opis techniczny

Transkrypt

opis techniczny
-1-
OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego architektury
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Zlecenie i program określony przez Inwestora.
1.2. Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne.
1.3. Uzgodnienia robocze z Inwestorem i Miejskim Konserwatorem Zabytków.
1.4. Mapa ewidencyjna terenu.
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest remont elewacji południowo-zachodniej i docieplenie
elewacji
południowo-wschodniej i północno-zachodniej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego na terenie nieruchomości nr ewid. 63/1, 63/3 i 69 w obrębie 80
przy ul. Dworcowej 71 w Bydgoszczy.
Obiekt, mimo położenia w obszarze staromiejskim, jest wyłączony z gminnej ewidencji
zabytków miasta Bydgoszczy. Ochronie konserwatorskiej podlega obiekt sąsiedni narożny
widniejący pod tym samym numerem policyjnym 71.
3. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJĄCEGO
Budynek usytuowany w ciągu zabudowy pierzejowej u zbiegu ulic Dworcowej i Królowej
Jadwigi, dobudowany ścianą szczytową północno-wschodnią do nieruchomości
narożnikowej na działce sąsiada.
Założony na planie prostokąta, sześciokondygnacyjny, z użytkowym poddaszem,
podpiwniczony, kryty dachem dwuspadowym stromym.
Zrealizowany około roku 1950 w technologii tradycyjnej, na którą składają się ściany
murowane z cegły, grubości zwężającej się z wysokością, obustronnie otynkowane,
w strefie cokołu od strony ulicy wyłożone płytkami, stropy ceramiczne, schody żelbetowe,
dach kryty dachówką, z wydatnymi poprzecznie usytuowanymi kominami.
Elewacja frontowa czteroosiowa, prosta, z drobnymi akcentami detalu architektonicznego,
na który składa się:
• nieznacznie wysunięty cokół,
• uskokowy gzyms kordonowy w poziomie stropu ostatniej kondygnacji,
• gzyms rynnowy.
Elewacja zapleczowa budynku pięcioosiowa, symetryczna, z centralnie usytuowanym
zadaszonym wejściem, podkreślonym pionem przesuniętych okien klatki schodowej oraz
identycznym detalem architektonicznym jak od frontu.
-2-
W partii dachu dwie lukarny kryte daszkami jednospadowymi.
Ściana szczytowa jest pełna, bez detalu, z wyniesionym kominem w kalenicy.
Budynek był poddawany interwencyjnym robotom remontowym, w ramach których
m.in. naprawiono dach, naprawiono schody zewnętrzne, wymieniono drzwi oraz większość
stolarki okiennej.
Zniszczenia wykazują wyprawy i wykończenia elewacyjne, jednak stwierdzone wady
i uszkodzenia nie są znaczące. Wynikają z wieku budynku i jego naturalnego zużycia.
Stwierdzono miejsca pęknięć ścian, odspojenie i zawilgocenie tynków zwłaszcza w strefie
przygruntowej oraz w obrębie spływów wody, odspojenie okładziny ceramicznej cokołu,
zły stan blacharki, stare i wypłowiałe powłoki malarskie.
Przegrody zewnętrzne, tj. ściany i niewymieniona stolarka, nie spełniają aktualnych
wymogów w zakresie izolacyjności termicznej.
Stan techniczny elewacji pozwala na przeprowadzenie projektowanych robót
remontowych i dociepleniowych.
4. STAN PRAWNY
Budynek stanowi własność Wspólnoty Mieszkaniowej DWORCOWA 71 w Bydgoszczy.
5. ZAKRES OGÓLNY PRAC
Projekt przewiduje:
• remont i docieplenie elewacji frontowej i podwórzowej,
• remont elewacji szczytowej południowo-zachodniej, w tym ponad dachem budynku
sąsiedniego,
• remont kominów,
• wszelkie prace uzupełniające wynikające z zadania, jak przebudowę rozprowadzeń
instalacyjnych na elewacjach, wymianę blacharki, konserwację elementów drewnianych
i stalowych, remont studzienek piwnicznych i fosy przyokiennej od strony podwórza,
wykonanie opasek przyściennych, itp.,
6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Zaproponowane w projekcie systemy ociepleniowe CERESIT VWS PREMIUM
(na styropianie) i CERESIT WM PREMIUM (na wełnie mineralnej) firmy Ceresit posiadają
Aprobatę Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednio numer AT-15-6986/2006
i AT-15-7099/2006.
