Protokół nr XXXIII/13 z sesji Rady Miasta Legionowo w dniu 26

Transkrypt

Protokół nr XXXIII/13 z sesji Rady Miasta Legionowo w dniu 26
Protokół nr XXXIII/13
z sesji Rady Miasta Legionowo
w dniu 26 czerwca 2013 r.
Lista obecności radnych w załączeniu do protokołu.
XXXIII sesja Rady Miasta Legionowo odbyła się 24 czerwca 2013 r. Rozpoczęła się
o godz. 10.18, a zakończyła o godz. 15.23.
Ad. 1. Otwarcie obrad.
Przewodniczący Rady Janusz Klejment powitał zebranych i na podstawie listy obecności,
stwierdził quorum i otworzył XXXIII sesję Rady Miasta Legionowo.
Przewodniczący przekazał głos Prezesowi Zarządu Związku Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych Koła Powiatowego w Legionowie płk Kazimierzowi Przymusińskiemu.
Płk Kazimierz Przymusiński odznaczył Prezydenta Miasta Romana Smogorzewskiego
medalem za zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.
Ad. 2. Ustalenie porządku obrad.
Przewodniczący poinformował o następujących wnioskach do porządku obrad:
1. Wniosek Prezydenta Miasta z 14 czerwca 2013 r. o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Legionowo do realizacji projektu pn.
„Indywidualny początek edukacji wczesnoszkolnej w Legionowie” finansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem wniosku.
W wyniku głosowania:
20 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących
WNIOSEK ZOSTAŁ PRZYJĘTY
2. Wniosek Prezydenta Miasta z 17 czerwca 2013 r. o wprowadzenie do porządku obrad
następujących projektów uchwał:
- w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na odstąpienie od trybu
przetargowego i na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej
Legionowo osobie, która korzystała z tej nieruchomości na podstawie umowy zawartej na okres 10
lat, położonej w Legionowie przy ul. Jerzego Siwińskiego.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem wniosku.
1
W wyniku głosowania:
19 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących
WNIOSEK ZOSTAŁ PRZYJĘTY
- w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo osobom, które korzystały z tej nieruchomości na
podstawie umów zawartych na okres 3 lat, położonej w Legionowie przy ul. Jana III Sobieskiego na
terenie Targowiska Miejskiego.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem wniosku.
W wyniku głosowania:
18 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących
WNIOSEK ZOSTAŁ PRZYJĘTY
- w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo osobom, które korzystały z tych nieruchomości
na podstawie umów zawartych na okres 3 lat, położonych w Legionowie przy ul. Jana III
Sobieskiego. Przewodniczący poinformował, że głosowanie nad wprowadzeniem tego projektu
uchwały stało się bezprzedmiotowe, ze względu na wniosek Prezydenta Miasta z 24 czerwca 2013 r.
o wycofaniu jego wprowadzenia do porządku obrad.
3. Wniosek Prezydenta Miasta z 24 czerwca 2013 r. o wprowadzenie do porządku obrad
następujących projektów uchwał:
- w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo osobie, która korzystała z tej nieruchomości na
podstawie umowy zawartej na okres 3 lat, położonej w Legionowie przy ul. Jana III Sobieskiego.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem wniosku.
W wyniku głosowania:
20 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących
WNIOSEK ZOSTAŁ PRZYJĘTY
- w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo osobie, która korzystała z tej nieruchomości na
podstawie umowy zawartej na okres 3 lat, położonej w Legionowie przy ul. Jana III Sobieskiego.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem wniosku.
2
W wyniku głosowania:
16 głosów za
2 głosy przeciw
0 głosów wstrzymujących
WNIOSEK ZOSTAŁ PRZYJĘTY
Przewodniczący poinformował, że tym samym pismem Prezydent zawnioskował również,
aby projekty uchwał: w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Legionowie oraz zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy
Gminy Legionowo w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego były rozpatrywane przed projektem uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2013 r., a także
o wymianę projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
w Gminie Miejskiej Legionowo.
Przewodniczący zaproponował, aby
projekt uchwały w sprawie likwidacji jednostki
budżetowej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legionowie był rozpatrywany w 8 pkt. porządku
obrad.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem wniosku.
W wyniku głosowania:
18 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących
WNIOSEK ZOSTAŁ PRZYJĘTY
Przewodniczący zaproponował, aby projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia programu współpracy Gminy Legionowo w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego był rozpatrywany w 9 pkt.
porządku obrad.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem wniosku.
W wyniku głosowania:
17 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących
WNIOSEK ZOSTAŁ PRZYJĘTY
4. Wniosek Prezydenta Miasta z 24 czerwca 2013 r. o wymianę projektów uchwał:
- zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo
na lata 2013-2020,
- zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2013 r,
3
- w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych przy
sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokali mieszkalnych w budynkach, stanowiących własność
Gminy Legionowo, na rzecz najemców.
5. Wniosek BASF Coatings Services Sp. z o.o., który wpłynął w dniu sesji, o zdjęcie z porządku
projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania BASF Coatings Services sp. z o.o.
z 16 maja 2013 r. do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr XXX/410/2013 Rady Miasta
Legionowo z dnia 27 marca 2013 r.
Radca prawny Agnieszka Zielińska poinformowała, że wnioski o zdjęcie punktu z porządku
obrad są wnioskami formalnymi i według przepisów, a także w myśl orzecznictwa mogą go zgłosić
przewodniczący rady, prezydent oraz radni. Według jej opinii BASF Coatings Services Sp. z o.o. nie
może złożyć takiego wniosku.
O umożliwienie zabranie głosu poprosiła pełnomocnik BASF Coatings Services sp. z o.o.
Przewodniczący poinformował, że udzieli jej głosu w odpowiednim punkcie porządku obrad.
6. Wniosek Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości z 13 czerwca 2013 r. o wprowadzenie do
porządku obrad projektu uchwały w sprawie dopłat do stawek za m 3 wody i ścieków dla wszystkich
grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych.
Przewodniczący poinformował, że zgodnie z procedurą projekt został przekazany do
zaopiniowania przez Prezydenta Miasta oraz radcę prawnego. 19 czerwca br. wpłynęło pismo
Prezydenta Miasta przekazujące opinie Prezydenta oraz projekt uchwały przedłożony przez Klub
z naniesionymi
przez
radcę
prawnego
poprawkami.
Opinia
ta
została
przekazana
Przewodniczącemu Klubu p. Zdzisławowi Korysiowi 20 czerwca 2013 r. celem rozpatrzenia uwag
i ewentualnego przedłożenia nowego projektu uchwały.
Przewodniczący zapytał
Zdzisława
Korysia,
czy chce
zabrać
głos
w
imieniu
wnioskodawców.
Głos w imieniu klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości zabrał Konrad Michalski, który
stwierdził, że projekt uchwały został zgłoszony w związku z podwyżkami wody i ścieków,
z poprzedniej sesji, oraz poprosił o poparcie dla wprowadzenia go do porządku obrad
Przewodniczący zwrócił uwagę, że radni otrzymali projekt uchwały wraz z opiniami
Prezydenta Miasta i radcy prawnego.
Przewodniczący poinformował także, że w dniu poprzedzającym sesję, około godz. 15:45
wpłynął wniosek klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości z nowym projektem uchwały wraz
z uzasadnieniem. Stwierdził, że ze względu na ograniczenia czasowe nie było możliwości uzyskania
opinii radcy prawnego. Zaproponował, aby mecenas Agnieszka Zielińska zaopiniowała projekt
w trakcie 10 minutowej przerwy.
