na dostawę samochodu osobowego klasy SUV fabrycznie

Komentarze

Transkrypt

na dostawę samochodu osobowego klasy SUV fabrycznie
Bydgoszcz, dnia 23.12.2013 r.
............................
Zatwierdzam
SPT. 2370.18.13
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na dostawę samochodu osobowego klasy SUV fabrycznie wykonanego i oznakowanego
jako pojazd straży pożarnej dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w
Bydgoszczy.
[Informacje ogólne]
1.Informacje o zamawiającym
Zamawiającym jest: Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy,
ul. Glinki 86, 85-861 Bydgoszcz, tel. (0-52) 349-84-00, fax (0-52) 375-30-77
Adres
E-Mail:
[email protected],
Witryna
WWW:
www.sppsp.bydgoszcz.pl
Godziny urzędowania od 0730 do 1530. Konto bankowe: NBP o/o Bydgoszcz nr: 40 1010 1078 0091 4613
91200000. NIP: 953-10-94-487, Regon: 090585370
Numer postępowania: Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
SPT. 2370.18.13. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten
znak.
2.Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 130.000
EURO, z zachowaniem zasad określonych Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, oraz postanowieniami niniejszej
specyfikacji.
[Opis przedmiotu zamówienia]
3.Charakterystyka przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę samochodu osobowego klasy SUV fabrycznie wykonanego i
oznakowanego jako pojazd straży pożarnej (samochód do przewozu osób - PN-EN 1846-1 L-2-5-4-1-0)
Szczegółowy opis (specyfikacja techniczna) został przedstawiony w załączniku nr 6 do niniejszej specyfikacji.
Kody CPV według wspólnego słownika zamówień publicznych:
CPV: 34115200-8. Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób
CPV 34144210-3 Wozy strażackie
Miejsce dostawy: Bydgoszcz ul. Glinki 86.
4. Zamawiający nie przewiduje podziału przedmiotu zamówienia na części.
[Termin wykonania zamówienia]
5.Termin realizacji: do120 dni od dnia podpisania umowy.
[Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków]
6. Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.
1 pkt 1 – 4 ustawy dotyczących:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1
2) posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wykonawca jednocześnie powinien:
5) sporządzić ofertę zgodnie z wymaganymi przepisami prawa oraz treścią niniejszej specyfikacji,
6) wskazać w ofercie te części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom,
7) zaproponować gwarancję: na cały pojazd nie krótszą niż 36 miesięcy, nie krócej jednak jak gwarancja
producenta; na perforację minimum 96 miesięcy –nie krócej jednak jak gwarancja producenta.
8) przedmiot zamówienia powinien spełniać wymogi wynikające z obowiązujących europejskich i polskich
norm oraz przepisów ochrony środowiska, w tym przede wszystkim:
a) Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) z uwzględnieniem wymagań
dotyczących pojazdów uprzywilejowanych wraz z przepisami wykonawczymi
b) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz
Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i
pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży
pożarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 165 poz. 992).
c) posiadać poziom emisji spalin minimum Euro 5.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu
z udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
- jest niezgodna z ustawą,
- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2
pkt. 3 ustawy,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji,
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
- zawiera błędy w obliczeniu ceny,
- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o
której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy,
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych oświadczeń
i dokumentów wskazanych w pkt. 7 specyfikacji metodą warunku granicznego – spełnia/nie spełnia.
[Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy]
7.Oferta powinna zawierać wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do specyfikacji i dołączone do niej:
□ 1.
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (druk-załącznik nr 2 do
specyfikacji).
2
2. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, Wykonawca składa następujące dokumenty:
□ 2a)
jeżeli Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada
dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował Wykonawca, tj. informację
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
Wykonawca składa następujące dokumenty
□ 3a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (druk – załącznik nr 3 do specyfikacji),
□ 3b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
□ 3c) jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te
będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w powyższych podpunktach 3a i 3b.
4. Dokumenty podmiotów zagranicznych.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3b przedkłada dokumenty wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
□ 4a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
□ 4b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w podpunkcie 4a i 4b, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
5. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
□ 5a) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, albo informacji o tym, że Wykonawca nie należy do
grupy kapitałowej (druk – załącznik nr 4 do specyfikacji).
6. Inne dokumenty
□ 6a) jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający,
w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym
dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda:
- pisemnego zobowiązania podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia,
- dokumentów dotyczących:
 zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
 sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia,
 charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
 zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
3
□ 6b) wypełniony opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna (załącznik nr 6 do specyfikacji).
□ 6c) jeżeli silnik jest przystosowany do spalania biopaliw należy dołączyć dokument potwierdzający.
□ 6d) foldery, zdjęcia, schematy i wymiary pojazdu.
□ 6e) pełnomocnictwo jeśli jest wymagane (oznacza to, że jeżeli upoważnienie do podpisywania
dokumentów przetargowych nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny
Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego
pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy
dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.