System CERESIT VWS PREMIUM przy grubości styropianu nie większej niż 20,0 cm,
sklasyfikowany jest jako nierozprzestrzeniający ognia (NRO). System można stosować
do wysokości 25,0 m nad poziomem terenu.
System
CERESIT
WM
PREMIUM
sklasyfikowany
jest
jako
niepalny
i nierozprzestrzeniający ognia. Ma zastosowanie w budynkach o wysokości powyżej
25,0 m oraz w obrębie przepon przeciwpożarowych. W obu systemach wyprawę elewacyjną
mogą stanowić tynki mineralne.
-3-
7. INFORMACJA
DOTYCZĄCA
ZDROWIA (BIOZ)
BEZPIECZEŃSTWA
I
OCHRONY
Zgodnie z art. 21a ust. 1a Prawa Budowlanego inwestycja zalicza się do przedsięwzięć
wymagających sporządzenia planu BIOZ, z uwagi na:
• przewidywany czas trwania robót powyżej 30 dni i liczbę pracowników,
• charakter robót, organizację i miejsce prowadzenia stwarzające ryzyko powstania
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w szczególności:
–
–
–
–
przygniecenia lub uderzenia przedmiotem spadającym,
upadku z wysokości,
uszkodzenia ciała (złamania, skaleczenia, zachlapania oczu, itp.),
porażenia prądem.
Potencjalnymi źródłami zagrożeń związanymi z inwestycją są:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
transport i rozładunek materiałów,
roboty z użyciem maszyn budowlanych,
roboty w czynnym obiekcie,
roboty w pasie dróg komunikacji publicznej,
roboty na granicach z nieruchomościami sąsiadów,
roboty na wysokości (na dachach, rusztowaniach i drabinach), w tym ponad dachem
budynku niższego,
roboty rozbiórkowe (demontaż blacharki, skuwanie tynku),
roboty naprawcze murów (mocowanie i ewentualne przemurowania),
roboty montażowe,
roboty dociepleniowe, tynkarskie i malarskie,
roboty związane z wykonaniem opasek przyściennych,
roboty ślusarskie,
prace z elektronarzędziami.
Przed przystąpieniem do robót kierownik budowy winien sporządzić lub zapewnić
sporządzenie planu BIOZ, następnie dopilnować wdrożenia jego ustaleń, zwłaszcza:
• wyznaczenia i oznakowania granic budowy w celu zabezpieczenia przed dostępem osób
postronnych,
• wyznaczenia stref komunikacyjnych i składowych, z uwzględnieniem zmiany organizacji
ruchu ulicznego,
• umieszczenia na budowie tablicy informacyjnej o planie BIOZ,
• przeprowadzenia instruktażu pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót i
wynikających z nich zagrożeń,
• wyposażenia pracowników w sprzęt ochrony osobistej,
• sprawowania ciągłego nadzoru nad prowadzonymi robotami,
• prowadzenia dokumentacji budowy.
Należy dopilnować, aby prace na wysokości prowadzone były z rusztowań stojących,
zmontowanych zgodnie z instrukcją producenta, posiadających aktualny certyfikat na znak
bezpieczeństwa. Rusztowania winny być odebrane przez kierownika budowy
po ustawieniu oraz podlegać codziennemu przeglądowi.
-4-
8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Patrz załącznik do projektu.
9. PARAMETRY BUDYNKU
–
–
–
–
–
–
szerokość elewacji frontowej
głębokość
wysokość elewacji frontowej od terenu do okapu
wysokość elewacji frontowej od terenu do kalenicy
powierzchnia zabudowy
kubatura (z piwnicami i poddaszem)
–
–
–
–
–
–
14,62 m
12,54 m
19,45/19,90 m
23,40/23,85 m
205,00 m2
4 600,00 m3
10. ROZWIĄZANIA BUDOWLANE
STAN ISTNIEJĄCY
Patrz pkt. 3.
10.1. REMONT I DOCIEPLENIE ŚCIAN NADZIEMIA ELEWACJI FRONTOWEJ I PODWÓRZOWEJ
a) Tynki luźne, osypujące się, zawilgocone skuć:
– elewacja frontowa
– elewacja podwórzowa
– ok. 5 % pow.