4
Mecenas Agnieszka Zielińska wyraziła opinię, że przedłożony projekt to poważna uchwała,
której wcześniej nie opiniowała i nie może w ciągu 10 min. sformułować opinii prawnej.
Radny Ryszard Brański stwierdził, że nad sprawą powinna odbyć się merytoryczna dyskusja,
gdyż jest ona bardzo ważna. Zaproponował, aby skierować ją do komisji merytorycznych
i zastanowić się np. nad wprowadzeniem mechanizmu Karty Dużej Rodziny, czy też zniżek dla
emerytów. Wyraził opinię, że przedłożone do projektu uchwały uzasadnienie opiera się na opiniach
medialnych i sformułowane w trybie przypuszczającym. Zgłosił wniosek o skierowanie sprawy do
rozpatrzenia przez odpowiednie komisję.
Radny Konrad Michalski zwrócił uwagę, że podwyżki będą obowiązywały już od lipca.
Zgodził się z wnioskiem o przekazanie projektu do rozpatrzenia przez merytoryczne komisje.
Radny Ryszard Brański zaproponował, aby były to Komisja Rozwoju Miasta i Komisja
Budżetu i Finansów.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem wniosku o przekazanie sprawy do
rozpatrzenia przez Komisję Rozwoju Miasta i Komisję Budżetu i Finansów.
W wyniku głosowania:
18 głosów za
0 głosów przeciw
1 głos wstrzymujący
WNIOSEK ZOSTAŁ PRZYJĘTY
Ad. 3. Informacja Prezydenta Miasta Legionowo o pracach między sesjami.
Prezydent Roman Smogorzewski przedstawił informację o pracach między sesjami
(w załączeniu do protokołu).
Ad. 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo o pracy Rady między sesjami.
Przewodniczący poinformował o następujących pismach, które wpłynęły do Biura Rady Miasta
i Informacji Publicznej.
1. 7 czerwca 2013 r. wpłynęło pismo Artura P. w sprawie udzielenia informacji publicznej dot.
podstawy określenia wysokości cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Przewodniczący zaproponował, aby w związku z tym, że Rada Miasta nie posiada danych, o które
pyta wnioskodawca udzielić mu następującej odpowiedzi:
„Informuję, że Pana pismo z 4 czerwca 2013r. o udzielenie informacji publicznej dotyczącej
podstawy określenia wysokości cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków było
przedmiotem XXXIII sesji Rady Miasta Legionowo 26 czerwca 2013 roku.
Rada Miasta Legionowo nie może udzielić Panu przedmiotowych informacji, ponieważ nie
posiada danych, o których udostępnienie Pan występuje.
Jednocześnie nadmieniam, że informacje na temat taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
5
i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz dane dotyczące sposób ich wyliczania znajdują się
w Przedsiębiorstwie Wodociągowo – Kanalizacyjnym „Legionowo” Sp. z o.o.”.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem treści odpowiedzi.
W wyniku głosowania:
16 głosów za
0 głosów przeciw
3 głosy wstrzymujące
TREŚĆ ODPOWIEDZI ZOSTAŁA PRZYJĘTA
2. 13 czerwca 2013 r. wpłynęło do Rady Miasta zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego
o wszczęciu
postępowania
nadzorczego
w
sprawie
stwierdzenia
nieważności
uchwały
Nr XXXII/424/2013 Rady Miasta Legionowo z 22 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo a 24 czerwca 2013 r.
wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność części zapisów. Przewodniczący
poinformował, że pismem z 25 czerwca 2013r. przekazał Prezydentowi Miasta przedmiotowe
rozstrzygnięcie celem zajęcia stanowiska w sprawie.
3. 13 czerwca 2013 r. wpłynęło pismo Prezydenta Miasta w sprawie podjętych działań dotyczących
kosztów komunikacji z Warszawą. Przewodniczący poinformował, że pismo to było przedmiotem
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów. Zapytał Przewodniczącego tej komisji, czy chce zabrać
głos w tej sprawie.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Józef Dziedzic poinformował, że sam problem
kosztów nie był rozpatrywany.
4. 19 czerwca 2013 r. do Urzędu Miasta wpłynęła informacja z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego o organizowanym po raz XIV konkursie „Nagroda Marszałka
Województwa Mazowieckiego”. Konkurs uhonorowuje pracę i talent ludzi wybitnych,
niepospolitych, którzy kreują dobrą rzeczywistość wokół siebie i działają na rzecz wspólnoty
mazowieckiej. Nabór wniosków trwa do 31 lipca 2013 r. Szczegóły można uzyskać w Biurze Rady
lub na stronie internetowej www.mazovia.pl, www.nagroda.mazovia.pl.
5. W związku ze zleceniem Komisji Rozwoju Miasta rozpatrzenia pisma mieszkańców ulicy
Niklowej, z 26 kwietnia 2013 r, w sprawie jej przebudowy, Przewodniczący poprosił
Wiceprzewodniczącego Komisji Pawła Lewandowskiego o przedstawienie Radzie Miasta
informacji w przedmiotowej sprawie.
Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Miasta Paweł Lewandowski poinformował, że
komisja zajmowała się sprawą i będzie ona jeszcze przedmiotem obrad na posiedzeniu
wrześniowym oraz, że ma być jako wniosek zgłoszona do budżetu na rok 2014.
6. W związku ze zleceniem Komisji Rozwoju Miasta rozpatrzenia wniosku Ogólnopolskiej
6
Rodziny Kościuszkowców, z 29 kwietnia 2013 r., o nadanie nazwy „Aleja 1 Warszawskiej Dywizji
Zmechanizowanej” ulicy łączącej Osiedle Piaski z przejściem pod peronami kolejowymi stacji
Legionowo, Przewodniczący poprosił Wiceprzewodniczącego Komisji Pawła Lewandowskiego
o przedstawienie Radzie Miasta informacji w przedmiotowej sprawie.
Wiceprzewodniczący Paweł Lewandowski poinformował, że Komisja zajmie się sprawą
ponownie, po uchwaleniu uchwały o przeprowadzaniu konsultacji społecznych.
Przewodniczący stwierdził, że w związku z niezgłoszeniem przez radnych uwag do projektu
dyżurów na II półrocze terminy tam zaproponowane są wiążące.
Przewodniczący poinformował, że podczas tegorocznego Fish&Grill Radę Miasta
Legionowo reprezentowały radne: Monika Jeziak i Agnieszka Borkowska, które zdobyły I miejsce.
Przewodniczący, w imieniu swoim oraz całej Rady Miasta serdecznie pogratulował zwycięstwa.
Przewodniczący poinformował, że od 20 do 24 czerwca br. w Legionowie przebywała
z rewizytą delegacja dzieci wraz z opiekunami ze Szkoły polskiej w Kowlu. Przewodniczący
podziękował za organizację pobytu młodzieży w Legionowie dyrekcji, uczniom i rodzicom uczniów
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Legionowie, oraz pracownikom Biura Rady. Podziękował
również radnym, którzy wsparli młodzież finansowo, a szczególnie radnej Monice Jeziak za pomoc
i zaangażowanie w organizację pobytu.
