SPRAWOZDANIE z działalności RADY NADZORCZEJ

Komentarze

Transkrypt

SPRAWOZDANIE z działalności RADY NADZORCZEJ
SPRAWOZDANIE z działalności
RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ „DOM dla MŁODYCH"
okres od lipca 2014 r. do czerwca 2015 r
SPIS TREŚCI:
I
STRUKTURA ORGANIZACYJNA RADY NADZORCZEJ
II FUNKCJE NORMATYWNE RADY NADZORCZEJ
III FUNKCJE NADZORCZE
IV FUNKCJE KONTROLNE
V GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKALNYMI I UŻYTKOWYMI
VI DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA
VII ROZLICZENIE ŚRODKÓW PRZYZNANYCH RADZIE PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE
I. STRUKTURA ORGANIZACYJNA RADY NADZORCZEJ
Rada Nadzorcza w okresie od czerwca 2014 r. do maja 2015 roku liczyła 14 osób i ukonstytuowała się
w następujący sposób:
PREZYDIUM
1. Zbigniew Putniorz
2. Marek Wnęk
3. Ewa Palarczyk
4. Tomasz Kolanowski
5. Leszek Kordas
Przewodniczący RN
Z-ca Przewodniczącego Sekretarz
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Przewodniczący Komisji GZM
Rada Nadzorcza zdecydowała, że od czerwca 2014 roku, ze względu na
brak inwestycji prowadzonych lub planowanych przez Spółdzielnię, nie
będzie działała Komisja Inwestycyjna, a jej członkowie przejdą do
pozostałych komisji stałych.
KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący
1. Tomasz Kolanowski
Z-ca Przewodniczącej
2. Elżbieta Pytlarz
Członek
3. Ewa Maciejczyk
Członek
4. Ewa Cygan
Członek
5. Krzysztof Schiff
Członek
6. Paweł Kosakowski
KOMISJA GZM
1. Leszek Kordas
2. Witold Ziara
3. Ewa Chorabik
4. Tomasz Mazur
5. Szymon Polański
Przewodniczący
Z-ca Przewodniczącego
Członek
Członek
Członek
Rada Nadzorcza swoje zadania realizowała
na posiedzeniach Prezydium Rady Nadzorczej
na plenarnych posiedzeniach Rady Nadzorczej
poprzez powołane przez Radę Nadzorczą komisje stałe: GZM oraz
Rewizyjną na dyżurach członków Rady Nadzorczej
W okresie sprawozdawczym, tj. od czerwca 2014 r. do maja 2015 r., Rada Nadzorcza odbyła 13
posiedzeń plenarnych, podejmując 36 uchwał, dostępnych do wglądu członkom Spółdzielni. Odbyło
się 12 posiedzeń Prezydium Rady Nadzorczej.
Dokumentację pracy Rady Nadzorczej stanowią protokoły posiedzeń, rejestr podjętych uchwał i
przyjętych regulaminów oraz rejestr korespondencji zarówno z Zarządem, jak i członkami Spółdzielni.
Zasady wglądu i udostępniania powyższej dokumentacji określa Regulamin określający zasady
udostępniania i wydawania odpisów Statutu i regulaminów oraz kopii innych dokumentów
Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom dla Młodych".
Członkowie Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym pełnili dyżury w każdy pierwszy wtorek
miesiąca, wg harmonogramu imiennego.
II FUNKGE NORMATYWNE RADY NADZORCZEJ
Główne zasady funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych określają ustawy i rozporządzenia,
natomiast w szczegółach są one regulowane przez statut i regulaminy wewnętrzne spółdzielni.
W okresie objętym sprawozdaniem Rada Nadzorcza procedowała nad najważniejszymi
dokumentami określającymi funkcjonowanie Spółdzielni, przede wszystkim nad nowym Statutem.
Projekt nowego Statutu został przeanalizowany pod kontem aktualnie obowiązującego prawa
spółdzielczego, uaktualniony z uwagi na zmianę struktury prawno-własnościowej lokali i
nieruchomości. Usunięto z treści Statutu zapisy „martwe", nieaktualne oraz będące w sprzeczności z
innymi regulacjami prawnymi. Uchwalono również kilka korekt w regulaminach wewnętrznych,
dostosowując je do aktualnych potrzeb Spółdzielni i regulacji prawnych wyższego rzędu.