– ok. 10 % pow.
b) Usunąć z elewacji wszelkie elementy zbędne, wprowadzone w trakcie eksploatacji
budynku.
c) Przeprowadzić przegląd rozprowadzeń instalacyjnych:
– nieużyteczne mocowania i instalacje zdemontować,
– konieczne dla dalszego funkcjonowania budynku wymienić zgodnie z wymogami
technicznymi w sposób pozwalający na ukrycie pod warstwą ocieplenia,
– instalację odgromową ułożyć natynkowo w rurkach ochronnych.
d) Ściany oczyścić z kurzu, powłok malarskich, fragmentów luźnych i ptasich
odchodów, zmyć wodą pod ciśnieniem, osuszyć i zagruntować.
e) Wyremontować uszkodzenia techniczne ścian:
– cegły luźne umocować, skorodowane partie muru wymienić zgodnie z załączoną
technologią napraw (patrz załącznik do opisu) z zastosowaniem cegły ceramicznej
pełnej kl.15 i zapraw jednoskładnikowych o niskim module elastyczności;,
– przemurować ewentualne pęknięcia konstrukcyjne według zasady jw. pod
nadzorem Inspektora,
– pęknięcia niemające związku ze statyką budowli wzmocnić na całej długości
pasami szer. 30,0 cm z metalowej siatki zbrojącej o oczkach 15 x 15 mm,
– po wykonaniu prac naprawczych ściany odpylić i zagruntować,
– na powierzchniach usuniętego tynku wykonać tynk dwuwarstwowy c-w kat. III,
– uszkodzenia płytkie i nierówności podłoża wyprowadzić zaprawą szpachloworenowacyjną.
-5-
f) Na wzmocnionym i przygotowanym podłożu wykonać prace dociepleniowe:
– ściany docieplić styropianem samogasnącym EPS 80-036 zakładkowym o wsp.
λ=0,36 W/mK, gęstości 18 kg/m3 grubości 14,0 cm (3,0 cm na ościeżach),
w technologii Ceresit VWS PREMIUM,
– w strefach przepon przeciwpożarowych, tj. w pionowych pasach szer. 1,0 m
na styku z nieruchomościami sąsiadów styropian zastąpić wełną mineralną
fasadową FASROCK L firmy Rockwool o wsp. λ=0,039 W/mK, gęstości 120÷160
kg/m3, gr. 14 cm (na ościeżach 3 cm), w technologii CERESIT WM PREMIUM
firmy Ceresit,
– docieplenie mocować do podłoża łącznikami mechanicznymi, przyjmując
ok. 8 szt/1m2 na obrzeżach i ok. 4 szt/1m2 w środku płyt,
– w strefach przepon przeciwpożarowych zastosować łączniki ognioodporne stalowe
z talerzykami dociskowymi stalowymi,
– na narożach wklęsłych i wypukłych oraz wokół okien zastosować profile ażurowe
z siatką, wzmacniające i ułatwiające wyprowadzenie prostych krawędzi,
– warstwę dociepleniową zazbroić siatką szklaną, do wysokości 2,0 m od terenu
podwójną, przewiązaną z dociepleniem zaprawą CERESIT CT87,
– podwójną warstwę siatki zastosować również w miejscach szczególnych, tj. wzdłuż
pasm krawędziowych, na narożach ścian oraz wokół otworów okiennych
i drzwiowych,
– powierzchnie zagruntować preparatem Ceresit CT16, wykończyć tynkiem
cienkowarstwowym mineralnym gładkim CERESIT CT34, uziarnienie 0 ÷ 0,6 mm,
grubość warstwy 0 ÷ 3,0 mm,
– na połączeniu z budynkiem sąsiada wykonać dylatację z zastosowaniem listew
dylatacyjnych z siatką i membraną.
UWAGA:
1. Należy zachować reżim technologiczny ustalony w obowiązującej dla systemu
Aprobacie Technicznej. Wszelkie elementy, także akcesoria, wchodzą w skład
systemu. Niedopuszczalne jest wprowadzanie komponentów innych producentów.
2. W miejsce technologii Ceresit można, w porozumieniu z Inwestorem, wprowadzić
inną atestowaną technologię, spełniającą wymóg nierozprzestrzeniania ognia.
g) Wykończone ściany zagruntować preparatem Caparol SYLITOL KONZENTRAT 111
i pomalować 2xfarbą elewacyjną silikatową Caparol SYLITOL-FINISH (stosując
technikę krzyżową), zgodnie z projektem kolorystyki.