Przewodniczący zwrócił uwagę, że radni otrzymali publikację, wydaną przez muzeum
legionowskie, która wpisuje się w badania nad historią regionu oraz I wojny światowej, której to
stulecie wybuchu będziemy obchodzić w przyszłym roku.
Przewodniczący poinformował, że następna sesja odbędzie się 28 sierpnia 2013 r.
Ad. 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Gminy Legionowo za 2012 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Legionowo za 2012 r.
Skarbnik Miasta Jolanta Ćwiklińska poinformowała, że procedura sprawozdania została
dopełniona, a opinia regionalnej izby obrachunkowej jest pozytywna, bez uwag.
Przewodniczący przypomniał, że Rada Miasta Legionowo, w terminie do 30 czerwca, musi
rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe Gminy Legionowo za 2012 r. oraz sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Legionowo za 2012 r.
Przewodniczący poinformował, że wszystkie stałe Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały
powyższe sprawozdania oraz zapoznały się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Legionowo sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta
Legionowo za 2012 r. oraz poprosił Wiceprzewodniczącego Rady Ryszarda Brańskiego
o odczytanie w kolejności:
7
1) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Legionowo za 2012 r. wraz informacją o stanie
mienia komunalnego.
2) sprawozdania finansowego Gminy Legionowo za 2012 r.
3) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Prezydenta Miasta
Legionowo sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Legionowo za 2012 r.
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Brański zaproponował, aby w związku z faktem,
że wszyscy radni otrzymali i zapoznali się z treścią powyższych dokumentów nie odczytywać ich.
Radni nie wyrazili zastrzeżeń wobec tej propozycji.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Brak zgłoszeń.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Wiceprzewodniczący Rady Mirosław Pachulski odczytał tytuł projektu uchwały.
Przewodniczący zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania:
19 głosów za
2 głosy przeciw
0 głosów wstrzymujących
UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA
Ad. 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi
Miasta Legionowo.
Przewodniczący przypomniał, że Rada Miasta podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia lub
nieudzielenia absolutorium z wykonania budżetu na podstawie ustawy o samorządzie gminnym
oraz ustawy o finansach publicznych, a przy jej podejmowaniu musi oprzeć się na następujących
dokumentach:
1) sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Legionowo za 2012 r.,
2) sprawozdaniu finansowego Gminy Legionowo za 2012 r.,
3) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Prezydenta Miasta
Legionowo sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Legionowo za 2012 r.,
4) informacji o stanie mienia komunalnego,
5) wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium.
Przewodniczący zaznaczył, że 24 i 25 czerwca 2013 r. został radnym przekazany wniosek
Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Legionowo wraz
z opinią RIO o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący zaproponował, aby w związku z faktem, że radni otrzymali i zapoznali się
wcześniej z przedmiotowymi dokumentami, nie odczytywać ich.
8
Radni nie zgłosili zastrzeżeń wobec tej propozycji.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Radny Zdzisław Koryś zaproponował, aby spojrzeć na efekty działań Prezydenta. Jego
zdaniem każda odpowiedź nie jest w pełni prawdziwa, ani chwaląca ani powściągliwa. Według jego
opinii konstruując budżet i wykonując go trzeba zadawać sobie pytanie czemu ma służyć organizm
Legionowa, szukać nowych form i treści dla funkcjonowania tego organizmu. Wyraził opinię, że
odpowiedzi na te zagadnienia nie zawsze akceptuje i choć woli chwalić, to musi wrzucić parę
kamyków „w ten piękny ogródek pt. Legionowo”. Stwierdził, że Legionowo nie istnieje po to, aby
można nim idealnie rządzić. Choć Prezydent ma konstruować jak najlepszy budżet, to dlaczego
likwiduje filie biblioteki, tworząc coś na kształt „nadbiblioteki”. Negatywnie ocenił system
przyznawania tytułu honorowego obywatela, wpisanie w krajobraz legionowski takich projektów,
jak „bohomaz legionisty”. Wyraził zdziwienie decyzją nadania przedszkolu imienia Janusza
Korczaka. Stwierdził, że pomysły na rządzenie aparatu samorządowego są na wyczerpaniu i należy
zadać pytanie o dalszą strategię rozwoju miasta.
Prezydent wyraził opinię, że kilka lat wcześniej przyznawanie absolutorium było czymś ważnym
bo decydowało o być albo nie być Prezydenta. Jego zdaniem, aktualnie, właściwie każdego dnia
mieszkańcy miasta udzielają Prezydentowi absolutorium. Odnosząc się do poprzedniej wypowiedzi
zauważył, że mieszkańcy w skrzynkach pocztowych otrzymywali zaproszenia do wyrażenia protestu na
sesji, jednak nie przyszli tego protestu wyrazić. Stwierdził, że padły wielkie słowa, które nijak się mają
do rzeczywistości i oceny mieszkańców Legionowa o tym, jak Prezydent sprawuje służbę mieszkańcom
Legionowa. Przypomniał, że 11 lat wcześniej były w Legionowie poważne konflikty pomiędzy
dzielnicami, których teraz nie ma. Zwrócił uwagę, że wielu z mieszkańców funkcjonuje w Warszawie,
obserwujemy i porównujemy także miasta samorządowe np. w Niemczech, czy Norwegii, gdzie
infrastruktura techniczna istnieje od dawna. Jego zdaniem ideał nie istnieje, a prawo polskie jest trudne i
skomplikowane. Zwrócił także uwagę na nastawienie społeczne i strach przed zmianami, z
jednoczesnym artykułowaniem protestu przeciw innym. Wyraził opinię, że służba 52. tys. rodzinie jest
trudna nie da się, aby przez wszystkich była dobrze oceniana. Przypomniał, że Legionowo jest
najbiedniejszą gminą powiatu, która jednocześnie efektywnie wydaje pieniądze, stara się je pozyskiwać.
Prezydent podziękował urzędnikom Urzędu Miasta za ich zaangażowanie i oddanie. Zwrócił uwagę na
to, że szukają możliwości i środków finansowania. Wyraził przekonanie, że za rok mieszkańcy udzielą
mu absolutorium. Podkreślił, że „trudne budżety” wynikają z inwestycji, głównie tych w oświatę.
Zauważył, że w Legionowie przyjętych zostało 95% dzieci do przedszkoli, a władze miasta chcą objąć
edukacją jak najwięcej i jak najwcześniej. Podsumowując stwierdził, że praca jest trudna, ale wyniki
wyborcze mówią o jej dobrych efektach.
9
Radny Ryszard Brański nawiązał do słów radnego Zdzisława Korysia o pięknym
legionowskim ogródku i stwierdził, że opozycja ma prawo wrzucać do niego kamyki oraz, że on
sam też mógłby taki wrzucić – budowa tunelu, ale podkreślił, że możliwości są jakie są. Zwrócił
uwagę, że Prezydent pracuje przy poparciu radnych. Odnosząc się do budżetu miasta stwierdził, że
największym osiągnięciem było pozyskanie kapitału szwajcarskiego. Zadeklarował poparcie dla
Prezydenta Miasta klubu radnych Platformy Obywatelskiej.
Radny Mirosław Pachulski odnosząc się do opinii radnego Zdzisława Korysia stwierdził, że
nigdy nie mówił, że idealnie rządzimy oraz, że jest sceptyczny wobec dzieł ludzkich. Zwrócił uwagę
na platońską ideę zbliżania się do dobrego rządzenia. Podkreślił, że w Legionowie nie likwiduje się
biblioteki, wyrażono bowiem tylko zamiar likwidacji filii. Zauważył, że w tej samej wypowiedzi
radnego Zdzisława Korysia padły słowa o budowaniu nowego budynku. Zaznaczył, że radni
współpracują ze sobą choć należą do rożnych organizacji.