□ 6f) informacja Wykonawcy o stosowaniu klauzul społecznych - dołączyć do oferty w przypadku,
gdy Wykonawca stosuje lub zamierza stosować poniższe zapisy dotyczące:
a) zatrudnienia osób:
- bezrobotnych lub młodocianych w celu przygotowania zawodowego, o których mowa w przepisach o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- niepełnosprawnych, o których mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
- innych niż określone powyżej, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym, lub we
właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego,
b) utworzenia funduszu szkoleniowego, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy, w którym wpłaty pracodawców stanowić będą co najmniej czterokrotność najniższej
wpłaty określonej w tych przepisach,
c) zwiększenia wpłat pracodawców na rzecz funduszu szkoleniowego, w rozumieniu przepisów o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, do wysokości określonej w pkt b.
[Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub
dokumentów]
8.Forma: pisemnie pocztą na adres: Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej, ul. Glinki 86, 85-861
Bydgoszcz, faksem na nr 0-52-375-30-77, e-mail: [email protected]
Oświadczenia lub dokumenty przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną – z opcją potwierdzenia
dostarczenia wiadomości - uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem
terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Wpłynięcie faksu lub poczty elektronicznej po godzinie
1530, Zamawiający będzie traktować jako termin złożenia – najbliższy dzień roboczy godz. 730.
9. Oświadczenia i dokumenty należy złożyć z ofertą zgodnie z punktem 12 i 13 specyfikacji.
10. Wykaz osób ze strony Zamawiającego upoważnionych do kontaktowania się z Wykonawcami
-
młodszy brygadier Mariusz Czapla - tel. (0-52) 349-84-19, w dni powszednie w godz. 730 do godz.1530
w sprawach proceduralnych.
młodszy brygadier Dariusz Sroka - tel. (0-52) 349-84-18, w dni powszednie w godz. 730 do godz.1530 w
sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia.
[Termin związania ofertą]
11.Wykonawcy pozostaną związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
[Opis sposobu przygotowania ofert]
12. Postać oferty
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Wszystkie strony oferty powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji właściwą dla struktury organizacyjnej firmy. Za podpisanie rozumie
4
się własnoręczny podpis. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
uprawnionej.
Wszelkie oświadczenia i dokumenty powinny być uwierzytelnione w formie pisemnej, własnoręcznym
podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania firmy, a kopie dokumentów dodatkowo poświadczone za
zgodność z oryginałem.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie
jest wymagane, jeżeli Zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.
W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje uznać informacje zawarte w ofercie jako objęte tajemnicą, które
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), powinien na pierwszej stronie oferty
zawrzeć zapis, które części oferty nie mogą być ujawnione do wiadomości publicznej.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.
13. Opakowanie i oznakowanie ofert
Oferty należy składać w nieprzezroczystych kopertach lub opakowaniach, odpowiednio
zabezpieczonych (zaklejonych) i zaadresowanych do Zamawiającego na adres: Szkoła Podoficerska
Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, ul. Glinki 86, 85-861 Bydgoszcz oraz powinna być
oznakowana następująco „Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu osobowego klasy SUV
fabrycznie wykonanego i oznakowanego jako pojazd straży pożarnej dla Szkoły Podoficerskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, ul. Glinki 86; SPT.2370. 18.13. Nie otwierać przed
08.01.2014 r. godz. 1100”.
W przypadku braku tych oznaczeń Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego
braku np.: przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.
[Wymagania dotyczące wadium]
14. Wadium.
Wadium wynosi – 2.500,00 zł. (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100).
Wadium może być wnoszone w jednej z kilku form wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy.
Konto bankowe: NBP o/o Bydgoszcz nr: 40 1010 1078 0091 4613 9120 0000
[Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert]
15. Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać do dnia 08.01.2014 r. do godz. 1030 (sekretariat Szkoły Podoficerskiej PSP). Oferty
nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania pod warunkiem ich dostarczenia przez pocztę do dnia
08.01.2014 r. godz. 1030 do siedziby Zamawiającego. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez
otwierania.
16. Otwarcie ofert .
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 08.01.2014 r. godz. 1100 w sali instruktażowej budynku
kwatermistrzowskiego Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy, ul. Glinki 86.
[Opis sposobu obliczenia ceny]
17. Podstawę do określenia ceny stanowić będzie zakres przedmiotowy wymieniony w załączniku nr 6 do
specyfikacji.
Cena podana w formularzu ofertowym zostanie uwzględniona do wyliczeń ofert w kryterium cena pojazdu.
Cena ofertowa ujmuje wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost ze specyfikacji,
niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności koszty organizacji pracy i przygotowania przedmiotu
zamówienia, w tym paliwo na przejazdu do siedziby Zamawiającego.
