Regulamin konkursu

Komentarze

Transkrypt

Regulamin konkursu
REGULAMIN KONKURSU
„SŁUPECKI LAUR GOSPODARCZY 2015”
I. Cel konkursu
Celem konkursu jest promocja najlepszych przedsiębiorców prowadzących
działalność gospodarczą na terenie Powiatu Słupeckiego w 2015 roku, wyróżniających się
pod względem osiągnięć, oryginalności, a także jakości usług i produktów.
II. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Starosta Słupecki.
III. Kryteria konkursowe
• W konkursie mogą uczestniczyć podmioty prowadzące działalność gospodarczą
na terenie Powiatu Słupeckiego.
• „Słupecki Laur Gospodarczy” otrzymuje firma prowadząca działalność gospodarczą
na terenie Powiatu Słupeckiego - najbardziej aktywna i dynamicznie rozwijająca się
w 2015 roku.
• Kapitule przysługuje prawo przyznania wyróżnienia specjalnego za szczególne
osiągnięcia na rzecz promocji i rozwoju Powiatu Słupeckiego.
• Organizator konkursu ustala nagrodę o nazwie „Nagroda Mieszkańców”, którą
przyznają mieszkańcy – czytelnicy, słuchacze, widzowie, internauci, użytkownicy
portali internetowych, w głosowaniu sms.
IV. Kapituła konkursu
Kapitułę konkursu powołuje Starosta Słupecki.
V. Prawo zgłaszania kandydatów
Do udziału w konkursie podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie
Powiatu Słupeckiego zgłaszać można poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej – także w
wersji elektronicznej – dostępnej na stronie internetowej powiatu (www.powiat-slupca.pl),
portalu
Twoja
Słupca
(www.twojaslupca.pl),
portalu
Wirtualny
Region
(www.wirtualnyregion.pl) lub w wydaniach „Głosu Słupcy” oraz „Gazety Słupeckiej”.
Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną na adres biura Wydziału Strategii, Rozwoju i
Promocji Starostwa Powiatowego w Słupcy [email protected]
Prawo zgłaszania kandydatów mają:
- Wójtowie, Burmistrzowie Miast i Gmin,
- Podmioty gospodarcze z terenu Powiatu Słupeckiego,
- Czytelnicy „Gazety Słupeckiej”, „Głosu Słupcy”
- Czytelnicy portalu Twoja Słupca
- Widzowie TV Wielkopolska,
- Słuchacze Radia Zet Gold,
- Internauci
- Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i rolnicze
VI. Terminy zgłoszeń
Corocznie terminy: zgłoszeń, posiedzeń kapituły oraz uroczystej gali ogłaszać będzie
Starosta Słupecki za pośrednictwem patronów medialnych konkursu.
VII. Biuro organizacji konkursu
Obsługę konkursu prowadzi Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Starostwa
Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20, pokój 30, tel. (63) 275 86 11, fax. (63) 275 86 69,
e-mail: [email protected]
VIII. Patronat medialny
-
Głos Słupcy
Gazeta Słupecka
TV Wielkopolska
Radio Zet Gold
Twoja Słupca
Wirtualny Region
IX. Przebieg konkursu
1. Na podstawie kart zgłoszeniowych dostarczonych do Biura organizacji konkursu
do dnia 25 kwietnia 2016 r. Kapituła dokonuje weryfikacji kandydatów
pod kątem wymogów i założeń regulaminowych, wyłania grupę podmiotów
gospodarczych, które w następnym etapie podlegają wizytacji przez członków
Kapituły Konkursu.
Oceniane będą w szczególności: jakość produktów/usług, wielkość sprzedaży,
poziom zatrudnienia, posiadane certyfikaty i wyróżnienia, oryginalność, etyka
w biznesie.
2. W następnym etapie ich oceny dokona Kapituła konkursu w głosowaniu tajnym,
a następnie przyzna Tytuł „Słupecki Laur Gospodarczy 2015” oraz dwa
wyróżnienia.
3. Wszyscy laureaci konkursu otrzymują Akty Nominacji do tytułu „Słupecki Laur
Gospodarczy 2015”.
4. Tytuł „Słupecki Laur Gospodarczy” będzie corocznym wyróżnieniem
gospodarczym przyznawanym przez Starostę Słupeckiego.
5. Organizatorzy konkursu mogą przewidzieć nagrody dla laureatów
oraz zgłaszających do konkursu.
6. Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się podczas uroczystej gali.