Radny Bogdan Kiełbasiński wyraził opinię, że odnosząc się do konkretnych liczb, zawartych
w najważniejszym dla gminy dokumencie, realizacja budżetu była satysfakcjonująca. Stwierdził, że
został on dobrze wykonany. Pozytywnie ocenił pozyskanie środków zewnętrznych. Poinformował,
że biorąc pod uwagę opinię regionalnej izby obrachunkowej, klub radnych Nasze Miasto Nasze
Spraw będzie głosował za udzieleniem Prezydentowi absolutorium.
Przewodniczący, w imieniu klubu radnych Porozumienia Samorządowego, stwierdził, że
Prezydent dobrze zarządza miastem i konstruuje budżet możliwy do zrealizowania. Poinformował,
że Klub będzie głosował za udzieleniem Prezydentowi absolutorium.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Brański odczytał tytuł projektu uchwały.
Przewodniczący zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania:
18 głosów za
3 głosy przeciw
0 głosów wstrzymujących
UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA
Przewodniczący zarządził 15 min. przerwę.
10
Ad. 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2013-2020.
Skarbnik Miasta przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował o pozytywnej opinii komisji do
projektu uchwały.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Brański odczytał tytuł projektu uchwały.
Przewodniczący zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania:
15 głosów za
2 głosy przeciw
0 głosów wstrzymujących
UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA
Ad. 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legionowie.
Sekretarz Miasta Danuta Szczepanik przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Radny Konrad Michalski zapytał o kontrolę przeprowadzoną w MOSiR i powstałych w jej
wyniku informacjach o stwierdzonych nieprawidłowościach. Zapytał jaki jest stan faktyczny i jakie
są wnioski pokontrolne, a także czy będą konsekwencje wobec pracowników.
Zastępca Prezydenta Piotr Zadrożny poinformował, że kontrola związana była z rachunkowością
i stwierdzono szereg niedociągnięć służb księgowych. Zalecenia pokontrolne są
przygotowane
i realizowane przez pracowników. Zaznaczył, że projekt uchwały podyktowany jest względami
merytorycznymi, bo MOSiR nie miał już zadań do wykonania. Poinformował, że pracownicy techniczni
obsługujący Arenę i organizujący imprezy sportowe przechodzą do Urzędu Miasta.
Radny Konrad Michalski powrócił do tematu kontroli, która według niego wykazała duże
niedociągnięcia. Jako przykład podał kwotę kilku milionów złotych i nierozliczenie biletów.
Zapytał o konsekwencje wobec osób odpowiedzialnych.
Zastępca Prezydenta Piotr Zadrożny podkreślił, że żadne miliony nie zniknęły, nie ma
manka, jest jednak błędnie sporządzony bilans, w który wpisuje się cały majątek nieruchomości,
a nieprawidłowości wynikłe z rozliczania biletów to kwoty 300, 400 zł. Poinformował, że dyrektor
złożył wymówienie i zostało ono przyjęte.
Radny Konrad Michalski zwrócił uwagę, że raport z kontroli to 200 stron zastrzeżeń, co do
działalności MOSiR. Stwierdził, że radni jego klubu będą badać sprawę.
11
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Mirosław Pachulski poinformował
o pozytywnej opinii komisji do projektu uchwały.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Brański odczytał tytuł projektu uchwały.
Przewodniczący zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania:
19 głosów za
3 głosy przeciw
0 głosów wstrzymujących
UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA
Ad. 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu
współpracy Gminy Legionowo w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Sekretarz Miasta przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych Agata Zaklika
poinformowała o pozytywnej opinii komisji do projektu uchwały.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Brański odczytał tytuł projektu uchwały.
Przewodniczący zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania:
21 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących
UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA
Ad. 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Legionowo na 2013 r.
Skarbnik Miasta przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował o pozytywnej opinii komisji
do projektu uchwały.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Brański odczytał tytuł projektu uchwały.
Przewodniczący zarządził głosowanie.
12
W wyniku głosowania:
17 głosów za
3 głosy przeciw
0 głosów wstrzymujących
UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA
Ad. 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podatków i opłat
lokalnych na 2013 rok.
Skarbnik Miasta przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Radny Konrad Michalski zwrócił uwagę, że ta uchwała podlega ciągłym zmianom, które
wprowadzają niepewność.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował o pozytywnej opinii komisji
do projektu uchwały.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Brański odczytał tytuł projektu uchwały.
Przewodniczący zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania:
18 głosów za
3 głosy przeciw
0 głosów wstrzymujących
UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA
Ad. 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Legionowo
do realizacji projektu pn. „Indywidualny początek edukacji wczesnoszkolnej w Legionowie”
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Zastępca Prezydenta Lucjan Chrzanowski przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformował o pozytywnej opinii do
projektu uchwały.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Brański odczytał tytuł projektu uchwały.
Przewodniczący zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania:
19 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących
UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA
13
Ad. 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta
Legionowo na sprzedaż lokalu znajdującego się w budynku przy ul. Stefana Batorego 10
w Legionowie, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Legionowo.
Prezydent przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały i odniósł się do projektów uchwał
z kolejnych punktów porządku obrad dotyczących dzierżawienia niewielkich nieruchomości.
Zaproponował stworzenie regulaminu pozwalającego na prostszą procedurę dzierżawienia małych
nieruchomości.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Miasta poinformował o pozytywnej opinii komisji
do projektu uchwały i projektów uchwał z kolejnych punktów porządku obrad od 14 do 22.
Radny Konrad Michalski zapytał co tam będzie i czy mieszkańcy nie będą protestowali.
Prezydent zwrócił uwagę, że może powstać to co przewiduje plan zagospodarowania.
Radny Konrad Michalski zapytał, czy będzie to np. uciążliwy pub.
Prezydent poinformował, że plan zagospodarowania dopuszcza w tym miejscu usługi
nieuciążliwe.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Brański odczytał tytuł projektu uchwały.
Przewodniczący zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania:
16 głosów za
0 głosów przeciw
3 głosy wstrzymujące
UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA
Ad. 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta
Legionowo na odstąpienie od trybu przetargowego i na wydzierżawienie nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo osobom, które korzystały z tej nieruchomości
na podstawie umowy zawartej na okres 3 lat, położonej w Legionowie przy ul. Hetmańskiej 11.
Zastępca Prezydenta Lucjan Chrzanowski przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Brak zgłoszeń.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Brański odczytał tytuł projektu uchwały.
Przewodniczący zarządził głosowanie.
14
W wyniku głosowania:
15 głosów za
0 głosów przeciw
3 głosy wstrzymujące
UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA
Ad. 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta
Legionowo na oddanie w najem lokalu znajdującego się w budynku przy ul. Tadeusza
Kościuszki 7 w Legionowie, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Legionowo osobie, która
korzystała z tego lokalu na podstawie umowy zawartej na okres 3 lat.
Zastępca Prezydenta Lucjan Chrzanowski przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Brak zgłoszeń.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Wiceprzewodniczący Rady Mirosław Pachulski odczytał tytuł projektu uchwały.
