Uzasadnienie zamówienia publicznego na

Transkrypt

Uzasadnienie zamówienia publicznego na
Uzasadnienie zamówienia publicznego na:
Usługi dostosowawcze i asysty technicznej systemu wspierającego zarządzanie infrastrukturą
i usługami IT w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach podległych ministrowi spraw
zagranicznych – System ITSM
Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Biuro Informatyki i Telekomunikacji
1.
Cel zamówienia:
Zamówienie jest niezbędne do utrzymania w gotowości eksploatacyjnej i rozwoju systemu ITSM.
Z końcem bieżącego roku kończy się dotychczasowa umowa z firmą Comarch na wdrożenie
systemu i asystę techniczną systemu ITSM i zachodzi konieczność podpisania nowej umowy na
usługi dostosowawcze i asystę techniczną na lata 2015 – 2016.
W ramach niniejszego zamówienia przewidziane jest:
 świadczenie przez producenta oprogramowania firmę IBM asysty technicznej –
maintenance,
 świadczenie przez firmę usługi asysty technicznej ułatwiającej pracę użytkownikom
systemu i zapewniającej rozwój systemu pod względem funkcjonalnym i jakościowym,
 realizacja usługi dostosowawczej zapewniającej wykonanie profesjonalnie i terminowo
modyfikację oraz rozbudowę systemu ITSM o nowe funkcje i moduły w odpowiedzi na
zmieniające się przepisy prawa oraz zapotrzebowania Zamawiającego.
Wykonanie tych wszystkich prac wyłącznie własnymi siłami MSZ skutkowałoby długimi terminami
ich realizacji, a w przypadku asysty technicznej producenta oprogramowania świadczenie jej jest
możliwe jedynie przez firmę IBM. Asystę techniczną producenta można zakupić jedynie poprzez
partnerów firmy IBM.
2. Sposób wykorzystania przedmiotu zamówienia:
Usługi asysty technicznej wykorzystywane będą przez użytkowników i administratorów systemu
ITSM. Użytkownikami systemu ITSM są wszyscy pracownicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a
w szczególności pracownicy BIT.
/-/ Dariusz Matysek
Dyrektor
Biuro Informatyki i Telekomunikacji