Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu REGULAMIN

Transkrypt

Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu REGULAMIN
Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu
REGULAMIN
Konkursu wiedzy ekologicznej
„WPŁYW DZIAŁALNOŚCI CZŁOWIEKA NA WALORY
PRZYRODNICZE I KRAJOBRAZOWE POLSKI”
dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu
w ramach projektu „ EDUKACJA EKOLOGICZNA W ZESPOLE
SZKÓŁ NR 2 IM. JANA DŁUGOSZ W WIELUNIU – PROMOCJA
FORM OCHRONY PRZYRODY ORAZ WYKORZYSTANIE
EKOLOGICZNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII”
dofinansowanego przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi
I.
Organizator:
 Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu
 Odpowiedzialni nauczyciele: Renata Cieślak i Renata Marciniak
II.
Instytucja wspierająca
 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi,
 Starostwo Powiatowe w Wieluniu
III.
Cele konkursu:
 Kształtowanie świadomości ekologicznej oraz właściwych postaw
młodzieży wobec środowiska przyrodniczego
 Budzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
 Wyzwalanie aktywności badawczej młodego pokolenia oraz
inspiracja do podejmowania inicjatyw i praktycznych działań na
rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska, krajobrazu oraz
warunków życia ludzi
 Popularyzacja problematyki ekologii w aspekcie skutecznego
przeciwdziałania zanieczyszczeniu i degradacji środowiska,
zapoznanie młodzieży z aktualną literaturą i przepisami
obowiązującego prawa w dziadzinie ochrony środowiska
 Promowanie uczniów prezentujących wysoki poziom wiedzy
ekologicznej
 Doskonalenie form pracy z uczniem zdolnym
 Rozwijanie u uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych
wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania
problemów
 Kształtowanie samodzielności w zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy
ekologicznej wykorzystując różne źródła informacji.
IV.
Adresat konkursu
Konkurs skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. Jana
Długosza w Wieluniu, zainteresowanych poszerzaniem wiedzy
z ekologii i ochrony środowiska. W konkursie mogą brać udział
wyłącznie uczniowie zgłoszeni w wyznaczonym terminie (do 15 maja
2015r. ). Zgłoszenia chętnych do udziału w konkursie przyjmują
nauczyciele : Renata Cieślak i Renata Marciniak
V.
Tematyka konkursu
Tematyka konkursu obejmuje wiedzę z zakresu treści podstaw
programowych biologii, geografii oraz wiadomości związane
z szeroko pojętą ekologią, a także z ochroną i kształtowanie
środowiska zawartych w podstawach programowych innych
przedmiotów szkół ponadgimnazjalnych
ZAKRES MATERIAŁU :
 zanieczyszczenia wody, powietrza, gleby
 źródła i przyczyny zanieczyszczenia środowiska,
 konsekwencje zanieczyszczenia środowiska: efekt cieplarniany, dziura
ozonowa, kwaśne deszcze, smog,
 formy i sposoby ochrony przyrody,
 regiony zagrożone klęskami ekologicznymi.
Tematyka konkursu dotyczy obszaru Polski.
VI.
Terminarz konkursu
Termin: 25.05. 2015r.
Miejsce: Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu
VII.
Struktura i przebieg konkursu
 Konkurs ma formę pisemną
 Uczestnik konkursu rozwiązuje test pisemny składający się z 40
pytań.
 Na rozwiązanie testu konkursowego przeznacza się 60 minut, nie
włączając czasu na sprawy organizacyjne.
VIII. Jury
Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Dyrektora
Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu.
IX. Ogłoszenie wyników
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 1 czerwca
2015r. podczas otwarcia organizowanych na terenie Zespołu Szkół
nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu Targów Energii Odnawialnej
odbywających się w ramach Europejskich Słonecznych Dni
X.
Nagrody
Autorzy trzech najlepszych prac otrzymują atrakcyjne nagrody
rzeczowe. Przewidziane są również wyróżnienia.
XI. Uwagi dodatkowe
 Wyniki konkursu zostaną również ogłoszone na stronie
internetowej Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza Wieluniu:
dlugosz.wielun.pl.
 Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych
w bazie danych konkursu i przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celu przeprowadzenia
konkursu oraz dalszego wykorzystania prac.
 Uczestnik biorący udział w konkursie wyraża zgodę na akceptację
niniejszego regulaminu
XII. Kontakt
W razie niejasności związanych z regulaminem prosimy o kontakt
z nauczycielami: Renatą Marciniak lub Renatą Cieślak