Przewodniczący zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania:
19 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących
UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA
Ad. 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta
Legionowo na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej
Legionowo osobom, które korzystały z tej nieruchomości na podstawie umowy zawartej na
okres 3 lat, położonej w Legionowie przy ul. gen. B. Roi 2.
Zastępca Prezydenta Lucjan Chrzanowski przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Brak zgłoszeń.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Brański odczytał tytuł projektu uchwały.
Przewodniczący zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania:
15 głosów za
0 głosów przeciw
1 głos wstrzymujący
UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA
15
Ad. 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta
Legionowo na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej
Legionowo osobom, które korzystały z tych nieruchomości na podstawie umów zawartych na
okres 3 lat, położonych w Legionowie przy ul. Olszankowej i Polnej.
Zastępca Prezydenta Lucjan Chrzanowski przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Brak zgłoszeń.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Brański odczytał tytuł projektu uchwały.
Przewodniczący zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania:
17 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących
UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA
Ad. 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta
Legionowo na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej
Legionowo osobom, które korzystały z tej nieruchomości na podstawie umów zawartych
na okres 3 lat, położonej w Legionowie przy ul. Jana III Sobieskiego 35.
Zastępca Prezydenta Lucjan Chrzanowski przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Brak zgłoszeń.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Brański odczytał tytuł projektu uchwały.
Przewodniczący zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania:
16 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących
UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA
Ad. 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta
Legionowo na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej
Legionowo osobie, która korzystała z tej nieruchomości na podstawie umowy zawartej na
okres 3 lat, położonej w Legionowie przy ul. Suwalnej.
Zastępca Prezydenta Lucjan Chrzanowski przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
16
Brak zgłoszeń.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Brański odczytał tytuł projektu uchwały.
Przewodniczący zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania:
13 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących
UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA
Ad. 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta
Legionowo na odstąpienie od trybu przetargowego i na wydzierżawienie nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo osobie, która korzystała z tej
nieruchomości na podstawie umowy zawartej na okres 10 lat, położonej w Legionowie przy
ul. Jerzego Siwińskiego.
Zastępca Prezydenta Lucjan Chrzanowski przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Radny Ryszard Brański wyraził opinię, że można by zastanowić się nad zaproponowaniem
innego rozwiązania dla tego terenu.
Prezydent zwrócił uwagę, że działająca w tym miejscu myjnia istnieje od wielu lat i ściśle
związana jest z działalnością charytatywną właściciela.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Brański odczytał tytuł projektu uchwały.
Przewodniczący zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania:
9 głosów za
8 głosów przeciw
2 głosy wstrzymujące
UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA
Ad. 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo
na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo osobom, które
korzystały z tej nieruchomości na podstawie umów zawartych na okres 3 lat, położonej w Legionowie
przy ul. Jana III Sobieskiego na terenie Targowiska Miejskiego .
Zastępca Prezydenta Lucjan Chrzanowski przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Brak zgłoszeń.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
17
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Brański odczytał tytuł projektu uchwały.
Przewodniczący zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania:
20 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących
UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA
Ad. 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta
Legionowo na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej
Legionowo osobom, które korzystały z tej nieruchomości na podstawie umów zawartych na
okres 3 lat, położonej w Legionowie przy ul. Jana III Sobieskiego na terenie Targowiska
Miejskiego.
Zastępca Prezydenta Lucjan Chrzanowski przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Brak zgłoszeń.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Brański odczytał tytuł projektu uchwały.
Przewodniczący zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania:
21 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących
UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA
Ad. 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta
Legionowo na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej
Legionowo osobie, która korzystała z tej nieruchomości na podstawie umowy zawartej na
okres 3 lat, położonej w Legionowie przy ul. Jana III Sobieskiego.
Zastępca Prezydenta Lucjan Chrzanowski przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował o pozytywnej opinii komisji do
projektu uchwały.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Brański odczytał tytuł projektu uchwały.
Przewodniczący zarządził głosowanie.
18
W wyniku głosowania:
20 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących
UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA
Ad. 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta
Legionowo na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej
Legionowo osobie, która korzystała z tej nieruchomości na podstawie umowy zawartej na
okres 3 lat, położonej w Legionowie przy ul. Jana III Sobieskiego.
Zastępca Prezydenta Lucjan Chrzanowski przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował o negatywnej opinii komisji do
projektu uchwały.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Brański odczytał tytuł projektu uchwały.
Przewodniczący zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania:
1 głos za
11 głosów przeciw
8 głosów wstrzymujących
UCHWAŁA NIE ZOSTAŁA PODJĘTA
Ad. 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty
i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokali
mieszkalnych w budynkach, stanowiących własność Gminy Legionowo, na rzecz najemców.
Zastępca Prezydenta Lucjan Chrzanowski przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Radny Jacek Zawada zapytał czy nowe warunki będą dotyczyły tych którzy już złożyli wnioski.
Zastępca Prezydenta Lucjan Chrzanowski wyraził opinię, że wszyscy są równi wobec prawa
i wszyscy będą traktowani według nowego prawa.
Mecenas Agnieszka Zielińska poinformowała, że przepisy wchodzą w życie po upływie 14 dni
od dnia ich ogłoszenia w dzienniku urzędowym, a projekt uchwały nie zawiera przepisów
przejściowych. Decyzja wydawana po wejściu jej w życie będzie podejmowana w oparciu o nową
uchwałę.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Brański odczytał tytuł projektu uchwały.
Przewodniczący zarządził głosowanie.
19
W wyniku głosowania:
20 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących
UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA
Ad. 26. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zastępca Prezydenta Lucjan Chrzanowski przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały
wraz z autopoprawką polegającą na wykreśleniu w § 1 słów: „Gminy Miejskiej Legionowo”
i wykreśleniu w § 3 jednej litery „w”.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Przewodniczący zapytał czy będą podane nowe konta.
Zastępca Prezydenta Lucjan Chrzanowski poinformował, że konta pozostają bez zmian.
Skarbnik Miasta zwróciła uwagę, że na odwrocie deklaracji są informacje o rachunkach
bankowych.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Brański odczytał tytuł projektu uchwały.
Przewodniczący zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania:
18 głosów za
1 głos przeciw
0 głosów wstrzymujących
UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA
Ad. 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia warunków oraz wsparcia
finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Legionowo.
Zastępca Prezydenta Piotr Zadrożny przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały wraz
z autopoprawkami polegającymi na: dopisaniu w podstawie prawnej słów „z poźn. zm.”,
zastąpieniu w § 8 ust. 2 lit. C słów „aktualne zaświadczenie” słowem „oświadczenie” oraz dodaniu
w § 15 słów „Miasta Legionowo”.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Radna Małgorzata Luzak zwróciła uwagę, że jest jeszcze jedna pierwszoligowa drużyna - klub
brydża.
Radny Bogdan Kiełbasiński zapytał, czy do urzędu wpłynął wniosek w związku z kwalifikacją
Dawida Szulicha na mistrzostwa świata w pływaniu.
Zastępca Prezydenta Piotr Zadrożny poinformował, że klub Delfin otrzymuje dotację.
Radny Bogdan Kiełbasiński zapytał, czy wpłynął nowy wniosek.
20
Zastępca Prezydenta Piotr Zadrożny poinformował, że wniosek wpłynął, nie określono w nim
kwoty, a koszty szacowane są na 16 tys. i zawierają finansowanie dla trenera i fizjoterapeuty.