10.2. REMONT I DOCIEPLENIE ŚCIAN COKOŁOWYCH ELEWACJI FRONTOWEJ
I ZAPLECZOWEJ
STAN ISTNIEJĄCY
Cokół nieco wysunięty z lica ściany, wyłożony jest od strony frontowej płytkami
elewacyjnymi, miejscowo odspojonymi, z fragmentarycznymi ubytkami. Ogólna
jakość okładziny jest niezadowalająca. Od strony zapleczowej cokół jest otynkowany.
a) Płytki w elewacji frontowej skuć w całości do gołego podłoża.
b) Sprawdzić stan techniczny ścian. Naprawić na zasadzie analogii ze ścianami
nadziemia.
Cokołu od strony frontowej nie tynkować. Od zaplecza ubytki tynków, defekty
i nierówności wyprowadzić szpachlówką Ceresit CT29.
-6-
c) Przygotowane powierzchnie cokołu zaizolować termicznie do poziomu gruntu
warstwą styroduru gr. 10,0 cm, o wsp. λ=0,038 W/mK, gęstości 45 kg/m3,
w technologii CERESIT VWS PREMIUM firmy Ceresit, a w strefie przepon
przeciwpożarowych warstwą wełny mineralnej FASROCK L gr. 10,0 cm
– prace dociepleniowe wykonać analogicznie jak na ścianach nadziemia (patrz
pkt 10.1) z zastosowaniem łączników stalowych,
– połączenie z listwą startową ocieplenia nadziemia uszczelnić akrylem.
d) Całość wykończyć jak ściany nadziemia, zabezpieczyć preparatem hydrofobowym
SARSIL H14/R i pomalować farbą silikatową.
10.3. REMONT ŚCIANY SZCZYTOWEJ POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ
ZAKRES PRAC:
Remont uszkodzeń technicznych, naprawa spoinowania na całej powierzchni,
tynkowanie.
a) Elementy zbędne i reklamy usunąć. Przygotować instalacje do ukrycia pod
ociepleniem, następnie naprawić uszkodzenia techniczne ścian na zasadzie analogii
z elewacją frontową (patrz pkt. 10.1).
Pęknięcia niemające związku ze statyką budowli wzmocnić na całej długości pasami
szer. 30,0 cm z metalowej siatki zbrojącej o oczkach 15 x 15 mm.
b) Z uwagi na znaczną erozję odświeżyć wszystkie spoiny, tj. wybrać na głębokość
min. 3,0 cm, przedmuchać sprężonym powietrzem, zwilżyć wodą, następnie nałożyć
warstwę kontaktową CERESIT CD30 i wykonać nowe spoinowanie z zapraw
CERESIT CD25 lub CD26.
c) Po wykonaniu prac naprawczych ścianę oczyścić mechanicznie z pozostałości
po robotach, wykwitów, kurzu i innych zanieczyszczeń, zmyć wodą pod ciśnieniem,
osuszyć i zagruntować preparatem CERESIT CT17.
d) Przygotowane powierzchnie cokołu otynkować zestawem:
− obrzutka z tynku z tynku podkładowego CERESIT CR 61 z dodatkiem emulsji
kontaktowej CERESIT CC81, grub. warstwy ok. 0,5 cm
– tynk podkładowy gruntująco-wyrównawczy CERESIT CR61, grub. ok. 1,0 cm,
– powłoka uszczelniająca w strefie przygruntowej CERESIT CR166/powłoka
krystalizująca CRYSTALISER CR90
– tynk renowacyjny specjalistyczny CERESIT CR 62, grub. ok. 2,0 cm.
e) Powierzchnie powyżej otynkować z zastosowaniem:
– obrzutki z tynku podkładowego CERESIT CR 61 z dodatkiem emulsji kontaktowej
CERESIT CC81, grub. warstwy ok. 0,5 cm,
– tynku renowacyjnego specjalistycznego CERESIT CR 62, grub. ok. 2 x1,0 cm.
f) Powierzchnie uszlachetnić w całości tynkiem cienkowarstwowym mineralnym
gładkim CERESIT CT34, ziarno 0 ÷ 0,6 mm, gr. warstwy 0 ÷ 3,0 mm, zagruntować
i pomalować jak elewacje pozostałe, uwzględniając zabezpieczenie strefy cokołowej
preparatem hydrofobowym.
