przedmiarrob ó t

Komentarze

Transkrypt

przedmiarrob ó t
Firma Ciepłownicza Energosan
ul.Metalowców 1-3 86-300 Grudziadz
STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT
Temat nr : EIL-PCO-001
ORGBUD-SERWIS Poznań
KOBRA wer. 9.2
PRZEDMIAR ROBÓT
Budowa :
Obiekt :
Projekty budowlane - ul. Lotnicza w Grudzuiądzu
„Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku nr 2 przy ul.Lotniczej w Grudziądzu”.
PRZYŁĄCZE CIEPŁOWNICZE DN65
Inwestor :
Wykonawca :
OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 7 86-300 Grudziądz
Firma Ciepłownicza Energosan M.Jaskowski Spółka Jawna
Metalowców 1-3 86-300 Grudziądz
Opracował : mgr inż. Łukasz Nurzyński
Firma Ciepłownicza Energosan
ul.Metalowców 1-3 86-300 Grudziadz
PRZEDMIAR ROBÓT
Temat nr : EIL-PCO-001
ORGBUD-SERWIS Poznań
KOBRA wer. 9.2
PRZYŁĄCZE CIEPŁOWNICZE DN65
Budowa : Projekty budowlane - ul. Lotnicza w Grudzuiądzu
Obiekt : „Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku nr 2 przy ul.Lotniczej w Grudziądzu”.
Data : 2013-04-05
Lp.
Podstawa kalkulacji / opis pozycji
Str: 1
Ilość
Jedn. miary
1. STAN : Roboty ziemne
1. KNR 221-0217-02-00 MBGPiK
Ręczne zdjęcie oraz transport taczkami warstwy ziemi urodzajnej w gruncie: zadarnionym
2. KNR 201-0317-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m, pod fundamenty, rurociągi
i kolektory w gruntach suchych kat. III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym:
szer. wykopu 0,8-1,5 m
6,400 m3
30,000 m3
3. KNR 201-0215-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
198,000 m3
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, w gruncie
kategorii: III
4. KNR 231-0704-01-00 WACETOB Warszawa
Bariery ochronne stalowe jednostronne : masa 1 m bariery 24,0 kg
5. KNNR 003-0108-03-00
Zabezpieczenie wykopów przez odgrodzenie wykopu taśmą biało-czerwoną
26,000 m
500,000 m
6. KNR 401-0108-02-00 IGM Warszawa
61,000 m3
Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km,z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii:
III
7. KNR 401-0108-04-00 IGM Warszawa
610,000 m3
Dodatek do wywozu ziemi samochodami skrzyniowymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego - (10*32,50=325 m3)
8. KNR 231-0103-02-00 IGM Warszawa
180,000 m2
Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: III-IV
9. KSNR 001-0413-02-10 WACETOB Warszawa
Podsypka filtracyjna układana warstwami gr. 10 cm w gotowym wykopie z gotowego kruszywa,
wykonana z piasku filtracyjnego
17,500 m3
10. KNR 201-0236-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
17,500 m3
Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie sypkim, kategorii : IIII
11. KSNR 001-0413-02-00 WACETOB Warszawa
Zasypka filtracyjna układana warstwami gr. 10 cm w gotowym wykopie z gotowego kruszywa,
wykonana ze żwirku filtracyjnego
36,500 m3
12. KNR 201-0236-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
36,500 m3
Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie sypkim, kategorii : IIII
13. KNNR 001-0321-02-00 MRRiB
Mechaniczne zasypywanie w gruncie: kat.III-IV /zagęszczanie warstw zagęszczarką/
137,000 m3
14. KNR 401-0105-02-00 IGM Warszawa
30,000 m3
Zasypywanie wykopów z jednym przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm, w gruncie: kat.
III
15. KNR 201-0236-01-00
Badanie stopnia zagęszczenia gruntu
16. KNR 221-0401-02-00 MBGPiK
Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia, w gruncie : kat.III
4,000 szt
50,000 m2
17. KNR 221-0101-04-00 MBGPiK
4,000 m3
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci z wywiezieniem zanieczyszczeń samochodami
na odległość : do 1,0 km
2. STAN : Roboty montażowe
18. KNR 011-0316-01-00 IGM Warszawa
0,040 100 m2
Ułożenie na podsypce piaskowej , z wypełnieniem spoin piaskiem nawierzchni z kostki betonowej "POLBRUK" ( 50%
Nowa kostka)
19. KNR 011-0316-01-00 IGM Warszawa
Analogia- Demontaż nawierzchni z kostki betonowej "POLBRUK" ( 50% )
20. KNR 220-0501-02-00 WACETOB Warszawa
Montaż rurociągu sieci cieplnych z rur preizolowanych długości 12,0 m, systemu LOGSTOR, DN65
21. KNR 709-0223-01-00 WACETOB Warszawa
Spawanie ręczne w osłonie argonu, metodą TIG, stali nisko i średniostopowych /spoiny badane
radiologicznie/ - średnica rurociągu: pon. 57,0 do 88,9 mm, gr.śc.do 4,5 mm
0,040 100 m2
372,000 m
50,000 złącze
Firma Ciepłownicza Energosan
ul.Metalowców 1-3 86-300 Grudziadz
