tutaj - Zespół Szkół nr 1 w Lubinie

Transkrypt

tutaj - Zespół Szkół nr 1 w Lubinie
http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=1...
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.zs1.lubin.pl
Lubin: Przebudowa i rozbudowa pomieszczeń dydaktycznych Zespołu
Szkół Nr 1 - budynek przy ul. Komisji Edukacji Narodowej Nr 6 w Lubinie.
Numer ogłoszenia: 117889 - 2016; data zamieszczenia: 04.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Bolesława Krupińskiego w Lubinie , ul. Tadeusza Kościuszki
9, 59-300 Lubin, woj. dolnośląskie, tel. 76 746 30 50, faks 76 746 30 50.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zs1.lubin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i rozbudowa pomieszczeń
dydaktycznych Zespołu Szkół Nr 1 - budynek przy ul. Komisji Edukacji Narodowej Nr 6 w Lubinie..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
przebudowa i rozbudowa pomieszczeń dydaktycznych budynku Zespołu Szkół Nr 1 zlokalizowanego przy ul.
Komisji Edukacji Narodowej Nr 6 w Lubinie. Zamawiający przewiduje wykonanie następujących robót
branżowych: a) branża budowlana b) branża sanitarna c) branża elektryczna, d) branża teletechniczna;
Szczegółowy zakres robót określają przedmiary robót, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,
dokumentacja techniczna- dokumenty stanowiące Załączniki do niniejszej SIWZ od Nr 9-11..
II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Przedmiotem zamówienia uzupełniającego będzie przebudowa i rozbudowa pomieszczeń dydaktycznych
budynku Zespołu Szkół Nr 1 zlokalizowanego przy ul. Komisji Edukacji Narodowej Nr 6 w Lubinie wielkość-nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.30.00.00-0.
1z4
2016-07-04 14:20
2z4
http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=1...
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: wadium : 30 000,00 zł /słownie: trzydzieści tysięcy złotych/
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek jeżeli zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert co najmniej 2 zadania w zakresie remontu, budowy lub przebudowy
placówek oświatowych lub innych pomieszczeń użyteczności publicznej o wartości co najmniej 1 000
000 zł każde z nich. Zamawiający nie dopuszcza sumowania zakresu zadań w celu wykazania
spełnienia warunku.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z
załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
2016-07-04 14:20
http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=1...
o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a/ Oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego - załącznik wg. wzoru SIWZ b/
Informacja dot. części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - załącznik wg.
wzoru SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 95
2 - Okres gwarancji - 5
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej w wyniku przedmiotowego postępowania umowy,
w sytuacji gdy jej realizacja nie będzie możliwa, przez m.in.: A/ wystąpienie kolizji prowadzonych robót z
uzbrojeniem podziemnym, B/ w przypadku zmiany danych lub przekształcenia podmiotu, C/ w przypadku zmiany
prawa podatkowego w zakresie podatku VAT na roboty objęte umową; D/ niekorzystne warunki atmosferyczne
uniemożliwiające prowadzenie robót, E/ przypadki losowe ( awarie urządzeń, zniszczenia wywołane przez
wiatrołomy, wyładowania atmosferyczne itp. F/ możliwość wystąpienia zamówień dodatkowych mogących mieć
wpływ na realizację umowy, G/ zmiany przepisów powodujące konieczność zastosowania innych rozwiązań niż
przyjęto w dokumentacji, H/ konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań technicznych I/ wykonanie
dodatkowego projektu, zastosowanie nowych rozwiązań projektowych przeprojektowania, J / przedłużający się
czas trwania procedur administracyjnych, K/ zmiana podwykonawcy za zgodą zamawiającego na etapie
realizacji zamówienia, L/ powierzenie podwykonawcom za zgodą Zamawiającego innej części zamówienia niż
wskazana w ofercie Wykonawcy, Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zs1.lubin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Nr 1,
ul.Kościuszki 9 - sekretariat.
3z4
2016-07-04 14:20
http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=1...
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.07.2016
godzina 09:00, miejsce: Zespół Szkół Nr 1, ul.Kościuszki 9 - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
4z4
2016-07-04 14:20