7 nawyków - Szkolenia otwarte

Komentarze

Transkrypt

7 nawyków - Szkolenia otwarte
7 nawyków
skutecznego działania
Jeśli chcesz współtworzyć przewagę konkurencyjną swojej firmy…
J eśli elastyczność twojej organizacji i jej otwartość na zmiany
jest dla Ciebie ważna…
J eśli zbiorowa wiedza, doświadczenie oraz kreatywność pracowników powinny być pełniej wykorzystywane przez Twoją firmę…
Poznaj sztandarowe szkolenie FranklinCovey, oparte na bestsellerze
Stephena R. Coveya „7 nawyków skutecznego działania”, które
rozwija umiejętności i kształtuje postawy pracowników, wymiernie
poprawiając rezultaty ich pracy.
Problemem współczesnych firm jest to, że ich pracownicy rzadko
podporządkowują swoje codzienne działania najważniejszym
celom firmy (robi tak zaledwie 30 proc.), wielu (50 proc.)1 nie czuje
współodpowiedzialności za osiągane przez nią wyniki. Te i inne czynniki
sprawiają, że polskie przedsiębiorstwa wykorzystują zaledwie
w połowie swój potencjał skuteczności.
Wspieraj pracowników
w osiąganiu długoterminowej
skuteczności.
Poprawiaj rezultaty firmy.
W jakiej sytuacji jest Twoja firma?
O ile skuteczniejsi mogliby być jej pracownicy?
„7 nawyków skutecznego działania” to rozwiązanie, które pomaga
uzyskać przewagę nad konkurencją. Pomaga zwiększyć skuteczność
wszystkich pracowników – od członków zarządu po recepcjonistów
– i w ten sposób wymiernie poprawić zdolność przedsiębiorstwa
do realizacji celów biznesowych.
1) Dane pochodzą z badań zrealziowanych przez Centrum Badań FC PL w 2010 r.
„7 nawyków skutecznego działania” to intensywne 3-dniowe szkolenie. Jego uczestnicy poznają i uczą się wykorzystywać
w praktyce ponadczasowe zasady, które pozwalają poprawić
skuteczność, lepiej się komunikować, wzmocnić relacje, silniej
wywierać wpływ oraz skupić uwagę na priorytetach organizacji.
W ten sposób pracownicy – niezależnie od stanowiska zajmowanego w hierarchii firmy – maksymalizują skuteczność działania.
Nawyk 1: Bądź proaktywny®
Czy Twoi pracownicy często biorą odpowiedzialność za swoją
pracę oraz rezultaty, jakie ona przynosi?
awyk 2: Zaczynaj z wizją końca®
N
Jak wielu pracowników w Twojej organizacji uświadamia sobie,
co jest dla nich naprawdę ważne, co chcą osiągnąć dla siebie
i dla organizacji? Na ile są wytrwali w dążeniu do celu?
Wdrożenie „7 nawyków skutecznego działania”
w organizacji obejmuje:
iagnozę: badanie Profil 360° identyfikuje najważniejsze potrzed
by rozwojowe uczestników oraz motywuje ich do doskonalenia się,
zkolenie: „7 nawyków skutecznego działania” (20 godzin
s
warsztatów),
działania wspierające:
• „Kontrakt 7 nawyków” zawierany przez uczestników na zakończenie szkolenia, na okres 7 tygodni i dotyczący konkretnych działań, utrwalających pożądane nawyki,
• warsztaty wzmacniające (6 godzin) realizowane
po 7 tygodniach od szkolenia,
cenę rezultatów: ponowne badanie Profil 360° pozwalająo
ce ocenić postępy poczynione przez uczestników szkolenia.
Nawyk 3: Rób najpierw to, co najważniejsze®
Czy ludzie w Twojej firmie faktycznie koncentrują się na tych
działaniach, które najlepiej przekładają się na realizację ich celów? Ile czasu poświęcają na rzeczy ważne, a ile na rzeczy pilne?
awyk 4: Myśl w kategoriach wygrana-wygrana®
N
Czy w Twojej firmie naprawdę poszukuje się wzajemnych korzyści
i buduje relacje oparte na zaufaniu? Jak wielu jeszcze tego nie robi?
awyk 5: Najpierw staraj się zrozumieć,
N
potem być zrozumianym®
Czy ludzie w Twojej firmie zadają pytania z intencją autentycznego zrozumienia? Czy szczerze i otwarcie wyrażają swoje
emocje i przekonania? Jak budujecie porozumienie wewnątrz
organizacji?
awyk 6: Twórz synergię®
N
Jak korzystacie z różnic pomiędzy ludźmi w organizacji?
Czy częściej prowadzą do problemów, czy inspirują do kreatywnych rozwiązań?
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje
bogaty w informacje i ćwiczenia podręcznik,
awyk 7: Ostrz piłę®
N
Czy pracownicy Twojej firmy zachowują równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym? Jak organizacja ich w tym wspiera?
książkę „7 nawyków skutecznego działania” Stephena R. Coveya,
Szkolenie oparte jest na praktycznych ćwiczeniach wzbogaconych
wykładem, dyskusją moderowaną przez trenera, nagraniami wideo
z wypowiedziami Stephena R. Coveya oraz innymi inspirującymi
filmami. Uczestnicy nie tylko poszerzają swoją wiedzę i rozwijają
nowe umiejętności, ale także odnoszą zasady skutecznego działania do własnych wyzwań zawodowych i osobistych, wypracowując
dla siebie zupełnie nowe rozwiązania – adekwatne do aktualnej
sytuacji, w jakiej znajduje się ich firma.
Dodatkowym wsparciem w podnoszeniu indywidualnej skuteczności
działania jest szkolenie „Focus. Najpierw rzeczy
najważniejsze”. Pogłębia ono wiedzę dotyczącą Nawyku 3.
oraz dostarcza praktyczne narzędzia ułatwiające zarządzanie własną aktywnością w ograniczonym czasie.
Rozwój menedżerów w oparciu o koncepcję „7 nawyków skutecznego działania” umożliwiają szkolenia „W roli menedżera” oraz
Przywództwo XXI Wieku.
ostęp do materiałów multimedialnych on-line pomagających
d
w praktykowaniu 7 nawyków skutecznego działania.
Więcej informacji na temat rozwiązań rozwojowych FranklinCovey można znaleźć
na www.franklincovey.pl lub u naszych konsultantów: tel. (+48) 22 824 11 28, e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty