Dostawa i montaż profesjonalnego sprzętu sportowego do ćwiczeń

Komentarze

Transkrypt

Dostawa i montaż profesjonalnego sprzętu sportowego do ćwiczeń
Bytów 20.03.2013 r.
ZP.271.02.2013
WYKONAWCY
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż profesjonalnego sprzętu
sportowego do ćwiczeń siłowych na wyposażenie siłowni w Kompleksie Basenowo - Rekreacyjnym w Bytowie - Gmina Bytów. Znak sprawy ZP.271.02.2013.
Kompleks Basenowo - Rekreacyjny w Bytowie jako Zamawiający w niniejszym przetargu, działając na
podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.
759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z dyspozycją art. 91
ust. 1 ustawy, złożonej przez:
„Wyrób Urządzeń do Treningu Siłowego” Krzysztof Czarnecki,
Ul. Kolejowa 6, 76-251 Kobylnica, za cenę:
101 220,00 zł (brutto).
Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów (100 %), zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w pkt.
17 SIWZ oraz wzorem:
Najniższa oferowana cena spośród wszystkich ofert
C= ----------------------------------------------------------------------------------------------- x 100%
Cena ofertowa badanej oferty
Wyniki streszczenia oceny i porównania złożonych ofert:
Nr
oferty
Nazwa i adres Wykonawcy, który
złożył ofertę
Krzysztof
Cena łączna
oferty brutto
Liczba pkt w
kryterium
CENA
Razem punktacja
101 220,00 zł
100 pkt
100 pkt
1.
„Wyrób Urządzeń do Treningu Siłowego”
Czarnecki, ul. Kolejowa 5, 76-251 Kobylnica.
2.
„INTERPLASTIC” Roger Żółtkowski, Tuchom 146, 80-209
Chwaszczyno.
173 348,01 zł
58,39 pkt
58,39 pkt
3.
Firma handlowa „ELWIR” Krzysztof Nowak, ul. Olchowa 1,
76-200 Słupsk.
295 200,00 zł
34,29 pkt
34,29 pkt
Zamawiający jednocześnie informuje, że podpisanie umowy w sprawie niniejszego zamówienia
publicznego może nastąpić w terminie krótszym niż terminy określone w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy, zgodnie z
dyspozycją art. 94 ust. 2 ustawy.
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie – Prawo zamówień publicznych
(dział VI).
Otrzymują:
1. „Wyrób Urządzeń do Treningu siłowego” Krzysztof Czarnecki, ul. Kolejowa 5, 76-251 Kobylnica.
2. „INTERPLASTIC” Roger Żółtkowski, Tuchom 146, 80-209 Chwaszczyno.
3. Firma handlowa „ELWIR” Krzysztof Nowak, ul. Olchowa 1, 76-200 Słupsk.
4. Strona internetowa i tablica ogłoszeń Zamawiającego.
5. A/a.

Podobne dokumenty