1. Wykonawca w przedstawionej ofercie powinien zaoferować cenę kompletną i jednoznaczną.
2. Cena oferty ma być określona w walucie polskiej. Cenę oferty należy podać do 2 miejsc po przecinku.
3. Cena obejmuje:
- koszty sprzedaży przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymaganych podatków, opłat, transportu itp.
koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia do wskazanego przez Zamawiającego miejsca, w ustalonym
terminie lub okresie.
5
4.
5.
Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty wszystkie poniesione koszty wykonania przedmiotu
zamówienia, także nie wymienione w podpunkcie 3, które mają wpływ na cenę oferty.
Jeśli Wykonawca stosuje upusty cenowe (marże, rabaty) to proponując je Zamawiającemu w ofercie, musi
już uwzględnić to w ostatecznej cenie do pozycji oferty.
[Kryteria wyboru oferty oraz sposób dokonania oceny]
18. Jako kryterium wyboru poszczególnych części oferty przyjmuje się:
a) cena pojazdu
b) okres gwarancji
-95%
-5%
19. Metodyka oceny ofert (maksymalna ilość punktów wynosi 100)
a) cena pojazdu – proporcjonalnie wg wzoru - maksymalna ilość punktów 100
cena najniższa pojazdu
C = 
cena pojazdu badanej oferty
x
100 pkt. x 95%
b) okres gwarancji na cały pojazd – proporcjonalnie wg wzoru - maksymalna ilość punktów 100
Okres udzielonej gwarancji na cały pojazd z wyposażeniem liczony w miesiącach (min. 36 miesięcy)
oferta badana
G = 
oferta najlepsza
x
100 pkt. x 5%
Zwycięży oferta, której suma punktów z każdego kryterium będzie najwyższa.
[Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy]
20. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
[Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy]
21. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi pisemnie niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o
udzielenie zamówienia
22.Zawarcie umowy
W terminie wskazanym w piśmie akceptującym wybrany Wykonawca powinien dopełnić formalności
związanych z podpisaniem umowy.
[Istotne dla stron postanowienia]
23. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w
zakresie i na poniższych warunkach:
23a) Terminu realizacji przedmiotu zamówienia - gdy zaistnieją okoliczności mające wpływ na termin realizacji,
a których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
23b) Zmiany umowy polegające na zmianie danych Dostawcy bez zmian samego Dostawcy (np. zmiana
siedziby, adresu, nazwy).
23c) Sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian
nieistotnych tj. nieodnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury
udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona.
23d) Sytuacji, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, a korzystnych dla Zamawiającego.
23e) Zaistnienia omyłki pisarskiej, zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację zamówienia oraz powstania niejasności lub rozbieżności w rozumieniu pojęć użytych w
umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i
doprecyzowanie umowy w celu jej jednoznacznej interpretacji.
6
Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, są uprawnieniem Odbiorcy, nie zaś
jego obowiązkiem. Każda ewentualna zmiana wymagać będzie odrębnego rozpatrzenia i zasadności jej
wprowadzenia.
[Protesty i odwołania]
24. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
24a) Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego.
24b) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
24c) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
24d) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż
Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów
określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.
[Umowy ramowe]
25. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
[Zamówienia uzupełniające]
26. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
[Oferty wariantowe]
27. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
[Porozumiewanie się za pomocą poczty elektronicznej]
28. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się tylko za pomocą poczty elektronicznej.
[Informacje dotyczące walut obcych]
29. Zamawiający nie przewiduje rozliczania się w walutach obcych.
[Aukcja elektroniczna]
30. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
[Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu]
31. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu – nie przewiduje się.
[Oferty częściowe]
32. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych .
Załączniki:
Nr 1 – formularz ofertowy,
Nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
Nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
Nr 4 - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informacja o tym, że wykonawca nie należy
do grupy kapitałowej,
Nr 5 - wzór umowy,
Nr 6 - opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja techniczna)
7
ZAŁĄCZNIK NR 1
DO SPECYFIKACJI SPT. 2370.18.13
Formularz ofertowy
Składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego klasy SUV fabrycznie wykonanego i oznakowanego jako
pojazd straży pożarnej dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
(nr sprawy SPT.2370.18.13)
Wykonawca:
…..……………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………
pełna nazwa Wykonawcy i adres Wykonawcy
NIP: …………………………………………… REGON: …………………………………
Internet: http://.………………................…… e-mail: …………………………………………
numer kierunkowy: ……………………………
Tel. ……………………………………………… Fax. …………………………………
1.
Do podpisania umowy upoważniony jest:
....................................................................................................................................................................
2.
Cena oferty wynosi netto:
……………………………………………………………………………………………PLN
(słownie złotych:…………………………………………………………………………………………………..)
Cena oferty wynosi brutto:
……………………………………………………………………………………………PLN
(słownie złotych:…………………………………………………………………………………………………..)
Podatek VAT wynosi: (8%)
……………………………………………………………………………………………PLN
(słownie złotych:…………………………………………………………………………………………………..)
3.
Termin płatności wynosi...................... dni licząc od dnia podpisania faktury (co najmniej 14 dni).