-7-
10.4. REMONT KOMINÓW
a) Ściany kominowe oczyścić z nalotów sadzy i brudu, zmyć.
b) Uszkodzenia techniczne naprawić na zasadzie analogii ze ścianami budynku. Pasma
szczególnie złej jakości, zwichrowane, przemurować.
c) Ubytki spoinowania wypełnić jak w elewacji szczytowej, następnie całość otynkować
tynkiem cementowym dwuwarstwowym kat.III. Zachować w stanie naturalnym
bez malowania.
d) Przewidzieć ponadto:
– kontrolę i naprawę obróbek blacharskich,
– wymianę zniszczonych czap kominowych na żelbetowe, gr. 6,0 cm, układane na
przekładce z papy.
10.5. REMONT GZYMSU KORDONOWEGO I RYNNOWEGO
a) Tynki skuć w całości do gołego podłoża.
b) Pęknięcia wzmocnić metalową siatką zbrojącą o oczkach 15x15 mm z wywinięciem
na ściany na szer. 10,0 cm.
c) Naprawione i wzmocnione powierzchnie odpylić, zagruntować i otynkować na
szerokości przewieszenia oraz od czoła z zastosowaniem zestawu:
– tynk dwuwarstwowy cem. kat. III,
– gruntowanie preparatem Ceresit CT16
– tynk cienkowarstwowy mineralny gładki CERESIT CT34, uziarnienie 0 ÷ 0,6 mm,
grubość warstwy 0 ÷ 3,0 mm.
d) Tynki zabezpieczyć preparatem hydrofobowym SARSIL H14/R i pomalować farbą
silikatową jak ściany budynku.
10.6. REMONT DASZKU NAD WEJŚCIEM
Daszek (tynki, pokrycie i opierzenia) został wyremontowany w ramach
wcześniejszych robót. Na obecnym etapie przewidzieć wykonanie nowych obróbek
blacharskich (patrz pkt. 10.8) przy dociepleniu, ewentualne drobne naprawy tynku
i malowanie odświeżające zgodnie z projektowaną kolorystyką.
10.7. ROBOTY BLACHARSKIE
a) Rynny zachować, uwzględniając doposażenie w kosze zlewowe w miejscach
podłączenia rur deszczowych. Rury deszczowe i blacharkę elewacyjną wymienić.
b) Wszędzie tam, gdzie to konieczne, opierzenia poszerzyć o grubość projektowanej
warstwy izolacyjnej. W pracach uwzględnić ponadto przełożenie rur deszczowych
przed ocieplenie oraz wykonanie obejść w formie kolanek przy gzymsach.
c) Opierzenia na styku ściana – dach części niższej budynku wykonać po uprzednim
zabezpieczeniu taśmami uszczelniającymi.
d) Na nowoprojektowane obróbki zastosować blachę gr. 0,7 mm:
– stalową ocynkowaną z wyłączeniem parapetów,
– stalową powlekaną na parapetach.
e) Opierzenia układać na przekładce izolacyjnej z papy lub folii.
-8-
10.8. STOLARKA OKIENNA
Wymienić wszystkie okna piwniczne:
– wym. 60 x 40cm − 7 szt.
Zastosować okna PCW, powtarzające formę i podziały okien demontowanych,
szklone szybą termoizolacyjną, o współczynniku przewodzenia ciepła całego zestawu,
tj. ramy i szyby Ukmax=1,8 W/m2K.
10.9. STOLARKA DRZWIOWA
Drzwi drewniane wejścia podwórzowego adaptować:
– głębsze uszkodzenia wypełnić wstawkami z drewna, płytsze zaszpachlować,
– całość oczyścić ze starych powłok malarskich, przeszlifować i odpylić,
– pomalować emalią zewnętrzną (do zabezpieczenia i dekoracji drewna) gruntującą,
podkładową i nawierzchniową w kolorystyce projektowanej.
10.10. SCHODY I ŚCIANY OBUDOWY WEJŚCIA PODWÓRZOWEGO
Elementy wejścia do budynku (ściany wyłożone płytkami klinkierowymi,
nawierzchnia z kostki betonowej) zostały wyremontowane w ramach wcześniejszych
robót budowlanych. Nie wymagają ingerencji projektowych.
W pracach przewidzieć oczyszczenie z brudu, zmycie, również przemalowanie
barierek stalowych (patrz pkt 10.13d) oraz udrożnienie odpływów z krat
odwodnieniowych.