Radny Ryszard Brański dopytał, czy będzie trzeba składać oświadczenie czy zaświadczenie.
Zastępca Prezydenta Piotr Zadrożny poinformował, że na wstępie składane ma być
oświadczenie, a przed podpisaniem umowy zaświadczenie.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformował o pozytywnej opinii komisji
do projektu uchwały z uwagą, że w przyszłości być może będzie trzeba zmniejszyć procent.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Brański odczytał tytuł projektu uchwały.
Przewodniczący zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania:
19 głosów za
0 głosów przeciw
1 głos wstrzymujący
UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA
Ad. 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez
Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie projektu systemowego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Poddziałanie „Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Brzezińska przedstawiła uzasadnienie do
projektu uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych Jacek Zawada
poinformował o pozytywnej opinii do projektu uchwały.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Brański odczytał tytuł projektu uchwały.
Przewodniczący zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania:
19 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących
UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA
Ad. 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji
społecznych w Gminie Miejskiej Legionowo.
Sekretarz Miasta przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
21
Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych Jacek Zawada
poinformował o pozytywnej opinii do projektu uchwały.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Brański odczytał tytuł projektu uchwały.
Przewodniczący zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania:
17 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących
UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA
Ad. 30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania BASF Coatings
Services sp. z o.o. z 16 maja 2013 r. do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr XXX/410/2013
Rady Miasta Legionowo z dnia 27 marca 2013 r (2 projekty).
Przewodniczący poinformował, że 17 maja 2013 r. BASF Coatings Services sp. z o.o. złożył
do Rady Miasta wezwanie do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr XXX/410/2013 Rady Miasta
Legionowo z dnia 27 marca 2013 r w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy
z radnym Rady Miasta Legionowo Marcinem Smogorzewskim. Pismem z 21 maja 2013 r. zwrócił
się do radnego Marcina Smogorzewskiego o wyrażenie opinii w sprawie uwag i zarzutów zawartych
w wezwaniu. Pismem z 21 maja 2013r. zwrócił się również do Prezydenta Miasta o zajęcie
stanowiska przez Zespół Radców Prawnych. Pismem z 31 maja br. radny Marcin Smogorzewski
przedstawił swoje stanowisko w sprawie wezwania, a stanowisko Zespołu Radców Prawnych
Prezydent przekazał 6 czerwca 2013 r.
Głos zabrała pełnomocnik BASF Coatings Services sp. z o.o. uzasadniając wcześniejszy
wniosek o zdjęcie tego pkt. z porządku obrad. Stwierdziła, że wnoszący wezwanie nie wiedzieli, że
radny złożył stanowisko w sprawie, co według niej, narusza prawa pracodawcy i prawa radnych do
informacji. Wyraziła opinię o braku dowodów potrzebnych do podjęcia decyzji. Zwróciła uwagę, że
wnoszący wezwanie poprosili w skardze, aby radni mogli poznać dowody. Według niej
podejmowanie rozstrzygnięcia bez dowodów, bo na razie ich nie ma, naruszy prawa pracodawcy
bądź pracownika, brak bowiem wiedzy jak strony zachowywały się wobec siebie. Nie zgodziła się
z opinią radców prawnych Urzędu Miasta stwierdzając, że orzecznictwo sądów administracyjnych
wskazuje na obowiązek zebrania dowodów przez radę miasta, a nie podejmowania decyzji
w oparciu o oświadczenia. Stwierdziła, że wnoszący wezwanie nie zgadzają się z tym, co mówi
radny Marcin Smogorzewski i chcą, aby decyzja podjęta przez radnych wynikała z informacji o tym,
co się stało, a nie z informacji o tym, co strony mówią, że się stało.
Przewodniczący poprosił pełnomocnik wnoszących wezwanie o przedstawienie się.
22
Występująca w imieniu wnoszących wezwanie przedstawiła się: Agata Ksionda.
Mecenas Agnieszka Zielińska wyraziła opinię, że uchwała o niewyrażeniu zgody ingeruje
w uprawnienia pracodawcy, jednak celem wprowadzenia takich rozwiązań do ustawy była ochrona
ciągłości pracy, nawet kosztem pracodawcy. Stwierdziła, że nic dziwnego że pracodawca zajmuje
stanowisko przeciwne. Odnośnie zarzutów, co do nieprzeprowadzenia dowodów zauważyła, że
procedura rady miasta to nie procedura administracyjna ani sądowa i nie ma tu zastosowania kodeks
postępowania administracyjnego. Podkreśliła, że rada miasta nie rozstrzyga indywidualnie,
w drodze decyzji z zakresu administracji publicznej, a proceduje na podstawie statutu i zgodnie
z jego zapisami podejmowane są uchwały. Stwierdziła ponadto, że w omawianym przypadku
zastosowanie będzie miał art. 101 ustawy o samorządzie gminnym, który mówi, że „każdy, czyj
interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ
gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może – po bezskutecznym wezwaniu do
usunięcia naruszenia – zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego”. Zaznaczyła, że pracodawca
radnego wystąpił z wezwaniem do usunięcia naruszeniem prawa, a radni powinni podjąć uchwałę
w brzmieniu przedłożonych projektów.
Radca prawny Agata Ksionda nie zgodziła się z opinia mecenas Agnieszki Zielińskiej.
Stwierdziła, że nie można powiedzieć, że nie ma kodeksu postępowania administracyjnego, a sądy
orzekają, że rada musi gromadzić dowody, na co jest cała linia orzecznicza taki obowiązek
potwierdzająca. Wyraziła opinię, że nie jest przyjemnie insynuować, że opinia prawna powstała na
zamówienie brata radnego.
Mecenas Agnieszka Zielińska zwróciła uwagę, że uchwała nie wyrażająca zgody na
rozwiązanie stosunku pracy z radnym została, w trybie nadzoru wysłana, do wojewody
mazowieckiego i nie zostało wobec niej wszczęte postępowanie. Ponadto miała uzasadnienie
zawierające stanowisko pracodawcy i radnego. Jeszcze raz zaznaczyła, że procedura nie toczy się w
sądzie pracy, a uchwała została podjęta po analizie stanowisk. Jej zdaniem rada miasta zebrała takie
dowody, jakie mogła zebrać.
Radny Marcin Smogorzewski nie zgodził się ze stanowiskiem pracodawcy, stwierdził, że
podtrzymuje swoje stanowisko, a w swoim drugim piśmie tylko je uzupełnił. Według niego
zastanawia, że w sytuacji trwającego konfliktu pracodawca nie tylko niszczy jego pozycję jako
pracownika, ale także jako radnego. Jego zdaniem dziwne jest także działanie pełnomocników,
którzy chcą sprawe rozstrzygać przed radnymi.
Radny Mirosław Pachulski wyraził opinię, że zdarza się tak, że osoby z sali, które zabierają
głos podczas sesji wiedzą lepiej jak mają działać radni, jednak doświadczenie pokazuje że 99%
uchwał jest zgodnych z prawem. Jako Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
23
stwierdził, że wielokrotnie zwracał uwagę, że radny Marcin Smogorzewski nie bywa na
posiedzeniach, co jest związane z jego pracą. Zdanie to potwierdza znikoma frekwencja.