4.
Przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie ……………… dni od podpisania umowy (maksymalnie
do 120 dni od podpisania umowy.)
5.
Silnik przystosowany jest do spalania biopaliw ciekłych - należy potwierdzić stosownym dokumentem
wystawionym przez przedstawiciela producenta pojazdu: wpisać tak lub nie ……………………………….
………………………….
podpis
8
6. Na przedmiot zamówienia udzielamy następującej gwarancji:
- na cały pojazd …………………. miesięcy licząc od daty podpisania końcowego protokołu odbioru (minimum
36 m-cy, nie krócej jednak jak gwarancja producenta),
- na perforację nadwozia liczony w miesiącach …………………….. miesięcy, licząc od daty podpisania
końcowego protokołu odbioru (minimum 96 miesięcy – nie krócej jednak jak gwarancja producenta),
7. Na przedmiot zamówienia udzielamy następującej rękojmi: …………………. miesięcy licząc od daty
podpisania końcowego protokołu odbioru.
8. Miejsce serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego ………………………………………………………..
9.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy
konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
10. Oświadczamy, że załączony wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w
przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
11. Oświadczamy, że wynagrodzenie uwzględnia wszystkie należne nam elementy wynagrodzenia wynikające
z tytułu przygotowania, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.
Do kontaktów z Zamawiającym w zakresie związanym z niniejszym zamówieniem upoważniamy
następujące osoby: .................................................................................... tel. ................. ..............................
12. Zamierzam/nie zamierzam* powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia (podać w jakiej
części)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
*niepotrzebne skreślić
Integralną częścią formularza ofertowego są załączone poniżej dokumenty:
Należy zaznaczyć 
□ 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (druk-załącznik nr 2 do
specyfikacji).
2. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, Wykonawca składa następujące dokumenty:
□ 2a)
jeżeli Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada
dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował Wykonawca, tj. informację
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
Wykonawca składa następujące dokumenty
□ 3a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (druk – załącznik nr 3 do specyfikacji),
□ 3b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
………………………….
podpis
9
□ 3c) jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te
będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w powyższych podpunktach 3a i 3b.
4. Dokumenty podmiotów zagranicznych.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3b przedkłada dokumenty wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
□ 4a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
□ 4b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w podpunkcie 4a i 4b, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
5. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
□ 5a) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, albo informacji o tym, że Wykonawca nie należy do
grupy kapitałowej (druk – załącznik nr 4 do specyfikacji).
6. Inne dokumenty
□ 6a) jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający,
w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym
dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda:
- pisemnego zobowiązania podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia,
- dokumentów dotyczących:
 zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
 sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia,
 charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
 zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
□ 6b) wypełniony opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna (załącznik nr 6 do specyfikacji).
□ 6c) jeżeli silnik jest przystosowany do spalania biopaliw należy dołączyć dokument potwierdzający.
□ 6d) foldery, zdjęcia, schematy i wymiary pojazdu.
□ 6e) pełnomocnictwo jeśli jest wymagane (oznacza to, że jeżeli upoważnienie do podpisywania
dokumentów przetargowych nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny
Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego
pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy
dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.
………………………….
podpis
10
□ 6f) informacja Wykonawcy o stosowaniu klauzul społecznych - dołączyć do oferty w przypadku,
gdy Wykonawca stosuje lub zamierza stosować poniższe zapisy dotyczące:
a) zatrudnienia osób:
- bezrobotnych lub młodocianych w celu przygotowania zawodowego, o których mowa w przepisach o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- niepełnosprawnych, o których mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
- innych niż określone powyżej, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym, lub we
właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego,
b) utworzenia funduszu szkoleniowego, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy, w którym wpłaty pracodawców stanowić będą co najmniej czterokrotność najniższej
wpłaty określonej w tych przepisach,
c) zwiększenia wpłat pracodawców na rzecz funduszu szkoleniowego, w rozumieniu przepisów o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, do wysokości określonej w pkt b.
Dołączone dokumenty zaznaczyć krzyżykiem „x”
.........................................................................
(pieczęć i podpisy)
11
ZAŁĄCZNIK NR 2
DO SPECYFIKACJI
SPT. 2370.18.13
..............................
pieczęć Wykonawcy
...............................................................................................................................
adres Wykonawcy
Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
(zgodne z art. 22 ustawy „Prawo zamówień publicznych”)
Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego
klasy SUV fabrycznie wykonanego i oznakowanego jako pojazd straży pożarnej dla Szkoły Podoficerskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, ul. Glinki 86, 85-861 Bydgoszcz.