10.11. REMONT
STUDZIENEK PIWNICZNYCH I FOSY DOŚWIETLAJĄCEJ SUTERENĘ OD
STRONY PODWÓRZA
a) Naprawić dna studzienek:
− skuć elementy luźne, oczyścić,
− wykonać nadlewki z zaprawy cementowej gr. min 3,5 cm ze spadkiem od budynku,
− udrożnić odpływy odwodnieniowe.
b) W fosie, istniejące dno o nawierzchni gruntowej zastąpić płytą betonową gr. 10 cm,
wyprofilowaną ze spadkiem do odpływu.
c) Ewentualne uszkodzenia techniczne partii ścian studzienek i fosy naprawić zgodnie
z załączoną technologią napraw (zał. nr 1).
d) Ściany studzienek nadbudować do wys. min. 10,0 cm powyżej poziomu terenu.
W pracach uwzględnić osadzenie obrzeża z kątownika 50x50x5 mm pod oparcie krat.
Wykorzystać kraty z demontażu.
e) Na odkrytych powierzchniach ścian uzupełnić ubytki tynków. Pozostawić w stanie
naturalnym, bez malowania.
10.12. OPASKI PRZYŚCIENNE
Odcinki ściany podwórzowej stykające się z nawierzchnią gruntową zabezpieczyć
opaską szer. min. 40 cm, z kostki betonowej POLBRUK gr. 6,0 cm
na podsypce cem.-piaskowej. Wyprowadzić ze spadkiem 2% od budynku, wykończyć
obrzeżem trawnikowym.
-9-
10.13. ELEMENTY DODATKOWE
a) Uwzględnić likwidację istniejących szyldów reklamowych na elewacji szczytowej.
Przed zawieszeniem ponownym reklam należy bezwzględnie uzgodnić ich formę
plastyczną i rozmieszczenie z Miejskim Konserwatorem Zabytków.
b) Żeliwny odcinek rury deszczowej po stronie prawej elewacji frontowej wymienić
i wyposażyć w rewizję.
W ramach robót przewidzieć rozebranie pasma nawierzchni, wykonanie wykopu,
zasypanie i odtworzenie chodnika.
c) Wymienić uchwyty na flagi i numer policyjny.
Zastosować elementy systemowe, w tym numer policyjny podświetlany.
d) Odświeżyć elementy stalowe (kraty studzienek, barierki przy wejściu do budynku,
szafki instalacyjne):
– naprawić usterki techniczne i mocowania,
– oczyścić z powłok malarskich i rdzy, odtłuścić i odpylić,
– malować farbą chlorokauczukową przeciwrdzewną gruntującą + 2 x emalią
chlorokauczukową.
11. KOLORYSTYKA ELEWACJI
Budynek malować zgodnie z kartą kolorów i planszami rysunkowymi projektu.
UWAGA:
Podana kolorystyka bazuje na wyrobach i symbolach kolorów firmy Caparol z palety
CAPAROL COLOR SYSTEM.
Numery kolorów wyrobów innych firm nie pokrywają się, stąd w przypadku zmiany należy
dokonać stosownej korekty, posługując się oryginalnym próbnikiem.
Z uwagi na zafałszowanie koloru wynikające z niedoskonałości wydruku, przy wyborze
kolorów kierować się wyłącznie podaną numeracją. Przed przystąpieniem do malowania
należy wykonać próby na fragmentach elewacji pozwalające na ostateczne uściślenie kolorów
w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków.
12. OCHRONA GATUNKOWA PTAKÓW
Na podstawie wykazu (udostępnionego przez Urząd Miasta Bydgoszczy) stanu zasiedlenia
budynków mieszkalnych w Bydgoszczy przez ptaki objęte ochroną gatunkową, w budynku
nie stwierdzono gniazd ptaków. Nie stwierdzono również siedlisk nietoperzy.
W przypadku ewentualnego wykrycia gniazd, przed przystąpieniem do robót budowlanych,
należy nie później niż do 15 lutego wykonać i zamontować budki lęgowe zastępcze
o parametrach odpowiednich dla stwierdzonego gatunku ptaków.
Budki wykonać na podstawie wytycznych zamieszczonych w opracowaniach
specjalistycznych. Dokładne miejsce zawieszenia należy uzgodnić z ornitologiem.
Nie rzadziej niż raz na dwa lata budki należy wyczyścić i skontrolować ich stan techniczny
oraz w miarę potrzeby dokonać naprawy lub wymienić na nowe.

Podobne dokumenty