Statut został rekomendowany do uchwałą Rady Nadzorczej do procedowania przez WZCz., a
następnie przyjęty uchwałą WZCz w dniu 24 kwietnia 2015 roku. Obecnie trwa procedura rejestracji
nowego Statutu przez Krajowy Rejestr Sądowy.
III. FUNKCJE NADZORCZE
Funkcje nadzorcze Rady Nadzorczej obejmują przede wszystkim zatwierdzanie schematu
organizacyjnego, sprawozdań i planów działalności Spółdzielni oraz bieżące nadzorowania pracy
Zarządu. Spółdzielnia „Dom dla Młodych" posiada zatwierdzony przez Radę Nadzorczą na
posiedzeniu w dn. 22.10.2012 r. schemat organizacyjny dostosowany do aktualnych zadań i zakresu
działalności Spółdzielni.
Plan gospodarczo-finansowy Spółdzielni, jak co roku po przeprowadzonej analizie i ocenie przez
komisje stałe Rady Nadzorczej, tj. Komisję Rewizyjną, GZM, został przedstawiany na posiedzeniu
Rady Nadzorczej i po dyskusjach i poprawkach przyjęty do realizacji stosowną uchwałą. Zasadniczymi
elementami planu finansowego zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą są koszty Zarządu, niezbędne
do prawidłowego funkcjonowania Spółdzielni oraz fundusze - eksploatacyjny i remontowy.
Zatwierdzone koszty Zarządu uwzględniają nie tylko bieżącą strukturę organizacyjną, ale również
plany rozwoju. Zatwierdzone fundusze eksploatacyjny i remontowy uwzględniają zarówno dynamikę
kosztów bieżących, jak i potrzeby wynikające z konieczności odnawiania starszych zasobów. Zakres
prac, szczególnie realizowanych w ramach funduszu remontowego, limitowany jest również
wielkością zgromadzonych środków finansowych. Bieżące korekty planów są przyjmowane w ciągu
realizacji planów.
IV. FUNKCJE KONTROLNE
W oparciu o §104 Statutu Spółdzielni i §11 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej funkcje kontrolne
Rady wykonuje w szczególności Komisja Rewizyjna. Komisja Rewizyjna działała w oparciu o
roczne plany pracy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.
W omawianym okresie do najważniejszych bieżących zadań Komisji Rewizyjnej należało:
- bieżące nadzorowanie działań Zarządu w zakresie gospodarowania zasobami SM,
- opiniowanie i rekomendowanie RN zmian w wewnętrznych aktach normatywnych; przegląd
regulaminów uchwalanych przez RN (statut, projekt regulaminu organizacyjnego, regulamin
pracy, regulamin Zarządu).
- kontrola realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia oraz uchwał i zaleceń Rady Nadzorczej,
- kontrola prac remontowych w 2014r w zasobach Spółdzielni na Zakrzówku - wspólnie z Komisją
GZM.
Komisja opiniowała i rekomendowała przyjęcie Planu gospodarczo-finansowego na 2015 rok.
W II półroczu 2015 r. komisja, poza bieżącymi zadaniami, skupi się na kontroli procedur
przyjmowania i załatwiania przez Spółdzielnię spraw zgłaszanych przez członków, monitorowaniem i
oceną zaległości czynszowych oraz skuteczności działań windykacyjnych.
Komisja, realizując obowiązki kontrolne i korzystając z upoważnienia udzielonego przez Walne
Zgromadzenie, wnioskowała o zlecenie badania sprawozdania finansowego za rok 2014 przez
biegłego rewidenta. Otrzymany raport wraz z opinią wskazuje na dobrą sytuację finansową
Spółdzielni oraz prawidłowe prowadzenie ksiąg.
W ramach swoich funkcji nadzorczych i kontrolnych Rada oceniła pracę Zarządu i jej członków za
okres sprawozdawczy. Ocenie tej podlegali: p. Jerzy Trojan oraz p. Ewa Nowak. W wyniku
przeprowadzonej wnikliwej oceny Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym podjęła uchwałę nr
18/V/2015, w której zarekomendowała WZCz udzielenie p. Ewie Nowak i p. Jerzemu Trojanowi
absolutorium za okres sprawozdawczy.
V. GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKALNYMI I UŻYTKOWYMI
Komisja GZM działała w okresie od lipca 2014 do czerwca 2015 na podstawie planów rocznych
zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą.
Członkowie Komisji GZM dokonali analizy i oceny zakresu prac remontowych planowanych na rok
2015 i ocenili przygotowany przez Dział GZM Spółdzielni projekt Funduszu Remontowego. Plan
remontowy korygowano na bieżąco w miarę napływających uwag od członków RN oraz
ewentualnych sygnałów od mieszkańców poszczególnych osiedli.
Przedstawiciele komisji GZM w okresie sprawozdawczym, mając na uwadze stan techniczny i
estetyczny zasobów Spółdzielni, uczestniczyli, jako obserwatorzy, w organizowanych przez
Spółdzielnię przetargach dotyczących m.in. Termomodernizacji budynku przy ulicy Orawskiej w
Krakowie.
Przeprowadzono kontrolę przeglądów budowlanych budynków i przebiegu przetargu na remont
tynków mozaikowych w budynkach naszej spółdzielni. Rozpoczęto prace (są one nadal
kontynuowane) nad stworzeniem „ Warunków tworzenia planu remontów w Spółdzielni" .
Dokonano analizy kosztów prac konserwatorskich wykonanych przez firmę CDD w zasobach
Spółdzielni i rozpoczęto prace nad przetargiem mającym wyłonić nowe wykonawcę tych prac..
Komisja wzięła czynny udział w pracach związanych z korektą stawek eksploatacyjnych i
remontowych w lokalach mieszkalnych i użytkowych w naszej Spółdzielni.
VI. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA
W okresie sprawozdawczym Spółdzielnia nie prowadziła żadnych nowych inwestycji. Zakończyło się
też nadzorowania spraw związanych z usuwaniem usterek i niedociągnięć inwestycyjnych przy ul.
Piltza. Z tego powodu Rada Nadzorcza zdecydowała o nie powoływaniu Komisji Inwestycyjnej w
okresie sprawozdawczym.
VII. ROZLICZENIE ŚRODKÓW PRZYZNANYCH RADZIE PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE
Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej uchwalonym przez WZCz w czerwcu 2014 ustalono
wysokość wynagrodzeń ryczałtowych członków Rady Nadzorczej w oparciu o minimalne
wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. nr 200 poz. 1679 z p.zm., lub ustawy ją zastępującej), w następujący
sposób:
1) Przewodniczący Rady Nadzorczej - 55% minimalnego wynagrodzenia za pracę
2) Z-Ca Przewodniczącego - 45% minimalnego wynagrodzenia za pracę
3) Sekretarz - 45% minimalnego wynagrodzenia za pracę
4) Przewodniczący Komisji - 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę
5) Pozostali członkowie - 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę
6) Dodatek za protokołowanie posiedzeń -13% minimalnego wynagrodzenia za pracę
oraz ustaliła następujące warunki wypłaty miesięcznego ryczałtu:
• w przypadku nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej ryczałt nie przysługuje,
• jeżeli w danym miesiącu odbyło się więcej niż jedno posiedzenie Rady Nadzorczej, w przypadku
nieobecności na którymkolwiek posiedzeniu członek traci prawo do części ryczałtu proporcjonalnie
do ilości posiedzeń.
Przyznane RN środki finansowe zostały rozdysponowane zgodnie z przeznaczeniem i ustalonymi
w Regulaminie zasadami.
is^ący Rat^y Nadzorczej
Sekretarz Rąęly Nadzorczej
Zbigniew Pikniorz
Ewa
Palarczyk
S E K R E T A R Z RADY
NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ "Dom dla
młodych"
P R Z E W OD NI C Z Ą C Y
RADY NADZORCZEJ SP<V.
DZIELNI MIESZKAŃ IOWEJ
Mr>om dla młodych"
Kraków, 25 maja 2015 r.
Rada Nadzorcza Spółdzielni
Mieszkaniowej “Dom dla Młodych”
30-619 Kraków, ul. Turniejowa 65
SEK R E T A R Z
/
RADY NADZORCZE] /
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIÓWKA'
'•Dom 4ła młodych"