Czujnik KTSB

Transkrypt

Czujnik KTSB
KOŃCOWY CZUJNIK CIŚNIENIA KTSB
KARTA KATALOGOWA
KOŃCOWY CZUJNIK CIŚNIENIA KTSB
Charakterystyka wyrobu
Końcowy czujnik KTSB jest przełącznikiem ciśnieniowym o nastawnym zakresie pracy.
Jest on stosowany jako element kontrolny do sygnalizacji osiągnięcia wymaganego ciśnienia w jednoprzewodowych układach centralnego smarowania.
Jest on przeznaczony do wskazywania ciśnienia olejów
2
o lepkości powyŜej 50 mm /s (cSt) oraz smarów plastycznych o konsystencji do 00. klasy wg NLGI.
Czujnik ten w sposób ciągły monitoruje ciśnienie w linii
smarowej.
Gdy zostanie w niej osiągnięta wartość nastawiona na
przekaźniku ciśnieniowym następuje przełączenie stanu
czujnika - zwarcie styków. Sygnał ten moŜe być wykorzystany w celach kontroli prawidłowego funkcjonowania
układu lub teŜ moŜe być wykorzystany jako sygnał sterowniczy do aktywacji zaworu przełączającego.
Spadek ciśnienia poniŜej nastawionej wartości powoduje
przełączenie czujnika do stanu wyjściowego - rozwartego.
Podane powyŜej typowe przeznaczenie czujnika nie
wyklucza innych jego zastosowań po konsultacji
z dostawcą.
Dane techniczne
Ciśnienie przełączania
(zaleŜnie od odmiany) ................................... 0,1 - 80 bar
Napięcie przełączane .......................................... do 48 V
Prąd przełączany................................................ do 0,5 A
Rodzaj kontaktu...........................NO (normalnie otwarty)
2
Środek smarny ....................olej powyŜej 50 mm /s (cSt)
lub ......................... smar plastyczny do 0. klasy wg NLGI
Przyłącze............................................................ R1/8 (m)
Temperatura pracy .......................................0 do + 80 °C
Stopień ochrony (styki).............................................IP 00
Stopień ochrony (z osłoną).......................................IP 54
Wymiary ............................................ podano na rysunku
Zastrzega się moŜliwość zmian
Informacje uzupełniające
Mocowanie czujnika
Zakres dostawy
Czujnik mocowany jest bezpośrednio do bloku dozownika znajdującego się na końcu układu. Do mocowania
czujnika naleŜy zastosować adapter M10x1 lub M12x1
zaleŜnie od miejsca w bloku, w którym czujnik będzie
zamocowany. pompy słuŜą otwory montaŜowe wg rysunku.
Pozycja montaŜu jest dowolna.
Czujnik, jeśli nie określono inaczej, dostarczany jest bez
dodatkowych elementów.
TriboTec Polska Sp. z o.o.
KK KTSB v02 / 07-2011
ul. Grabiszyńska 281
53-234 Wrocław
www.tribotec.pl
tel. 071 3609 600
Elementy dodatkowe do czujnika
Adapter M10x1
Adapter M12x1
Osłona czujnika - gumowa
Osłona czujnika - plastikowa
nr kat. 531405
nr kat. 531406
nr kat. - 430166621010
nr kat. 1490489
str. 1 z 2
KOŃCOWY CZUJNIK CIŚNIENIA KTSB
KARTA KATALOGOWA
Oznaczenia wyrobu
Czujnik jest jednoznacznie określony przez:
A/ oznaczenia katalogowe (kod) lub
B/ nr katalogowy
Zaleca się podawanie zarówno kodu jak i nru katalogowego przy składaniu zamówienia oraz zwracaniu się
o pomoc techniczną.
Nr katalogowe czujników KTSB
PoniŜej podano numery katalogowe czujników KTSB.
Oznaczenie
ciśnienie przełączania
bar
KTSB 1
KTSB 2
KTSB 10
KTSB 20
KTSB 50
KTSB 80
0,1-1
0,15-2
2-10
10-20
20-50
50-80
tolerancja ciśnienia
bar
0,1
0,2
0,3
0,4
1,0
2,0
nr katalogowy
1490479
1490480
1490481
1490482
1490483
1490484
Wymiary czujnika
Zastrzega się moŜliwość zmian
Rys. 2 - Osłony do czujnika KTSB
Rys. 1 - Czujnik KTSB
Rys. 3 - Adapter do czujnika KTSB
TriboTec Polska Sp. z o.o.
ul. Grabiszyńska 281
53-234 Wrocław
www.tribotec.pl
tel. 071 3609 600
KK KTSB v02 / 07-2011
str. 2 z 2