(nr sprawy SPT. 2370.18.13)
Oświadczam/oświadczamy, że:
1. Posiadam/posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. Posiadam/posiadamy wiedzę i doświadczenie,
3. Dysponuję/dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
4. Znajduję/znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
..................................
data
..............................................................
imię, nazwisko, podpis osoby/osób uprawnionych
12
ZAŁĄCZNIK NR 3
DO SPECYFIKACJI
SPT. 2370. 18 .13
..............................
pieczęć Wykonawcy
...............................................................................................................................
adres Wykonawcy
Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu
osobowego klasy SUV fabrycznie wykonanego i oznakowanego jako pojazd straży pożarnej dla Szkoły
Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, ul. Glinki 86, 85-861 Bydgoszcz,
(nr sprawy SPT. 2370.18.13).
Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych o braku
podstaw do wykluczenia
Oświadczam/oświadczamy, że nie podlegam/nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na podstawie przepisów art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), który mówi, że:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub
zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły
nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu , które
uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania:
1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia
publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które
wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej
nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wynosiła co
najmniej 5% wartości umowy:
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
Podpis …………………………….
13
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa
w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1
roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowoakcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub
urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9
lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia
uprawomocnienia się wyroku.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z
wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1, lub
posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że
udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do
wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy;
2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie,
o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego
postępowania;
4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
..................................
data
..............................................................
imię, nazwisko, podpis osoby/osób uprawnionych
14
Załącznik nr 4 do specyfikacji SPT. 2370. 18.13
...................................
(pieczęć wykonawcy)
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/
informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*.
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
na dostawę samochodu osobowego klasy SUV fabrycznie wykonanego i oznakowanego jako pojazd straży
pożarnej dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
1.
Lp.
składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy
z
dnia
16
lutego
2007
r.
O
ochronie
konkurencji
i
konsumentów
(Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.).
Nazwa podmiotu
Adres podmiotu
1.
2.
3.
…..
.......................................
(miejscowość, data)
..................................................................
podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy
2.
informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
.......................................
(miejscowość, data)
..................................................................
podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy
* - należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2
15
ZAŁĄCZNIK NR 5
do specyfikacji SPT.2370.18.13
zawarta w dniu
UMOWA nr - (Wzór)
2014 r. w Bydgoszczy pomiędzy:
NIP:
REGON:
reprezentowaną przez:
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,
a firmą:
NIP
REGON
reprezentowaną przez:
zwaną dalej WYKONAWCĄ.
W wyniku dokonania przez ZAMAWIAJĄCEGO wyboru oferty WYKONAWCY wyłonionego w wyniku
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy
Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1 PRZEDMIOT UMOWY
1. WYKONAWCA zobowiązuje się do przeniesienia na własność Szkoły Podoficerskiej Państwowej
Straży Pożarnej fabrycznie nowego „samochodu osobowego klasy SUV fabrycznie wykonanego i
oznakowanego jako pojazdu straży pożarnej dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w
Bydgoszczy ” zgodnie z wymaganiami technicznymi SIWZ i złożoną ofertą. Parametry, dane techniczne i
szczegółowe wyposażenie określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do odebrania przedmiotu umowy oraz do zapłacenia WYKONAWCY
przysługującego mu wynagrodzenia po spełnieniu przez WYKONAWCĘ wszystkich warunków
wynikających z niniejszej umowy.
§ 2 CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Wartość całkowita przedmiotu umowy opisanego w §1 wynosi:
brutto
zł (słownie:
), w tym podatek VAT zł (słownie:
).
2. Przedmiot umowy objęty jest stawką podatku VAT w wysokości 8 % zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.).
3. Ustalona w ust. 1 cena zostanie zapłacona WYKONAWCY na wskazane konto bankowe w terminie do …..
dni od daty podpisania faktury.
4. Podstawą do wystawienia faktury jest dla WYKONAWCY protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy
podpisany przez przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY.
5. Faktura będzie wystawiona w terminie do 7. dni od daty odbioru końcowego.
6. Termin płatności uważa się za zachowany z chwilą wpływu środków na konto bankowe Wykonawcy.
§ 3 TERMIN WYDANIA PRZEDMIOTU UMOWY
1. Ostateczny termin wydania przedmiotu umowy ustala się na dzień:…………………………………….
§ 4 ODBIÓR TECHNICZNO - JAKOŚCIOWY I KOŃCOWY
PRZEDMIOTU UMOWY
1. WYKONAWCA zawiadomi ZAMAWIAJĄCEGO pisemnie o proponowanej dacie odbioru przedmiotu
umowy. ZAMAWIAJĄCY przystąpi do odbioru w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia. Upływ 7. dniowego
okresu przystąpienia do odbioru nie może nastąpić później niż ostateczny termin wydania przedmiotu
umowy, o którym mowa w § 3.
2. Protokół odbioru techniczno-jakościowego zostanie sporządzony w 2. egzemplarzach, po 1. egzemplarzu dla
każdej ze stron i podpisany przez obie strony. Jeżeli strony nie stwierdzą żadnych usterek, protokół
techniczno-jakościowy może stanowić jednocześnie protokół odbioru końcowego, po dokonaniu
odpowiedniej adnotacji.
3. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru usterek lub odstępstw od wymagań określonych w umowie,
WYKONAWCA zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia. W takim przypadku zostanie
sporządzony protokół o stwierdzonych usterkach lub odstępstwach w 2. egzemplarzach, po 1. dla każdej ze
stron i podpisany przez obie strony. W protokole tym strony ustalą dokładny termin odbioru końcowego.
Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy.
16
4. Odbioru przedmiotu umowy dokona min. 2. pełnomocników ZAMAWIAJĄCEGO w obecności co najmniej
1. pełnomocnika WYKONAWCY.
5. Po dokonaniu odbioru WYKONAWCA przeprowadzi szkolenie z zakresu obsługi .
6. ZAMAWIAJĄCY gwarantuje sobie prawo do pozostawienia przedmiotu umowy w depozycie u
WYKONAWCY na czas niezbędny do dokonania procedury rejestracji.
§ 5 DOKUMENTACJA TECHNICZNA
1. Do pojazdu i wyposażenia WYKONAWCA zobowiązuje się dołączyć wszystkie dokumenty niezbędne do
rejestracji a także:
● kartę pojazdu
● instrukcje obsługi dla całego pojazdu - 2 egz. ( w języku polskim),
● książka gwarancyjna dla pojazdu (w języku polskim) z zapisami zgodnymi z postanowieniami niniejszej
umowy
● wyciąg ze świadectwa homologacji.
§ 6 GWARANCJA I SERWIS
WYKONAWCA udziela ………… - miesięcznej gwarancji ogólnej na pojazd wraz z
licząc od daty podpisania protokołu odbioru, w tym
- ....... miesięcy na perforację nadwozia
WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU ……. miesięcznej rękojmi na przedmiot umowy, licząc od
dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
1. Okres gwarancji i rękojmi liczy się od dnia bezusterkowego przekazania przedmiotu umowy.
2. W przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, okres gwarancji zostanie każdorazowo wydłużony o czas od dnia wystąpienia (zgłoszenia)
awarii do dnia odebrania sprawnego sprzętu.
3. WYKONAWCA gwarantuje właściwą konstrukcję, jakość i użyte materiały, właściwe wykonanie i zgodność
z odpowiednimi normami jak również kompletność wyposażenia przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ oraz
złożoną ofertą.
4. W okresie gwarancji naprawy przedmiotu umowy wykonywane będą bezpłatnie przez serwis.
ZAMAWIAJĄCY wymaga aby:
 czas reakcji serwisu wynosił maksymalnie 72 godziny od czasu powiadomienia (przez czas reakcji rozumie
się dotarcie serwisu na miejsce do Zamawiającego lub po dostarczeniu pojazdu do siedziby serwisu przystąpienie do naprawy),
W szczególnych wypadkach gdy WYKONAWCA nie będzie mógł dotrzymać 72 godzinnego terminu
naprawy, szczegółowe warunki ustali indywidualnie z ZAMAWIAJĄCYM.
W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji konieczności przemieszczenia przedmiotu umowy w związku
ze stwierdzeniem usterek, których nie można usunąć w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO, przemieszczenie
dokonuje się w sposób i na warunkach określonych pomiędzy stronami zaś kosztami ZAMAWIAJĄCY może
obciążyć WYKONAWCĘ,
1.
2.
3.
§ 7 KARY UMOWNE
WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 0,1% wartości przedmiotu
umowy za każdy dzień zwłoki po terminie określonym w § 3, nie więcej jednak niż 30% wartości
przedmiotu umowy.
ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY karę umowną w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy
za każdy dzień zwłoki w po terminie płatności określonym w § 2 ust. 3, nie więcej jednak niż 30% wartości
przedmiotu umowy.
W przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy do dnia ………………. 2014 r. ZAMAWIAJĄCY ma
prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym a WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU
karę z tytułu nie wywiązania się z umowy w wysokości 30% wartości przedmiotu umowy. W sytuacji tej
Zamawiający nie będzie zobowiązany zwrócić WYKONAWCY kosztów, jakie WYKONAWCA poniósł w
związku z umową.
§ 8 ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO
1. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy strony zawartej umowy zgodnie oświadczają,
że poddają się rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
2. W sprawach nie objętych umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny i przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 z późn. zm.).
17
3. Przelew wierzytelności z niniejszej umowy wymaga zgody ZAMAWIAJĄCEGO.
§ 9 ZMIANA POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w
zakresie i na poniższych warunkach:
 terminu realizacji przedmiotu zamówienia - gdy zaistnieją okoliczności mające wpływ na termin
realizacji, a których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
 zmiany umowy polegające na zmianie danych WYKONAWCY bez zmian samego WYKONAWCY
(np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),
 sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian
nieistotnych tj. nieodnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej
procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została
pierwotnie dopuszczona,
 sytuacji, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, a korzystnych dla
ZAMAWIAJĄCEGO,
 zaistnienia omyłki pisarskiej, zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizację zamówienia oraz powstania niejasności lub rozbieżności w rozumieniu
pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać
usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jej jednoznacznej interpretacji,
Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, są uprawnieniem
ZAMAWIAJĄCEGO, nie zaś jego obowiązkiem. Każda ewentualna zmiana wymagać będzie odrębnego
rozpatrzenia i zasadności jej wprowadzenia.
