przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego i

Transkrypt

przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego i
Przetargi i komunikaty: PRZETARG NIEOGRANICZONY
OFERTOWY NA SPRZEDAŻ DREWNA TARTACZNEGO I
OPAŁOWEGO POZYSKANEGO Z LASU – PARKU
KRAJOBRAZOWEGO W LUBASZU STANOWIĄCEGO MIENIE
KOMUNALNE GMINY LUBASZ
GMINA LUBASZ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY
NA SPRZEDAŻ DREWNA TARTACZNEGO I OPAŁOWEGO POZYSKANEGO Z LASU – PARKU
KRAJOBRAZOWEGO W LUBASZU STANOWIĄCEGO MIENIE KOMUNALNE GMINY LUBASZ
Numer stosu
gatunek
sortyment
Ilość w m³
Cena wywoławcza
drewna
za 1m³ brutto/
13514
Sosna - tartaczne
S0
0,70
487,00 zł
13515
Sosna - tartaczne
S0
0,37
426,00 zł
13516
Sosna - tartaczne
S0
0,21
426,00 zł
13517
Sosna - tartaczne
S0
0,55
487,00 zł
13518
Sosna - tartaczne
S0
0,68
487,00 zł
13519
Sosna - tartaczne
S0
0,36
426,00 zł
13520
Klon - tartaczne
KL
0,32
214,00 zł
13521
Klon- tartaczne
KL
0,41
286,00 zł
13522
Klon- tartaczne
KL
0,26
214,00 zł
13523
Klon- tartaczne
KL
0,41
286,00 zł
13526
Lipa - tartaczne
LP
0,57
286,00 zł
13527
Lipa- tartaczne
LP
0,75
286,00 zł
13528
Olcha- tartaczne
OL
0,25
346,00 zł
13537
Olcha- tartaczne
OL
0,38
403,00 zł
13542
Grab- tartaczne
GB
0,53
319,00 zł
13543
Grab- tartaczne
GB
0,61
319,00 zł
13524
Jesion - tartaczne
JS
0,28
582,00 zł
13525
Jesion - tartaczne
JS
0,23
582,00 zł
13529
Jesion - tartaczne
JS
0,88
692,00 zł
13530
Jesion - tartaczne
JS
0,88
692,00 zł
13531
Jesion - tartaczne
JS
0,97
692,00 zł
13532
Jesion - tartaczne
JS
0,72
692,00 zł
13533
Jesion - tartaczne
JS
0,69
692,00 zł
13534
Jesion - tartaczne
JS
0,92
692,00 zł
13535
Jesion - tartaczne
JS
0,69
692,00 zł
13536
Jesion - tartaczne
JS
0,53
692,00 zł
13538
Jesion - tartaczne
JS
0,42
692,00 zł
13539
Jesion - tartaczne
JS
0,84
692,00 zł
13540
Jesion - tartaczne
JS
0,55
692,00 zł
13541
Jesion - tartaczne
JS
0,64
692,00 zł
13544
Jesion - tartaczne
JS
0,69
692,00 zł
13545
Jesion - tartaczne
JS
0,53
692,00 zł
13546
Jesion - tartaczne
JS
0,48
692,00 zł
13547
Jesion - tartaczne
JS
0,55
692,00 zł
13548
Jesion - tartaczne
JS
0,41
692,00 zł
13549
Jesion
tartaczne
JS
0,32
582,00 zł
Biuletyn Informacji Publicznej
herb
13550
Jesion - tartaczne
JS
0,34
582,00 zł
64-720
Lubasz
ul.
Bolesława
Chrobrego
37
13551
Jesion - tartaczne
JS
0,81
692,00 zł
13552
Jesion - opałowe
JS
9,21 mp = 5,99 m³
145,00 zł
Tytuł dokumentu: PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY NA SPRZEDAŻ DREWNA TARTACZNEGO I
OPAŁOWEGO POZYSKANEGO Z LASU – PARKU KRAJOBRAZOWEGO W LUBASZU STANOWIĄCEGO MIENIE
KOMUNALNE GMINY LUBASZ
Udostępniający: Andrzej Łusiewicz
Data udostępnienia: 9 Marca 2016
wytworzył: Andrzej Łusiewicz
Numer stosu
drewna
13555
13556
13557
13561
13553
13554
13558
13559
13560
gatunek
sortyment
Jesion - opałowe
Jesion - opałowe
Jesion - opałowe
Jesion - opałowe
Sosna - opałowe
Olcha - opałowe
Olcha - opałowe
Sosna - opałowe
Sosna - opałowe
JS
JS
JS
JS
SO
OL
OL
SO
SO
Ilość w m³
2,55 mp = 1,66 m³
4,65 mp = 3,02 m³
3,78 mp = 2,46 m³
2,00 mp = 0,5 m³
1,19 mp = 0,77 m³
2,02 mp = 1,31 m³
3,52 mp = 2,29 m³
2,02 mp = 1,31 m³
0,63 mp = 0,16 m³
Cena wywoławcza
za 1m³ brutto/
145,00 zł
145,00 zł
145,00 zł
97,00 zł
113,00 zł
140,00 zł
140,00 zł
113,00 zł
97,00 zł
OFERTY ZAWIERAJĄCE:
1)
Nazwisko i imię lub nazwę firmy
2) Cenę brutto za m³ drewna opałowego lub tartacznego wraz z nr stosu drewna który oferent
zamierza nabyć.
należy składać w Urzędzie Gminy w Lubaszu – sekretariat pokój 101 w terminie do dnia
22 MARCA 2016 roku do godz. 11.00
Dopuszcza się możliwość składania ofert na poszczególne stosy.
Drewno nabędzie oferent, który zaoferuje najwyższą cenę za dany stos drewna.
Oferty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem "przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż
drewna opałowego i tartacznego pozyskanego z lasu w Lubaszu"
CENA OFERTY NIE MOŻE BYĆ NIŻSZA OD CENY WYWOŁAWCZEJ PODANEJ W OGŁOSZENIU . OFERTY Z
CENĄ NIŻSZĄ ZOSTANĄ ODRZUCONE.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 MARCA 2016 roku o godz 11.30 w pokoju 04 Urzędu Gminy w Lubaszu.
