FORMULARZ REKRUT ACYJNY Podanie, ¿yciorys, WKU 1

Komentarze

Transkrypt

FORMULARZ REKRUT ACYJNY Podanie, ¿yciorys, WKU 1
Wydzia³ Prawa i Adm.
Uniwersytetu
Jagielloñskiego
Podpis
Pierwsze imiê
1
Podanie, ¿yciorys, WKU
FORMULARZ
REKRUTACYJNY
1.2 ¯YCIORYS lub CURRICULUM VITAE
Dane dla Wojskowej Komendy Uzupe³nieñ
* w³aœciwe podkreœliæ
Podpis kandydata
Proszê o przyjêcie mnie na studia na Wydzia³ Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagielloñskiego
- dzienne: magisterskie*
- zaoczne: magisterskie*
- wieczorowe: uzupe³niaj¹ce magisterskie*
1.1 PODANIE
Oœwiadczam, ¿e biorê pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za prawdziwoœæ wszystkich danych zawartych na wype³nionych formularzach i przyjmujê do wiadomoœci, ¿e
Wydzia³ Prawa i Administracji UJ w Krakowie nie ponosi odpowiedzialnoœci za podanie przeze mnie nieprawdziwych informacji. Sk³adaj¹c podpisy na
formularzach rekrutacyjnych wyra¿am jednoczeœnie zgodê na przetwarzanie podanych informacji zarówno dla celów rekrutacyjnych, jak i podczas ca³ego toku
studiów, a tak¿e ich publikacjê, wraz z uzyskanymi wynikami postêpowania rekrutacyjnego, w sieci Internet.
PESEL
Nazwisko
8
8
8
8
8
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
9
9
9
9
9
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
1.3 KATEGORIA
1.4 KOD
E
1.5 MIEJSCOWOή WKU
0
0
0
0
0
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
1
1
1
1
1
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
2
2
2
2
2
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
3
3
3
3
3
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
4
4
4
4
4
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
5
5
5
5
5
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
6
6
6
6
6
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
7
7
7
7
7
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
A
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
B
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
D
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z




















¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.