwestycyj. Samorz.zakł.budżet. - zakup
koparki
Transport i łączność
600
60014
Drogi publiczne powiatowe
Wydatki majątkowe
1)
inwestycje
i zak.inwest.
Dot.cel.na
pomoc
finan.udziel.miedzy
6300 jst.na dofin.włas.zadań inwest.i zakupów
4
Wydatki
zrealiz.
5
%
wyk.
6
Do realizacji
7
23 600,00
23 600,00
23 600,00
23 600,00
18 682,94
18 682,94
18 682,94
18 682,94
79,17
79,17
79,17
79,17
4 917,06
4 917,06
4 917,06
4 917,06
23 600,00
18 682,94
79,17
4 917,06
267 000,00
150 000,00
56,18
117 000,00
267 000,00
267 000,00
267 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
56,18
56,18
56,18
117 000,00
117 000,00
117 000,00
117 000,00
0,00
0,00
117 000,00
150 000,00
150 000,00 100,00
0,00
377 487,00
377 487,00
377 487,00
377 487,00
373 339,68
373 339,68
373 339,68
373 339,68
98,90
98,90
98,90
98,90
4 147,32
4 147,32
4 147,32
4 147,32
377 487,00
373 339,68
98,90
4 147,32
przebudowa dr.powiatowej Nr 1674R
Lubaczów-Laszki-Duńkowice w m. Laszki
152 387,00
151 493,68
99,41
893,32
budowa chodnika przy drodze powiatowej
Laszki-Wielkie Oczy w m. Miękisz Stary.
50 000,00
50 000,00 100,00
0,00
przebudowa drogi powiatowej Nr 1674R
Lubaczów-Laszki-Duńkowice - chodnik w
m. Laszki
100 100,00
100 045,00
99,95
55,00
75 000,00
71 801,00
95,73
3 199,00
244 304,00
198 894,00
198 894,00
222 328,56
176 918,56
176 918,56
91,00
88,95
88,95
21 975,44
21 975,44
21 975,44
inwest.dla Starostwa Powiatu
Jarosławskiego w tym:
801
80104
Plan po
zmianach
przebudowa dr.powiatowej Nr 1715R
Miękisz Nowy-Duńkowice w m. Charytany
gm. Laszki
Oświata i wychowanie
Przedszkola
Wydatki bieżące
1
1) dotacje na zad.bieżące
2310 Dot.celowe przekazane gm.na
zad.bież.realiz.na podst.porozum.między
jst. – Gm.M.Jarosław - pokrycie kosztów
za dzieci z gminy Laszki korzystajacych z
niepublicz. przedszkola "SMYK"w
Jarosławiu
2540 Dot.podmiot.z budż.dla niepublicz.
jedn.systemu oświaty- niepubliczne
przedszkole w Laszkach
80106
Inne formy wychowania przedszkolnego
Wydatki bieżące
1) dotacje na zad.bieżące
2310 Dot.celowe przekazane gm.na
zad.bież.realiz.na podst.porozum.między
jst. – .M.Jarosław - pokrycie kosztów za
dzieci z gminy Laszki korzystających z
punktu przedszkola w M.Jarosław
80113
Dowożenie uczniów do szkół.
Wydatki bieżące
1) dotacje na zad.bieżące
2360
Dot.cel.z budż. jst udziel. w trybie art.221
ustawy na finans.lub dofin.zad.zlec.do
realiz.organiz. prowadz. dział.pożytku
publicz–dowóz niepełnospr.do ośrodka
rehabilitacyjno-edukacyjnowychowawczego w Jarosławiu
Ochrona zdrowia
851
85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Wydatki bieżące
1) dotacje na zad.bieżące
2310
Dot.celowe przekazane gm.na
zad.bież.realiz.na podst.porozum. międyz
jst. – Gm.Miejska Przemyśl dla Miejskiego
Ośrodka Zapopbiegania Uzależnieniom w
Przemyślu na podstawie porozumienia obsługa mieszk.gm. Laszki w
Ośr.Zapob.Uzależn.zgodnie z programem
profilak.przeciwdz.alkoholizm.