Wszelkich informacji udziela Alicja Kaźmierczak – insp. ds ochrony przyrody i gospodarki odpadami pokój nr 202,
telefon 067 255 60 12 wew. 22
Regulamin przetargu nieograniczonego ofertowego
na sprzedaż drewna opałowego i tartacznego pozyskanego z parku gminnego położonego w Lubaszu
1.Biuletyn
Przetarg
nieograniczony
ofertowy na sprzedaż drewna pozyskanego z parku gminnego położonego w Lubaszu
Informacji
Publicznej
odbywać
się będzie zgodnie z ogłoszeniem.
herb
64-720 Lubasz ul. Bolesława Chrobrego 37
Tytuł dokumentu: PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY NA SPRZEDAŻ DREWNA TARTACZNEGO I
OPAŁOWEGO POZYSKANEGO Z LASU – PARKU KRAJOBRAZOWEGO W LUBASZU STANOWIĄCEGO MIENIE
KOMUNALNE GMINY LUBASZ
Udostępniający: Andrzej Łusiewicz
Data udostępnienia: 9 Marca 2016
wytworzył: Andrzej Łusiewicz
2. Do przeprowadzenia przetargu zobowiązana jest Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy.
3. Przetarg polegać będzie na wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej.
4. W przetargu mogą uczestniczyć zarówno osoby fizyczne jak i prawne.
5. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć członkowie Komisji, ich małżonkowie
oraz ich dzieci.
1. Przetarg uważa się za ważny, choćby wpłynęła jedna oferta. Oferta może dotyczyć sprzedaży drewna określonego
w jednej pozycji podanej w ogłoszeniu lub też wszystkich. Ofertę uważa się za ważną jeżeli podana cena na dane
drewno nie będzie niższa od podanej w ogłoszeniu. Powyższe oznacza, że za ważną uważa się również ofertę z
ceną równą cenie wywoławczej.
7.
Komisja odrzuca oferty jeżeli:
- zaoferowana cena jest niższa od ceny wywoławczej
- oferta nie odpowiada warunkom przetargu
- została złożona po terminie
- jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej treści
8. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej
a) w części jawnej Komisja stwierdza:
- prawidłowość ogłoszenia
- nadaje numer poszczególnym ofertom
- otwiera koperty z ofertami podając do publicznej wiadomości ceny
- kwalifikuje oferty do części niejawnej
b) w części niejawnej Komisja dokonuje:
- szczegółowej analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą ofertę dla poszczególnej
pozycji podanej w ogłoszeniu
- sporządza protokół z przetargu podając w nim rozstrzygnięcia
9. Przy wyborze oferty Komisja kieruje się wyłącznie najkorzystniejszą ceną.
Biuletyn Informacji Publicznej
herb
64-720 Lubasz ul. Bolesława Chrobrego 37
10. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do:
Tytuł dokumentu: PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY NA SPRZEDAŻ DREWNA TARTACZNEGO I
OPAŁOWEGO POZYSKANEGO Z LASU – PARKU KRAJOBRAZOWEGO W LUBASZU STANOWIĄCEGO MIENIE
KOMUNALNE GMINY LUBASZ
Udostępniający: Andrzej Łusiewicz
Data udostępnienia: 9 Marca 2016
wytworzył: Andrzej Łusiewicz
a) podpisania umowy w terminie 7 dni od daty wyboru najkorzystniejszej oferty
b) dokonania wpłaty kwoty określonej w umowie przed odbiorem drewna
c)
odbioru drewna w terminie określonym w umowie
11. Podstawę do zawarcia umowy stanowi protokół Komisji z przeprowadzonego przetargu.
12
O wyniku przetargu zawiadamia się wszystkich oferentów.
13. W przypadku uchylenia się przez oferenta od podpisania umowy w określonym w pkt 10 terminie, Gmina może
wystawić drewno do ponownego przetargu.
14. W przypadku ofert równorzędnych, gdy wybór jest utrudniony, Komisja organizuje dodatkowy przetarg ustny. O
terminie i miejscu jego przeprowadzenia powiadamia oferentów z ofertami równoważnymi.
15. Przetarg ustny ma charakter licytacji. Wygra go osoba, która zaoferuje najwyższą cenę.
16. Protokół z przetargu ustnego podpisują wszyscy członkowie Komisji oraz uczestnicy dodatkowego przetargulicytacji.
Lubasz, dnia 04 marca 2016 r.
Biuletyn Informacji Publicznej
herb
64-720 Lubasz ul. Bolesława Chrobrego 37
Tytuł dokumentu: PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY NA SPRZEDAŻ DREWNA TARTACZNEGO I
OPAŁOWEGO POZYSKANEGO Z LASU – PARKU KRAJOBRAZOWEGO W LUBASZU STANOWIĄCEGO MIENIE
KOMUNALNE GMINY LUBASZ
Udostępniający: Andrzej Łusiewicz
Data udostępnienia: 9 Marca 2016
wytworzył: Andrzej Łusiewicz

Podobne dokumenty