1.
§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego przedmiotu
umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo zadań wykonywanych
przez podwykonawców.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru WYKONAWCY, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla
ZAMAWIAJĄCEGO.
3. Zmiany treści umowy wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnego aneksu.
4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY może
odstąpić od umowy w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim
wypadku WYKONAWCA może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części
umowy.
5. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.
6. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
18
ZAŁĄCZNIK NR 6
do specyfikacji SPT.2370.18.13
SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
Specyfikacja techniczna zawiera opis wymagań minimalnych dla samochodu osobowego klasy SUV fabrycznie
wykonanego i oznakowanego jako pojazd straży pożarnej.
Samochód do przewozu osób - PN-EN 1846-1 L-2-5-4-1-0
Wypełnia Wykonawca
L.p
1.
1.1.
1.2.
1.3.
Wyszczególnienie
Wymagania ogólne.
Spełnienie przepisów prawnych dla pojazdów.
Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu
drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów
uprzywilejowanych, w szczególności ustawą z dnia 20.06.1997 r.
Prawo o ruchu drogowym, (t.j. Dz. U. Nr 108 z 2005 r., poz. 908, z
późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.
Pojazd powinien posiadać świadectwo homologacji typu zgodnie z
ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U.
Nr 108 z 2005 r. poz. 908 z późn. zm.)
Wykonawca dostarczy wszystkie dokumenty, niezbędne do rejestracji
pojazdu.
Pojazd powinien spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz
Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie warunków
technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów
specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej,
kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej
(Dz. U. z 2011 r. Nr 165 poz. 992).
1.4.
Pojazd, a także całość wyposażenia fabrycznie nowe, rok produkcji
2014.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
Identyfikacja pojazdu i wyposażenia:
Podwozie pojazdu powinno być wyposażone w numer identyfikacyjny
oraz tabliczkę znamionową, zgodnie z wymaganiami odrębnych
przepisów krajowych. Urządzenia i podzespoły zamontowane w
pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów
krajowych i/lub międzynarodowych.
Podwozie, nadwozie.
Wymagania ogólne.
Kolor nadwozia: czerwony metaliczny
Nadwozie typu SUV
Zamknięte, 5-drzwiowy
Ilość miejsc: 5
2.4.
2.4.1
2.4.2
2.4.3.
2.4.4
Wymiary i masy.
Długość (mm) minimum 4550
Prześwit minimum 200mm
Szerokość (mm) minimum z lusterkami 2150
Rozstaw między osiami (mm) minimum 2680
spełnia / nie spełnia *
spełnia / nie spełnia *
spełnia / nie spełnia *
spełnia / nie spełnia *
Należy podać nazwy
handlowe (marka, typ,
model, itp.)
spełnia / nie spełnia *
spełnia / nie spełnia *
spełnia / nie spełnia *
spełnia / nie spełnia *
spełnia / nie spełnia *
Podać wymiar……………….
Podać wymiar……………….
Podać wymiar……………….
Podać wymiar……………….
19
2.4.5.
2.4.6.
2.4.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
8.
8.1.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
Objętość przestrzeni bagażowej (l) minimum 500 ( bez składania
tylnych siedzeń).
Ładowność min. 500 kg
Dopuszczalna masa całkowita (kg) min. 1950
Silnik.
Silnik benzynowy wolnossący z bezpośrednim wtryskiem paliwa o
minimalnej mocy 110 kW.
Pojemność skokowa min. 1980 cm3
Maksymalny moment obrotowy minimum 200 Nm.
Spełniający wymagania, w zakresie czystości spalin, normy co najmniej
EURO 5.
Jeżeli pojazd przystosowany jest do spalania biopaliw; należy
przedstawić stosowne zaświadczenie w dniu złożenia oferty
Układ przeniesienia napędu
Układ napędowy 4x4
Skrzynia biegów min. 6 biegowa
Układ hamulcowy
Hydrauliczny dwuobwodowy wspomagany wyposażony (co najmniej)
w system przeciwblokujący (ABS) lub równoważny
Układ kierowniczy
Ze wspomaganiem i regulowaną kolumną kierowniczą w dwóch
płaszczyznach
Koło kierownicy wielofunkcyjne
Koła i ogumienie
Obręcze kół aluminiowe (min.) 17'' z oponami z bieżnikiem letnim
Koło zapasowe (dopuszcza się koło dojazdowe) przewożone w
pojeździe, podnośnik , klucz.
Komplet kół zimowych na obręczach aluminiowych
Zbiornik paliwa
Pojemność zbiornika paliwa (l) minimum 50
Oświetlenie zewnętrzne i urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze
Światła do jazdy dziennej
Przednie światła przeciwmgielne
Wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego:
Zamontowany układ oświetlenia i nagłośnienia pojazdu
uprzywilejowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami:
- przednie lampy niebieskie LED wbudowane w zderzak lub atrapę
przednią pojazdu,
- lampa niebieska LED magnetyczna przewodowa, zasilana z gniazda
12V.
- wzmacniacz z głośnikiem o mocy min. 100 W,
- włączanie i sterowanie manipulatorem,
- 4 rodzaje modulacji dźwięku + imitacja sygnału pneumatycznego
„AIR-HORN”
Uwaga: podłączenie włączania ostrzegawczych lamp oraz sygnałów
dźwiękowych musi być zgodne z obowiązującymi przepisami.
Wnętrze pojazdu
Kolor tapicerki – ciemna materiałowa
Wszystkie miejsca do siedzenia wyposażone w zagłówki oraz
trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, fotel kierowcy z regulacją
wysokości, podłokietnik z przodu i z tylu
Komputer pokładowy, wyświetlacz wielofunkcyjny
Oświetlenie wnętrza: lampki do czytania, oświetlenie przestrzeni
bagażowej, z przodu oświetlony schowek
Autoalarm, immobilajzer, centralny zamek z pilotem
Dywaniki w przestrzeni pasażerskiej, dzielona tylna kanapa, roleta
spełnia / nie spełnia *
spełnia / nie spełnia *
spełnia / nie spełnia *
spełnia / nie spełnia *
Podać moc …………..
spełnia / nie spełnia *
spełnia / nie spełnia *
spełnia / nie spełnia *
TAK/ NIE
spełnia / nie spełnia *
spełnia / nie spełnia *
spełnia / nie spełnia *
spełnia / nie spełnia *
spełnia / nie spełnia *
spełnia / nie spełnia *
spełnia / nie spełnia *
spełnia / nie spełnia *
spełnia / nie spełnia *
spełnia / nie spełnia *
spełnia / nie spełnia *
spełnia / nie spełnia *
spełnia / nie spełnia *
spełnia / nie spełnia *
spełnia / nie spełnia *
spełnia / nie spełnia *
spełnia / nie spełnia *
spełnia / nie spełnia *
spełnia / nie spełnia *
20
13.
13.1
bagażnika
Gniazdo 12V ( w pobliżu miejsca kierowcy )
Minimum przednie i boczne poduszki powietrzne, kurtyny powietrzne
Systemy zwiększające bezpieczeństwo jazdy minimum:
- układ elektroniczny stabilizujący tor jazdy samochodu,
- system optymalizacji kontroli trakcji
System start stop automatycznie wyłączający silnik na postoju, system
wspomagający ruszanie na wniesieniu,
Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa.
Wyposażenie
Oprócz wyposażenia opisanego wyżej pojazd należy wyposażyć w:
- elektrycznie sterowane, składane i podgrzewane lusterka
zewnętrzne
- czujnik parkowania z przodu i z tyłu
- elektrycznie sterowane szyby w przednich i tylnych drzwiach
- radioodtwarzacz z instalacją min. 6 głośników, mp3, wejście USB,
zestaw Bluetooth
- fabryczny zestaw narzędzi przewidzianych do wyposażenia pojazdu
przez producenta podwozia,
- trójkąt ostrzegawczy,
- apteczka pierwszej pomocy przedmedycznej,
- gaśnica.
Wymagania dodatkowe
Wokół pojazdu: na płaszczyznach bocznych oraz z tylu; pas z
czerwonej folii odblaskowej j szerokość 150 mm. Na płaszczyźnie
przednich drzwi na pasie - biały napis "STRAŻ": wysokość liter 140 mm
(oznaczenie zgodne z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Komendanta
Głównego Państwowej Straży Pożarnej Nr 13 z dnia 27.XII.2012r.
zmieniającego zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w
jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej).
Gwarancja
Gwarancja na wszystkie elementy dostawy minimum 3 lata.
13.2
Minimum 8 lat na perforacje blach nadwozia pojazdu
10.7.
10.8.
10.9.
10.10.
10.11.
11.
11.1.
12.
12.1.
spełnia / nie spełnia *
spełnia / nie spełnia *
spełnia / nie spełnia *
spełnia / nie spełnia *
spełnia / nie spełnia *
spełnia / nie spełnia *
spełnia / nie spełnia *
Podać okres gwarancji
………………
Podać okres gwarancji
………………
UWAGA: * UWAGA:
Wykonawca wypełnia kolumny „Wypełnia Wykonawca” poprzez skreślenie wyrazu spełnia / nie spełnia,
podając konkretny parametr lub wpisując informacje zgodnie z podanymi wymaganiami.
21