198 894,00
176 918,56
88,95
21 975,44
2 894,00
2 893,50
99,98
0,50
196 000,00
174 025,06
88,79
21 974,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45 410,00
45 410,00
45 410,00
45 410,00 100,00
45 410,00 100,00
45 410,00 100,00
0,00
0,00
0,00
45 410,00
45 410,00 100,00
0,00
8 800,00
8 800,00
8 800,00
8 800,00
6 300,00
6 300,00
6 300,00
6 300,00
71,59
71,59
71,59
71,59
2 500,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
6 300,00
6 300,00 100,00
0,00
2
900
90001
921
92116
92120
926
92605
2310 Dot.celowe przekazane gm.na
zad.bież.realiz.na podst.porozum. międyz
jst. – Gm.Miejska Przemyśl dla Miejskiego
Ośr.Zapob.Uzależn. W Przymyślu na
podstawie porozumienia - prowadzenie
zajęć profilakt.w zakresie uzależnień
narkomanii i alkoholizmu w szkołach na
terenie gminy przez specjalistów MOZU
zgodnie z programem
profilak.przeciwdz.alkoholizm i
narkomanii.
Gospodarka komunal.i ochr. środowiska
Gospod.ściekowa i ochr.wód.
Wydatki bieżące
1) dotacje na zad.bieżące
2650 Dot. przed. z budż. dla Zakładu
budżetowego –dopłata do ścieków
Kultura i ochr.dziedzictwa narod.
Biblioteki
Wydatki bieżące
1) dotacje na zad.bieżące
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
instytucji kultury
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Wydatki bieżące
1) dotacje na zad.bieżące
2720 dla parafii rzymsko-katolickiej
p.w.Narodz.Najswietszej Maryi Panny w
Wietlinie na remont zabytkowego kościoła
w Wysocko z przeznaczeniem na
wyk.konserwcji techn.i estetycz.dolnej
części ikonostasu -etap II, złocenie
elementów snycerskich i profilowanych
oraz modernizację górnej części
ikonostasu.
2720
dla parafii rzymsko-katolickiej
pw.Narodz.Najśw.Maryi Panny w
Wietlinie na remont zabytkowego kościoła wyk.osuszenia i izolacji ścian
fundamentowych, wzmocnienie i naprawa
części murów i tynków, wyk. Hydroizolacji
i posadzek oraz remont muru ogrodzenia i
dzwonnicy.
Kultura fizyczna
Zadania w zakr.kult.fizycz.i sport.
Wydatki bieżące
1) dotacje na zad.bieżące
2 500,00
0,00
0,00
2 500,00
128 000,00
128 000,00
128 000,00
128 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
128 000,00
128 000,00
128 000,00
128 000,00
128 000,00
0,00
0,00
128 000,00
248 000,00
173 000,00
173 000,00
173 000,00
243 461,83
168 461,83
168 461,83
168 461,83
98,17
97,38
97,38
97,38
4 538,17
4 538,17
4 538,17
4 538,17
173 000,00
168 461,83
97,38
4 538,17
75 000,00
75 000,00
75 000,00
75 000,00 100,00
75 000,00 100,00
75 000,00 100,00
0,00
0,00
0,00
25 000,00
25 000,00
0,00
0,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
201 000,00
201 000,00
201 000,00
201 000,00
184 757,99
184 757,99
184 757,99
184 757,99
91,92
91,92
91,92
91,92
16 242,01
16 242,01
16 242,01
16 242,01
3
2820 Dot.cel.z budż. Na finans. Lub
dofinans.zad.zleconych do realizacji
stowarzyszeniom - upowszech. kult.fiz.i
sportu na terenie Gminy Laszki poprzez
zadania szkoleniowe dzieci i młodzieży.
Ogółem
201 000,00
184 757,99
91,92
16 242,01
1 498 191,00
1 198 871,00
80,02
299 320,00
4