Lp. Numer wniosku Tytuł projektu Nazwa wnioskodawcy Ostateczny

Transkrypt

Lp. Numer wniosku Tytuł projektu Nazwa wnioskodawcy Ostateczny
Lp.
Numer wniosku
Tytuł projektu
Nazwa wnioskodawcy
Ostateczny wynik oceny
Merytorycznej
(pozytywny/negatywny)
Koszt całkowity
projektu
Kwota
wnioskowanego
dofinansowania
Kwota wnioskowanego
dofinansowania
narastająco
Liczba przyznanych
punktów w ocenie
merytorycznej
Procent punktów
możliwych do
uzyskania
Stan na dzień 07.09.2016 r.
1
POPC.03.01.00-00-0007/16
2
POPC.03.01.00-00-0014/16
Stan na dzień 04.11.2016 r.
3
POPC.03.01.00-00-0013/16
4
POPC.03.01.00-00-0005/16
Warmińsko-Mazurski
Zakład Doskonalenia
Zawodowego w Olsztynie pozytywny
9 820 943,62
9 087 006,90
9 087 006,90
115,00
67,65%
pozytywny
6 357 488,96
5 911 586,04
14 998 592,94
114,00
67,06%
pozytywny
15 993 550,30
14 582 945,80
29 581 538,74
131,00
77,06%
Krajowa Izba Gospodarcza pozytywny
10 419 774,00
9 687 774,00
39 269 312,74
119,00
70,00%
E-kompetencje bez barier
Latająca Akademia Edukacji
Cyfrowej - podnoszenie
Związek Harcerstwa
kompetencji cyfrowych osób Polskiego Chorągiew
powyżej 18 roku życia
Kielecka
e-Mocni: cyfrowe
umiejętności, realne
korzyści
„E-OBYWATEL NOWE
UMIEJĘTNOŚCI CYFROWE”
Fundacja Aktywizacja