Przewodniczący stwierdził, że w związku z tym, że wszystkie pisma radni otrzymali wraz
z materiałami na sesję oraz po zapoznaniu się z całością dokumentacji w sprawie zaproponował,
aby odrzucić wezwanie z następującym uzasadnieniem, które będzie stanowić integralną część
uchwały:
„W dniu 17 maja 2013 r. wpłynęło do Urzędu Miasta Legionowo wezwanie BASF Coatings
Services sp. z o.o. do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr XXX/410/2013 z dnia 27 marca 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miasta Legionowo
Marcinem Smogorzewskim. Skarżący zarzuca uchwale naruszenie prawa procesowego tj. art. 6, art. 7
i art. 77 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz naruszenie prawa materialnego art. 25
ust. 2 zdanie 2 ustawy o samorządzie gminnym. Jednocześnie skarżący wniósł o uchylenie
przedmiotowej uchwały, ponowne rozpatrzenie wniosku z 18 lutego 2013 r., przeprowadzenie w tej
sprawie postępowania administracyjnego, dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów.
Rada Miasta Legionowo, podejmując przedmiotową uchwałę przeprowadziła dokładne
i wnikliwe postępowanie poprzez przeanalizowanie wniosku BASF Coatings Services Sp. z o.o.
z 18 lutego 2013 r. o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, wzywając radnego
pismem z dnia 26 lutego 2013 r. do wyrażenia opinii w tej sprawie i zapoznając się z jego
wyjaśnieniami dotyczącymi konfliktu z pracodawcą przekazanymi pismem z dnia 1 marca 2013 r.
W związku z tym, podejmując uchwałę Rada Miasta Legionowo dysponowała informacjami
zarówno od pracodawcy jak i od pracownika.
Natomiast w przypadku podejmowania uchwał przez radę nie stosuje się ustawy Kodeks
postępowania administracyjnego. Nie ma więc obowiązku wszczęcia postępowania, przeprowadzenia
postępowania dowodowego, ani zakończenia sprawy decyzja administracyjną, czy też konfrontowania stron.
Nieuzasadniony jest zatem zarzut naruszenia przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, zarówno
w zakresie zbierania materiału dowodowego, konfrontacji stron czy zakończenia sprawy uchwałą, a nie
decyzją. Uchwały Rady Miasta Legionowo podejmowane są zgodnie z procedurą określoną w uchwale
Nr XXVII/362/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu
jednolitego Statutu Gminy Miejskiej Legionowo oraz na podstawie przepisów ustawy o samorządzie
gminnym i przepisów szczególnych. Podstawą prawną przedmiotowej uchwały był przepis art. 25 usg.
Nie można zgodzić się ze stanowiskiem wnioskodawcy, że uchwała Nr XXX/420/2013
„nie odpowiada prawu, ponieważ została wydana bez ustalenia w sposób obiektywny, merytoryczny
i rzetelny, że przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę z pracownikiem są zdarzenia związane
z wykonywaniem mandatu radnego”.
24
Rada Miasta Legionowo badała okoliczności zamiaru wypowiedzenia radnemu stosunku
pracy, które zostały przedstawione we wniosku o wyrażenie zgody na wypowiedzenie umowy
z dnia 18 lutego 2013 r. oraz projekcie wypowiedzenia umowy o pracę.
Nadmienić należy, że dokładnie takie same przyczyny wypowiedzenia zostały podane
w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa. W przedmiotowym piśmie nie podano żadnych
nowych okoliczności istniejącego konfliktu. Wszystkie zarzuty skierowane przez pracodawcę
w stosunku do radnego były więc już przedmiotem analizy Rady w toku podejmowania uchwały.
Nadto Rada znała również stanowisko pracownika, który złożył wyjaśnienie odnośnie tej sprawy.
Gołosłownym jest więc zarzut wezwania, jakoby uchwała została podjęta bez analizy
i zebrania materiałów, w tym stanowiska stron. W ocenie radnych rzeczywistą przesłanką zamiaru
wypowiedzenia umowy o pracę było wykonywanie przez pracownika mandatu radnego,
co kolidowało z obowiązkami pracowniczymi. Zarzut, jakoby Rada podjęła decyzję nierzetelnie
i nieobiektywnie nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego.
Przedstawiona w wezwaniu w punkcie 3 argumentacja odnośnie zarzutów jest jedynie
polemiką z uzasadnieniem uchwały. Faktem jest, że uchwała Rady oraz jej uzasadnienie pozostają
w sprzeczności z wolą wnioskodawcy, jednak trzeba pamiętać, że celem wprowadzenia przepisu
art. 25 usg jest ochrona trwałości stosunku pracy radnego, nawet jeśliby to miało się odbyć kosztem
interesów czy uprawnień pracodawcy (wyrok WSA, II OSK 1747/2008).
W zaistniałej sytuacji faktycznej, gdy pracodawca zamierza wypowiedzieć stosunek pracy
pracownikowi, podjęcie uchwały przez Radę Miasta Legionowo o niewyrażeniu zgody
na rozwiązanie tego stosunku, niewątpliwie ingeruje w uprawnienia pracodawcy i pozostaje
w sprzeczności z jego zamierzeniami. Nie oznacza to jednak, że uchwała została podjęta
bez przeanalizowania zaistniałego konfliktu, tym bardziej, że obowiązkiem Rady było podanie
argumentów, którymi się kierowała.
Uchwała została przez Radę należycie uzasadniona, przy czym uzasadnienie stanowi
integralną część samej uchwały, podano stan prawny, stan faktyczny oraz argumenty przemawiające
za podjęciem decyzji o niewyrażeniu zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.
Mając na uwadze powyższe, uznać należy, że Rada Miasta Legionowo wypełnia wszystkie
swoje prawne obowiązki i podjęła uchwałę zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym.
Ponadto w odpowiedzi na pismo Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo z 21 maja 2013 r.
w sprawie wyrażenia opinii w sprawie uwag i zarzutów zawartych w wezwaniu BASF Coatings sp.
z o. o. z 16 maja 2013 r. radny Marcin Smogorzewski podtrzymał argumenty, które przedstawił
w piśmie z 1 marca 2013 r. Radny wskazał, że sytuacja przedstawiona przez pełnomocnika jego
pracodawcy nie jest zgodna ze stanem faktycznym, czego dowodem jest jego częsta absencja
25
podczas posiedzeń Komisji Rady Miasta Legionowo (frekwencja od początku kadencji wyniosła
tylko ok. 37 %), która wynikała z ilości zadań delegowanych przez pracodawcę radnego, co mogło
wynikać ze stosunku do wykonywanego przez radnego mandatu. Radny jako nieprawdziwy wskazał
także argument o rzekomej niewydajności jego pracy i poinformował o bardzo wysokich wynikach
sprzedaży działu, za który jest odpowiedzialny oraz o podpisaniu przez niego największego
w historii spółki kontraktu.”
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Brański odczytał projekt uchwały.
Przewodniczący zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania:
18 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących
UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA
Prezydent odniósł się do wypowiedzi pełnomocnik Agaty Ksiondy i stwierdził, że 11 lat
pracuje w Urzędzie Miasta i nie było sytuacji, w której w jakiekolwiek sprawie wpływał na opinie
radców prawnych. Szanuje ich autonomię, nie rozmawiał z nimi, nie naciskał. Zauważył, że jeśli
radca prawny Agata Ksionda ma obiekcje, co do koleżanki po fachu to może złożyć wniosek do
izby, przed którą on chętnie stanie i złoży wyjaśnienia.