PRZEDMIAR ROBÓT
Temat nr : EIL-PCO-001
ORGBUD-SERWIS Poznań
KOBRA wer. 9.2
PRZYŁĄCZE CIEPŁOWNICZE DN65
STAN : 2. Roboty montażowe
Data : 2013-04-05
Lp.
Str: 2
Podstawa kalkulacji / opis pozycji
22. KNR 010-0218-11-10 IGM Warszawa
Montaż rury wejściowej do budynku o średnicy: 76,1/140 mm i gr.ścianki 2,9 mm - z alarmem 1,5 x 4,5 m
Ilość
Jedn. miary
2,000 szt
23. KNR 220-0505-03-00 WACETOB Warszawa
Montaż muf 140 SXWP usieciowanych D140 L=650
44,000 szt
24. KNR 220-0512-04-00 WACETOB Warszawa
Montaż odgałęzień teowych siodłowego DN 400-140
2,000 kpl
25. KNR 220-0512-04-00 WACETOB Warszawa
Zawory odcinajace prefabrykowane z podwójnym odowdnieniem/odpowietrzeniem
2,000 kpl
26. KNR 220-0509-09-00 WACETOB Warszawa
6,000 szt
Montaż kolan preizolowanych łukowych systemu LOGSTOR na rurach osłonowych o średnicy: DN140 - kolano 90°
27. KNR 225-0519-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Budowa studzienki zaworowej z kręgów betonowych - KF 800/500 (bS)
1,000 kpl
28. KNR 218-0521-01-00 WACETOB Warszawa
Ustawienie płyt przykrywowej na studniach - PFOF 980/652/100
1,000 kpl
29. KNR 202-0101-06-00 WACETOB Warszawa
Fundamenty z bloczków betonowych pod kregi betonowe
0,100 m3
30. KNR 215-0227-05-00 WACETOB Warszawa
Włazy kanałowe żeliwne okrągłe - C250 wg. PN-EN 124 z żeliwa szrego- przykrecany
1,000 szt
31. KNR 219-0306-02-10
Rury ochronne (osłonowe) z PCW, o średnicy nominalnej: 63 mm - długośc 1,5 m
9,000 szt
32. KNR 219-0417-01-00 WACETOB Warszawa
50,000 szt
Badanie ultradźwiękowe doczołowych złączy rur stalowych o średnicy nominalnej: do 820 mm i grub.śc.do 12 mm
33. KNNR 004-2106-01-00 MRRiB
Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych, o średnicy nominalnej: do 150 mm
385,000 m
34. KNR 219-0219-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy ciepłociągu ułożonego w ziemi
365,000 m
35. KNR 218-0402-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Przeciski jednostopniowe o długości 20 - 30 m w gruntach kategorii III,
wykonane rurami stalowymi w powłoce epoksydowej o średnicy 219,0x10 mm
30,000 m
36. KNR 218-0402-01-00
Manszety typ N 200x150 Integra
4,000 szt
37. KNR 713-0101-01-00
Płozy TYP B (140-B-24) Integra
20,000 kpl
38. KNNR 004-2106-01-00
Próby szczelności muf preizolowanych
46,000 szt
39. KNR 225-0408-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Budowa nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych 200x100x15
2,000 m2
40. KNR 017-0101-03-00 ATHENASOFT Warszawa
4,000 m
otworu
Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm, techniką diamentową w betonie zbrojonym,
przy średnicy wierconego otworu 150 mm( montaz pierścieni i końcówek termokurczliwych)
41. KNR 220-0521-01-00 WACETOB Warszawa
Połączenia przewodów alarmowych systemu LOGSTOR - montaż instalacji alarmowej na: mufie
88,000 połącz.
Uwaga: skrót jednostki miary "połącz." oznacza - jedno połączenie
42. KNR 220-0521-03-00 WACETOB Warszawa
Połączenia przewodów alarmowych systemu LOGSTOR - montaż instalacji alarmowej na: odgałęzieniu
4,000 połącz.
Uwaga: skrót jednostki miary "połącz." oznacza - jedno połączenie
43. KNR 220-0522-11-00
Montaż elementów systemu alarmowego LOGSTOR: - Terminal
1,000 kpl
44. KNR 220-0523-01-00 WACETOB Warszawa
Testowanie instalacji alarmowej systemu LOGSTOR- pomiar pierwszy
1,000 pomiar
45. KNR 220-0523-02-00 WACETOB Warszawa
Testowanie instalacji alarmowej systemu LOGSTOR - pomiar drugi
1,000 pomiar
46. KNR 201-0236-01-00
Obsługa geodezyjna
1,000 pakiet
Firma Ciepłownicza Energosan
ul.Metalowców 1-3 86-300 Grudziadz
PRZEDMIAR ROBÓT
Temat nr : EIL-PCO-001
ORGBUD-SERWIS Poznań
KOBRA wer. 9.2
PRZYŁĄCZE CIEPŁOWNICZE DN65
STAN : 2. Roboty montażowe
Data : 2013-04-05
Lp.
Str: 3
Podstawa kalkulacji / opis pozycji
Ilość
Jedn. miary
47. KNR 220-0208-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Próby na gorąco 72h
1,925 100 m
48. KNR 220-0208-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Uruchomienie odcinka 100 m rurociagów sieci cieplnych o średnicach nominalnych: 25- 150 mm
1,925 100 m
3. STAN : Oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
49. Kalk.Własna
Opracowanie projektu organizacji ruchu pieszego i kołowego
1,000
50. Kalk.Własna
Organizacja ruchu
1,000
51. Kalk.Własna
Koszt zajęcia pasa ruchu drogowego
1,000
---
Koniec wydruku
---

Podobne dokumenty