Ad. 31. Realizacja uchwał Rady Miasta Legionowo 2012 rok.
Realizację uchwał przedstawiła Sekretarz Miasta.
Ad. 32. Skargi i wnioski dotyczące działalności organów gminy.
Przewodniczący poinformował, że 28 maja 2013 r. do Rady Miasta wpłynęło wezwanie
Urzędu Skarbowego w Legionowie z 27 maja 2013 r. do usunięcia naruszenia prawa uchwałą
Nr XXXI/418/2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Marka G. z 13 listopada 2012 r. na działalność
dyrektora Komunalnego Zakładu Budżetowego w Legionowie. Zgodnie z procedurą rozpatrywania
skarg i wniosków kierowanych do Rady Miasta, wystąpił o wydanie opinii przez radcę prawnego,
z której wynika, że wniosek podlega rozpatrzeniu przez Radę Miasta.
Przewodniczący zgłosił wniosek, aby wezwanie przekazać do rozpatrzenia Komisji
Rewizyjnej.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem wniosku.
W wyniku głosowania:
14 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących
WNIOSEK ZOSTAŁ PRZYJĘTY
26
Przewodniczący poinformował, że 7 czerwca 2013 r. wojewoda mazowiecki pismem
z 4 czerwca br. przekazał Radzie Miasta, zgodnie z właściwościami, skargę p. Władysławy S.
na działania Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie oraz Prezydenta Miasta.
Zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków kierowanych do Rady Miasta, wystąpił do
Prezydenta Miasta o zajęcie stanowiska oraz o wydanie opinii przez radcę prawnego. Z udzielonych
informacji wynika, że jest to skarga w części na działania Prezydenta Miasta, a w części na
dyrektora OPS i polega rozpatrzeniu przez Radę Miasta.
Przewodniczący zgłosił wniosek, aby skargę przekazać do rozpatrzenia przez Komisję
Zdrowia, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem wniosku.
W wyniku głosowania:
16 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących
WNIOSEK ZOSTAŁ PRZYJĘTY
Przewodniczący poinformował, że 18 czerwca 2013 r. do Rady Miasta Legionowo oraz
Przewodniczącego wpłynął kolejny wniosek Krystyny F. dotyczący podwyższenia zasiłku
okresowego. Zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków kierowanych do Rady Miasta,
wystąpił do Prezydenta Miasta o zajęcie stanowiska oraz o wydanie opinii przez radcę prawnego.
Z udzielonych informacji wynika, że przedmiotowy wniosek polega rozpatrzeniu przez radę.
Przewodniczący zgłosił wniosek, aby sprawę przekazać do rozpatrzenia Komisji Zdrowia,
Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem wniosku.
W wyniku głosowania:
15 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących
WNIOSEK ZOSTAŁ PRZYJĘTY
Ad. 33. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
Przewodniczący poinformował, że 13 czerwca 2013 r. wpłynęła interpelacja radnego
Konrada Michalskiego w sprawie budowy budynku socjalnego przy ul. POW w Legionowie,
a radny otrzymał odpowiedź 17 czerwca br.
Przewodniczący poinformował, że 6 czerwca 2013 r. wpłynęła odpowiedź Prezydenta
Miasta na interpelację radnego Leszka Smuniewskiego w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych,
na rzecz ich najemców, która została złożona podczas ostatniej sesji, a radny otrzymał odpowiedź
także 6 czerwca 2013 r.
27
Ad. 34. Zapytania radnych i odpowiedzi na zapytania.
Radna Małgorzata Luzak zapytała, jakie są losy wniosku o poprawę warunków
klimatyzacyjnych na sali widowiskowej.
Prezydent odpowiadając przypomniał, że budynek ratusza powstawał kilka lat temu, a prace
koncepcyjne prowadzone były w atmosferze, że jest za drogi. Poinformował, że rozpoznawane są
techniczne możliwości zamontowania klimatyzacji.
Radny Konrad Michalski zapytał, jakie są losy złożonego do Prezydenta Miasta wniosku
o odwołanie prezesa PW-K Grzegorza Gruczka, w związku z wprowadzonymi podwyżkami.
Prezydent odpowiedział, że pytanie nie powinno być skierowane do niego.
Radny Konrad Michalski zapytał, kto może go odwołać.
Prezydent wyraził zdziwienie, że radny nie wie kto odwołuje prezesa spółki komunalnej.
Poinformował, że robi to rada nadzorcza.
Radny Konrad Michalski zapytał, czy Prezydent może złożyć wniosek o odwołanie.
Prezydent stwierdził, że nie jest zwolennikiem takiego postępowania, w którym jeśli
rzeczywistość mi się nie podoba, to trzeba się kogoś pozbyć. Zwrócił uwagę, że była informacja na
temat powodów podwyżek, a także podkreślił zrealizowane ważne usługi publiczne, jak np.
zmodernizowanie wszystkich ujęć wody. Jego zdaniem firma zmieniła swoje oblicze, pozyskuje
i rozlicza duże środki zewnętrzne. Uznał, że Prezes robi techniczną robotę dla ważnej sfery usług
publicznych.
Radna Agata Zaklika zapytała, czy można wpłynąć na właściciela nieruchomości przy
ul. Siwińskiego, aby skosił trawę.
Radny Konrad Michalski odniósł się do pisma w sprawie odwołania prezesa PW-K
i stwierdził, że z odpowiedzi Prezydenta wynika, że nic w tej sprawie nie da się zrobić.
Prezydent odpowiedział, że w jego piśmie była zawarta informacja o tym, że Prezydent nie
odwołuje prezesa spółki.
Radny Bogdan Kiełbasiński zapytał, czy udało się zlokalizować nowy parking tymczasowy
w centrum.
Radny Józef Dziedzic zwrócił uwagę na zaśmiecony teren zielony przy Biedronce.
Radny Mirosław Pachulski powrócił do sprawy porządku w okolicach sklepu przy
ul. Sobieskiego, podnoszonej podczas poprzedniej sesji.
Radny Ryszard Brański zwrócił uwagę na uciążliwą dla mieszkańców działalność
prowadzoną przy ul. Plantowej.
Zastępca Prezydenta Lucjan Chrzanowski odnosząc się do sprawy zgłoszonej przez radnego
Ryszarda Brańskiego zwrócił uwagę na art. 51 kodeksu wykroczeń.
28
Prezydent, odpowiadając na wcześniejsze pytania stwierdził, że w sprawie porządku na
działkach w różnych częściach Legionowa to zgłosi je do wykoszenia; co do porządku przy sklepie
zwrócił uwagę, że w tym przypadku największy kłopot stanowią osoby pijące alkohol; odnosząc się
do parkingu stwierdził, że będzie wytyczony od ul. Słowackiego.
Radna Agnieszka Borkowska zwróciła uwagę na dziki na ul. Pałacowej.
Zastępca Prezydenta Piotr Zadrożny poinformował, że zakupione zostały preparaty
zapachowe, które mają odstraszać dziki.
Ad. 35. Wolne wnioski.
Przewodniczący udzielił głosu Arturowi Pawłowskiemu, który przedstawił pismo w sprawie
terenów zielonych na os. Jagiellońska (w załączeniu do protokołu).
Ad. 36. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący zamknął obrady XXXIII sesji Rady Miasta Legionowo.
Wiceprzewodniczący Rady
inż. Ryszard Brański
protokołowała
Agnieszka Przybysz
29